Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm CMAP TOOLS

125 1,276 2
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:16

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ THU HƯỜNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ”, SINH HỌC 12, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP TOOLS LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM SINH HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN SINH HỌC) Mã số: 60 14 10 Ng ười hướng dẫn khoa học: PGS. TS. DƯƠNG TIẾN SỸ HÀ NỘI – 2013 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn Ban Giám Hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên và các thầy cô trong Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN cùng các thầy cô giáo đã giảng dạy tại lớp Cao học LL&PP Dạy học khóa 6 đã dạy dỗ, chỉ bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Dương Tiến Sỹ, người thầy đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu và giáo viên, học sinh trường THPT Giao Thủy B, trường THPT Quất Lâm (Nam Định) đã cộng tác và tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn khích lệ, động viên và giúp đỡ tôi trong thời gian học tập và hoàn thành luận văn. Trong quá trình học tập và thực hiện luận văn, do thời gian và điều kiện còn có nhiều hạn chế, kính mong nhận được sự thông cảm của quý thầy cô. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 12 năm 2012 Tác giả Trần Thị Thu Hường ii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ AND Axit đêôxiribônuclêic ARN Axit ribônuclêic BĐKN Bản đồ khái niệm ĐB Đột biến ĐC Đối chứng DH Dạy học DHKN Dạy học khái niệm DTH Di truyền học GV Giáo viên HS Học sinh KG Kiểu gen KN Khái niệm NST Nhiễm sắc thể NXB Nhà xuất bản PP Phương pháp PPDH Phương pháp dạy học QTDH Quá trình dạy học SGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1. Phiếu điều tra cho giáo viên 22 Bảng 1.2. Phiếu điều tra cho học sinh 24 Bảng 2.1. Mục tiêu từng bài trong chương: “Cơ chế di truyền và biến dị 31 Bảng 2.2. Tổng hợp các BĐKN chi tiết đã xây dựng 49 Bảng 2.3. Hệ thống các khái niệm và các từ nối về đột biến cấu trúc NST 54 Bảng 2.4. Hệ thống các khái niệm và các 58 Bảng 2.5. Hệ thống các khái niệm và các từ nối về điều hòa hoạt động của gen. 63 Bảng 2.6. Hệ thống các khái niệm và các từ nối do HS mỗi nhóm cung cấp cho nhóm bạn 69 Bảng 3.1. Các bài thực nghiệm 71 Bảng 3.2. Thống kê điểm các bài kiểm tra trong TN 73 Bảng 3.3. Tần suất điểm các bài kiểm tra trong TN trên khối 12 74 Bảng 3.4. Tần suất hội tụ tiến điểm các bài kiểm tra trong TN trên khối 12 74 Bảng 3.5. Tần suất điểm các bài kiểm tra trên khối 12 sau TN 75 Bảng 3.6. Tần suất hội tụ tiến điểm các bài kiểm tra trên khối 12 sau TN 76 Bảng 3.7. Các giá trị đặc trưng của mẫu trong và sau TN trên khối 12 77 Bảng 3.8. Kiểm định điểm các bài kiểm tra trong TN và sau TN 79 Bảng 3.9. Phân tích phương sai điểm các bài kiểm tra trong TN trên khối 12 80 Bảng 3.10. Phân tích phương sai điểm các bài kiểm tra sau TN trên khối 12 80 Bảng 3.11. Điểm khác nhau giữa quá trình nhân đôi và quá trình phiên mã 84 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1. Khái quát về BĐKN 19 Hình 2.1. BĐKN về các bước xây dựng BĐKN 39 Hình 2.2. BĐKN hình nhện 39 Hình 2.3. BĐKN phân cấp 39 Hình 2.4. BĐKN tiến trình 39 Hình 2.5. BĐKN hệ thống 39 Hình 2.6. Bản đồ KN về Bò sát do một HS THCS xây dựng. Các biểu tượng ở phía dưới KN tạo liên kết đến các nguồn tài nguyên như: hình ảnh, các trang web, video, các bản đồ KN [Nguồn: A.J. Canas, 2005] 42 Hình 2.7. BĐKN tổng quát của chương “Cơ chế di truyền và biến dị” 43 Hình 2.8. BĐKN về mã di truyền 44 Hình 2.9. BĐKN về nhân đôi AND 45 Hình 2.10. BĐKN về phiên mã . 45 Hình 2.11. BĐKN về dịch mã 46 Hình 2.12. BĐKN về điều hòa hoạt động của gen 46 Hình 2.13. BĐKN về đột biến gen 47 Hình 2.14. BĐKN về nhiễm sắc thể 47 Hình 2.15. BĐKN về đột biến cấu trúc NST 48 Hình 2.16. BĐKN về đột biến số lượng NST 48 Hình 2.17. BĐKN hoàn chỉnh về nhân đôi AND 50 Hình 2.18. BĐKN dạng khuyết hỗn hợp về quá trình phiên mã 52 Hình 2.19. BĐKN hoàn chỉnh về quá trình phiên mã 53 Hình 2.20. BĐKN dạng câm về đột biến cấu trúc NST 54 Hình 2.21. BĐKN hoàn chỉnh về đột biến cấu trúc NST 55 Hình 2.22. BĐKN hoàn chỉnh về mã di truyền 56 Hình 2.23. BĐKN dạng khuyết về nhiễm sắc thể 57 Hình 2.24. BĐKN hoàn chỉnh về nhiễm sắc thể 57 Hình 2.25. BĐKN dạng câm về đột biến gen 59 Hình 2.26. BĐKN hoàn chỉnh về đột biến gen 59 Hình 2.27. BĐKN hoàn chỉnh về đột biến số lượng NST 60 Hình 2.28. BĐKN dạng khuyết về quá trình dịch mã 61 v Hình 2.29. BĐKN hoàn chỉnh về quá trình dịch mã 62 Hình 2.30. BĐKN dạng câm về điều hòa hoạt động của gen 63 Hình 2.31. BĐKN hoàn chỉnh về điều hòa hoạt động của gen 64 Hình 2.32. BĐKN hoàn chỉnh về đột biến gen do HS tự xây dựng 65 Hình 2.33. BĐKN hoàn chỉnh về nhiễm sắc thể do HS tự xây dựng 66 Hình 2.34. BĐKN dạng khuyết về mã di truyền do HS tự xây dựng 67 Hình 2.35. BĐKN hoàn chỉnh về mã di truyền do HS tự xây dựng 67 Hình 2.36. BĐKN dạng câm về đột biến số lượng NST do HS tự xây dựng 68 Hình 2.37. BĐKN hoàn chỉnh về đột biến số lượng NST do HS tự xây dựng 69 Hình 3.1. Đồ thị điểm trung bình các bài kiểm tra trong và sau TN 73 Hình 3.2. Đồ thị tần suất điểm các bài kiểm tra trong TN trên khối 12 74 Hình 3.3. Đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm các bài kiểm tra trong TN trên khối 12 75 Hình 3.4. Đồ thị tần suất điểm các bài kiểm tra khối 12 sau TN 75 Hình 3.5. Đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm các bài kiểm tra trên khối 12 sau TN 76 vi MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Danh mục các bảng iii Danh mục các hình iv Mục lục vi MỞ ĐẦU 1 Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 8 1.1. Cơ sở lý luận của đề tài 8 1.1.1. Khái niệm 8 1.1.2. Bản đồ khái niệm 18 1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 21 1.2.1. Thực trạng dạy khái niệm Sinh học lớp 12 (đặc biệt việc sử dụng bản đồ khái niệm) 21 1.2.2. Thực trạng về thái độ, phương pháp và kết quả học tập môn Sinh học lớp 12 của HS ở trường THPT 24 1.2.3. Phân tích nguyên nhân của thực trạng 27 Chương 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ”, SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP TOOLS 29 2.1. Phân tích lôgic cấu trúc nội dung chương Cơ chế di truyền và biến dị, Sinh học 12 29 2.2. Các nguyên tắc xây dựng BĐKN 34 2.2.1. Quán triệt mục tiêu dạy học 34 2.2.2. Đảm bảo tính khoa học chính xác của nội dung dạy học 35 2.2.3. Đảm bảo tính hệ thống và tính kế thừa 35 2.2.4. Đảm bảo phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh 35 2.2.5. Đảm bảo sự thống nhất giữa cụ thể và trừu tượng 36 2.2.6. Đảm bảo thuận lợi cho việc đánh giá và tự đánh giá của học sinh 36 2.3. Quy trình xây dựng BĐKN 37 2.4. Các dạng BĐKN 39 vii 2.5. Xây dựng bản đồ khái niệm chương Cơ chế di truyền và biến dị bằng phần mềm Cmap Tools 40 2.5.1. Giới thiệu về phần mềm Cmap Tools 40 2.5.2. Xây dựng BĐKN bằng phần mềm Cmap Tools 43 2.6. Phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị 49 2.6.1. Sử dụng BĐKN trong khâu dạy kiến thức mới 49 2.6.2. Sử dụng BĐKN trong khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức 55 2.6.3. Sử dụng BĐKN trong khâu kiểm tra đánh giá 60 2.6.4. HS tự xây dựng BĐKN 64 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 71 3.1. Mục đích thực nghiệm 71 3.2. Nội dung thực nghiệm 71 3.2.1. Các bài thực nghiệm 71 3.2.2. Đề kiểm tra thực nghiệm 71 3.3. Phương pháp thực nghiệm 71 3.3.1. Chọn trường thực nghiệm 72 3.3.2. Chọn học sinh thực nghiệm 72 3.3.3. Chọn giáo viên thực nghiệm 72 3.3.4. Phương án thực nghiệm 72 3.4. Kết quả thực nghiệm 73 3.4.1. Phân tích định lượng 73 3.4.2. Phân tích định tính 81 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 86 1. Kết luận 86 2. Khuyến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 90 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Xuất phát từ tính cấp thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học trong trường phổ thông hiện nay Với sự phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ trở thành động lực cơ bản của sự phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục là nền tảng của sự phát triển khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại và đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm và năng lực của các thế hệ hiện nay và mai sau. Đổi mới giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Bối cảnh trên tạo nên những thay đổi sâu sắc trong giáo dục, từ quan niệm về chất lượng giáo dục, xây dựng nhân cách người học đến cách tổ chức quá trình và hệ thống giáo dục. Trong đó phương pháp dạy học là khâu rất quan trọng bởi lẽ phương pháp dạy học có hợp lý thì hiệu quả của việc dạy học mới cao, phương pháp có phù hợp thì mới có thể phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo của người học. Bởi vậy, việc đổi mới giáo dục trước hết là việc đổi mới phương pháp dạy học. Hiện nay, xu thế chung của việc đổi mới phương pháp dạy học là sử dụng các phương pháp dạy học có nhiều tiềm năng phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đã trở thành một công cụ hữu ích. 1.2. Xuất phát từ tầm quan trọng của dạy học khái niệm trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông Mọi đặc điểm của sự vật, hiện tượng đều được diễn đạt dưới dạng KN. Sự nhận thức mới cũng như nhận thức lại đều được bắt nguồn từ KN. Có thể nói kiến thức KN được coi là một trong những nội dung quan trọng nhất của mỗi môn học, cũng như vậy hệ thống KN sinh học là nền tảng của toàn bộ chương trình sinh học. Việc giúp cho HS nắm được hệ thống KN sinh học là khâu cần thiết đầu tiên, là cơ sở để HS tìm hiểu, nhận thức được các kiến thức quy luật. Từ đó, phát triển tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, 2 trừu tượng hóa…giúp học sinh có thể nắm vững và vận dụng được kiến thức, góp phần hình thành và phát triển nhân cách cho HS. 1.3. Xuất phát từ thực trạng dạy và học bộ môn Sinh học ở trường phổ thông hiện nay Việc đổi mới phương pháp dạy và học, trong đó có DH KN Sinh học còn chưa thực sự đem lại hiệu quả cao. HS học KN Sinh học chủ yếu vẫn dừng ở mức học thuộc lòng để nhận diện KN, học sinh chưa thực sự nắm được cốt lõi của KN và do vậy khó có thể sử dụng các KN đó để lĩnh hội các tri thức khác. GV giảng dạy môn Sinh học cũng chưa có nhận thức đầy đủ về vai trò của KN trong quá trình hình thành nhận thức và phát triển nhân cách cho HS, dẫn tới việc dạy KN còn qua loa, đại khái và gặp nhiều sai sót. Điều đó làm cho học sinh lúng túng khi vận dụng vào các bài tập, giải quyết các tình huống trong thực tiễn đời sống. 1.4. Xuất phát từ ưu điểm của bản đồ khái niệm (BĐKN) KN vừa là kết quả vừa là phương tiện của tư duy. BĐKN là công cụ đồ thị để sắp xếp và tổ chức kiến thức một cách khoa học và có hệ thống. Một trong những lí do khiến bản đồ khái niệm tạo thuận lợi cho việc học hiểu là nó có tác dụng như một loại khuôn mẫu để giúp sắp xếp và cấu trúc kiến thức, mặc dù cấu trúc đó bao gồm các khái niệm hay mệnh đề tác động qua lại nhau. BĐKN có thể được sử dụng trong các khâu khác nhau của quá trình DH như dạy kiến thức mới, ôn tập, kiểm tra, đánh giá… Có nhiều cách để xây dựng BĐKN, một trong những phương pháp có hiệu quả cao là sử dụng phần mềm Cmap tools. 1.5. Xuất phát từ nội dung kiến thức chương “Cơ chế di truyền và biến dị” Sinh học 12 THPT Chương “Cơ chế di truyền và biến dị” là một chương quan trọng trong chương trình Sinh học 12, bao gồm hệ thống các khái niệm cơ bản có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Do đó, việc thực hiện xây dựng bản đồ khái niệm trong phần này là rất hữu ích cho quá trình dạy học. [...]... hóa cơ sở lý luận về bản chất, vai trò và ý nghĩa của bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh học - Phân tích lôgic cấu trúc nội dung dạy học các khái niệm Sinh học ở chương Cơ chế di truyền và biến dị - Sinh học 12 theo tiếp cận Sinh học hệ thống - Xác định được các nguyên tắc xây dựng BĐKN - Xây dựng hệ thống bản đồ khái niệm của chương Cơ chế di truyền và biến dị, Sinh học lớp 12 bằng phần mềm Cmap Tools. .. luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị , Sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 7 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận của đề tài 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Bản chất của khái niệm Có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về khái niệm. .. nhờ sự trợ giúp của phần mềm Cmap Tools nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị, Sinh học 12 THPT 4 Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Hệ thống khái niệm trong chương Cơ chế di truyền và biến dị - Sinh học 12 THPT - Ứng dụng của phần mềm Cmap Tools để thiết kế BĐKN cho chương Cơ chế di truyền và biến dị 4.2 Khách thể nghiên cứu - Quá trình dạy. .. dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị - Sinh học 12 THPT 5 5 Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng được BĐKN trong chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 THPT nhờ sự trợ giúp của phần mềm Cmap Tools và xác định được phương pháp sử dụng hợp lý sẽ nâng cao chất lượng dạy - học 6 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về BĐKN trong dạy học - Điều tra thực trạng dạy và học khái niệm Sinh. .. Sinh học ở trường THPT - Nghiên cứu khả năng ứng dụng của phần mềm Cmap Tools trong dạy học Sinh học, cụ thể hóa quy trình xây dựng BĐKN bằng phần mềm để xây dựng hệ thống BĐKN ở chương Cơ chế di truyền và biến dị - Đề xuất phương pháp sử dụng BĐKN để dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị ở trường THPT - Thiết kế giáo án mẫu có sử dụng BĐKN cho chương Cơ chế di truyền và biến dị rồi đưa vào thực... và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” sinh học 11 THPT với sự hỗ trợ của các phần mềm Cmap Tools năm 2011 của Đinh Thị Lựu - Đại học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu về Xây dựng BĐKN bằng phần mềm Cmap Tools để DH chương Cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 THPT 3 Mục đích nghiên cứu Xây dựng và sử dụng. .. tài Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị, Sinh học 12 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools 2 Lược sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Trên thế giới Bản đồ khái niệm được phát triển năm 1972 trong khoá học thuộc chương trình nghiên cứu của Novak tại trường Đại học Cornell (Hoa Kỳ) BĐKN được trình bày bằng sơ đồ những KN và mối quan hệ của chúng, giúp sinh. .. quy trình sử dụng đồ khái niệm trong dạy học Chương Cơ chế di truyền và biến dị ở tất cả các khâu khác nhau của quá trình dạy học - Thiết kế một số giáo án mẫu có sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị 9 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1:... tập và trong quá trình hình thành kiến thức mới của con người 1.1.2.3 Vai trò của bản đồ khái niệm trong dạy học Hiệu quả của việc sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học đã được chứng minh ở nhiều môn học Đặc biệt bản đồ khái niệm là công cụ cho việc học hiểu ở trẻ em Có thể sử dụng bản đồ khái niệm trong những trường hợp sau: 20 - Giảng dạy một chuyên đề: Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học giúp... phạm Huế đã nghiên cứu bản đồ khái niệm trong dạy học sinh học bậc trung học phổ thông, được trình bày ở Kỷ yếu hội thảo khoa học dạy học sinh học ở trường phổ thông theo chương trình và sách giáo khoa mới, nhà xuất bản Nghệ An 2008 [6] Cũng trong năm 2008, trong luận văn thạc sĩ với đề tài Dạy học khái niệm sinh học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh (Đại học Quốc gia Hà Nội), . CHƯƠNG “CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ”, SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP TOOLS 29 2.1. Phân tích lôgic cấu trúc nội dung chương Cơ chế di truyền và biến dị, . di truyền và biến dị, Sinh học lớp 12 bằng phần mềm Cmap Tools. - Xác định các quy trình sử dụng đồ khái niệm trong dạy học Chương Cơ chế di truyền và biến dị ở tất cả các khâu khác nhau của. bằng phần mềm Cmap Tools để DH chương Cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 THPT. 3. Mục đích nghiên cứu Xây dựng và sử dụng BĐKN nhờ sự trợ giúp của phần mềm Cmap Tools nhằm góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm CMAP TOOLS, Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm CMAP TOOLS, Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm CMAP TOOLS, Cấu trúc của luận văn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn