Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh Trung học cơ sở Huyện An Lão - Hải Phòng

117 776 4
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 07:55

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ TRỌNG DŨNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN AN LÃO – HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2011 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ TRỌNG DŨNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN AN LÃO – HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trần Thị Tuyết Oanh HÀ NỘI – 2011 5 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học của đề tài 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 6. Phạm vi nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 3 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 4 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 4 1.2. Các khái niệm của đề tài 6 1.2.1. Quản lý 6 1.2.2. Quản lý giáo dục 9 1.2.3. Kiểm tra 10 1.2.4. Đánh giá 11 1.2.5. Kết quả học tập của học sinh 12 1.2.6. Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh 12 1.2.7. Đổi mới 14 1.3. Kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS 14 1.3.1. Vị trí, chức năng, vai trò và nguyên tắc của kiểm tra - đánh giá 14 1.3.2. Các hình thức, phương pháp và quy trình kiểm tra – đánh giá 18 1.3.3. Đặc điểm của kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS 22 1.3.4. Xu hướng đổi mới kiểm tra – đánh giá kết quả học tập hiện nay 24 1.4. Lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở 27 6 1.4.1. Nội dung quản lý của các chủ thể quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở 27 1.4.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS 34 Tiểu kết chương 1 37 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN AN LÃO - HẢI PHÒNG 38 2.1. Khái quát về giáo dục trung học cơ sở huyện An Lão - Hải Phòng 38 2.1.1. Đặc điểm chung của huyện An Lão – Hải Phòng 38 2.1.2. Tình hình giáo dục THCS huyện An Lão 38 2.2. Thực trạng hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở huyện An Lão - Hải Phòng 45 2.2.1. Thực trạng về nhận thức 45 2.2.2. Thực trạng hình thức, phương pháp kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh 47 2.2.3. Thực trạng các khâu soạn đề kiểm tra 49 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS 51 2.3.1. Thực trạng tổ chức các kỳ kiểm tra – đánh giá 52 2.3.2. Thực trạng quản lý quy trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS 57 2.3.3. Thực trạng quản lý việc tổ chức hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS 60 2.3.4. Thực trạng quản lý công tác chấm, trả bài và ghi điểm 62 2.3.5. Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão – Hải Phòng 63 Tiểu kết chương 2 66 Chương 3: BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN AN LÃO - HẢI PHÒNG 67 3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 67 7 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với các quy định đã được ban hành về kiểm tra – đánh giá 67 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 67 3.1.3. Nguyên tắc kế thừa và phát triển 67 3.1.4. Nguyên tắc phù hợp với tình hình thực tiễn 68 3.2. Các biện pháp 68 3.2.1. Tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm đối với kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh 68 3.2.2. Tổ chức xây dựng kế hoạch và quy trình kiểm tra – đánh giá cho các môn học và quản lý các quy trình kiểm tra – đánh giá. 72 3.2.3. Tập huấn kỹ năng xây dựng cấu trúc đề, viết câu hỏi kiểm tra - đánh giá 83 3.2.4. Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh. 85 3.2.5. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho kiểm tra – đánh giá kết quả học tập 88 3.2.6. Mối liên hệ giữa các biện pháp 89 3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 90 Tiểu kết chương 3 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 1. Kết luận 94 2. Khuyến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 4 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT CÁC TỪ VIẾT TẮT NGHĨA CỦA CÁC TỪ 1. CB Cán bộ 2. CBQL Cán bộ quản lý 3. CNTT Công nghệ thông tin 4. CSVC Cơ sở vật chất 5. GD& ĐT Giáo dục và Đào tạo 6. GV Giáo viên 7. HS Học sinh 8. NV Nhân viên 9. THCS Trung học cơ sở 10. UBND Uỷ ban nhân dân 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chất lượng dạy và học chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, như: mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý, người học, kiểm tra – đánh giá kết quả học tập, cơ sở vật chất trang thiết bị, nguồn tài chính Trong nhà trường hiện nay, việc dạy học không chỉ chủ yếu là dạy cái gì mà còn dạy học như thế nào? Tức là muốn nâng cao chất lượng dạy – học phải tiến hành đổi mới phương pháp dạy học và vấn đề đổi mới phương pháp dạy – học đã trở thành yêu cầu mang tính cấp bách, là giải pháp đột phá. Tuy nhiên, đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ đổi mới từ nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học cho đến kiểm tra - đánh giá chất lượng dạy - học. Như vậy, song song với việc đổi mới phương pháp dạy – học cần đổi mới hoạt động kiểm tra – đánh giá. Bởi lẽ, kết quả học tập của học sinh được đánh giá chính xác qua quá trình kiểm tra sẽ giúp cho học sinh điều chỉnh hoạt động học, giúp giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy và nhà quản lý giáo dục có những chỉ đạo kịp thời, quyết định phù hợp để điều chỉnh hoạt động dạy – học. Ngược lại, nếu kiểm tra - đánh giá sai dẫn đến nhận định sai về chất lượng dạy – học sẽ không nâng cao được chất lượng dạy – học, thậm chí còn gây tác hại to lớn trong giáo dục – đào tạo. Để có thể giúp cho hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh diễn ra đúng định hướng, đạt được mục đích thì trong suốt quá trình kiểm tra – đánh giá cần phải thường xuyên đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của các cấp quản lý và trong quá trình quản lý đó yếu tố đổi mới quản lý phải được quan tâm đúng mức, các biện pháp quản lý phải luôn được điều chỉnh, bổ sung. Là cán bộ đang công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão – Hải Phòng, được đồng chí Trưởng phòng phân công quản lý chuyên môn cấp trung học cơ sở, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý hoạt 2 động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra – đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tôi đã lựa chọn đề tài “Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở huyện An Lão – Hải Phòng” làm Luận văn tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS, thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng, đề xuất một số biện pháp đổi mới quản lý hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy - học ở các trường THCS huyện An Lão – Hải Phòng. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng. 4. Giả thuyết khoa học của đề tài Quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giáo dục – đào tạo. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, những bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này. Nếu xác định và áp dụng các biện pháp đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS được đề xuất trong luận văn sẽ nâng cao được hiệu quả của hoạt động kiểm tra – đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng dạy – học ở các trường THCS huyện An Lão – Hải Phòng, chất lượng giáo dục THCS nói chung. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, đề tài xác định các nhiệm vụ nghiên cứu sau: 3 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS. - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng. - Đề xuất một số biện pháp nhằm đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng. 6. Phạm vi nghiên cứu - Luận văn chỉ nghiên cứu công tác quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng đối với kiểm tra viết 1 tiết trở lên, kiểm tra học kỳ và kiểm tra khảo sát chất lượng. - Khảo sát và sử dụng số liệu từ năm học 2008-2009 trở lại đây. 7. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận, bao gồm: phương pháp phân tích, tổng hợp, xử lý tài liệu. - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn, bao gồm: phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát, phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục, phương pháp chuyên gia. - Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng để xử lý các số liệu thu được từ khảo sát thực tế. 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và các phụ lục luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng. Chương 3: Biện pháp đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng. 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề * Trên thế giới: Ngay từ khi xuất hiện mô hình nhà trường, các hình thức kiểm tra – đánh giá mức độ nhận thức của người học cũng ra đời. Tuy nhiên ở mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi quốc gia khác nhau có những hình thức kiểm tra – đánh giá khác nhau nhưng đều đưa ra những qui định chuẩn, phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện tại. Chẳng hạn: Thời kì phong kiến sử dụng thi, kiểm tra để đánh giá kết quả của người học; Thời kì tiền công nghiệp thi, kiểm tra phải phù hợp với trình độ người học và coi đó là một cách thức dạy – học, có vai trò khuyến khích học sinh tích cực, tự giác học tập; Thời kì hậu công nghiệp kiểm tra – đánh giá phát triển theo tiêu chí hướng vào mục đích, yêu cầu của chương trình giảng dạy. Đầu thế kỷ XVI, nhà giáo dục vĩ đại người Sec Slovakia là J.A Comenxki (1592 - 1670) đã đưa ra mô hình nhà trường và được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Đó là nhà trường được phân theo cấp học, bậc học ở những lứa tuổi nhất định; các môn học trong nhà trường được quy định chặt chẽ có chương trình, có nội dung cụ thể thống nhất; thời gian đào tạo cũng được ấn định, đương nhiên cách kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh cũng được quy định rõ ràng. Đến thế kỷ XVIII thì hệ đánh giá chất lượng giáo dục đầu tiên được áp dụng phổ biến trong các nhà trường. Lúc đầu hệ đánh giá có 3 bậc chính: Tốt – Trung bình – Kém; Sau đó chia nhỏ thành 5 bậc: Tốt – Khá – Trung bình – Yếu – Kém. Tuy nhiên để có thể đánh giá được theo 5 bậc chất lượng học sinh thì kiểm tra phải như thế nào để đánh giá được chính xác, phù hợp với đối tượng học sinh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy – học mới là vấn đề được các nhà giáo dục quan tâm. [...]... đến quá trình quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá của các chủ thể này: 1.4.1 Nội dung quản lý của các chủ thể quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở 1.4.1.1 Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo * Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng GD&ĐT: Theo lý luận quản lý chung thì Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ quản lý của mình theo 4 chức... 1.3 Kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS 1.3.1 Vị trí, chức năng, vai trò và nguyên tắc của kiểm tra - đánh giá 1.3.1.1 Vị trí của kiểm tra – đánh giá trong quá trình dạy – học Trong quá trình dạy học, kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh là một khâu quan trọng nhằm xác định thành tích học tập và mức độ chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng, vận dụng của người học Kiểm tra, đánh giá. .. quy trình tổ chức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại khoa du lịch – viện đại học mở Hà Nội của tác giả Lê Quỳnh Chi, năm 2006; Biện pháp quản lý công tác kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng du lịch Hà Nội của tác giả Nghiêm Nữ Diễm Thùy, năm 2008; Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường trung học phổ thông thành... quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở Bên cạnh việc đảm bảo quản lý chặt chẽ, khoa học các hoạt động kiểm tra – đánh giá về mục tiêu, kế hoạch, quy trình, tổ chức – chỉ đạo thực hiện quy trình, kiểm tra thường xuyên, trong quá trình quản lý cần phải xác định rõ chức năng, nội dung quản lý của các chủ thể quản lý cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản. .. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Hướng dẫn giảng dạy các môn học, phân phối chương trình của Sở GD&ĐT * Nội dung quản lý của Phòng GD&ĐT đối với hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh: Đối với hoạt động kiểm tra - đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thực hiện... định Do vậy kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh là hai khâu có quan hệ mật thiết với nhau Kiểm tra nhằm cung cấp thông tin để đánh giá và đánh giá thông qua kết quả của kiểm tra Hai khâu đó hợp thành một quá trình thống nhất là kiểm tra - đánh giá Dạy học là một quá trình thay đổi Việc đánh giá sự thay đổi này được gọi là “sự đánh giá kết quả học tập , và đó là một phần quan trọng trong... trình độ của một học sinh trước vấn đề được kiểm tra, đồng thời đề xuất những định hướng bổ khuyết, sai sót hoặc phát huy hiệu quả Quyết định: Đây là bước cuối cùng của quá trình đánh giá, giáo viên sẽ đưa ra những biện pháp cụ thể để giúp học sinh tiến bộ 1.3.3 Đặc điểm của kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS Kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở có đặc... đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh Từ những nhiệm vụ nêu trên cho thấy trong bối cảnh của nhà trường 29 trung học cơ sở hiện nay, kết quả của các bài kiểm tra là cơ sở quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới việc đánh giá, xếp loại học sinh Chính vì vậy, tăng cường đổi mới hoạt động kiểm tra kết quả học tập của học sinh THCS (nhất là các bài kiểm viết lý thuyết 1 tiết trở lên và bài kiểm. .. (2001), đánh giá kết quả học tập là “xác định mức độ nắm được kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo của học sinh so với yêu cầu của chương trình đề ra” [27] 12 Đánh giá kết quả học tập của học sinh là việc đưa ra những kết luận, nhận định, phán xét về trình độ học sinh Muốn đánh giá kết quả học tập của học sinh thì việc đầu tiên là phải kiểm tra, soát xét lại toàn bộ công việc học tập của học sinh, sau đó tiến... dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm này [4] Như vậy, kết quả các bài kiểm tra là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả học tập của học sinh và người trực tiếp đánh giá chính là các giáo viên giảng dạy 1.3.4.2 Chủ thể đánh giá học sinh trong trường THCS Các chủ thể tham gia đánh giá kết quả học tập của học sinh trong trường THCS hiện nay là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên . luận về quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS, thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng, . 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện. 3 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS. - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh Trung học cơ sở Huyện An Lão - Hải Phòng, Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh Trung học cơ sở Huyện An Lão - Hải Phòng, Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh Trung học cơ sở Huyện An Lão - Hải Phòng, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN AN LÃO - HẢI PHÒNG, CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN AN LÃO - HẢI PHÒNG, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn