Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo trực tuyến ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

100 974 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 07:45

F31 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM  LÊ KHẮC QUYỀN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGÔ QUANG SƠN HÀ NỘI – 2008 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2 3. Giả thuyết khoa học 2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 5. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 2 6. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 7. Phạm vi nghiên cứu 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 4 1.1. Sơ lƣợc về lịch sử phát triển ĐTTT 4 1.1.1. Trên thế giới 4 1.1.2. Ở trong nước 8 1.2. Một số khái niệm cơ bản 12 1.2.1. Quản lý 12 1.2.2. Quản lý hoạt động dạy học trong nhà trường 16 1.2.3. Quản lý hoạt động dạy học trong ĐTTT 16 1.2.4. Học viên 20 1.2.5. Kết quả học tập 20 1.2.6. Một số khái niệm trong ĐTTT 21 1.3. Ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục 25 1.3.1. Ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục 25 1.3.2. Ứng dụng CNTT&TT trong dạy học 30 1.3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong ĐTTT 32 1.4. Đánh giá kết quả học tập 34 1.4.1. Tổng quan về ĐGKQHT 34 1.4.2. Vai trò, chức năng của ĐGKQHT 37 1.4.3. Các nguyên tắc đánh giá 38 1.4.4. Các hình thức đánh giá 38 1.4.5. Quy trình đánh giá 39 1.5. Đánh giá KQHT trong ĐTTT 40 1.5.1. Đánh giá KQHT của học viên trong ĐTTT 40 1.5.2. Quản lý công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT 42 Kết luận chƣơng 1 44 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐGKQHT CỦA HỌC VIÊN TRONG ĐTTT Ở TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI 45 2.1. Khái quát về trƣờng ĐHSP Hà Nội 45 2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, tầm nhìn, sứ mạng của trường ĐHSP Hà Nội 46 2.1.2. Các mục tiêu của trường 47 2.1.3. Quy mô trường, lớp, số học viên, cán bộ giảng viên của trường ĐHSP Hà Nội năm học 2006 - 2007 48 2.1.4. Quan hệ hợp tác Quốc tế 49 2.2. Thực trạng ĐTTT và công tác ĐGKQHT của học viên ở Trƣờng ĐHSP Hà Nội 49 2.2.1. Thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy và học ở trường ĐHSP Hà Nội 49 2.2.2. Thực trạng ĐTTT ở Trường ĐHSP Hà Nội 50 2.2.3. Thực trạng công tác ĐGKQHT của học viên ở trường ĐHSP Hà Nội 53 Kết luận chƣơng 2 58 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐGKQHT CỦA HỌC VIÊN TRONG ĐTTT Ở TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI 59 3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp 59 3.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 60 3.2.1. Các biện pháp đề xuất phải mang tính hệ thống và đồng bộ 60 3.2.2. Các biện pháp đề xuất phải mang tính khả thi 61 3.2.3. Các biện pháp đề xuất phải đảm bảo tính hiệu quả 61 3.3. Một số biện pháp pháp quản lý công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT ở trƣờng ĐHSP Hà Nội 62 3.3.1. Biện pháp 1: Xây dựng quy chế ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội 62 3.3.2. Biện pháp 2: Hoàn thiện CSVC trong ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội 64 3.3.3. Biện pháp 3: Xây dựng quy trình và quản lý quy trình đánh giá KQHT của học viên trong ĐTTT 67 3.3.4. Biện pháp 4: Nâng cao năng lực đánh giá KQHT cho đội ngũ CBQL và giáo viên trong ĐTTT 79 Kết luận chƣơng 3 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 1. Kết luận 84 2. Kiến nghị 85 2.1. Đối với trung tâm CNTT của trường 85 2.2. Đối với trường ĐHSP Hà Nội 85 2.3. Đối với bộ GD&ĐT 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 89 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2 3. Giả thuyết khoa học 2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 5. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 2 6. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 7. Phạm vi nghiên cứu 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 4 1.1. Sơ lƣợc về lịch sử phát triển ĐTTT 4 1.1.1. Trên thế giới 4 1.1.2. Ở trong nước 8 1.2. Một số khái niệm cơ bản 12 1.2.1. Quản lý 12 1.2.2. Quản lý hoạt động dạy học trong nhà trường 16 1.2.3. Quản lý hoạt động dạy học trong ĐTTT 16 1.2.4. Học viên 20 1.2.5. Kết quả học tập 20 1.2.6. Một số khái niệm trong ĐTTT 21 1.3. Ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục 25 1.3.1. Ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục 25 1.3.2. Ứng dụng CNTT&TT trong dạy học 30 1.3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong ĐTTT 32 1.4. Đánh giá kết quả học tập 34 1.4.1. Tổng quan về ĐGKQHT 34 1.4.2. Vai trò, chức năng của ĐGKQHT 37 1.4.3. Các nguyên tắc đánh giá 38 1.4.4. Các hình thức đánh giá 38 1.4.5. Quy trình đánh giá 39 1.5. Đánh giá KQHT trong ĐTTT 40 1.5.1. Đánh giá KQHT của học viên trong ĐTTT 40 1.5.2. Quản lý công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT 42 Kết luận chƣơng 1 44 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐGKQHT CỦA HỌC VIÊN TRONG ĐTTT Ở TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI 45 2.1. Khái quát về trƣờng ĐHSP Hà Nội 45 2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, tầm nhìn, sứ mạng của trường ĐHSP Hà Nội 46 2.1.2. Các mục tiêu của trường 47 2.1.3. Quy mô trường, lớp, số học viên, cán bộ giảng viên của trường ĐHSP Hà Nội năm học 2006 - 2007 48 2.1.4. Quan hệ hợp tác Quốc tế 49 2.2. Thực trạng ĐTTT và công tác ĐGKQHT của học viên ở Trƣờng ĐHSP Hà Nội 49 2.2.1. Thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy và học ở trường ĐHSP Hà Nội 49 2.2.2. Thực trạng ĐTTT ở Trường ĐHSP Hà Nội 50 2.2.3. Thực trạng công tác ĐGKQHT của học viên ở trường ĐHSP Hà Nội 53 Kết luận chƣơng 2 58 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐGKQHT CỦA HỌC VIÊN TRONG ĐTTT Ở TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI 59 3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp 59 3.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 60 3.2.1. Các biện pháp đề xuất phải mang tính hệ thống và đồng bộ 60 3.2.2. Các biện pháp đề xuất phải mang tính khả thi 61 3.2.3. Các biện pháp đề xuất phải đảm bảo tính hiệu quả 61 3.3. Một số biện pháp pháp quản lý công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT ở trƣờng ĐHSP Hà Nội 62 3.3.1. Biện pháp 1: Xây dựng quy chế ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội 62 3.3.2. Biện pháp 2: Hoàn thiện CSVC trong ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội 64 3.3.3. Biện pháp 3: Xây dựng quy trình và quản lý quy trình đánh giá KQHT của học viên trong ĐTTT 67 3.3.4. Biện pháp 4: Nâng cao năng lực đánh giá KQHT cho đội ngũ CBQL và giáo viên trong ĐTTT 79 Kết luận chƣơng 3 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 1. Kết luận 84 2. Kiến nghị 85 2.1. Đối với trung tâm CNTT của trường 85 2.2. Đối với trường ĐHSP Hà Nội 85 2.3. Đối với bộ GD&ĐT 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 89 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán bộ quản lý CNH-HĐH Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa CNNT Công nghệ Thông tin CNTT&TT Công nghệ thông tin và truyền thông CSVC Cơ sở vật chất Đài TNVN Đài tiếng nói Việt Nam ĐGKQHT Đánh giá kết quả học tập ĐH CNTT Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG Đại học Quốc Gia ĐTTT Đào tạo trực tuyến ĐTTX Đào tạo từ xa GD-ĐT Giáo dục-Đào tạo GDTX Giáo dục từ xa KH-CN Khoa học-Công nghệ KT-XH Kinh tế-Xã hội QLGV Quản lý giáo viên QLHT Quản lý học tập QLSV Quản lý sinh viên TBDH Thiết bị dạy học THCN Trung ho ̣ c chuyên nghiê ̣ p THCS Trung ho ̣ c Cơ sơ ̉ THPT Trung ho ̣ c phô ̉ thông TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn kinh tế tri thức. Việc nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục, đào tạo sẽ là nhân tố sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, công ty, gia đình và cá nhân. ĐTTT chính là giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề này. Ngày nay công nghệ ĐTTT đã góp phần đổi mới cả phương thức dạy và học. ĐTTT đã đáp ứng những tiêu chí giáo dục mới mà từ trước tới nay chưa từng được áp dụng đó là: có thể học mọi nơi, học mọi lúc, học theo sở thích, học suốt đời,… ĐTTT không chỉ dùng cho GDTX qua mạng mà sẽ cùng tồn tại với cách học tập truyền thống và bổ sung cho cách học truyền thống. ĐTTT đã trở thành một xu thế tất yếu trong nền kinh tế tri thức và đã tạo ra một cuộc cách mạng về dạy học. ĐTTT mang lại hiệu quả kinh tế cao và đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhiều nước trên thế giới. Nhiều trường đại học có danh tiếng trên thế giới đã chọn ĐTTT như một chiến lược định hướng phát triển. Chỉ với một giáo viên hoặc một chuyên gia giỏi có thể giảng dạy cho một số lượng lớn người học. Với mỗi khóa ĐTTT có thể dễ dàng mời giáo viên, chuyên gia nước ngoài giảng dạy từ xa nên giảm được chi phí… Như vậy, ĐTTT góp phần mở rộng quy mô đào tạo, làm giảm bất bình đẳng về cơ hội học tập giữa người giàu và người nghèo, giữa nông thôn và thành thị, giúp giáo dục Việt Nam hội nhập với nền giáo dục thế giới. ĐTTT cũng thay đổi cách tiếp cận và lĩnh hội tri thức so với mô hình học tập truyền thống. Các hoạt động học tập, nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ kiến thức trên mạng mang lại cho người học sự hứng thú, sáng tạo và chủ động. Ở nước ta, ĐTTT đã và đang được triển khai, thử nghiệm ở một số trường Đại học và cũng đã thu được những kết quả nhất định song vẫn có những khó khăn trong quá trình thiết kế học liệu; đánh giá chương trình; ĐGKQHT của học 2 viên; cài đặt và ứng dụng các công cụ quản lý trong ĐTTT, v.v…. Đặc biệt phải kể đến những khó khăn về công tác quản lý ĐTTT và ĐGKQHT của học viên. Để góp phần giải quyết một số tồn tại trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Biện pháp quản lý công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội”. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội. 3. Giả thuyết khoa học Nếu đề ra được các biện pháp quản lý công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT phù hợp với các yêu cầu và khả năng thực tế của trường thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu a. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT. b. Nghiên cứu thực trạng công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội, từ đó phân tích các ưu, nhược điểm trong công tác quản lý hoạt động này. c. Đề xuất một số biện pháp quản lý công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội 5. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu  Khách thể: Công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội.  Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội. 3 6. Phƣơng pháp nghiên cứu  Nghiên cứu lý luận: nghiên cứu hệ thống lý luận về quản lý và lý luận về ĐGKQHT của học viên. Ứng dụng CNTT&TT trong ĐTTT.  Nghiên cứu thực tiễn: Nghiên cứu trạng quản quản lý công tác đánh giá KQHT của học viên ở trường ĐHSP Hà Nội, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý công tác đánh giá KQHT của học viên trong ĐTTT. 7. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu công tác quản lý việc ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội. 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC VIÊN TRONG ĐTTT 1.1. Sơ lƣợc về lịch sử phát triển ĐTTT 1.1.1. Trên thế giới Theo tác giả Natalie Aranda [2], khi nền giáo dục thay đổi môi trường dạy học như thay đổi lớp học trước đây chỉ học cố định một chỗ, ĐTTX đã bắt đầu ra đời. Ý tưởng về GDTX có thể được vạch ra bởi kỹ thuật in ấn. Từ rất sớm, việc in ấn đã trở thành phương thức thúc đẩy học tập, sinh viên có thể tự học theo kế hoạch riêng của mình mà không có sự trợ giúp của người hướng dẫn. Sự tự giúp đỡ bản thân đơn giản này là một trong những ví dụ về ĐTTX. Khi các công nghệ tiến bộ hơn xuất hiện ra đã tạo ra khả năng mở rộng hơn cho ĐTTX. Khi đài phát thanh (Radio) trở nên thông dụng, khả năng cung cấp kiến thức qua phương tiện trung gian này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Tivi là một lợi thế cơ bản đã được sử dụng trong ĐTTX. Sự phát triển của một mạng lưới Tivi khép kín trở nên phù hợp với mô hình lớp học chỉ với một giáo viên tại chỗ và các sinh viên ở nhiều địa điểm, được và phủ sóng trên phạm vi rộng. Trở ngại của phương thức đào tạo này là sinh viên phải sẵn sàng học vào giờ phát sóng [2]. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của máy tính và sự phát triển của Internet đã mang chúng ta đến với thời kỳ vàng hiện nay của ĐTTX. GDTX thực tế đã bắt đầu với sự xuất hiện của “Trung tâm học tập với sự trợ giúp của máy tính” (CALC: Computer Assisted Learning Center) vào năm 1982 ở Rindge, New Hampshire. Đây là trường học trực tuyến đầu tiên ở Mỹ mặc dù cũng có một chương trình khác tương tự đang được thử nghiệm ở Na- Uy vào cùng thời điểm. Từ 1994 - 1995, khi Internet đã trở nên phổ biến rộng rãi chỉ từ một mô hình nhỏ ban đầu của các nhà cung cấp Internet nội bộ, nhờ đó GDTT đã thực sự trở nên bùng nổ [2]. [...]... điều chỉnh cả 2 hoặc 3 thành tố cho phù hợp Quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng bị quản lý nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường Với khái niệm trên, quản lý bao gồm các điều kiện sau: - Phải có một chủ thể quản lý là tác nhân tạo ra các tác động, và một đối tượng bị quản lý phải tiếp nhận các tác động của chủ thể quản lý tạo ra Tác động có thể chỉ là... sao đều phải có sự quản lý và có người quản lý thì mới đạt được mục đích tồn tại và phát triển của tổ chức đó Vậy hoạt động quản lý (Management) là gì ? Theo tác giả Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc trong tài liệu bài giảng cao học Cơ sở khoa học quản lý thì: Đó là tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) trong một tổ chức nhằm... đạt được so với những người cùng học khác 20 Kết quả học tập của học viên là thước đo của quá trình đào tạo Do vậy, đánh giá được chính xác kết quả học tập của học viên là điều vô cùng cần thiết 1.2.6 Một số khái niệm trong ĐTTT Trong ĐTTT, người ta thường sử dụng các khái niệm sau: Đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa qua mạng, giáo dục trực tuyến, E-Learning, hệ thống giáo dục điện tử Khái niệm E-Learning... quản lý quá trình truyền thụ kiến thức của đội ngũ giáo viên và quá trình lĩnh hội kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh và quản lý các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện phục vụ hoạt động dạy học Quản lý hoạt động dạy học là quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung dạy học, quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá quá trình lĩnh hội kiến thức của học sinh 1.2.3 Quản lý hoạt động dạy học trong. .. ký học tập - Hướng dẫn học tập: Cơ sở đào tạo phải tổ chức hướng dẫn nội quy học tập, quy trình đào tạo, kế hoạch học tập, thi, kiểm tra đối với mỗi chương trình, học phần, học trình, tín chỉ hoặc môn học - Tự học có hướng dẫn, bao gồm 2 quá trình: Học viên tự nghiên cứu, tự học thông qua hệ thống E-Learning; Học viên học phụ đạo, tham gia các 17 diễn đàn học tập và làm bài tập dưới sự hướng dẫn trực. .. được quản lý Nếu thiếu những thông tin này thì các nhà quản lý không thể xây dựng chiến lược phát triển ngành hoặc cơ sở đào tạo cũng như để kịp thời ra các quyết định để xử lý các tình huống đột xuất xẩy ra Đối với GD&ĐT, để quản lý hệ thống cần có các lĩnh vực thông tin cơ bản sau đây: - Thông tin quản lý nhân sự; - Thông tin quản lý chuyên môn; - Thông tin quản lý học sinh; - Thông tin kết quả học tập; ... nhân sự; - Quản lý chuyên môn; - Quản lý học sinh; - Quản lý kết quả học tập; - Quản lý CSVC, phương tiện kỹ thuật; - Quản lý tài chính v.v 1.3.2 Ứng dụng CNTT&TT trong dạy học Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học: Là quá trình ứng dụng CNTT&TT vào hoạt động dạy học một cách hợp lý Trong đó có sử dụng các loại hình TBDH : - Phim đèn chiếu - Bản trong dùng cho máy chiếu qua đầu... phối hợp rất chặt chẽ với Viện Đại học Mở Hà Nội thực hiện chương trình đào tạo đại học từ xa Đến nay, Đài TNVN đã phát hơn 10.000 chương trình đào tạo từ xa, giúp hàng triệu người có điều kiện học tập nâng cao trình độ Tính đến tháng 6/2007, đã có trên 10.000 sinh viên tốt nghiệp đại học đào tạo từ xa và hiện có 50.000 người đang theo học Về hiệu quả của việc học đại học từ xa qua Đài TNVN, chị Nguyễn... quản trị của các cấp [12] Stt Cấp quản lý Kế hoạch Tổ chức 15 1.2.2 Quản lý hoạt động dạy học trong nhà trƣờng Mục tiêu quản lý trường học là quản lý chất lượng sản phẩm giáo dục Muốn có sản phẩm giáo dục đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội thì trước hết nhà trường phải tổ chức, điều khiển và kiểm soát tốt quá trình tổ chức hoạt động dạy và học, vì hoạt động dạy và học là... dẫn trực tiếp của giảng viên và cố vấn học tập trên hệ thống E-Learning - Thực hành và thực tập đối với các học phần đã được ban hành trong chương trình đào tạo - Thi, kiểm tra kết thúc học phần: Khi kết thúc học phần, tín chỉ, môn học, học viên phải tham dự các kỳ thi, kiểm tra kết thúc học phần, tín chỉ, môn học do cơ sở ĐTTX qua mạng tổ chức - Thi và công nhận tốt nghiệp 8 Thời gian đào tạo: Đối với . F31 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM  LÊ KHẮC QUYỀN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ. Nghiên cứu trạng quản quản lý công tác đánh giá KQHT của học viên ở trường ĐHSP Hà Nội, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý công tác đánh giá KQHT của học viên trong ĐTTT. 7. Phạm vi nghiên. Biện pháp quản lý công tác ĐGKQHT của học viên trong ĐTTT ở trường ĐHSP Hà Nội . 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý công tác ĐGKQHT của học viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo trực tuyến ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo trực tuyến ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo trực tuyến ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC VIÊN TRONG ĐTTT, Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐGKQHT CỦA HỌC VIÊN TRONG ĐTTT Ở TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI, Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐGKQHT CỦA HỌC VIÊN TRONG ĐTTT Ở TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm