Thiết kế bản vẽ thi công đường trung tâm thị trấn chi lăng

16 803 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 07:10

Dự án: Đường trung tâm thò trấn Di Lăng Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công C.TY TƯ VẤN XD CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẢNG HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ====o0o==== Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2007 THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG DỰ ÁN : ĐƯỜNG TRUNG TÂM THỊ TRẤN DI LĂNG TUYẾN 1 : ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH THỊ TRẤN DI LĂNG (ĐT 623 ĐOẠN TỪ KM42 + 250 -:- KM45 + 271.6) LÝ TRÌNH : KM0 -:- KM3 + 22.98 TUYẾN 2 : ĐƯỜNG PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN DI LĂNG LÝ TRÌNH : KM0 -:- KM1 + 658.7 HẠNG MỤC : NỀN MẶT ĐƯỜNG - THOÁT NƯỚC - VĨA HÈ - ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐỊA ĐIỂM XD : THỊ TRẤN DI LĂNG – HUYỆN SƠN HÀ I. GIỚI THIỆU CHUNG : Quảng Ngãi là một Tỉnh nằm trong vùng trọng điểm kinh tế miền Trung, khu vực đang được Chính phủ quan tâm tạo mọi điều kiện thu hút các đầu tư nhằm sớm hình thành Khu công nghiệp lọc hóa dầu đầu tiên của cả nước. Hiện nay nhìn chung cơ sở hạ tầng của Tỉnh Quảng Ngãi mới chỉ đang trong giai đoạn đầu thực hiện theo qui hoạch, thành Phố Quảng Ngãi là Trung tâm chính trò xã hội của Tỉnh, các trục giao thông đến các huyện do khả năng nguồn vốn hạn chế nên việc đầu tư chưa đáp ứng kòp với tốc độ phát triển của Tỉnh. Sơn Hà là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi được xác đònh khu trung tâm kinh tế của các huyện phía tây tỉnh Quảng Ngãi, có 4 trục giao thông chính nối các huyện Sơn Tây, Trà Bồng, Ba Tơ và Minh Long, cơ sở hạ tầng còn yếu kém trong đó đường giao thông Thò trấn Sơn Hà xuống cấp chưa được đầu tư. Với kế hoạch phân bổ nguồn vốn hàng năm của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm đầu tư một số dự án trọng điểm để phát triển cơ sở hạ tầng của các huyện, trong đó có dự án: Đường trung tâm thò trấn Di Lăng là một trong những tuyến đường trọng điểm của Huyện Sơn Hà và của tỉnh Quảng Ngãi. II. CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN : - Căn cứ Nghò đònh 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghò đònh số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghò đònh 16/2006/NĐ-CP. - Căn cứ Nghò đònh 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Căn cứ Nghò đònh 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Căn cứ quyết đònh số 40/2008/QĐ-UBND ngày 31/03/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành bản quy đònh về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên đòa bàn tỉnh Quảng Ngãi. - Căn cứ quyết đònh số 229/2004/-UB ngày 29/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm thò trấn Di Lăng huyện Sơn Hà. - Căn cứ quyết đònh số 2411/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của Chủ tòch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm thò trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà. - Căn cứ hợp đồng kinh tế số /HĐKT ngày / /200 giữa Ban Quản lý các dự án ĐT &ø XD huyện Sơn Hà và Công ty tư vấn XD công trình Quảng Hà. III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ QUI TRÌNH QUI PHẠM ÁP DỤNG : 1. Phạm vi nghiên cứu : a. Tuyến số 1: Đường trục chính thò trấn Di Lăng - Chiều dài tuyến L = 3022.98m (Km0 +0.00 – Km3 + 22.98). - Điểm đầu tuyến giáp với ĐT623 tại Km42 + 250, toạ độ X=3321.60, Y=3886.44 - Điểm cuối tại đầu cầu Sông Rin Km45+271.6, toạ độ X=2113.44, Y=1543.48. b. Tuyến số 2: Đường phía đông thò trấn Di Lăng - Chiều dài tuyến L = 1658.7m (Km0 +0.00 - Km1+658.7) - Điểm đầu giao tuyến số 1 tại nút N2, toạ độ X=2585.23, Y=3057.14. - Điểm cuối giao tuyến số 1 tại nút N18, toạ độ X=2166.82, Y=1653.20. 2. Qui trình, qui phạm áp dụng : - Các qui trình, qui phạm do Bộ GTVT và các cơ quan quản lý nhà nước. + Quy trình khảo sát đường ôtô: 22 TCN 263-2000 + Quy phạm đo vẽ bản đồ đòa hình 96 TCN 43-90 của cục đo đạc bản đồ Nhà nước. + Quy trình khoan thăm dò đòa chất công trình: 22 TCN 259-2000 + Quy trình Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ 22 TCN 220-95 + Qui phạm khảo sát thủy văn 22 TCN 27-84. + Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-85 (tham khảo). + Đường ô tô yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005. + Qui phạm KT thiết kế đường phố, quảng trường đô thò 20TCN 104-83. + Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô (Phần nút giao): 22 TCN 273-01. + Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06. + Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu móng đường ô tô 22TCN334-06. Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà Trang 1 Dự án: Đường trung tâm thò trấn Di Lăng Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công + Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm láng nhựa22TCN271- 2001. + Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước 22TCN 06-76 + Qui trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN18-79 (dùng cho cống). + Điều lệ biển báo đường bộ: 22 TCN 237-01 + Qui chuẩn XD Việt Nam 443/BXD-CSXD, 682/BXD-CSXD, 22TCN1879. + Qui phạm trang bò điện 11 TCN 18-12-84 + Tiêu chuẩn chiếu sáng đường phố CIE4-15 của ủy ban chiếu sáng Quốc tế ban hành tháng 7/1993. - Các qui phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật tham khảo : + AASHTO về nguyên tắc thiết kế hình học đường ô tô, thiết kế nền, mặt đường, cầu, thoát nùc. IV. ĐIỀU TRA VÀ THU NHẬP TÀI LIỆU : - Qui hoạch mạng lưới giao thông huyện Sơn Hà đến năm 2010 được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt. - Qui hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi từ 1995–2010. - Qui hoạch chi tiết trung tâm thò trấn Di Lăng đã được duyệt. - Số liệu kinh tế – xã hội do phòng Hạ Tầng Kinh Tế huyện Sơn Hà cung cấp. - Niên giám thống kê Quảng Ngãi năm 2006. - Số liệu điều tra khảo sát do Cty Tư vấn XD Công trình Quảng Hà thực hiện V. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO KHU VỰC : 1. Đặc điểm đòa hình: Khu vực khảo sát thuộc phía Đông của dãy Trường Sơn, đòa hình đồi núi, rừng rậm và thung lũng. Đòa hình huyện Sơn Hà nằm ở tầm trung bình và cao của dãy Trường Sơn. Đòa hình bò chia cắt mạnh, núi trong khu vực có hướng Tây Bắc - Đông Nam, núi thấp đến cao vừa và cao, sườn núi thường có độ dốc lớn. Hệ thống sông núi tương đối dày và phân bố không đồng đều, các suối bắt nguồn từ dãy Trường Sơn chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam đổ ra biển Đông, qua dòng sông chính là Sông Rin. Đặc tính chung của sông suối là ngắn và dốc, thung lũng hẹp và sông khi có mưa lớn nước lên nhanh, chảy mạnh và thường gây lũ lụt 2. Đặc điểm đòa mạo: Điều kiện đòa mạo khu vực tồn tại chủ yếu 3 dạng sau: - Dạng bào mòn xâm thực tập trung tại các sườn núi, đỉnh núi. - Dạng lắng đọng trầm tích tập trung ở các thung lũng núi, ruộng vườn và hai bên bờ các sông suối. - Dạng vừa lắng đọng trầm tích, vừa bào mòn xâm thực tập trung ở khu vực đòa hình tương đối bằng phẳng: chân đồi, nương rẫy, các thung lũng trước núi, ruộng vườn. Trung tâm thò trấn Di Lăng nằm trong vùng đòa hình tương đối bằng phẳng thuộc thung lũng ven sông Rin. Độ dốc dọc tuyến rất nhỏ, chiều dài các đoạn dốc ngắn và thay đổi liên tục. - Khu vực tuyến đi qua là một đường trục chính của huyện Sơn Hà, hai bên đã xây dựng nhà cửa, đòa hình tương đối bằng phẳng, độ dọc tuyến lớn nhất 6%. Khoảng cách giữa các nhà đối diện nhiều chổ từ 10-15m, không đủ lộ giới qui hoạch của đường trục chính trung tâm thò trấn Di Lăng là 18m. Do vậy để thi công được tuyến đường trên việc đền bù giải tảo nhà, hoa màu rất lớn. VI. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT : 1. Đặc điểm đòa chất khu vực: - Theo thuyết minh Bản đồ đòa chất Việt nam tỷ lệ 1/200000 cho thấy khu vực huyện Sơn Hà, tình hình đòa chất chủ yếu là đất đá xâm nhập: Axít trung tính, kiềm, xâm nhập mafic, biến chất. Sau các hoạt động Magma xâm nhập giá Kali diễn ra cuối Creta đầu faleogen đánh dấu sự kết thúc mạnh mẽ kiến tạo Mezozôi muộn. - Trên miền này, cũng như lãnh thổ Tây Nguyên đã bước vào thời kỳ ngừng nghó với lần biểu hiện kiến tạo yên tỉnh - vào Miôxen giữa có lẫn biểu hiện kiến tạo mạnh mẽ, hệ thống đứt gãy có từ trước nay hoạt động trở lại - Trong Miôxen nhìn chung khu vực có cấu tạo phân dò với xu thế nâng lên là chủ yếu. - Tới Pliôxen phát triển các hệ thông đứt gãy mới, mở rộng diện tích các vùng võng hạ đã tạo điều kiện cho hoạt động Magma nhất là các phun trào Bazan. Bazan là đất có độ lún lớn lẫn đá dăm sạn, có màu đỏ, phổ biến trên khắp khu vực tuyến đi qua. Đất bazan có những tính chất đòa chất công trình đặc biệt là cường độ chòu tải khá cao, những khu vực ngậm nước thì cường độ chòu tải giảm. - Trong Holôzen các biểu hiện kiến tạo cũng mang tính chất kế thừa của lần vận động trước đó, nhưng ở đây vắng mặt các hoạt động phun trào. - Đá Magma, đá biến chất là loại đá không phân lớp, độ ổn đònh toàn khối cao, taluy đá ít có khả năng sụt trượt, thuận lợi cho tuyến đường. Tuy nhiên đất tàn tích từ đá magma thường rời rạc, tính dính kém do vậy khi mùa mưa đến sẽ xảy ra hiện tượng rửa xói hình thành rãnh xói, mương xói, sụt đất. - Đòa tầng tuyến đi qua chủ yếu được bao phủ bởi lớp đất sét, sét lẫn sạn với chiều dày từ 1-10m, tiếp đến là cát kết và granít phong hoá vừa đến mạnh. 2. Đòa tầng và đặt tính cơ lý của đất đá Dựa vào kết quả đo vẽ ĐCCT, công tác khoan, đào thăm dò và kết quả thí nghiệm trong phòng có thể đánh giá điều kiện đòa chất nền đường như sau (chi tiết được mô tả trong hồ sơ báo cáo đòa chất): a. Tuyến số 1: Đường trục chính trung tâm thò trấn Di Lăng: - Lớp 1: lớp mặt đường hiện trạng thấm nhập nhựa dày 20 - 25cm - Lớp 2: Lớp đất đồi sét pha, màu nâu đỏ, nâu xẫm đôi chổ loang màu vàng nhạt, trong tầng lẫn ít dăm sạn, đất ẩm vừa, kết cấu chặt vừa, trạng thái nữa cứng, chiều dày trung bình 2m. - Lớp 3: lớp sét pha lẫn nhiều dăm sạn màu nâu đỏ, kết cấu chặt vừa trạng thái dẻo cứng, được tạo thành bởi quá trình lắng đọng ở sườn núi và quá trình phong hoá đá gốc, chiều dày trung bình 3m. Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà Trang 2 Dự án: Đường trung tâm thò trấn Di Lăng Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công b. Tuyến số 2: Đường phía đông thò trấn Di Lăng: - Lớp 1: Lớp đất đồi sét pha, màu nâu đỏ, nâu xẫm đôi chổ loang màu vàng nhạt, trong tầng lẫn ít dăm sạn, đất ẩm vừa, kết cấu chặt vừa, trạng thái nữa cứng, chiều dày trung bình 2m. - Lớp 2: lớp sét pha lẫn nhiều dăm sạn màu nâu đỏ, kết cấu chặt vừa trạng thái dẻo cứng, được tạo thành bởi quá trình lắng đọng ở sườn núi và quá trình phong hoá đá gốc, chiều dày trung bình 3.1m. Nhìn chung về đòa chất nền đường dọc tuyến không có gì phức tạp phù hợp với tình hình đòa chất chung trong khu vực thò xã Quảng Ngãi và phù hợp các tuyến đường giao thông đã được gia cố nền đường nhiều lần 3. Điều kiện về thủy văn và đòa chất thủy văn: a. Điều kiện thủy văn: Điều kiện thủy văn của khu vực mang đặc trưng của chế độ thủy văn miền núi, chủ yếu là các sông suối nhỏ, lưu vực nhỏ độ dốc dọc và độ dốc ngang lớn mực nước các sông suối thường lên xuống rất nhanh gây ra các đợt lũ quét bất ngờ và mùa mưa. b. Đòa chất thủy văn: Đòa hình đi qua vùng đồi núi và xen lẫn các sông suối do vậy đặc điểm đòa chất thủy văn của đoạn tuyến chòu ảnh hưởng trực tiếp theo mực nước của các sông suối trong vùng. Độ sâu mực nước ngầm thường rất sâu và là nước được chứa trong các khe nứt của các tầng đá. VII. ĐẶT ĐIỂM KHÍ TƯNG THUỶ VĂN: 1. Khí hậu: Tỉnh Quảng Ngãi thuộc vùng nhiệt đới gió mùa. Biến thiên nhiệt độ giữa các mùa không lớn; mùa hè mát mẻ, mùa đông khô và dỡ lạnh. Đặc điểm nổi bật nhất trong chế độ khí hậu ở vùng này là sự tương phản nhau hết sức sâu sắc giữa mùa mưa ẩm và mùa khô hạn. Mùa mưa từ tháng 5-12 và mùa khô từ tháng 1-4. Về mùa khô do cao áp từ phía Bắc tràn xuống gây ra gió mùa đông bắc sau khi vượt qua Trường sơn để lại lượng mưa bên sườn đông và đến Tây nguyên với luồn gió khô và nóng, độ ẩm bé và ít mưa; Về mùa mưa do gió mùa Tây nam phát triên mạnh nên độ ẩm lớn và mưa nhiều hơn, tuy nhiên lượng mưa không lớn lắm so với sườn phía đông Trường Sơn. 2. Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình nhiều năm (TBNN) là 22,1 0 - 23,5 0 ; Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 4&5 (24,3 0 - 25,8 0 ) và tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 12&1 (18,8 0 - 20,7 0 ). Sự biến động nhiệt độ tuyệ đối không lớn: Nhiệt độ tối cao tuyệt đối đã quan trắc được là 37,9 0 và nhiệt độ tối thấp tuyệt đối đã quan trắc được là 3,2 0 3. Mưa: Lượng mưa năm TBNN là 1766mm, trong đó mùa mưa chiếm 1542mm và mùa khô chiếm 224mm. Nhưng do đòa hình bò chia cắt mạnh mẽ nên lượng mưa ở đây phân bố không đồng đều, phụ thuộc vào sườn đón gió và hướng gió thònh hành và phân bố theo độ cao đòa hình. Tuy nhiên do vùng cao nguyên không có hoặc rất ít chòu ảnh hưởng trực tiếp của bão không khí lạnh ( là những nhiễu động thời tiết quan trọng gây mưa lớn ở nước ta) nên cường độ mưa ngày không lớn, Hằng năm ở Gia Lai- Kon Tum nơi nhiều nhất có 9 ngày mưa trên 50mm, có khoảng 1 ngày mưa trên 100mm và mưa trên 200mm/ngày rất hiếm xảy ra. 4. Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình nhiều năm là 78%- 81% tương ứng trong mùa mưa và độ ẩm tương đối thấp nhất là 7%- 14% tương ứng xảy ra trong mùa khô. 5.Gió: Vận tốc gió trung bình trong năm là 0,8 – 1,5 m/s và chòu ảnh hưởng của hai luồng gió chính thổi theo hai mùa: mùa mưa vớiø luồng gió Tây Nam ẩm ướt và mát mẻ; Mùa khô với luồng gió Đông Bắc khô và nóng 6. Thuỷ văn a. Đặc điểm thủy văn toàn khu vực Sông Trà Khúc chảy về phía đông bắc qua đòa hình tỉnh Quảng Ngãi ra biển Đông. Một trong những nhánh chính phía thượng nguồn sông Trà Khúc là sông Đăk Lô thuộc đòa phận xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum. Nói chung lũ ở vùng này không lớn do cường độ mưa ngày không lớn vì không có hoặc rất ít chòu ảnh hưởng trực tiếp của bão hoặc không khí lạnh là những nhiễu động thời tiết quan trọng gây mưa lớn ở nước ta b. Đặc điểm thủy văn vùng tuyến đi qua Đoạn tuyến khảo sát ở phía Tây Nam tỉnh Quảng Ngãi nên ngoài các đặc điểm thủy văn chung như đã nói ở trên còn có một số đặc điểm riêng: Đây là đoạn tuyến đi qua thò trấn, đòa hình tương đối đơn giản, dốc ngang khá thoải. Tuyến cắt qua một số khe suối có độ dốc nhỏ, chảy tập trung về sông Rin thượng nguồn sông Trà Khúc. Chế độ thủy văn đoạn này khá đơn giản, tuyến đi qua thò trấn ven sông Rin thường xuyên bò ngập lụt, tuy nhiên cao độ và thời gian ngập lụt không lớn; lũ nhỏ và tương đối điều hòa. Chế độ thủy văn dọc tuyến phụ thuộc vào chế độ thủy văn công trình: Khe suối nhỏ không dốc và hai bờ thoải. VIII. VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VỊ TRÍ ĐỔ ĐẤT THẢI : 1. Mỏ đất đắp: Vò trí: Mỏ đất đắp nằm dọc theo tuyến tránh thò trấn Di Lăng. Điều kiện khai thác và vận chuyển: Mỏ nằm gần tuyến nên rất thuận lợi cho khai thác bằng xe cơ giới hoặc thủ công. Hiện tại mỏ chưa được khai thác. Cự ly vận chuyển đến công trình tính trung bình là 2000m đường đất. Trữ lượng: Trữ lượng dự kiến khoảng 200.000m3. Chất lượng: - Loại đất: Đất đồi. - Thành phần: Sét pha lẫn sỏi sạn, màu nâu đỏ. - Kết quả thí nghiệm: (Chi tiết xem” Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các mỏ VLXD). γcmax (g/cm3) = 1.99; W (%) = 12.63 Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà Trang 3 Dự án: Đường trung tâm thò trấn Di Lăng Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công Kết luận: Mẫu đất đạt tiêu chuẩn đầm chặt K95 và K98 để đưa vào thi công xây dựng công trình. 2. Vật liệu cát: Vò trí: Mỏ nằm tại bến sông Rin thuộc thò trấn Di Lăng huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi. Mỏ nằm gần tuyến đường nên khai thác bằng xe cơ giới. Hiện tại mỏ đang được khai thác. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến cuối tuyến là 3 Km đường nhựa cấp 6 Trữ lượng: Trữ lượng dự kiến khoảng 25.000 m3 Chất lượng: - Loại cát: Cát hạt thô, màu vàng nhạc. - Chất lượng: + Tỷ trọng (g/cm 3 ): 2.68 + Khối lượng thể tích (g/cm 3 ):1.162 + Khối lượng bùn, sét (%): 1.68 + Lượng mi ca và hạt xấu (%): 1.21 + Mô đun độ lớn: 2.97 Kết luận: Theo TCVN 1770-86: Cát thuộc cát hạt thô dùng cho BT và vữa xây. 3. Vật liệu đá: Vò trí: Mỏ đá Ba Gia thuộc xã Tònh Bắc huyện Sơn Tònh, nằm bên phải Tỉnh lộ 623 tại Km11. Điều kiện khai thác và vận chuyển: Mỏ nằm cách xa tuyến nên khó khăn về vận chuyển, khai thác bằng xe cơ giới. Hiện tại mỏ đã được khai thác phục vụ cho các công trình xây dựng với quy mô lớn, nhỏ trong vùng. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến công trình là 35Km đường nhựa cấp 6. Trữ lượng: Tùy thuộc vào nhu cầu của đơn vò khai thác. Chất lượng: - Thành phần: Đá màu xám xanh - Cường độ kháng nén: Rk = 725kG/cm2, Rbh = 633kG/cm2 . Các kết quả thí nghiệm chi tiết có phụ lục kèm theo. Kết luận: Mỏ đá dùng được cho móng, mặt đường. 4. Các vò trí đổ đất đá thừa: Theo kết quả làm việc và được sự nhất trí của đòa phương nơi tuyến đi qua dự kiến đất đá thừa có thể đổ dọc theo tuyến tránh tại những vò trí cần san lấp mặt bằng. IX. HIỆN TRẠNG TUYẾN 1. Tuyến số 1: Đường Trục Chính Thò Trấn Di Lăng a. Về tuyến: - Đường trung tâm thò trấn Di Lăng, điểm đầu giáp với đường tỉnh ĐT623 tại Km42 + 250, điểm cuối tại đầu cầu Sông ĐăkRin, tổng chiều dài tuyến dài 3022.98m, hiện trạng nền đường rộng 6m theo tiêu chuẩn đường cấp VI, mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 3.5 - 4m, dốc dọc và dốc ngang đường nhỏ, đã trải qua thời gian sử dụng lâu, mặt đường đã bò hỏng nặng, nứt lún nhiều ổ gà rất khó đi, nhà cửa hai bên gần sát đường làm che khuất tầm nhìn nên thường xảy ra tai nạn. - Bình đồ tuyến: Đối với đường trong thò trấn tuyến đường trục chính không thẳng, có nhiều góc ngoặc gồm 32 đỉnh chuyển hướng và có những góc ngoặc lớn thường xảy ra tai nạn, nhìn chung về bình diện tuyến trục chính không đẹp, dọc theo hướng tuyến 2 bên là nhà, vườn sát với nhau. - Mặt cắt dọc: Thay đổi hướng dốc liên tục, nhìn chung cắt dọc tuyến tương đối bằng phẳng với cao độ từ + 8.84m đến + 21.30m (lấy theo hệ cao độ qui hoạch) đảm bảo độ dốc thiết kế tối đa 6%. - Mặt cắt ngang tuyến : Nền đường hiện hữu rộng từ 5.5m – 6.0m, lề đường đã bò lấp đất và hư hỏng. Mặt đường láng nhập nhựa rộng 3.5 – 4.5m đã xuống cấp trầm trọng, đòa hình dọc theo hai bên đường nói chung bằng phẳng, hai bên tuyến nhà dân sinh sống nhiều. b. Mặt đường hiện trạng: - Đá dăm tiêu chuẩn trên láng nhựa dày từ 20 – 25cm - Đất đồi màu nâu đỏ dày từ 15 – 30cm Theo số liệu đo môđun đàn hồi E0 = 650 daN/cm2 c. Hệ thống thoát nước: - Thoát nước dọc: rảnh đất tự nhiên - Thoát nước ngang hiện nay: gồm 4 cống D100, 1 cống V200 và 1 cống D50, chiều dài các cống từ 7-10m, ngắn so với nền đường thiết kế hiện nay. d. Nút giao thông: gồm 3 nút chính: - Nút giao với đường đi Sơn Bao tại Km2+221.56 - Nút giao với đường đi Hàng Gòn tại Km2+414.46 - Nút giao với đường đi Ba Tiêu tại Km2+846.48 - Và các nút giao với đường hẻm vào xóm. e. Các công trình khác trên đường: Dọc tuyến có một đường dây điện hạ thế đi bên phải hướng tuyến. Khoảng cách các hàng cột điện này so với tim đường từ 5.6 - 6.0m. 2 Tuyến 2: Đường Phía Đông Thò Trấn Di Lăng Hiện tại tuyến chưa có đường, tuyến theo qui hoạch đi phía ngoài khu dân cư và nằm ở phía đông trung tâm huyện, qua đồng ruộng và đồi thấp. Điểm đầu tuyến tại Km44 + 50 thuộc tuyến đường tỉnh ĐT623, điểm cuối tuyến giao tuyến đường tỉnh ĐT 623 tại Km45+240 đường tỉnh 623, các công trình khác trên tuyến chưa có. X. QUI MÔ KỸ THUẬT Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà Trang 4 Dự án: Đường trung tâm thò trấn Di Lăng Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công Theo Qui hoạch được duyệt tại quyết đònh số 229/2004/-UB ngày 29/10/2004, Đường Trung Tâm Trục Chính Trò Trấn Di Lăng và Đường Phía Đông Thò Trấn Di Lăng được thiết kế theo các tiêu chuẩn sau: 1. Tuyến số1 : Đường trung tâm trục chính thò trấn Di Lăng Qui mô kỹ thuật TT Hạng mục Đơn vò Thông số kỹ thuật I TUYẾN 1 Chiều dài m 3022.98 2 Cấp đường Đô thò 3 Tốc độ thiết kế Km/h 60 4 Tải trọng thiết kế Xe trục 12T 5 Tần suất thiết kế % 4% 6 Bề rộng mặt đường m 10.5 7 Kết cấu mặt đường Bê tông nhựa 8 Bề rộng nền đường m 18 9 Bề rộng lề đường ( Vóa hè ) m 3.75*2bên 10 Kết cấu lề đường ( Vóa hè ) Lát gạch 11 Độ dốc dọc lớn nhất % 6 12 Chiều dài lớn nhất của dốc dọc 7% m 500 13 Độ dốc siêu cao lớn nhất % 6 14 Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất Rmin m 125 ( 250 ) 15 Bán kính đường cong nằm tối thiểu không siêu cao m 1500 16 Bán kính đường cong lõm nhỏ nhất Rlõm m 1000 17 Bán kính đường cong lồi nhỏ nhất Rlồi m 4000 ( 2500 ) II CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC 1 Tải trọng thiết kế H30 (XB80) 2 Tần suất thiết kế % Theo tuyến 3 Khổ cống Bằng khổ nền 2. Tuyến số 2: Đường phía đông trò trấn Di Lăng Qui mô kỹ thuật TT Hạng mục Đơn vò Thông số kỹ thuật I TUYẾN 1 Chiều dài m 1658.70 2 Cấp đường Đường đô thò 3 Tốc độ thiết kế Km/h 40 4 Tải trọng thiết kế Xe trục 10T 5 Tần suất thiết kế % 4% 6 Bề rộng mặt đường m 5.5 7 Kết cấu mặt đường Đá dăm láng nhựa 8 Bề rộng nền đường m 10.5 9 Bề rộng lề đường ( Vóa hè ) m 2.5*2bên 10 Kết cấu lề đường ( Vóa hè ) Đất 11 Độ dốc dọc lớn nhất % 8 12 Chiều dài lớn nhất dốc dọc 8% m 500 13 Độ dốc siêu cao lớn nhất % 6 14 Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất R min m 60 ( 50 ) 15 Bán kính đường cong nằm tối thiểu không siêu cao m 600 16 Bán kính đường cong lõm nhỏ nhất R lõm m 1000 (300) 17 Bán kính đường cong lồi nhỏ nhất R lồi m 1000 II THOÁT NƯỚC NGANG 1 Tải trọng thiết kế H30 (XB80) 2 Tần suất thiết kế % Theo tuyến 3 Khổ cống Bằng khổ nền XI. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ : Hệ toạ độ và cao độ thiết kế được lấy theo hệ tạo độä, cao độ đã được điều chỉnh theo Quyết đònh số 3302/UBND-CN ngày 24 tháng 11 năm 2006 của chủ tòch UBND Tỉnh Quảng Ngãi. A. Tuyến 1 : Đường Trung Tâm Trục Chính Thò Trấn Di Lăng ( Theo qui hoạch ) - Đoạn từ điểm đầu tuyến Km0 ( Tại Km42+250 đường tỉnh 623) đến nút N1 Km0 + 957.69, (Km0 + 957.65) trong quy hoạch không có toạ độ, cao độ. - Đoạn từ nút N1 đến điểm cuối (Km3+22.98) tuyến được thiết kế có tạo độ, cao độ theo quy hoạch đã được điều chỉnh theo Quyết đònh số 3302/UBND-CN ngày 24 tháng 11 năm 2006 của chủ tòch UBND Tỉnh Quảng Ngãi. 1. Hướng tuyến : Đoạn từ điểm đầu tuyến Km0 ( Tại Km42+250 đường tỉnh 623) đến nút N1 ( Km0 + 957.69), do trong qui hoạch không có toạ độ nênhướng tuyến được thiết kế tám theo hiện trạng đường cũ, Đoạn từ N1 ( Km0 + 957.69 ) đến điểm cuối tuyến hướng tuyến được thiết kế đúng theo hướng tuyến trong quy hoạch đã được điều chỉnh theo theo Quyết đònh số 3302/UBND-CN ngày 24 tháng 11 năm 2006 của chủ tòch UBND Tỉnh Quảng Ngãi. Tạo độ, cao độ qui hoạch và thiết kế tại các nút giao Nút giao Theo qui hoạch đã được điều chỉnh Theo thiết kế Tọa độ X Tọa độ Y Cao độ thiết kế Tọa độ X Tọa độ Y Cao độ thiết kế Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà Trang 5 Dự án: Đường trung tâm thò trấn Di Lăng Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công N1 2667.45 3216.39 19.49 2667.45 3216.39 19.49 N2 2585.23 3057.14 19.03 2585.23 3057.14 19.03 N3 2500.01 2945.63 20.13 2500.01 2945.63 20.13 N4 2411.90 2882.18 17.21 2411.90 2882.18 17.21 N5 2328.36 2788.74 13.91 2328.36 2788.74 13.91 N6 2264.19 2696.87 14.02 2264.19 2696.87 14.02 N7 2154.05 2538.15 12.93 2154.05 2538.15 12.93 N8 2072.9 2373.71 12.52 2072.90 2373.71 12.52 N9 1957.05 2190.10 14.41 1957.05 2190.10 14.41 N10 1964.82 2130.99 14.42 1964.82 2130.99 14.42 N11 1975.66 2087.79 14.43 1975.66 2087.79 14.43 N12 1997.08 2002.41 15.19 1997.08 2002.41 15.19 N14 2077.77 2004.10 14.45 2077.77 2004.10 14.45 N15 2173.44 1918.35 13.91 2173.44 1918.35 13.91 N16 2189.30 1868.18 13.69 2189.30 1868.18 13.69 N17 2183.21 1790.49 13.30 2183.21 1790.49 13.30 N18 2172.75 1702.86 12.01 2172.75 1702.86 12.01 N19 2165.82 1644.80 11.10 2165.82 1644.80 11.10 2.Bình đồ tuyến : Bình đồ tuyến được thiết theo qui hoạch đã được điều chỉnh. Phần lớn tuyến bám theo đường cũ, ít quanh co, có các bán kinh đường cong đảm bảo thông số kỹ thuật. Kết quả thiết kế như sau. Bảng thống kê đường cong nằm TT Chỉ tiêu kỹ thuật Dài (m) Số đỉnh Tỷ lệ % 1 Các thông số đường cong 1109.16 12 100 2 Bán kính đường cong nằm a R ( tại nút ) = 60 57.9 1 5.22 b R ( tại nút ) = 100 110.34 1 9.95 c 125<R<=250 591.27 7 53.31 d 250<R<=1500 349.65 3 31.52 3. Trắc dọc tuyến : Trắc dọc tuyến được thiết có cao độ tại các điểm khống chế đúng các điểm khống chế trong quy hoạch đã được điều chỉnh. Độ dốc dọc lớn nhất không quá 6%, phù hợp với đường đô thò. Kết quả thiết kế như sau: Bảng thống kê dốc dọc TT Độ dốc dọc Chiều dài (m) Tỷ lệ % 1 0% = id% 0 0 2 0% < id% ≤ 2.5% 2054.34 67.95 3 2.5% < id < 6% 968.64 32.05 3 6% = id 0 0 Tổng cộng 3022.98 100 4. Cắt ngang đường : - Bề rộng nền : B n = 10.5 + 2x3.75 = 18m - Bề rộng mặt đường :B m = 2 làn cơ giưới x3.75m + 2 làn thô sơ x1.5m = 10.5m - Bề rộng vóa hè :B hè = 2 bên x 3.75m = 7.5m 5. Kết cấu áo đường : Thiết kế mặt đường cấp cao A1, Eyc = 1270 da/cm2 * Mặt đường. - Bêtông nhựa hạt trung dày 7cm - Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm - Cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm - Cấp phối sỏi đồi dày 30 cm, đầm chặt K>=0.98 - Nền hiện trạng hoặc đắp thêm, đầm chặt K>=0.95 6. Vóa hè: - Vóa hè lát gạch Block lục giác KT(25x20x5)cm, dưới là lớp cát tạo phẳng dày 5cm, nền lớp đất đồi lu lèn k>=0.95. 7. Công trình thoát nước ngang tuyến: Thiết kế cống tròn, cống vuông và cống hộp bằng BTCT vónh cửu được thiết kế theo tải trọng H30-XB80. a. Cấu tạo cống tròn: + Cống tròn BTCT M 200 đá 1x2, L = 1m/1đốt. + Móng cống đệm cát sạn. + Tường đầu tường cánh, hố tụ bằng BT M150 sạn 4x6. + Sân cống bê tông M150 sạn 4x6. + Móng các loại đệm cát sạn, dày 10cm. b. Cấu tạo cống vuông: + Cống vuông BTCT M 250 đá 1x2, L = 1 m/1đốt. + Móng cống đệm cát sạn. + Tường đầu tường cánh, hố tụ bằng BT M150 sạn 4x6. + Sân cống bê tông M150 sạn 4x6. + Móng các loại đệm cát sạn, dày 10cm. c. Cấu tạo cống hộp: + Thân cống BTCT M300 đá 1x2, để tại chổ + Móng cống hộp đệm cát sạn dày 30cm, trên lớp vữa xi măng M75 dày 2cm + Tường đầu, tường cánh bằng BT M150 sạn 4x6 + Sân cống bê tông M150 sạn 4x6 + Móng các loại đệm cát sạn, dày 10cm. Thống kê cống ngang qua đường trên tuyến Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà Trang 6 Dự án: Đường trung tâm thò trấn Di Lăng Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công tt Lý tr×nh T£N cäc C¤NG TR×NH gãc giao (®é) C.DµI CèNG TK HIƯN H÷U (M) TK MíI (M) I KM0 -:- KM1 1 KM0 + 021.93 1 Φ1.00 Φ1.00 90 19.65 2 KM0 + 551.12 16 Φ1.00 Φ1.00 90 23.69 3 KM0 + 731.12 22 Φ1.00 Φ1.00 90 2200 II KM1 -:- KM2 4 KM1 + 065.52 37 Φ0.75 Φ1.00 90 26.73 5 KM1 + 545.09 52 CỐNG BẢN L=2m V(2.0x3.0) 90 1860 6 KM1 + 800.00 H8 Φ1.00 90 21.65 7 KM1 + 838.02 P7 Φ1.00 90 2221 III KM2 -:- KM3+22.98 8 KM2 + 0.23.14 74 CỐNG BẢN L=2m V(2.0x3.0) 90 1860 9 KM2 + 631.81 87A Φ0.50 Φ1.00 90 2320 8. Công trình thoát nước dọc: - Cống dọc trên vóa hè dùng cống D600 không chòu lực - Cống dọc qua đường dùng cống D600 chòu lực - Cống thu nước từ hố ga trái ( Phải ) chảy qua hố ga phải ( trái ) dùng cống ly tâm D400 chòu lực. - Các hố ga đặt cách khoảng 41.1m bố trí một hố ga, riêng những đoạn đặt biệt các hố ga có thể thay đổi theo thực tế. - Bê tông hố ga M150 sạn 4x6. - Tấm đan hố ga bê tông cốt thép M 250 đá 1x2 - Lưới chắn rác hố bằng ngang. Hệ thống thoát nước dọc được bố trí như sau: a. Bên trái tuyến : - Đoạn từ Km0 + 21.93 – Km0 + 309.63 đặt cống D600 chảy về cống ngang D100 (Km0 + 21.93) - Đoạn từ Km0 + 309.63 – Km0 + 551.12 đặt cống D600 chảy về cống ngang D100 (Km0 + 551.12) - Đoạn từ Km0 + 607.82 – Km0 + 895.52 đặt cống D600 chảy về cống ngang D100 (Km0 + 731.12) - Đoạn từ Km0 + 983.32 – Km1 + 151.72 đặt cống D600 chảy về cống ngang D100 (Km1 + 65.52) - Đoạn từ Km1 + 291.09 – Km1 + 660.99 đặt cống D600 chảy về cống ngang D100 (Km1 + 545.09) - Đoạn từ Km1 + 717.80 – Km1 + 800.00 đặt cống D600 chảy về cống ngang D100 ( Km1 + 800 ) - Đoạn từ Km1 + 876.70 – Km2 + 395.00 đặt cống D600 chảy về cống ngang hộp 2x3m ( Km2 + 23.14) - Đoạn từ Km0 + 0.00 – Km2 + 395 bên phải tuyến ta đặt các hố ga thu nước chảy về bên trái tuyến qua cống ngang đường ly tâm D400 b.Bên phải tuyến : - Đoạn từ Km2 + 433.84 – Km2 + 631.81 đặt cống D600 chảy về cống ngang D100 (Km2 + 631.81) - Đoạn từ Km2 + 669.44 – Km2 + 874.94 đặt cống D600 chảy về cữa xã tại nút N19 lý trình Km2 + 904.95 . - Đoạn từ Km2 + 928.28 – Km3 + 22.98 đặt cống D600 chảy về cữa xã tại lý trình Km3 + 22.98 ( Cuối tuyến ) - Đoạn từ Km2 + 710.54 – Km2 + 911.94 bên trái tuyến ta đặt các hố ga thu nước chảy về bên phải tuyến qua cống ngang đường ly tâm D400. 9. Cống kỹ thuật: - Hệ thống cống kỹ thuật: mục đích đặt tại các vò trí nút giao để luồn đường dây cấp điện, cáp quang và luồn ống cấp nước. Tổng cộng 5 vò trí đặt cống kỹ thuật tại các nút N2, N7, N9, N12 và N18. - Cống kỹ thuật bằng cống vuông V100x100, hai đầu cống đổ bê tông thành hố và có nắp đậy bằng tấm đân BT. 10. Nút giao thông: Toàn tuyến theo qui hoạch có tổng 13 nút giao, tuy nhiên hiện tại chỉ thiết kế 5 vò trí nút giao đã có đường giao thông, còn các đường vào hẻm xóm không thiết kế. - Nút giao N2 tại Km1+136.88, giao với tuyến nhánh - Nút giao N7 tại Km1+819.22, giao với đường đi nút N121 - Nút giao N9 tại Km2+221.5, giao với đường đi Sơn Bao (ra cầu Tà Mang) - Nút giao N12 tại Km2+414.34, giao với đường ra Hàng Gòn - Nút giao N18 tại Km2+846.61, giao với đường đi Ba Tiêu Trong đó nút giao N2, N7, N9 thiết kế nút giao thông đơn giản, các bán kính cong đảm bảo theo qui hoạch. Riêng nút N12 và N18 thiết kế như sau: + Thiết kế nút giao thông hình xuyến có đảo trung tâm để dễ phân luồn khi xe vào nút để đảm bảo an toàn khi giao thông và tạo cảnh quang đô thò. + Tốc độ khi xe vào trong nút : V =15Km/h + Bề rộng mặt đường tại nút giao trên tuyến số 1: B = 10.5m, tại những đoạn trộn dòng có mỡ rộng mặt đường để đảm bảo giao thông khi xe vào nút. + Gờ chắn đão bê tông M200 đá 1x2 + Bên trong thiết kế trồng cây xanh tạo cảnh quang + Tại đảo giao thông có thiết kế điện chiếu sáng. + Tại đảo thiết kế các vạch sơn giảm tốc và biển báo hạn chế tốc độ Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà Trang 7 Dự án: Đường trung tâm thò trấn Di Lăng Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công 11. Điện chiếu sáng: - Các giải pháp thiết kế được sử dụng đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng sẽ thể hiện được tính hiện đại về thiết bò, công nghệ hiện tại cũng như trong tương lai. - Yêu cầu kỹ thuật hệ thống điện chiếu sáng. + Độ chói trung bình ≥ 1.1 Cd/m2 + Độ rọi trung bình ≥ 16 Lux + Độ đồng điều chung U0 ≥ 49% + Độ đồng điều dọc trục Ul ≥ 75% a. Nguồn sáng : - Sử dụng bóng đèn Sodium 250W-220V: - Quang thông : 27500 lm - Nhiệt độ màu : 19500K - Tuổi thọ : 16000h - Quang thông của đèn giảm không nhiều khi sử dụng lâu. Bóng đèn là loại bóng đèn phóng điện trong hơi natri, áp suất cao. Ở chế độ hồ quang, các bức xạ phát ra là đơn sắc màu vàng. - Đui đèn : Edison E40 b. Trụ đèn: Trụ đèn làm bằng thép với các đặc điểm như sau: - Trụ đèn được chế tạo bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, cao 11mét. Trụ được gia công liền với cần. Tiết diện trụ có hình bát giác đều. Trụ có độ dày trung bình 4mm (xem bản vẽ). - Thép chế tạo thân trụ là thép tấm mạ kẽm nhúng nóng có những thông số đặc trưng có tính như sau: σch= 37kg/mm2, σb= 56kg/mm2. c. Móng trụ: Móng trụ đổ tại chỗ. d. Cách bố trí đèn: Thống nhất cách bố trí các trụ đèn chiếu sáng theo qui hoạch đã được duyệt. Cụ thể bố trí các trụ đèn chiếu sáng cho tuyến đường như sau: - Các trụ đèn chiếu sáng được bố trí một bên đường trên vỉa hè (Bản vẽ mặt bằng bố trí trụ đèn chiếu sáng). - Tâm trụ đèn chiếu sáng cách booc duya đường đã xây dựng: 0.75m (bản vẽ mặt bằng cắt ngang điển hình). - Khoảng cách trung bình giữa 2 trụ đèn: 35mét. 12. Cây xanh: a- Trồng cây xanh trên vóa hè: - Cây xanh được bố trí 2 bên vóa hè cách khoảng 10m, loại cây có tán rộng có thể chọn loại cây Sao Đen theo yêu cầu chủ đầu tư. - Ô trồng cây xanh hình tròn có đường kính D=1m, dày 10cm, bằng bê tông M200 sạn 1x2. b- Trồng cây xanh trên đão tại nút N12 và N18: - Cây xanh được trồng trong đão (Xem chi tiết trên bản vẽ đão). 13. An toàn giao thông: a- Trên dọc tuyến có kẻ sơn vạch đường như sau: - Tại tim tuyến là vạch sơn đường đứt để phân chia 2 làn xe ngược chiều. - Tại vò trí giao nhau trên tuyến vạch sơn gồ giảm tốc (Chi tiết xem bản vẽ an toàn giao thông). - Tại nút N12 và N18 có vạch sơn chỉ đường, đường rẽ, và vạch qua đường dành cho người đi bộ. b- Hệ thống biển báo : Hệ thống biển báo, hiệu lệnh, các bảng chỉ dẫn được thiết kế theo quy đònh. - Trên tuyến đặt các loại biển báo đường cong rẽ trái, rẽ phải, biển báo các đường giao nhau, biển báo đường bò hẹp, biển báo trẽ em qua đường, biển báo bênh viện, biển báo giảm tốc độ. B. Tuyến Số 2: Đường Phía Đông Thò Trấn Di Lăng ( được thiết theo 2 phương án ) 1. Hướng tuyến : Hướng tuyến được thiết kế có tạo độ, cao độ tại các điểm khống chế đúng theo tạo đo, cao độä các điểm khống chế trong qui hoạch đã được điều chỉnh theo công văn số 963/SXD- QHKT. Tạo độ, cao độ qui hoạch và thiết kế tại các nút giao Nút giao Theo qui hoạch đã được điều chỉnh Theo thiết kế Tọa độ X Tọa độ Y Cao độ thiết kế Tọa độ X Tọa độ Y Cao độ thiết kế N2 2585.23 3057.14 19.03 2585.23 3057.14 19.03 N51 2657.23 3008.26 19.90 2657.23 3008.26 19.90 N52 2690.48 2921.67 20.37 2690.48 2921.67 20.37 N53 2494.17 2582.23 19.51 2494.17 2582.23 19.51 N61 2199.45 1666.20 12.20 2199.45 1666.20 12.20 ĐC 2166.82 1653.2 11.23 2166.82 1653.2 11.23 2. Bình đồ tuyến : Bình đồ tuyến được thiết theo qui hoạch đã được điều chỉnh. Phần lớn tuyến bám theo sườn đồi, ít quanh co, có các bán kinh đường cong đảm bảo thông số kỹ thuật. Kết quả thiết kế như sau. Bảng thống kê đường cong nằm TT Chỉ tiêu kỹ thuật Dài (m) Số đỉnh Tỷ lệ % 1 Các thông số đường cong 426.35 11 100 2 Bán kính đường cong nằm Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà Trang 8 Dự án: Đường trung tâm thò trấn Di Lăng Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công a R = 50 82.31 1 19.30 b R = 60 105.18 3 24.67 c R = 70 56.98 1 13.36 d 100<=R<=300 181.88 6 42.67 3. Trắc dọc tuyến : Trắc dọc tuyến được thiết có cao độ tại các điểm khống chế đúng các điểm khống chế trong quy hoạch đã được điều chỉnh. Độ dốc dọc lớn nhất không quá 8%, phù hợp với đường đô thò. Kết quả thiết kế như sau Bảng thống kê dốc dọc TT Độ dốc dọc Chiều dài (m) Tỷ lệ % 1 0% = id% 0 0 2 0% < id% ≤ 2.5% 1139.80 68.72 3 2.5% < id ≤ 6% 323.70 19.52 3 id = 7% 195.20 11.76 Tổng cộng 1658.7 100 4. Cắt ngang đường : - Bề rộng nền : B n = 5.5 + 2x2.5 = 10.5m - Bề rộng mặt đường :B m = 5.5m - Bề rộng lề đường :B hè = 2 bên x 2.5m = 5.0m 5. Kết cấu áo đường : Thiết kế mặt đá dăm láng nhựa Eyc = 980 daN/cm 2 - Lớp 1 : Đá dăm láng nhựa dày 10cm TCN 4.5kg/m2 - Lớp 2 : Đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm - Móng đất sỏi đồi dày 30cm, K>=0.98 - Nền đường hiện trạng lu lèn K>=0.95 - Riêng những đoạn nền đường có đòa chất tốt, sau khi đào đến cao trình nền đường ta đào xới lớp đất dày 30cm sau đó lu lèn K>=0.98m 6. Kết cấu lề đường: Lề đường bằng đất cấp 3 đầm K=>=0.95 7. Công trình thoát nước ngang tuyến: Thiết kế cống tròn, cống vuông, cống hộp bằng BTCT vónh cửu được thiết kế theo tải trọng H30-XB80. a. Cấu tạo cống tròn: + Cống tròn BTCT M 200 đá 1x2, L = 1m/1đốt. + Móng cống đệm cát sạn. + Tường đầu tường cánh, hố tụ bằng BT M150 sạn 4x6. + Sân cống bê tông M150 sạn 4x6. + Móng các loại đệm cát sạn, dày 10cm. b. Cấu tạo cống vuông: + Cống vuông BTCT M 250 đá 1x2, L = 1 m/1đốt. + Móng cống đệm cát sạn. + Tường đầu tường cánh, hố tụ bằng BT M150 sạn 4x6. + Sân cống bê tông M150 sạn 4x6. + Móng các loại đệm cát sạn, dày 10cm. c. Cấu tạo cống hộp: + Thân cống BTCT M300 đá 1x2, đổ tại chổ . + Móng cống hộp đệm cát sạn dày 30cm, trên lớp vữa xi măng M75 dày 2cm. + Tường đầu, tường cánh bằng BT M150 sạn 4x6. + Sân cống bê tông M150 sạn 4x6. + Móng các loại đệm cát sạn, dày 10cm. Thống kê cống ngang qua đường trên tuyến tt Lý tr×nh T£N Cäc C¤NG TR×NH gãc giao (®é) C.DµI CèNG TK HIƯN H÷U (M) TK MíI (M) I KM0 - KM1 1 KM0 + 323.70 29 Φ1.00 90 16.15 2 KM0 + 442.30 40 Φ1.00 90 17.16 3 KM0 + 614.00 59 Φ1.00 90 19.18 II KM1 - KM1 + 658.70 4 KM1 + 57.50 83 Φ1.00 90 14.13 5 KM1 + 175.60 92 Φ1.00 90 16.15 6 KM1 + 360.20 3 V2.00 90 1880 7 KM1 + 455.70 9 2V2.00 90 1500 8 KM1 + 626.00 27 2V2.00 90 2500 8. Công trình thoát nước dọc: - Thiết kế rãnh dọc hình thang bằng bê tông ở những đoạn có dốc dọc >=6% . Thống kê rãnh dọc TT Lý trình Chiều dài phía Trái Phải 1 Km0+721.60 - Km0+843.50 121.90 121.90 2 Km0+922.70 - Km1+054.40 131.70 - TỔNG CỘNG 253.60 121.90 - Bê tông rãnh M150 đá 2x4 dày 12cm, móng rãnh đệm cát sạn dày 10cm 9. Điện chiếu sáng: - Không làm hệ thống diện chiếu sáng. 10. An toàn giao thông: a. Hệ thống biển báo : Hệ thống biển báo, hiệu lệnh, các bảng chỉ dẫn được thiết kế theo quy đònh. Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà Trang 9 Dự án: Đường trung tâm thò trấn Di Lăng Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công - Trên tuyến đặt các loại biển báo đường cong rẽ trái, rẽ phải, biển báo các đường giao nhau, biển báo trẽ em qua đường, biển báo giảm tốc độ. b. Hệ thống cọc tiêu : Hệ thống cọc tiêu được thiết kế theo quy đònh. - Trên tuyến đặt các cọc tiêu tại các lưng đường cong có bán kính nhỏ nguy hiểm, khoảng cách các cọc tiêu 4m/1cọc. XII. BIỆN PHÁP THI CÔNG: 1. Công tác chuẩn bò: - Khôi phục tim tuyến, dời cọc ra khỏi phạm vi thi công và có biện pháp bảo quản cọc. - Đo đạc và dẫn mốc cao độ thi công về gần các vò trí công trình để tiện kiểm tra trong quá trình thi công. 2. Thi công nền đường: a. Đối với nền đắp: a1. Nguyên tắc đắp đất: - Đắp đất theo từng lớp, chiều dày mỗi lớp tối đa từ 25-30cm, trong từng lớp phải dùng 1 loại đất. Từng lớp đất phải đạt độ chặt yêu cầu, đặc biệt khống chế độ ẩm tốt nhất cho từng loại đất. a2. Chỉ tiêu kiểm tra: (TCVN 4447-87) - Tỉ trọng hạt đất (∆) - Thành phần hạt - Trạng thái của đất, độ ẩm tự nhiên (W), giới hạn chảy(WL), chỉ số dẻo(Ip) - Dung trọng khô lớn nhất γmax, Độ ẩm tốt nhất Wo - Góc nội ma sát ϕ, lực dính C. a3.Thi công đắp đất nền đường: - Vật liệu đất đắp không thích hợp phải loại bỏ khỏi hiện trường dưới sự hướng dẫn của kỹ sư Tư vấn giám sát; - Thực hiện theo đúng công đoạn thử nghiệm; - Trứớc khi đắp đất hoặc rải lớp tiếp theo để đầm thì bề mặt lớp trước phải được cày xới và tưới nước tạo ẩm để tạo sự dính kết giữa các lớp với nhau; b. Đối với nền đào: - Có thể dùng máy ủi hoặc máy đào để thi công nền đào. Phải thường xuyên kiểm tra cao trình nền, tránh trường hợp đắp bù phụ, sau khi đào nền đến gần cao trình thiết kế thì dừng lại, dùng lu để lu nền đạt độ chặt K ≥ 0.98. Sau đó dùng máy san tiếp tục san gọt nền đường đến cao trình thiết kế và tạo mui luyện cho nền đường. Mái ta luy nền đường đào sau khi hoàn thiện phải đạt độ dốc thiết kế; Chú ý: - Trong quá trình thi công nền đường đào phải đào bạt phần đất nền phía trên rãnh để sau khi thi công nền đường, tiến hành đào rãnh đảm bảo kích thước hình học cắt ngang theo đúng hồ sơ thiết kế. 3. Thi Công Mặt Đường: a. Thi công mặt đường bê tông nhựa: a1.Thi công móng cấp phối đá dăm: - Lớp móng cấp phối đá dăm được thi công ngay sau khi đào khuôn đường. - Móng cấp phối đá dăm dày 35cm được chia thành 2 lớp để thi công. a1.1. Lớp cấp phối thứ nhất dày 20cm: - Chuẩn bò bề mặt rải cấp phối: Bề mặt lớp dưới phải đảm bảo không bò phá hoại do quá trình thiết bò thi công trong công trường khai thác hay tác động của thời tiết. - Vật liệu được vận tải bằng ôtô tự đổ đến công trình được đổ trực tiếp vào máy rải. - Vật liệu sau khi rải phải đảm bảo cao độ, độ bằng phẳng, dốc ngang theo yêu cầu. - Dùng nhân lực bù phụ những chỗ thừa, thiếu vật liệu mà máy không làm được, nếu trong quá trình rải vật liệu có hiện tượng phân tầng, gợn sóng thì phải đào bỏ và thay bằng vật liệu khác. - Lu sơ bộ bằng lu sắt 8-10 tấn (3-4 lần/điểm) - Lu rung ( khi rung đạt 25T) (8-10lần/điểm) - Dùng lu lốp 20-25T ( 20-25 lần/điểm) - Lu hoàn thiện bằng lu bánh sắt 8-10T - Trong suốt qua trình lu lèn, nếu độ ẩm vật liệu thay đổi do thời tiết (bay hơi nước hoặc trời mưa) dùng xitéc tưới nước phụ thêm hoặc dùng máy san cày xới phơi để vật liệu đạt độ ẩm tốt nhất. - Tại các vò trí đường cong hoặc diện tích hẹp máy không rải được dùng thủ công san vật liệu, dùng lu Mini và đầm cóc đầm vật liệu đạt độ chặt yêu cầu. - Số lượt lu được chỉ ra khi tiến hành rải thử và được kỹ sư Tư vấn chấp thuận. - Trong suốt quá trình thi công, đơn vò thi công phải thường xuyên tiến hành thí nghiệm, kiểm tra các nội dung sau: + Độ ẩm, sự phân tầng của vật liệu cấp phối đá dăm(quan sát bằng mắt và kiểm tra thành phần hạt). Cứ 200m3 vật liệu cấp phối đá dăm hoặc một ca thi công phải tiến hành lấy một mẫu thí nghiệm thành phần hạt, độ ẩm. + Độ chặt lu lèn: * Việc thí nghiệm thực hiện theo "Quy trình kỹ thuật xác đònh dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát" 22 TCN 13-79 hoặc tiêu chuẩn AASHTO T191 và được tiến hành tại mỗi lớp móng CPĐD đã thi công xong. * Đến giai đoạn cuối của quá trình lu lèn, phải thường xuyên thí nghiệm kiểm tra độ chặt lu lèn để làm cơ sở kết thúc quá trình lu lèn. Cứ 800 m2 phải tiến hành thí nghiệm độ chặt lu lèn tại một vò trí ngẫu nhiên. Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà Trang 10 [...]... minh thi t kế bản vẽ thi công trình thi công Tốc độ máy rải tuỳ thuộc vào chi u dày rải và giữ tốc độ rải trong suốt quá trình thi công Nhiệt độ tối thi u của bêtông nhựa khi rải là 1200C + Thanh là của máy rải phải liên tục hoạt động trong suốt quá trình rải - Lu lèn hoàn thi n b Thi công mặt đường đá dăm láng nhựa: - Mặt đường láng nhựa được thi công theo quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường. .. phải nhỏ hơn L/400 đối với các mặt quan trọng, các mặt khác phải nhỏ hơn L/250, L: chi u dài nhòp ván khuôn - Gỗ dùng làm ván khuôn tối thi u thuộc nhóm 4, độ ẩm . 40-60 60-70 22 TCN 63-84 ASTM D5-86 AASHTO T49-89 2 Độ kéo dài ở 25oC 5cm/phút cm min:100 min:100 22 TCN 63-84 ASTM D133-86 AASHTO T51-89 3 Nhiệt độ hoá mềm o C 49-58 46-55 22 TCN 63-84 AASHTO. đặc trưng dòng chảy lũ 22 TCN 220-95 + Qui phạm khảo sát thủy văn 22 TCN 27-84. + Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-85 (tham khảo). + Đường ô tô yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005. + Qui phạm. thiết kế đường phố, quảng trường đô thò 20TCN 104-83. + Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô (Phần nút giao): 22 TCN 273-01. + Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06. + Quy trình thi công và nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bản vẽ thi công đường trung tâm thị trấn chi lăng, Thiết kế bản vẽ thi công đường trung tâm thị trấn chi lăng, Thiết kế bản vẽ thi công đường trung tâm thị trấn chi lăng, b. Đặc điểm thủy văn vùng tuyến đi qua, Bảng 2. Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD