Hiệu quả hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh

53 387 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:49

Khoa Tài chính – Ngân hàng GVHD: TS. Vũ Xuân Dũng Mục lục SVTH: Phạm Thị Hoa Lớp: K45H1 Khoa Tài chính – Ngân hàng GVHD: TS. Vũ Xuân Dũng DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng biểu Trang         !!!"#$%"$ &''((  ) ) !!*+,"$ &''(( - -  /01/0 &''(( 2 3 3.&4 &''(( 5 2 2 !"67$ 8+9%  5 5.67$/:!;<&''((=>  SVTH: Phạm Thị Hoa Lớp: K45H1 Khoa Tài chính – Ngân hàng GVHD: TS. Vũ Xuân Dũng DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT Sơ đồ, hình vẽ Trang  ?@.AB/$!*CD 5  ?@.EF@F+GH%(IJKCLM 5  ?@.?N@L&4' O SVTH: Phạm Thị Hoa Lớp: K45H1 Khoa Tài chính – Ngân hàng GVHD: TS. Vũ Xuân Dũng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  'KLP 'QC4F%  'K'' 'QCC4<  &''(( &$!*CD ) LP>I L4F%!R - L>L& LGS/T 3 &' &$! 2 LEN LC0%H 5 'AK '  SVTH: Phạm Thị Hoa Lớp: K45H1 Khoa Tài chính – Ngân hàng 5 GVHD: TS. Vũ Xuân Dũng LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài K$&$!*CDCC!?%%UCV; W94X"J($'%'QC4F%YZ 4 "CC0<%Q7C%[JCW74  /V/%TR4L,1/\4/$!*CD ;7]1/%TR4/C*7^BZ$0_/T 4'QCLP>I($'%`4 KCLMRZ 4 [FCGV1a%4H$!!!b !?= c4Q$S/T4 C 'ZGdR%W=&$!*CD=(I JKCLM1/4<0:4</eZB=LE(cfQ&cb ,JLC>S'QCNKWL4FP10g: Z!4 0:hH$B=i1`(IJKCLMC0:j7:B% ;1W*=HQk%84 7:W"C  !"#$ <%%V4 %JV7Z,G+1:+ 2. Mục đích nghiên cứu  K$V7C%d[+"FH"$&''(( ='QC4F%  f`$&''((='KLP  IQSC:$&''((='QC($ '%L`(4 KCLM  N"8+!!Q$&''((='QC($ '%L`(4 KCLM 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHTM  N4 ,G.K$/$!*CD 'QC4F%  I%,G. ("/.>+"7,/$!*CD1Q 4X1BB1"J$!?C%4g!!7]?Q$ /$!*CD='QC($'%`4 KCLM SVTH: Phạm Thị Hoa Lớp: K45H1 Khoa Tài chính – Ngân hàng 6 GVHD: TS. Vũ Xuân Dũng ,G.LBB$/$!*C D='QC($'%`4 KCLM Lg,G.LJgD 4. Phương pháp nghiên cứu E_/T!l!/ZH$GC/Z7`0_L,F0X07$1C7$ Z!4 1Ha!4F!!J,C00[9%1S0, 7$?+d0:1H?=h,LDV4Z`C J7Z"$c4/$!*CD =QCLP>I($%`4 KCLM 5. Kết cấu khóa luận 'C%XR1J7Z1!T7T1HCJV7Z@%4F. >4Fm.P07S7ZFH"/$!*CD >4Fmm.L:$&''(('QCLP>I ($'%`4 KCLM >4Fmmm.J7ZC"8+!!a%Q$= QCLP>I($'%`4 KCLM SVTH: Phạm Thị Hoa Lớp: K45H1 Khoa Tài chính – Ngân hàng 7 GVHD: TS. Vũ Xuân Dũng CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.1.1 Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa &$!*CD?kM4g7C[F0X08+ J/<%*L,?V?VS8C7C%*B V+"]JJ[CJCC4<'B?8 `&$!*CD4g4g9GC,G.L0R 408+J/1`C0`1074 0_/T4g 8,1`Ha"=0!n%1/`T\7 ZL,F0XV%j4<V %0:7:W,GJ?4J$%&$!*CD 'CooS!=YHC``Oo'No>Io"pL i! !?&$!*CDqLk``CB`M&$! *CD4 440.p&$!*CD7CF0X08+J/ 7Z!1Y9J]J/k!4F!!$C1V9J]J 6@\07HBC9%J4g>9GCB BJ8YT?=C1`!4F1B:$H$ !!14FBj i!V?7!/T@gh,C 7\%h,V,q %&%&' Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.1.2.1 () *  A%*VS9171:/0J/. E</$!7<1&''((9F4<[7,T= `4g(<%CF0XZ+R@01/$!7<4g JkJ`!0:?H=R4g,/b&''((VJ 9?4<J/C?%\CF19%7/r /CBV?0_/T@7gT P7 J?[7C&''((J?`?%08+J\!" JVJ94/$!7<LJV1&''((7V?#%H#4  [,R*7^%SJ:1`!4F&''((V?/r/C? SVTH: Phạm Thị Hoa Lớp: K45H1 Khoa Tài chính – Ngân hàng 8 GVHD: TS. Vũ Xuân Dũng %\C1?4<J/N"CC7C%/$!DC* J97:=%B14 $08+J/+  >&''((/r/CCV%<H`$1SG< %JW$$ </$!7<1&''((<,RH0J" C%4 0:$$4H`JV0:! ?0J/CJ,&''((/r/CCV$ %<H`$JR 'C1/0:!?=JWC$1,"Jg @=%%\C#Fg@$%%V08+V(BZ ;*!J+??008+%\C%<<H`C $%<L4g !C1&''((70UV7 F  >&''((hR74 R4HRS1$1@K+! /e"Q1GX%WC!RJR4CJ:C  &''((V60+R4,7+!F"0</$!7<1 ,iV$0+$7C%F  K$G08+C7]X&''((Ws171" C%S:!.H%G=&''((4gF1Ws> `4 :$1J?%%04 C\U1 J!"JQ>SBZYJ$%4 !S7] /$!  A$[[4g7C4g7]t$= u &''((J\U. A$[C,&''((\U#HVF1% 4g7C%$>7/r/C<C<7Y1"8+ []4X%<7VV!0:!?=/$!L%/ $!%C07J7<7#%14g7Y/$!%<V"J$H dJ97C%$c4g0R=DC,%$%C+JV :$X/$!7<'gZJ`!g"h`S$=4g 7?Z/T4 J9=W SVTH: Phạm Thị Hoa Lớp: K45H1 Khoa Tài chính – Ngân hàng 9 GVHD: TS. Vũ Xuân Dũng  E:Br17j1!0=&''((V4X+S\JQ, J=Jv8Y1@gS`4XHXJ=J /Q" 1.1.2.2 (+,)  L,<[\4=%B,&''((Vc4 &''((=($'%V,;+">T?7C.  '@CS. LJ/$!7<V"J9Z4 @CS JB&''((7\!JVJ9%<BC1!R7< &''(("\!!JVJ9">'KLPc4GCSJ 4gkJ%&''((HXBW4VBJ/ SC47Z!4 J9 N"C90:%X/$!1 7C%/$!\!"JVJ9J40G,`4g1 JJ`!g$08+VV"J$Q+74 7: 74 7  >F0XZ+JwZ1BH`$4gJl%17Z. &@*C0:?H;14g&''((h0_/T $HB1F,90+7+!17C%%J9 =/$!x+S&''((4 H`$$1DJ7, /<4<CKF[1&''((+JVV?4 %JS/T /CR?Q+!$E</$!C4<t% 7<u1&''((+JV!Z<`4g$1%%VCH` &"`4gC1&''((cJV!Z[/`T4+ j $8`$S !C$1i!WCQ 0G  9!ZC!`=&''((H`+" &%*CJV%74<1%$,&''((JV $+!,%1J#%4 BBHH,C /$!%B4,7$1%\C1B$1= >&''((JVH!Z,"Z!C8_7]'@ CSV1J=J!S?%0#%H`!TT V1J`!gV,C!S!Z1Z!18_7] SVTH: Phạm Thị Hoa Lớp: K45H1 Khoa Tài chính – Ngân hàng 10 GVHD: TS. Vũ Xuân Dũng VLBGC97:Z!18_7]==&''(( ;+  LB7]X&''((;H`. '"=&'L'JVJG7]1JVB,%1Z% SB9+!1J=J98Q/:4 /:!?J/ C8Q/:/:R418QCk`  LB"Q+!1F0XJ/!Q17Z. >F0XZ+RyC17Z/e90+7+!CJl%0G F0</$!7<("B"1JwZ=[4g 7&''((\H$++!1\H$XJ:E7 VS+!1VB"F144 C1HBQ% J32z{%0b104 C"Sh% JzNVc7C%[JVJ9<$!?%%U &''(($  L`4g=&''((4g*HlCJ`17!0^< "/$!J. P[JVJ9J*=&''((($'%$S7C `4g,T0!n%>&''((\!JVJ9/[=TC"J$ JHB|X`4g4<%C,Q=7CH "S$C"0X[$!44 :$,%iE!n%1 /`T=&''((7C%9QS7!<C1C1 CZ!7Z/r%!H>b<0:"=%0/$! 7<J0G=&''((7C%,`4g` (<\?%4=%B1`4<74 #14<%#= &''((7CZ!C`4g*7^1`!4FC\WQ%C[ 0!n%CVVH+!14`74 /CR!i]<` 4g=`!4FJC<`4g 1.2 Cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa của NHTM 1.2.1 Các hình thức cho vay DNNVV 1.2.1.1 -). I4FGD7R$4 !/T!H1%j7RVR 1JC7C%F8_HS/TCHS/T8k%8l@ SVTH: Phạm Thị Hoa Lớp: K45H1 [...]... TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ TĨNH 2.1 Giới thiệu khái quát về ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh Giới thiệu chung về Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh 2.1.1 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động tháng 5/2008 Sau hơn 2 năm ra đời và hoạt động, Chi nhánh VPBANK Hà Tĩnh. .. PHÁP CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – VPBANK CHI NHÁNH HÀ TĨNH 3.1 Các kết luận qua nghiên cứu thực trạng cho vay DNNVV của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK chi nhánh Hà Tĩnh 3.1.1 Những thành công mà Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Tĩnh đã đạt được trong hoạt động cho vay DNNVV Trong các năm vừa qua Ngân hàng thực hiện tốt công tác cho vay, ... DNNVV gửi hồ sơ vay vốn đến ngân hàng 2.4 Phân tích dữ liệu thứ cấp về thực trạng cho vay DNNVV của VPBANK chi nhánh Hà Tĩnh Tình hình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VPBANK chi nhánh Hà Tĩnh 2.4.1 Các doanh số này đều cho ta biết được khả năng cho vay của Ngân hàng và khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng Ta có thể hiểu rõ hơn thông qua bảng số liệu sau: Bảng 2.5: doanh số cho vay, doanh số thu... khách hàng và ký kết hợp đồng tín dụng với khách hàng 1.2.1.4 Cho vay trả góp Là hình thức cho vay mà sau khi đã đồng ý cho vay và tính toán chính xác, Ngân hàng và khách hàng thoả thuận số lãi và vốn gốc trả theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay 1.2.2 Quy trình cho vay DNNVV Biểu đồ 1.1: Quy trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa SVTH: Phạm Thị Hoa Lớp: K45H1 Khoa Tài chính – Ngân hàng. .. GVHD: TS Vũ Xuân Dũng Doanh số cho vay phản ánh quy mô của hoạt động tín dụng Nó phản ánh tổng số tiền mà Ngân hàng đã cho vay trong kỳ, tính cho ngày, tháng, quý, năm Doanh số cho vay của một Ngân hàng cao không đồng nghĩa với hiệu quả tín dụng của Ngân hàng đó tốt vì còn phụ thuộc vào độ rủi ro của các khoản cho vay Tuy nhiên, nếu Ngân hàng có doanh số cho vay cao thì có khả năng... của ngân - hàng cũng là những yếu tố hỗ trợ để khách hàng tìm đến chi nhánh Nhìn chung thì khách hàng hài lòng với dịch vụ cho vay DNNVV của ngân hàng Cụ thể, gần 67% cho rằng dịch vụ của ngân hàng tốt, 20% cho rằng dịch vụ rất tốt Đó là bằng chứng chứng minh VP Bank chi nhánh Hà Tĩnhh đã thực hiện hoạt động cho vay DNNVV rất tốt Ngoài ra, có 13.33% cho rằng dịch vụ cho vay DNNVV” tại Ngân. .. đạo đức và mức độ uy tín của họ đối với ngân hàng mình Thứ nhất: Cán bộ tín dụng căn cứ vào hồ sơ vay vốn của khách hàng và theo dõi quá trình sử dụng vốn của khách hàng đã đúng với mục đích cam kết sử dụng vốn hay chưa Thứ hai: Thu thập thông tin liên quan tới khách hàng vay vốn trong suốt thời gian cho vay Nhận xét: Nhìn chung ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh đáp... vị ngân hàng cổ phần được thành lập sau so với các đơn vị ngân hàng khác trên địa bàn Hà Tĩnh nhưng nhờ tổ chức hoạt động tốt, lượng khách giao dịch của Chi nhánh ngân Hàng VNP Bank Hà Tĩnh ngày càng đông, trở thành địa chỉ tin cậy cho khách hàng mỗi khi có nhu cầu • Trụ sở chính: Số 2 Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh • Điện thoại: 0393.693.698 - Fax: 0393.897969 • Loại hình: Ngân hàng. .. có và tỷ lệ đo rủi ro Bước 2: Xây dựng và ký kết hợp đồng cho vay Hợp đồng cho vay là văn bản viết ghi lại thoả thuận giữa người nhận tài trợ (khách hàng) và ngân hàng, với nội dung chủ yếu là ngân hàng cam kết cấp cho khách hàng một khoản cho vay (hoặc hạn mức cho vay) trong một khoảng thời gian và lãi suất nhất định Hợp đồng cho vay là văn bản mang tính pháp luật xác định quyền và. .. trình này cho phép ngân hàng có cơ hội thu thập thêm các thông tin về khách hàng Nếu các thông tin phản ánh chi u hướng tốt, cho thấy chất lượng cho vay đang được đảm bảo Ngược lại, khi chất lượng khoản cho vay bị đe doạ ngân hàng cần có các biện pháp xử lí kịp thời Ngân hàng được quyền thu hồi nợ trước hạn hoặc ngừng giải ngân, nếu bên vay vi phạm hợp đồng cho vay Ngân hàng có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh, Hiệu quả hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh, Hiệu quả hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh, Qui mô nhỏ có tính năng động, linh hoạt, tự do sáng tạo trong kinh doanh:, 2 Cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa của NHTM, 3 Hiệu quả cho vay DNNVV, Thiết bị công nghệ NHTM sử dụng, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ TĨNH, 1 Giới thiệu khái quát về ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh, 3 Phân tích dữ liệu sơ cấp về thực trạng cho vay DNNVV của VPBANK chi nhánh Hà Tĩnh, 4 Phân tích dữ liệu thứ cấp về thực trạng cho vay DNNVV của VPBANK chi nhánh Hà Tĩnh, CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – VPBANK CHI NHÁNH HÀ TĨNH, 1 Các kết luận qua nghiên cứu thực trạng cho vay DNNVV của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK chi nhánh Hà Tĩnh, 3 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay DNNVV tại VPBANK chi nhánh Hà Tĩnh, 4 Một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm