Chất lượng cho vay ngắn hạn tại HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm

63 546 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:49

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên LỜI CẢM ƠN   !"#$ %&'()*+,-.%#./ 0$12)3 4561 %7869#':($ ,-.;*<&/3 =>+? @AB38BCD8E@ 415 ':F06.#+G*<&0;+3 H? 4'(8.5=(/8 I( 9#J.EK$1*&8JLC'.M> #,-.;%#./0$12)3 H? N&'($#O9$1PQN&* LR#PS#*#T&#'!"+ M$96G*<&03 R;U? !5(V'+ ,-O$1.;5&/0$12)3 SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp Lớp: K45H6 1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên MỤC LỤC SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp Lớp: K45H6 2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm Bảng 2.2. Tình hình huy động vốn trong giai đoạn 2010 – 2012 của HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm Bảng 2.3. Tình hình sử dụng vốn trong giai đoạn 2010 – 2012 của HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm Bảng 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của HDBank – Hoàn Kiếm Bảng 2.5. Bảng theo dõi tình hình dư nợ của HDBank – Hoàn Kiếm trong giai đoạn 2010 – 2012 Biểu đồ 2.6. Tình hình cho vay theo thời hạn cho vay Bảng 2.7. Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngắn hạn Bảng 2.8. Nợ quá hạn ngắn hạn của HDBank Hoàn Kiếm Bảng 2.9. Phân loại nợ của HDBank Hoàn Kiếm Bảng 2.10. Nợ xấu ngắn hạn của HDBank Hoàn Kiếm Bảng 2.11. Bảng tính thu lãi trong hoạt động cho vay của HDBank – Hoàn Kiếm Bảng 2.12. Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp Lớp: K45H6 W Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT S TT VIẾT TẮT NGHĨA 1 HMTD Hạn mức tín dụng 2 HSX Hộ sản xuất 3 NHNN Ngân hàng Nhà nước 4 NHTM Ngân hàng thương mại 5 NXB Nhà xuất bản 6 QHKH Quan hệ khách hàng 7 QHKH DN Quan hệ khách hàng cá nhân 8 SXKD Sản xuất kinh doanh 9 TMCP Thương mại cổ phần 1 0 TNHH Trách nhiệm hữu hạn SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp Lớp: K45H6 X Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài 8.)*E.5$&<$$&(< .1<$&..!%&./3=Y$;;$)*;$ ?!1:U3C<&J%EMY($#.GT&#:& +<<#O(/(O*?'O$5;T& 538.#CP8I$&O."(O%&./! %EM;&E$3C<;&(0&& Z#CP8IM9&!(T&[O.!$ %9$!$&38. !J:[$&( O\./.!&3$0<G!$&.T&$&(.!%& ./;$CP8I]*#$&$;(3 RU$+;CP8I.PQN&*LR#PS '<"O.(O*:&%9$! $&(]&#*G3C5<'6#2 6$&$;#$:&+,^_.O?!3 81.;**<*`+& PQN&*LR#PS$F>)#2$Y(O ;(3C$*%(O."`6<G!O ;$!)6*[.5&3=<.(?! (Y/a#`.>:U'JM?b7$F&( 16%#(#.(?!($F\ ./&.c%#(3=);%&*9dT& .1$#*#+($)`T&3=G *E$Mc$&J_.OE6.1E.5$! )&!$&<$&(<.1T&PQN&* LR#PS)26G##.G)$"3 SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp Lớp: K45H6 e Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên f!#a7:.1.5&M0(PQN&*LR# PS'%E/)g “Chất lượng cho vay ngắn hạn tại HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm” )*<&0;+T&3 2. Mục đích nghiên cứu g8.1 _.h"$!)70$JM .(!$&()?!#&!$& ((PQN&*KR#PS3 gP+;<&O;$!)70 $)$& ($!$&(T&CP8I3 =##M.(!$&(T&PQN&*KR# PS38.1 _<.,.&"G$(.$+%7! $&(i.&1:F"(.! $&(PQN&*KR#PS.5&1 23 =&.&O;#$*E[G<J*G&! $&(T&<PQN&*KR#P S<.1a<&+%(O*:&T&3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu R#1J##$#;_ !$&(T&CP8I3  )>*9&gS<&012(PQN&*KR# PS3 )>5&gS<&00;+T&.&( a`jklkLjklj3 4. Phương pháp nghiên cứu S<&0b:[ #12 #:D G<GG$)!$&((%&<# SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp Lớp: K45H6 m Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên  $)+$[($7'/3SU $ #0$?b7:"+3    @ #0:"+ ! nf#EF).&g[1$O:12M.( !$&((PQN&*LR#PS3@).& #;#*#$&)$5(:lj# (#3;jk#jk*#G).&. *ajloWojklWLWkoWojklW3 n40).&g@).&&Y#<$_ 1%&$!)123 K R#<gR<p.5Y#(&3 qR#:!;.:&#gQ(&& .&p#:&## #.55.5r#:!$#[ U$/3 qR:(0&gRb:[&2MG$) 2O.T._!J:[%&G*#3 K R_gR#*9<!.,p# #.5 *#<G.57/#.5c"7* ;&3 n@#$).&g@.&#.M*# ,*#GM+$+$&$;$(**# .&$)3 n8c7*gC"7*T&*#r;*1c "<<.57*;&3 nS0gQM&.1";+'?b7c_&.& "*0 O$)!$&(T&PQN&*LR# PS3  @ #0:"+2! SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp Lớp: K45H6 s Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên Q"+2!0a)Y*#&&Yg K N##J.&`jklkLjkljT&PQN&*LR# PS3 K R#:"+0a##(J1. UO;+*#3   !  @ #?b7:"+ ! B&*0:"+ !12c;+ ?b7*#%#";";_! $&<$$&(<.1(38a<&.&" ##!$&(T&PQN&*LR#PS3  @ #?b7;+2! B&*0:"+2!//Jc 9%&#d11%&M.(!$&G%&<&.& 0E$1Y(($)!$&(T& #3Q"+2!0.W`6ajklkLjklj3  "# $%&'()*&'*+ 0:[# ##J;*1J*$ J*:&GJ##M.((O$&( $!$&((PQN&*LR#PS.1 _# ;+2!'c3 Bb:[# #+;$# #JG# #M.(%7(O$&(Y($"1 _!$&( _$+)?!#< #&!$&(T&PQN&*LR#P S.5&3 5. Kết cấu khóa luận N;[JT&0$`Y<W g SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp Lớp: K45H6 t Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên Chương 1,#-!./01%2.345( Chương 2(6$1%2.35782)9, 5%:;/ Chương 3<=&2%1%2.35782)9 ,5%:;/ SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp Lớp: K45H6 u Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NHTM 1.1 Một số khái niệm cơ bản liên quan đến chất lượng cho vay ngắn hạn tại NHTM 1.1.1. NHTM C ('Y($#.G.`` )$M#.GT&*#3BM#.G+;CP8I'< #O.!$%&./%#.#.GT&)*# (*##.G(r&(&!)* E.5CP8I]+$._"E J*9G3 =Ev&$)CP8I_O;g • wIxgCP8IO9*:&1!:E$[J $(O.:E$[J3 • wy=OgCP8I _0#*)bG$&.63 • w@#gCP8I"?J+5?10T&9,: 2)b&2*#$/:U$+$[*!J :[&:E$[J3 R#Ev&.1<#:D(*#&,)& Y#>. &g K 4Oc20)b$.#+.3 K Bb:[)bG$&*!$63 K 8M+#:E$[&#$#:E$[*#T&C *#3 C"c2J:[<6TW>..1 CP8I3 C<<(gz45(:>%2)%2$%?609 '*@%">AB.:0 *%2.:1 C&:%0)/D&{3 SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp Lớp: K45H6 lk [...]... ngân hàng nói chung 2.2 Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn tại HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm 2.2.1 Thực trạng cho vay ngắn hạn của HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm Trong bảng cân đối kế toán của HDBank – Hoàn Kiếm thì hoạt động cho vay và đầu tư đem lại nguồn thu chính cho ngân hàng Trong tổng dư nợ cho vay thì cho vay ngắn hạn lại chi m tỷ trọng lớn Như vậy cho vay ngắn hạn có vai trò quan trọng đối với... Liên CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI HDBANK – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 2.1 Giới thiệu khái quát về HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm Tên ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Hoàn Kiếm Tên viết tắt: HDBank - Hoàn Kiếm Tên giao dịch quốc tế: Ho Chi Minh City Development Joint... trả nợ trước đây • Căn cứ vào đồng tiền cho vay: Cho vay ngắn hạn bao gồm cho vay bằng đồng nội tệ và cho vay bằng đồng ngoại tệ • Căn cứ vào phương pháp cho vay: Cho vay ngắn hạn được chia thành cho vay theo từng lần, cho vay theo hạn mức và chi t khấu giấy tờ có giá • Căn cứ vào đối tượng sử dụng vốn vay: Cho vay ngắn hạn được chia thành cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp... Phương Liên - Cho vay trực tiếp: Tiền vay được phát trực tiếp cho người vay - Cho vay gián tiếp: Tiền vay được phát đến một tổ chức trung gian, sau đó mới tới tay người vay • Căn cứ vào phương thức thanh toán: Người ta chia cho vay ngắn hạn thành cho vay ngắn hạn hoàn trả một lần và cho vay ngắn hạn hoàn trả nhiều lần 1.2.2 Các phương thức tín dụng ngắn hạn của NHTM Trong hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM... cho vay ngắn hạn Chất lượng tín dụng ngắn hạn được xem xét, đánh giá thông qua hệ thống chỉ tiêu sau  Đứng trên góc độ ngân hàng  Các chỉ tiêu định lượng Tỷ lệ nợ quá hạn ngắn hạn = Tổng dư nợ quá hạn ngắn hạn/ Tổng dư nợ cho vay ngắn hạn → Đây là chỉ tiêu quan trọng phản ánh rõ ràng nhất chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Tỷ lệ nợ quá hạn càng cao chửng tỏ chất lượng cho vay ngắn hạn của ngân... cho vay nói chung và cho vay ngắn hạn nói riêng là hoạt động đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng Cho vay ngắn hạn luôn là công cụ chủ đạo của ngân hàng, tạo nguồn thu chủ yếu để bù đắp các chi phí Mặt khác, cho vay ngắn hạn còn là yếu tố quan trọng đảm bảo khả năng thanh khoản của ngân hàng 1.3 Chất lượng cho vay ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng 1.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay ngắn. .. 1.2 Cho vay ngắn hạn và vai trò của cho vay ngắn hạn 1.2.1 Các hình thức cho vay ngắn hạn • Căn cứ vào mục đích sử dụng: Cho vay ngắn hạn bao gồm cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp Lớp: K45H6 Khóa luận tốt nghiệp 13 GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên - Cho vay tiêu dùng: Việc cho vay ngắn hạn của ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các gia đình, cá nhân như chi. .. vốn cho bên thi công trong giai đoạn thi công các công trình xây dựng + Cho vay nông nghiệp: Nhằm hỗ trợ nông dân trong giai đoạn gieo trồng, bảo quản sản phẩm + Cho vay các tổ chức tín dụng + Cho vay khác: Bao gồm các hình thức như kinh doanh chứng khoán… • Căn cứ vào bảo đảm tiền vay: Cho vay ngắn hạn chia thành cho vay ngắn hạn có bảo đảm và cho vay ngắn hạn không có bảo đảm - Cho vay ngắn hạn có... được cấp như: cho vay theo từng lần, cho vay theo HMTD, chi t khấu giấy tờ có giá, cho vay theo hạn mức thấu chi, cho vay theo HMTD dự phòng, cho vay qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng Tuy nhiên, sau đây chỉ đề cập đến những phương thức tín dụng phổ biến, thông dụng là cho vay theo từng lần, cho vay theo HMTD, chi t khấu giấy tờ có giá và cho vay thấu chi • Cho vay từng lần (cho vay theo từng... tăng trưởng giảm Tuy nhiên, dư nợ tín dụng ngắn hạn năm 2012 vẫn lớn hơn năm 2011 (khoảng 104.286 triệu đồng) 2.2.2 Phân tích dữ liệu sơ cấp về thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn tại HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm Loại hình khách hàng vay vốn: Theo kết quả điều tra (phụ lục 2) cho thấy tại HDBank – Hoàn Kiếm có khá nhiều các loại hình khách hàng vay vốn ngắn hạn, trong SV: Nguyễn Thị Thúy Điệp Lớp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng cho vay ngắn hạn tại HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Chất lượng cho vay ngắn hạn tại HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Chất lượng cho vay ngắn hạn tại HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, NGẮN HẠN TẠI NHTM, 2 Cho vay ngắn hạn và vai trò của cho vay ngắn hạn, 3 Chất lượng cho vay ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI HDBANK – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM, 1 Giới thiệu khái quát về HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, 2 Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn tại HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, 3 Đánh giá chung về chất lượng cho vay ngắn hạn của HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI HDBANK – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM, 2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm