Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm thành phố Hà Nội

111 708 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:38

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ THÌ NHẬM THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Võ Kỳ Anh Hà nội 2010 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Phạm vi đề tài nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 5 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 10 1.3. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông 18 1.4. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông 25 1.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 29 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ THÌ NHẬM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 35 2.1 Một số đặc điểm về trường trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm, Thành phố Hà nội 35 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Đảng ủy, Phòng Đào tạo sau đại học - Đại học Giáo dục Hà nội đã cho phép, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi vô cùng biết ơn PGS. TS. Nguyễn Võ Kỳ Anh đã tận tình dìu dắt, trực tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, cùng toàn thể các Thầy, Cô,cán bộ nhân viên Trường THPT Ngô Thì Nhậm- Thanh Trì- Hà Nội- nơi tôi đã và đang công tác, đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban phụ huynh học sinh và các em học sinh đã nhiệt tình giúp đỡ tôi thực hiện đề tài. Tôi vô cùng biết ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi về tinh thần trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Tác giả luận văn CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGH Ban giám hiệu CBĐ Cán bộ Đoàn GV Giáo viên GVBM Giáo viên bộ môn GVCN Giáo viên chủ nhiệm GDNGLL Giáo dục ngoài giờ lên lớp HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp HSSV Học sinh sinh viên PHHS Phụ huynh học sinh QLGD Quản lý giáo dục THCS Trung học sơ sở THPT Trung học phổ thông XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Phạm vi đề tài nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 5 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 10 1.3. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông 18 1.4. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông 25 1.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 29 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ THÌ NHẬM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 35 2.1 Một số đặc điểm về trường trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm, Thành phố Hà nội 35 2.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội huyện Thanh trì 35 2.1.2 Phát triển giáo dục huyện Thanh trì 35 2.1.3 Đặc điểm trường trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm 37 2.2 Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường THPT Ngô Thì Nhậm, thành phố Hà nội 38 2.2.1 Khái quát về tiến hành khảo sát 38 2.2.2 Kết quả khảo sát 39 2.2.2.1 Thực trạng nhận thức về vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với sự phát triển nhân cách học sinh 39 2.2.2.2 Thực trạng về hiểu biết các hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông 41 2.2.2.3 Thực trạng về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã được thực hiện ở trường trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm 43 2.2.2.4 Đánh giá mức độ ảnh hưởng các yếu tố tới hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh trung học phổ thông 48 2.2.2.5 Thực trạng kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm trong thời gian qua 51 2.2.2.6 Thực trạng nhận thức của phụ huynh học sinh về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 52 2.2.2.7 Đánh giá thực trạng việc quản lý các yếu tố trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm 55 2.3 Nhận xét, đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm, thành phố Hà nội 60 2.3.1 Đánh giá thực trạng 60 2.3.2 Nguyên nhân của thực trạng 61 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ THÌ NHẬM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 62 3.1 Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp 62 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo đáp ứng mục tiêu giáo dục trung học phổ thông 63 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 63 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 64 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh trung học phổ thông 64 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo sự phối hợp giữa các lực lượng 64 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 65 3.2 Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường THPT Ngô Thì Nhậm, thành phố Hà nội 65 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 65 3.2.2 Tăng cường quản lý việc xây dựng kế hoạch đoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của tiểu ban và của giáo viên chủ nhiệm 68 3.2.3 Quản lý giáo viên, tiểu ban, cán bộ Đoàn thực hiện kế hoạch chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 70 3.2.4 Quản lý nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 72 3.2.5 Quản lý cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 74 3.2.6 Quản lý việc phối hợp của các lực lượng tham gia vào chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 75 3.2.7 Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 76 3.3 Khảo nghiệm nhận thức mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp 78 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 78 3.3.2 Đối tượng và phương pháp khảo nghiệm 78 3.3.3 Nội dung khảo nghiệm 79 3.3.4 Kết quả khảo nghiệm 80 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết quả xếp loại về hạnh kiểm và học lực của toàn trường năm học 2009-2010 Bảng 2.2 Thực trạng hiểu biết về các hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Đoàn và giáo viên bộ môn Bảng 2.3 Thực trạng hiểu biết về các hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các em học sinh Bảng 2.4 Số lượng, tỷ lệ học sinh tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Bảng 2.5 Tác dụng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với học sinh Bảng 2.6 Mức độ hứng thú của học sinh khi tham gia vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Bảng 2.7 Kết quả đánh giá hiệu quả từng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với học sinh Bảng 2.8 Ý kiến của học sinh về mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Bảng 2.9 Ý kiến của cán bộ giáo viên về mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Bảng 2.10: Mức độ quản lý của BGH tới việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Bảng 2.11: Mức độ quản lý của BGH tới việc quản lý CSVC, kinh phí, điều kiện phục vụ các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Bảng 2.12: Mức độ quản lý của BGH với việc phối hợp các lực lượng tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Bảng 2.13: Mức độ quản lý của BGH với việc kiểm tra đánh giá kết quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Bảng 3.1 Mức độ cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Bảng 3.2 Tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Bảng 3.3 Tổng hợp, liên quan mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Vai trò hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với việc phát triển nhân cách học sinh Biểu đồ 2.2 Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh và các Thầy Cô giáo ở trường THPT Ngô Thì Nhậm Biểu đồ 2.3 Ý kiến của phụ huynh học sinh về tác dụng của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lên giáo dục toàn diện học sinh Biểu đồ 2.4 Lý do phụ huynh học sinh cho con em mình tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Biểu đồ 2.5 Ý kiến của phụ huynh về ảnh hưởng của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lên quá trình học tập và rèn luyện của học sinh [...]... sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng trung học phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trƣờng trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm, thành phố Hà nội Chƣơng 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trƣờng trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm, thành phố Hà nội 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI... lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Xuất phát từ lý do khách quan và chủ quan như đã trình bày ở trên, tôi chọn đề tài: " Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT Ngô Thì Nhậm- Thành phố Hà Nội ” làm đề tài cho luận văn cao học của mình 2 Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu cơ sở lý luận của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để áp dụng vào thực tiễn - Đề ra những biện pháp quản. .. pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường THPT Ngô Thì Nhậm- Thành phố Hà nội 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được các mục đích nghiên cứu, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động GDNGLL ở trường THPT - Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động GDNGLL của trường THPT Ngô Thì Nhậm, thành phố Hà nội năm học 2009- 2010... HĐGDNGLL - Nhà quản lý cần phối hợp chặt chẽ với các giáo viên phụ trách, với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường để tăng hiệu quả hoạt động 1.4 Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng trung học phổ thông HĐGDNGLL là hoạt động trong kế hoạch giáo dục của nhà trường Vào đầu mỗi năm học, các trường THPT phải chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL báo cáo duyệt Sở Các trường cần... số biện pháp quản lý hoạt động GDNGLL nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của trường THPT Ngô Thì Nhậm, thành phố Hà nội - Đánh giá tính cần thiết và khả thi của một số biện pháp đã thực hiện 4 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý HĐGDNGLL tại 2 trường THPT Ngô Thì Nhậm, thành phố Hà nội 4.2 Đối tƣợng nghiên cứu: Biện pháp quản lý HĐGDNGLL tại trường THPT Ngô Thì. .. với những biện pháp quản lý của nhà trường Các biện pháp quản lý nhà trường có thể phân làm bốn nhóm: 14 Nhóm biện pháp tổ chức hành chính Nhóm biện pháp kinh tế Nhóm biện pháp giáo dục Nhóm biện pháp tâm lý xã hội Bốn nhóm biện pháp này là những nhóm biện pháp cơ bản để chủ thể quản lý thực hiện được mục tiêu quản lý Tùy từng hoàn cảnh, tùy từng đối tượng mà vận dụng các biện pháp quản lý phù hợp -... Ngô Thì Nhậm, Thành phố Hà nội 4.3 Ngƣời đƣợc nghiên cứu: - Các thành viên Ban giám hiệu trường THPT Ngô Thì Nhậm - Đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn trường - 240 học sinh của trường THPT Ngô Thì Nhậm, thành phố Hà nội trong đó có : 80 học sinh lớp 12, 80 học sinh lớp 11 và 80 học sinh lớp 10 - 80 cha mẹ học sinh 5 Giả thuyết khoa học Người thực hiện đề tài xuất phát từ tình hình thực tiễn và lý luận,... là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đơn vị ngành giáo dục với học sinh [10, tr.2] Quan điểm về quản lý trường học được Giáo sư Phạm Viết Vượng chỉ rõ: Quản lý trường học là lao động của các cơ quan quản lý nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của giáo viên và các lực lượng giáo dục khác, cũng như huy động tối đa các nguồn lực giáo dục và... trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ‫ ٭‬Vị trí: Trong nhà trường THPT có ba hoạt động quan trọng đó là: dạy học trên lớp, hoạt động GDNGLL và giáo dục lao động kỹ thuật hướng nghiệp và dạy nghề Mỗi hoạt động đều thực hiện các mục tiêu: giáo dục nhận 19 thức (tri thức, hiểu biết), giáo dục thái độ tình cảm, hình thành kỹ năng kỹ xảo hành vi thói quen Nếu như dạy học trên lớp góp phần cải... đặc biệt bởi lẽ: do lao động mà sinh ra quản lý -quản lý là nội tại của lao động 1.2.2 Khái niệm về quản lý giáo dục Giáo dục là một hoạt động cơ bản của xã hội, quản lý giáo dục là một bộ phận không thể tách rời của hệ thống quản lý xã hội Đã có nhiều nhà nghiên cứu đưa ra khái niệm về QLGD: 12 Theo M.I Kônđakốp: Quản lý giáo dục là tập hợp những biện pháp tổ chức cán bộ, giáo dục, kế hoạch hóa, tài . giáo dục ngoài giờ lên lớp và quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 29 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ THÌ NHẬM, THÀNH. quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng trung học phổ thông. Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trƣờng trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm, thành. 1.4. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông 25 1.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm thành phố Hà Nội, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm thành phố Hà Nội, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm thành phố Hà Nội, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ THÌ NHẬM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ THÌ NHẬM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm