Những biện pháp quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

93 1,257 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN HƯỞNG NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN HƯỞNG NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. LƯU XUÂN MỚI HÀ NỘI – 2008 2 NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGD&ĐT : Bộ Giáo dục và Đào tạo CT : Chỉ thị CĐ : Cao đẳng CĐTN&MT : Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường ĐH : Đại học GVCN : Giáo viên chủ nhiệm GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo GTSX : Giá trị sản xuất HSSV : Học sinh, sinh viên QĐ : Quyết định TCCB : Tổ chức cán bộ 3 MC LC Trang M U 7 1. Lý do chn ti 7 2. Mc ớch nghiờn cu 9 3. Nhim v nghiờn cu 9 4. Khỏch th v i tng nghiờn cu 9 5. Phm vi nghiờn cu 9 6. Gi thuyt khoa hc 10 7. Phng phỏp nghiờn cu 10 8. í nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 10 9. Cấu trúc luận văn 10 Ch-ơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý học sinh, sinh viên của Giáo viên chủ nhiệm lớp ở tr-ờng Cao Đẳng và Đại Học 12 1.1. Tng quan v vn nghiờn cu 12 1.2. C s lý lun v qun lý hc sinh, sinh viờn ca giỏo viờn ch nhim lp 15 1.2.1. Mt s khỏi nim cú liờn quan n ti 15 1.2.2. Cụng tỏc qun lý hc sinh, sinh viờn ca ngi giỏo viờn ch nhim lp trng cao ng v i hc 28 Chng 2: Thc trng cụng tỏc qun lý hc sinh, sinh viờn ca giỏo viờn ch nhim lp Trng Cao ng Ti nguyờn v Mụi trng H Ni 39 2.1. c im t nhiờn v tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t xó hi huyn T Liờm 39 2.2. c im ca Trng Cao ng Ti nguyờn v Mụi trng H Ni 41 2.2.1. V c cu t chc 42 2.2.2. V nhõn lc 42 4 2.2.3. Về quy mô tuyển sinh 43 2.2.4. Về trang thiết bị dạy học 43 2.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 45 2.4. Thực trạng học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 46 2.5. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm lớp về mức độ cần và thể hiện vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác quản lý học sinh, sinh viên 52 2.6. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 53 2.7. Thực trạng hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong việc quản lý học sinh, sinh viên 57 2.7.1. Kế hoạch hoạt động quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp. 59 2.7.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp 60 2.7.3. Kích thích (tạo động cơ) hoạt động cho mỗi thành viên trong tập thể của giáo viên chủ nhiệm lớp 61 2.7.4. Kiểm tra của giáo viên chủ nhiệm lớp 62 2.7.5. Phối hợp điều chỉnh hoạt động quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp 62 2.8. Nhận xét đánh giá chung về thực trạng hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong việc quản lý học sinh, sinh viên 63 Chương 3: những biện pháp quản lý học sinh sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp ở Trường cao đẳng tài nguyên và môi trường hà nội trong giai 66 5 đoạn hiện nay 3.1. Cơ sở xuất phát của việc đề ra những biện pháp quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 66 3.1.1. Xuất phát từ mục tiêu giáo dục và đào tạo nói chung và mục tiêu giáo dục đại học nói riêng 66 3.1.2. Xuất phát từ mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 67 3.1.3. Xuất phát từ kinh nghiệm hoạt động quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp và hoạt động quản lý học sinh, sinh viên của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 68 3.1.4. Xuất phát từ quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 69 3.2. Đề xuất những biện pháp quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp 70 3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý. giáo viên chủ nhiệm lớp về tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý học sinh, sinh viên 70 3.2.2. Kế hoạch hóa hoạt động quản lý học sinh, sinh viên 72 3.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý học sinh, sinh viên 73 3.2.4. Kích thích (tạo động cơ) hoạt động của mỗi học sinh, sinh viên trong tập thể lớp. 75 3.2.5. Kiểm tra đánh giá hoạt động của tập thể lớp học sinh, sinh viên 76 3.2.6. Phối hợp và điều chỉnh trong công tác quản lý học sinh, sinh viên 77 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 78 3.4. Khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của những biện pháp 79 6 quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 3.4.1. Mức độ cần thiết 80 3.4.2. Tính khả thi 81 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 83 1. Kết luận 83 2. Khuyến nghị 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 1. Các phiếu trưng cầu ý kiến 2. Sổ công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 7 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Gần 20 năm đổi mới và phát triển, kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và không ngừng khẳng định vị thế trên trường quốc tế và trong khu vực. Những lợi thế của nền kinh tế trong những ngày đổi mới giờ đây đã không còn nhiều, những khó khăn thách thức đang xuất hiện. Thời kỳ đổi mới những thay đổi về chính sách vĩ mô và môi trường kinh tế trong nước đã khơi dậy nguồn lực và đóng góp vào tăng trưởng, phát triển. Đến nay nguồn lực vốn, tài nguyên, công nghệ đang dần được sử dụng hiệu quả hơn và cạnh tranh hơn trong nền kinh tế mở. Các quốc gia dần nhận ra và đi theo hướng đầu tư cạnh tranh bằng nguồn “vốn nhân lực”. Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ phương hướng phấn đấu của nền giáo dục nước ta trong giai đoạn đổi mới là: bồi dưỡng thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gia đình và tự tôn dân tộc, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập nghiệp, không cam chịu nghèo hèn. Đào tạo lớp người lao động có kiến thức cơ bản, làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, quan tâm hiệu quả thiết thực, nhạy cảm với cái mới, có ý thức vươn lên về khoa học và công nghệ. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 – 2010, theo đó thì mục tiêu của giáo dục ĐH là: đáp ứng nhân lực trình độ cao phù hợp với cơ cấu kinh tế – xã hội của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao năng lực cạnh tranh và hợp tác bình đẳng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tăng cường năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, năng lực tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác. Theo phương hướng đó đòi hỏi ngành giáo dục nước ta phải không ngừng nâng cao chất lượng GD&ĐT. 8 Trong quá trình nâng cao chất lượng GD&ĐT, công tác quản lý HSSV là một khâu rất quan trọng. Việc quản lý HSSV tốt không chỉ tạo thuận lợi cho việc trang bị những tri thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ mà còn là môi trường rèn luyện những phẩm chất đạo đức, nhân cách và tác phong cần thiết cho HSSV. Trong công tác quản lý HSSV, để quản lý trực tiếp một lớp học nhà trường phải cử ra những giáo viên có chuyên môn tốt, có lòng nhiệt tình, có kinh nghiệm để làm công tác GVCN lớp, khi đó người GVCN lớp ngoài vai trò là một nhà giáo đồng thời cũng giữ vai trò là một nhà quản lý giáo dục, người GVCN lớp sẽ là người tập hợp và đoàn kết HSSV trong tập thể. Vì vậy vai trò của GVCN lớp là rất quan trọng, nó góp phần thực hiện tốt mục tiêu GD&ĐT của mỗi nhà trường. Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2978/QĐ - BGD&ĐT – TCCB, ngày 01/06/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trên cơ sở hợp nhất Trường CĐ Khí tượng Thủy văn Hà Nội và Trường Trung học Địa chính Trung ương I. Trong giai đoạn hiện nay, nhà trường đang là cơ sở đào tạo hàng đầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong đào tạo nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên của đất nước. Từ nhiều năm qua nhà trường cũng đã rất chú trọng và quan tâm đến công tác quản lý HSSV và đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên vì là một trường mới được thành lập và đang trong giai đoạn ổn định, do đó không tránh khỏi có những tư duy khác nhau trong công tác quản lý HSSV; lực lượng giáo viên và giảng viên tham gia công tác GVCN lớp còn thiếu nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác quản lý HSSV. Điều này dẫn tới phương pháp quản lý HSSV của đội ngũ GVCN lớp hiện nay chưa thật sự thống nhất và chưa đạt hiệu quả cao, còn nhiều tồn tại cần phải khắc phục. 9 Với tư cách là một cán bộ của Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, bản thân luôn kỳ vọng vào sự nghiệp GD&ĐT của nhà trường sớm có những tiến bộ trong công tác quản lý HSSV của GVCN lớp, nên tôi chọn đề tài nghiên cứu “Những biện pháp quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp Trƣờng Cao đẳng Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội” với hy vọng tìm chọn được những biện pháp quản lý HSSV có hiệu quả cho đội ngũ GVCN lớp ở Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các trường có điều kiện tương tự. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu để đề xuất một số biện pháp quản lý HSSV của GVCN lớp ở các trường Cao đẳng. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích nghiên cứu, cần thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Nghiên cứu lý luận về quản lý HSSV của GVCN lớp ở trường CĐ và trường ĐH. - Khảo sát thực trạng về công tác quản lý HSSV của GVCN lớp ở Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. - Đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp và khả thi để quản lý HSSV của GVCN lớp ở Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý HSSV của GVCN lớp ở trường CĐ và trường ĐH. 4.2. Đối tượng nghiên cứu Những biện pháp quản lý HSSV của GVCN lớp ở Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 5. Phạm vi nghiên cứu [...]... đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu công tác quản lý HSSV của GVCN lớp ở Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội từ năm học 2004 - 2005 đến nay 6 Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng một cách đồng bộ và hợp lý những biện pháp quản lý HSSV của GVCN lớp ở Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội do tác giả đề xuất, thì sẽ nâng cao được năng lực quản lý HSSV của GVCN lớp ở Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường. .. nguyên và Môi trường Hà Nội Chƣơng 3: Những biện pháp quản lý HSSV của GVCN lớp ở Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 11 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC 1.1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Ngày nay, việc nghiên cứu xu thế giáo dục thế kỷ XXI ở Việt Nam đã chỉ rõ: sứ mệnh của giáo dục là... nghiên cứu đề tài này với hy vọng để làm sáng tỏ cơ sở lý luận về quản lý HSSV của GVCN lớp ở trường ĐH và trường CĐ; đồng thời tìm chọn được những biện pháp quản lý HSSV có hiệu quả góp phần giải quyết những vướng mắc cho đội ngũ GVCN lớp ở Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các trường có điều kiện tương tự 1.2 Cơ sở lý luận về quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp 1.2.1 Một... nhà quản lý và GVCN lớp ở Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và của các trường CĐ có điều kiện tương tự 9 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận kiến nghị, tài liêu tham khảo, luận văn được trình bày trong 3 chương Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý HSSV của GVCN lớp ở trường Cao đẳng và Đại học Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý HSSV của GVCN lớp ở Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi. .. hiệu hoặc khoa cử đến từng lớp để thay mặt trường hoặc khoa lãnh đạo lớp về các mặt chính trị tư tưởng, đạo đức, học tập văn hoá chuyên môn và sinh hoạt tập thể 1.2.2 Công tác quản lý học sinh, sinh viên của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Cao đẳng và Đại học 1.2.2.1 Vị trí, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Cao đẳng, Đại học 28 Từ vị trí của người GVCN lớp trong sơ đồ 1.3 dưới... và học tập là lớp học Để quản lý trực tiếp một lớp học nhà trường phải cử ra những giáo viên giỏi, nhiệt tình để làm công tác chủ nhiệm lớp - Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông Ở trường trung học phổ thông, GVCN lớp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục nhân cách của học sinh GVCN lớp là nhân vật trung tâm, là linh hồn của lớp, tập hợp và đoàn kết học sinh trong tập thể GVCN lớp. .. năng chủ yếu trên của người GVCN lớp, nhà trường cần xác định những nhiệm vụ cụ thể của GVCN lớp, có những yêu cầu nhất định và cần có chế độ chính sách hợp lý và những điều kiện tối thiểu để GVCN lớp thực hiện tốt nhiệm vụ của mình 1.2.2.3 Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Cao đẳng và Đại học GVCN lớp ở trường trung học phổ thông cũng như GVCN lớp ở các trường CĐ, ĐH đều có một số nhiệm. .. đối tượng quản lý - Biện pháp quản lý: là những cách thức cụ thể để thực hiện phương pháp quản lý Vì đối tượng quản lý phức tạp nên đòi hỏi các biện pháp quản lý phải đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp với đối tượng quản lý Các biện pháp quản lý có liên quan chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống các biện pháp của mỗi phương pháp quản lý nhất định Các biện pháp này sẽ giúp cho nhà quản lý thực... quản lý tới khách thể quản lý nhằm đưa hoạt động sư phạm của hệ thống giáo dục đạt tới kết quả mong muốn 1.2.1.3 Khái niệm về biện pháp quản lý học sinh, sinh viên Để hiểu rõ khía niệm biện pháp quản lý, trước hết chúng ta xem xét đến phương pháp quản lý - Phương pháp quản lý: Phương pháp quản lý là cách thức mà chủ thể quản lý tác động vào đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu nhất định Phương pháp. .. dục của mình Vì vậy, người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông là người thay mặt hiệu trưởng quản lý toàn diện một lớp học - Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường cao đẳng, đại học Trong trường CĐ, ĐH mọi tác động tích cực của người GVCN lớp có thể là trực tiếp hay thông qua đội ngũ lãnh đạo lớp và hoạt động của tập thể, đều nhằm tác động đến mỗi thành viên của tập thể sao cho hành vi và hoạt động của . viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong việc quản lý học sinh, sinh viên 63 Chương 3: những biện pháp quản lý học sinh sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp. viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong việc quản lý học sinh, sinh viên 57 2.7.1. Kế hoạch hoạt động quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp. . công tác quản lý HSSV của GVCN lớp ở Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Chƣơng 3: Những biện pháp quản lý HSSV của GVCN lớp ở Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Những biện pháp quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Những biện pháp quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Những biện pháp quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, 4 Thực trạng học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 6 Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 8 Nhận xét đánh giá chung về thực trạng hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong việc quản lý học sinh, sinh viên, CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm