Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng đến năm 2020

118 499 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LƢƠNG TRỌNG LINH BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN VĨNH BẢO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Xuân Hải HÀ NỘI - 2013 i  Bằng tấm lòng kính trọng và biết ơn, tác giả xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu, các khoa, phòng thuộc Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ giảng dạy tại lớp Cao học Quản lý giáo dục khoá 2011- 2013, Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhiệt tình giảng dạy, cung cấp hệ thống tri thức rất quý báu về khoa học quản lý giáo dục và phương pháp nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi giúp tác giả hoàn thành quá trình học tập, nghiên cứu và làm luận văn. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng và sự biết ơn sâu sắc đối với Phó Giáo sư -Tiến sĩ Đặng Xuân Hải, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả để đề tài sớm được hoàn thành. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức Huyện uỷ, lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường THCS ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng; bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ, tham gia góp ý kiến và tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu. Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013 Tác giả Lương Trọng Linh ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL  CBQLGD  CNTT  CNH-  CSVC t   GDQD  GDTX  GV Giáo viên HT  KT-XH -  LLCT  NNL  NV Nhân viên PHT  QLGD  QLNN  TH  THCS  THPT  UBND  XHHGD  iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang    1-2012) 49 -2012) 49  49  50  -2012) 50  -2012) 50   -2012) 51    -2012) 51    52   thàn 54     56     57    thành  58     thành  59                  60                             61 iv     63 :         68   89    91 v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang    Phòng 53   64    92 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ : lý 10   14 :  25 : H 37 3.1: H 72 DANH MỤC CÁC HÌNH  16  17  18 vi MỤC LỤC Trang  i  ii  iii  v  vi MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 6  6 1.2.      8  8  11 1 12  14  14  17  18  19  23  24  25           28  28  32  33  35   38   40   40  40 vii   40   40   41   42  43  43 1.7.2. () 45  46 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN VĨNH BẢO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 47 -   47  47 -  47 2 48  gian qua 48  49   51 2 51 2. 51  52  53 2.4.            55  55   c 56   57   59 viii    60  61  62   64  64  65 2.5.3. Nguyên nhân 65  66 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN VĨNH BẢO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020 67   67   67   68   68            69                  69                71  74   76    83 ix   84     86  87    88  88  88  92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 93 1 93  94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 [...]... biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng THCS của huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng đến năm 2020 3 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của một nhà trƣờng 3.2 Khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng THCS ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 3.3 Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã đƣợc tìm hiểu, đề xuất các biện pháp. .. Hải Phòng Chƣơng 3: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở trƣờng Trung học cơ sở ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng đến năm 2020 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề Cuối thế kỷ XVIII, Robert Owen (1771-1858), Charles Babbage (1792-1871) và Andrew Ure (1778-1875) ở Phƣơng Tây đã đƣa ra ý tƣởng: muốn tăng năng... quản lý trƣờng THCS, tuy nhiên các đề tài nghiên cứu chƣa đƣa ra những biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng THCS huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng đến năm 2020 Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng đến năm 2020 nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục, phấn đấu vì... 2008 đến nay; biê ̣n pháp đinh hƣớng ̣ đến 2020 5 Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu Đội ngũ cán bộ quản lý các trƣờng THCS 5.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở trƣờng THCS huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng 6 Giả thuyết khoa học Hiện nay Nhà nƣớc đang có chủ trƣơng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý nhà trƣờng Nếu tìm đƣợc biện pháp phát triển đội. .. toán học, lý thuyết xác suất thống kê 4 8 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục các tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn đƣợc trình bày trong 3 chƣơng Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng Trung học cơ sở Chƣơng 2: Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý các trƣờng Trung học cơ sở ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng Chƣơng... GD&ĐT của huyện đang đặt ra những vấn đề bức xúc phải giải quyết Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hoàn thiện kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng học nói chung, đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng THCS huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng từ nay đến năm 2020 Qua tìm hiểu, tham khảo cũng có một số đề tài đã nghiên cứu và đƣa ra những biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng THCS,... lượng đội ngũ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở tỉnh Bắc Ninh” của tác giả Nguyễn Công Duật (2000) Nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý để nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trƣờng còn có một số công trình nghiên cứu nhƣ sau: + Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục với đề tài: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường trung học cơ sở của huyện Mỹ Lộc... đề cập vấn đề giải pháp nâng cao chất lƣợng quản lý giáo dục, cụ thể là nâng cao chất lƣợng đội 2 ngũ quản lý giáo dục trƣờng học Song việc áp dụng kết quả nghiên cứu trên để phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng THCS huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng không thật sự phù hợp Đến thời điểm này, tại huyện Vĩnh Bảo, chƣa có công trình nào nghiên cứu vấn đề phát triển đội ngũ quản lý giáo dục trƣờng... xuất các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng THCS ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng đến năm 2020 4 Phạm vi nghiên cứu 4.1 Phạm vi đối tượng quản lý - CBQL ở đây đƣợc hiểu là đô ̣i ngũ Hiệu trƣởng, Phó Hiệu trƣởng nhà trƣờng 3 4.2 Giới hạn địa bàn và thời gian nghiên cứu - Giới hạn địa bàn nghiên cứu: 08 trƣờng THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng - Thời gian:... triển đội ngũ cán bộ quản lý hợp lý thì sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ quản lý ở nhà trƣờng THCS nói chung, trƣờng THCS ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng nói riêng 7 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu văn kiện, văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu của Đảng, Nhà nƣớc trong giai đoạn từ khi đổi mới 1986 đến nay (những nội dung liên quan đến vấn đề . HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LƢƠNG TRỌNG LINH BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN VĨNH BẢO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN.  66 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN VĨNH BẢO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020 67  .  Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng đến năm 2020  Dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng đến năm 2020, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨCÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNGTRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN VĨNH BẢO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN VĨNH BẢO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm