Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội

128 318 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:25

i  TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC L£ THÞ THANH B×NH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THÁI TỔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Hà Nội - 2013 ii  TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC L£ THÞ THANH B×NH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THÁI TỔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thị Thu Hằng Hà Nội - 2013 i DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ ATGT An toàn giao thông BGH Ban gián hi CB  CLB Câu l b CNH-HH Công nghi hoá - Hi  hoá   GD  G ình GDCD Giáo d công dân   GV Giáo viên GVBM  GVCN  HS  NGLL Ngoài gi lên l NT Nhà tr PHHS Ph huynh h sinh QL  QLGD  TDTT Th d th thao THCS  THPT  TNCS Thanh niên c sn UBND U ban nhân dân XH Xã h XHCN Xã h ch ngh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang                             ng 45   47  48  THCS  50         53  55   58   61  lý  62 0  67   94   95    97 iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH Trang   63 3.1. S  98 iv MỤC LỤC Trang  i Danh m vi t ii  iii bi  iv  v MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG TRƢỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC 5  5  8  8  12  13  16 1.2.5.        ng có    18  21               22  22     23       25  32 1.4.1. Qu hoch thc hin 32 1.4.2.     c hin k ho     33 1.4.3. Qu vt chu kin khác phc v các hot ng giáo dc 34 1.4.4. Qun lý vic phi hp thc hin ca các lng giáo dc tham gia vào hong giáo dc 35 v 1.4.5. Qun lý vic kit qu  35 1.5. Mt s yu t   n hong giáo d  c và qun lý hong giáo d          36 1.5.1. Mc tiêu giáo dc ph          36  37 c ci t chc hong giáo dc 40 1.5.4. Nng giáo dc 40 1.5.5. Hình thc t chc hong giáo dc 41 Kt lu 41 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THÁI TỔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI 43     -    43       -     g  43 2.1.2.  44               45  45   47   57          62  63  65  66             70  70 2.4 71 Kt lu 71 vi Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THÁI TỔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI 73  73 3.1.1.  73 3.1.2.  74 3.1.3.       74 3.1.4. Nguyên tm bo tính phù hp vm tâm sinh lý la tui hc sinh ph thông cp THCS 75 3.1.5. Nguyên tm bo s phi hp gia các lng cùng tham gia hong 75 3.2. Các bin pháp qun lý hong giáo dc cho hc sinh cng THPT Lý Thái T, Cu Giy, Hà Ni 76 3.2.1. Nâng cao nhn thc cho ph huynh hc sinh v vai trò và tác dng ca hong giáo dc 76  78 3.2.3.   82 3.2.4. Qun lý ni dung và hình thc t chc hong giáo dc 87 3.2.5. Qun lý công tác kit qu t ng giáo dc hng Lý Thái T 89 3.3. Kh    m cn thit và tính kh thi ca các bin pháp qun lý hong giáo d c cho hc sinh cp THCS trong ng THPT Lý Thái T 93 3.3.1.  93 3.3.2. Kt qu kho nghim 94         98  99 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 100 1. Kt lun 100 2. Khuyn ngh 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PH Ụ L ỤC 106 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài   t                     ,  .    2   :                     ,              ,          ,       ,        ,                 . Trong                        -      a mình  2         .                                 THPT  ,   lý                  2. Mục đích nghiên cứu         cho  3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1.               cho  THPT  [...]... rng, cú nhiu hc sinh chm ngoan, hc gii, t thnh tớch cao trong hc tp, nghe li cha m, thy cụ, song cng cũn nhiu em mi chi, li hc, lm trỏi li cha m, sa vo nhng t nn xó hi Vỡ th, giỏo dc o c cn phi c chỳ trng õy l nhim v va mang tớnh trc mt, va mang tớnh lõu di ca nn giỏo dc nc nh Giáo dục đạo đức là quá trình tác động tới học sinh của nhà tr-ờng, gia đình và xã hội, nhằm hình thành cho học sinh ý thức, tình... x lý thụng tin, d liu: - Phng phỏp phõn tớch, so sỏnh, tng hp - Phng phỏp thng kờ, s húa 8 Cu trỳc lun vn Ngoi phn m u, kt lun v khuyn ngh, ph lc, ni dung chớnh ca lun vn trỡnh by trong 3 chng: Chng 1 C s lý lun v hot ng qun lý giỏo dc o c cho hc sinh trung hc c s trong trng ph thụng cú nhiu cp hc Chng 2 Thc trng qun lý hot ng giỏo dc o c cho hc sinh cp trung hc c s trong trng trung hc ph thụng Lý. .. gi Nguyn Quc Chớ thỡ Qun lý l tỏc ng cú nh hng, cú ch ớch ca ch th qun lý (ngi qun lý) n khỏch th qun lý (ngi b qun lý) trong mt t chc nhm lm cho t chc vn hnh v t c mc ớch ca t chc[6, tr.1] Trong cun Nhng khỏi nim c bn v lý lun qun lý giỏo dc tỏc gi Nguyn Ngc Quang cho rng Qun lý l tỏc ng cú mc ớch, cú k hoch ca ch th qun lý n tp th nhng ngi lao ng núi chung l khỏch th qun lý nhm thc hin mc tiờu ó... lý lun v c s p hỏp lý v quan ly giao duc o c cho hc sinh THCS trong trng ph thụng cú nhiu cp hc 4.2 Kho sỏt, ỏnh giỏ, phõn tich thc trang viờ c quan ly giao duc o c cho hc sinh cp THCS trong trng THPT Lý Thỏi T, Cu Giy, H Ni 4.3 ờ xuõ t mt s biờ n phap qun lý giao duc o c cho hoc sinh cp THCS trong trng THPT Lý Thỏi T , Cu Giy, H Ni trong giai oan hiờ n nay 5 Gi thuyt nghiờn cu Giỏo dc o c cho hc sinh. .. tiờu qun lý l nh hng ton b hot ng qun lý ng thi l cụng c ỏnh giỏ kt qu qun lý Nh vy qun lý l hot ng cú ý thc ca con ngi nhm nh hng, t chc, s dng cỏc ngun lc v phi hp hnh ng ca mt nhúm ngi hay mt cng ng ngi t c cỏc mc tiờu ra mt cỏch hiu qu nht Theo tỏc gi Nguyn Quc Chớ v Nguyn Th M Lc thỡ hot ng qun lý l tỏc ng cú nh hng, cú ch ớch ca ch th qun lý (ngi qun lý) n khỏch th qun lý (ngi b qun lý) trong... u tp trung núi n cụng tỏc giỏo dc o c cho hc sinh ph thụng trong cỏc trng quc lp m cha cú cú mt cụng trỡnh no nghiờn cu riờng cụng tỏc qun lý giỏo dc o c cho hc sinh ph thụng cỏc trng t thc c bit l cụng 7 tỏc qun lý giỏo dc o c cho hc sinh THCS trong trng ph thụng nhiu cp hc Chớnh vỡ vy tỏc gi chn ti Bin phỏp qun lý hot ng giỏo dc o c hc sinh trng THPT Lý Thỏi T, Cu Giy, H Ni vi mong mun õy l s k... hc sinh nhm giỳp cho hc sinh hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch mt cỏch ton din 1.2.3 Qun lý 1.2.3.1 Khỏi nim v qun lý Xut phỏt t nhng gúc nghiờn cu khỏc nhau, cng nh t nhng vn c trng khỏc nhau rt nhiu hc gi trong v ngoi nc ó a ra nhiu nh ngha khụng ging nhau v qun lý Cho n nay, vn cha cú mt nh ngha thng nht v qun lý c bit l k t th k 21, cỏc quan nim v qun lý li cng phong phỳ Vớ d cỏc trng phỏi qun lý. .. cho hc sinh trng THPT Cm Lý huyn Lc Nam tnh Bc Giang ca tỏc gi Nguyn Vn Ninh Lun vn thc s: Bin phỏp qun lý giỏo dc o c cho hc sinh trng trung hc ph thụng Cng Hin Hi Phũng trong giai on hin nay ca tỏc gi Hong Minh Ton Nhỡn chung cỏc ti nghiờn cu trờn ó i sõu vo vic xỏc nh cỏc ni dung giỏo dc o c, nh hng cỏc giỏ tr o c, cỏc bin phỏp giỏo dc o c cho hc sinh ph thụng Hu ht cỏc nghiờn cu u tp trung núi... Harold Koontz, c coi l ngi tiờn phong ca lý lun qun lý hin i vit: Qun lý l mt hot ng thit yu, nú m bo phi hp nhng n lc cỏ nhõn nhm t c cỏc mc ớch ca nhúm Mc tiờu ca mi cỏ th t c mc ớch ca nhúm vi thi gian, tin bc, vt cht v s bt món ca cỏ nhõn ớt nht [22, tr.20] Theo tỏc gi ng Quc Bo thỡ Qun lý = Qun + Lý trong ú Qun ngha l gi, Lý ngha l chnh sa, núi cỏch khỏc Qun lý = n nh + Phỏt trin 13 Theo tỏc gi Nguyn... giỏo dc o c cho hc sinh cp THCS trng THPT liờn cõ p Lý Thỏi T cũn nhiu bt cp v hn ch, m nguyờn nhõn c bn l cụng tỏc qun lý giỏo dc o c cho hc sinh trng cha tt Nu trng THPT Lý Thỏi T ỏp dng cỏc bin phỏp qun lý mt cỏch khoa hc, ng b, kh thi, phự hp vi thc t ca nh trng v xu th phỏt trin ca xó hi thỡ chc chn s nõng cao cht lng giỏo dc o c, gúp phn thc hin tt nhim v giỏo dc ton din cho hc sinh trong giai .  TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC L£ THÞ THANH B×NH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THÁI TỔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI LUẬN. lu 71 vi Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THÁI TỔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI 73 . GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THÁI TỔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THCS TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CẤP THCS TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THÁI TỔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI, CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CẤP THCS TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THÁI TỔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm