Biện pháp quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

116 598 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:23

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ BÍCH LAN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành : QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 601405 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS. TS KH Vũ Ngọc Hải HÀ NỘI – 2010 2 LỜI CẢM ƠN Luận văn này là kết quả của quá trình học tập tại trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội và quá trình công tác tại trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam. Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến GS. TSKH Vũ Ngọc Hải đã hết lòng hƣớng dẫn, giúp đỡ tác giả thực hiện đề tài này. Tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến các thầy, cô giáo, các khoa, phòng trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tham gia giảng dạy, quản lý và giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, các phòng, khoa chuyên môn trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để tác giả đƣợc tham gia học tập và nghiên cứu. Mặc dù bản thân đã rất cố gắng nhƣng do khả năng có hạn và kinh nghiệm thực tế còn ít nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp bổ sung của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày tháng 12 năm 2010 Tác giả luận văn Trần Thị Bích Lan 3 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu BGD& ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo BVH, TT &DL Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch CĐMVN Cao đẳng Múa Việt Nam CNH - HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá CĐC Cổ điển châu Âu CSVC Cơ sở vật chất ĐNGV Đội ngũ giảng viên GV Giảng viên HS - SV Học sinh, Sinh viên NGND Nhà giáo nhân dân NGƢT Nhà giáo ƣu tú NSND Nghệ sỹ nhân dân NSƢT Nghệ sỹ ƣu tú NCKH Nghiên cứu Khoa học THCN Trung học chuyên nghiệp VH - NT Văn hoá - nghệ thuật 4 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 3 5. Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu: 3 6. Giả thuyết nghiên cứu 4 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4 8. Phƣơng pháp nghiên cứu 4 9. Cấu trúc của luận văn 5 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT 6 1.1. Sơ lƣợc về lịch sử nghiên cứu quản lý đào tạo 6 1.2. Một số khái niệm cơ bản 8 1.2.1. Quản lý…………………………………………………………………………………………… 8 1.2.2. Quản lý giáo dục………………………………………………………………………………… 10 1.2.3. Quản lý nhà trường……………………………………………………………………………… 12 1.2.4. Quản lý đào tạo………………………………………………………………………………… 13 1.2.5. Đổi mới quản lý đào tạo………………………………………………………………………… 14 1.3. Đặc thù của công tác quản lý đào tạo trong trƣờng cao đẳng nghệ thuật…………………………. 14 1.3.1. Quản lý công tác tuyển sinh……………………………………………………………………… 15 1.3.2. Quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo……………………………………………… 18 1.3.3. Quản lý Giảng viên và hoạt động dạy học của giảng viên………………………………………. 21 1.3.4. Quản lý hoạt động học tập của học sinh, sinh viên………………………………………………. 23 1.3.5. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học……………………………………………… 25 1.3.6. Kiểm tra, đánh giá………………………………………………………………………… 27 1.4. Những yêu cầu mới về quản lý đào tạo trong trƣờng cao đẳng nghệ thuật 29 1.5. Mối quan hệ giữa nhà trƣờng và nơi sử dụng 33 Tiểu kết chƣơng 1 34 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM 35 2.1. Sơ lƣợc về Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam 35 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trƣờng 36 2.3. Cơ cấu ngành nghề đào tạo 38 2.4. Thực trạng đào tạo của nhà trƣờng 38 2.4.1. Quy mô đào tạo 39 5 2.4.2. Trình độ đào tạo 40 2.4.3. Mục tiêu, nội dung chương trình 40 2.4.4. Phương pháp đào tạo 42 2.4.5. Đánh giá kết quả học tập 44 2.5. Thực trạng công tác quản lý đào tạo của trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam 47 2.5.1. Quản lý công tác tuyển sinh 47 2.5.2. Tổ chức thực hiện đào tạo trong trường 48 2.5.3. Quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo 50 2.5.4. Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên 53 2.5.5. Quản lý hoạt động học tập của học sinh 59 2.5.6. Quản lý cơ sở vật chất và phương tiện dạy và học. 63 2.6. Đánh giá chung 66 2.6.1. Mặt mạnh 66 2.6.2. Nhược điểm và bất cập 67 2.6.3. Phân tích nguyên nhân của mặt mạnh 68 2.6.4. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém 68 Tiểu kết chƣơng 2 69 Chƣơng 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM. 70 3.1. Định hƣớng quản lý đào tạo của trƣờng Cao đẳng Múa VN. 70 3.1.1. Nhu cầu xã hội 70 3.1.2. Sơ lược dự báo phát triển của trường 71 3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 73 3.3. Một số biện pháp đổi mới quản lý đào tạo tại trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam. 74 3.3.1. Biện pháp 1: Cải tiến công tác tuyển sinh 75 3.3.2. Biện pháp 2: Tăng cường quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo 77 3.3.3. Biện pháp 3: Tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên 79 3.3.4. Biện pháp 4: Tăng cường quản lý hoạt động học tập của Học sinh 85 3.3.5. Biện pháp 5: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học 91 3.3.6. Biện pháp 6: Đổi mới chính sách đãi ngộ trong trường 94 3.3.7. Biện pháp 7: Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá 99 3.4. Khảo sát mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp 102 Tiểu kết chƣơng 3 104 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 105 1. Kết luận 105 2. Khuyến nghi 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 6 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức đòi hỏi có một nguồn nhân lực dồi dào và chất lƣợng đảm bảo cho sự phát triển bền vững và lâu dài của đất nƣớc. Đảng ta luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục coi giáo dục – đào tạo “là quốc sách hàng đầu”, coi con ngƣời là nguồn vốn quý giá nhất, đầu tƣ cho con ngƣời là đầu tƣ cho phát triển. Đại hội Đảng lần thứ IX khẳng định “Phát triển giáo dục – đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH – HĐH là điều kiện tiên quyết để phát triển nguồn lực con ngƣời yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trƣởng kinh tế nhanh và bền vững”. Để đáp ứng yêu cầu về con ngƣời và nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH – HĐH thì việc đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục – đào tạo đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp bách. Những năm gần đây, song hành với nhiều chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nƣớc đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển giáo dục nhằm tạo ra những chuyển biến về chất lƣợng đào tạo nhƣ Nghị quyết số 14/2005/NQ/CP của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Quyết định số 201/ 2001/QĐ- TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lƣợc giáo dục giai đoạn 2001- 2010” trong đó đổi mới quản lý giáo dục đƣợc coi là một trong 7 giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp đổi mới đất nƣớc. Hơn nữa để thực hiện mục tiêu ”Đào tạo lớp ngƣời lao động có kiến thức cơ bản, làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, quan tâm hiệu quả thiết thực, nhạy cảm với cái mới, có ý thức vƣơn lên về khoa học và công nghệ ” 3 thì công tác quản lý đào tạo phải đƣợc tổ chức một cách khoa học, có chất lƣợng, hiệu quả để đáp ứng mục tiêu trên. Nhƣ vậy đổi mới quản lý đào tạo vừa là yêu cầu, vừa là điệu kiện để nâng cao chất lƣợng đào tạo. 7 Hệ thống các trƣờng Văn hoá - nghệ thuật là một bộ phận của hệ thống giáo dục Việt Nam đang phải đối mặt với những đòi hỏi nâng cao chất lƣợng đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giao lƣu văn hoá và hội nhập quốc tế. Để hội nhập mà không bị hoà tan, giao lƣu văn hoá không trở thành bản sao với dân tộc khác đòi hỏi những ngƣời làm công tác quản lý đào tạo nghệ thuật và đặc biệt là trƣờng đầu ngành - trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam luôn trăn trở làm thế nào để xây dựng và phát triển nền nghệ thuật múa Việt Nam mang bản sắc dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Muốn giữ gìn và phát huy nền văn hoá dân tộc nói chung và nền nghệ thuật nói riêng trƣớc hết chúng ta phải quan tâm đến việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài về văn hoá nghệ thuật bởi vì con ngƣời là trung tâm của sự phát triển, con ngƣời không chỉ là chủ thể sáng tạo văn hoá mà còn là sản phẩm của văn hoá. Do đó để nâng cao chất lƣợng đào tạo trong nghệ thuật thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó đổi mới quản lý giáo dục là khâu đột phá. Muốn đổi mới công tác quản lý thì cần phải đổi mới, nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo. Chính vì thế công tác quản lý đào tạo luôn là sự quan tâm hàng đầu của các nhà trƣờng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên trong những năm qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhƣng chất lƣợng đào tạo nghệ thuật múa của nƣớc ta còn chƣa cao, chƣa có nhiều tài năng đỉnh cao, đạt trình độ quốc tế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên nhƣ: nội dung chƣơng trình còn nhiều bất cập, chƣa thay đổi kịp, phƣơng pháp dạy học chƣa phù hợp, phƣơng tiện dạy học sơ sài, nghèo nàn không gây đƣợc hứng thú học tập cho học sinh, sinh viên và một trong những nguyên nhân cơ bản là nhiều nhà trƣờng của chúng ta vẫn còn lúng túng trong việc tìm ra các biện pháp quản lý đào tạo có hiệu qủa. Trong khi đó, yêu cầu của nền giáo dục nƣớc ta là đẩy mạnh việc đổi mới theo hƣớng chuẩn hoá, hiện đại hoá một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các khâu của quá trình đào tạo đặc biệt là công tác quản lý đào tạo. Có thể nói vấn đề quản lý giáo dục – đào tạo đã có nhiều tác giả ở cả trong và ngoài nƣớc đề cập và nghiên cứu dƣới nhiều góc độ, nhiều khía cạnh khác nhau. 8 Tuy nhiên đề tài nghiên cứu chuyên sâu về công tác quản lý giáo dục – đào tạo nghệ thuật Múa còn rất thiếu. Thực tế tại trƣờng CĐMVN đã có một số đề tài, nghiên cứu về quản lý giáo dục, quản lý văn hoá nhƣ “Các giải pháp tăng cƣờng quản lý đào tạo tại trƣờng Múa Việt Nam” của thạc sỹ Vũ Dƣơng Dũng, “Múa trong lễ hội” của Ths Trịnh Quốc Minh, hay đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tiêu chí tuyển chọn học sinh năng khiếu Múa” do NGND Trần Quốc Cƣờng làm chủ nhiệm đã đáp ứng một phần yêu cầu nâng cao chất lƣợng tuyển sinh Từ những lý do trên việc nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện hiện nay là cấp thiết. Đó là lý do tác giả đi đến thực hiện đề tài “Biện pháp quản lý đào tạo tại trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận, thực tiễn quản lý đào tạo, đề tài nhằm góp phần đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đào tạo. - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam. - Đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa VN. 4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu - Do điều kiện thời gian và trình độ có hạn trong đề tài chỉ tiến hành khảo sát nghiên cứu ở một số khoá đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp diễn viên múa giai đoạn từ 2005 – 2009. - Trong đề tài chỉ nghiên cứu các biện pháp quản lý đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam. 5. Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu 5.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam. 5.2. Đối tƣợng nghiên cứu 9 Công tác quản lý đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam. 6. Giả thuyết nghiên cứu Xây dựng các biện pháp quản lý đào tạo một cách có cơ sở khoa học và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trƣờng thì chất lƣợng đào tạo đƣợc nâng cao và học sinh – sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng thích nghi với công việc, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 7.1. Ý nghĩa lý luận - Tổng kết công tác quản lý đào tạo Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam, nêu ra những mặt mạnh và những hạn chế, bất cập trong quản lý đào tạo của trƣờng. - Cung cấp cơ sở khoa học về các biện pháp đổi mới quản lí đào tạo trong nhà trƣờng. 7.2. Ý nghĩa thực tiễn Kết quả nghiên cứu bƣớc đầu có thể áp dụng đối với Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam nói riêng và các trƣờng đào tạo nghệ thuật nói chung. Nó còn có giá trị tham khảo cho các nhà quản lý các trƣờng đào tạo nghệ thuật. 8. Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận Tham khảo các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Phƣơng pháp này chủ yếu nhằm tập hợp và phân tích các quan điểm lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 8.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Phƣơng pháp điều tra, khảo sát Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện thông qua hệ thống phiếu hỏi và phỏng vấn để thu thập thông tin, phân tích các cứ liệu thực tiễn về đào tạo tại trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam. - Phƣơng pháp quan sát và tổng kết thực tiễn - Phƣơng pháp thống kê toán học 9. Cấu trúc của luận văn 10 Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn gồm 3 chƣơng. Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo cao đẳng nghệ thuật Chƣơng 2. Thực trạng công tác quản lý đào tạo của trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam Chƣơng 3. Một số biện pháp đổi mới quản lý đào tạo tại trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam [...]... và cao đẳng nghệ thuật nói riêng đƣợc thể hiện ở quản lý đầu vào, quản lý quá trình và quản lý đầu ra Quản lý đầu vào: Nội dung quản lý đầu vào là quản lý công tác tuyển sinh; quản lý sinh viên, cán bộ quản lý, nhân viên Quản lý mục tiêu, nội dung, chƣơng trình đào tạo, quản lý thiết bị, vật tƣ; quản lý cơ sở vật chất dạy và học Quản lý quá trình là quản lý quá trình dạy học lý thuyết, thực hành Quản. .. và đào tạo" Chƣơng trình đào tạo là văn bản pháp quy thể hiện mục tiêu đào tạo; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung đào tạo, phƣơng pháp và hình thức tổ chức hoạt động đào tạo, lịch trình đào tạo cũng nhƣ cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với các môn học Theo Tim Wentling (1993): “Chƣơng trình đào tạo là một bản thiết kế tổng thể cho một hoạt động đào tạo (khoá đào tạo) ... hoạt động giảng dạy của chính mình Quản lý mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo bao gồm quản lý việc xây dựng và thực hiện mục tiêu, nội dung đào tạo, chƣơng trình đào tạo, quản lý quá trình đào tạo của GV và HS, SV đảm bảo nội dung chƣơng trình đào tạo thực hiện đúng tiến độ đạt đƣợc các yêu cầu của mục tiêu đào tạo Quản lý mục tiêu, nội dung, chƣơng trình đào tạo đƣợc thực hiện theo qui trình:... giả chọn đề tài Biện pháp quản lý đào tạo tại trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam làm đề tài nghiên cứu của mình 1.2 Một số khái niệm cơ bản 1.2.1 Quản lý 1.2.1.1.Khái niệm Quản lý ra đời từ xa xƣa khi bắt đầu có xã hội loài ngƣời, có lao động tập thể, có phân công và hợp tác Tuy nhiên mãi đến năm 1911 khi FW Taylor cho ra đời cuốn sách “những nguyên tắc quản lý khoa học” thì khoa học quản lý mới thực sự... trên, khái niệm quản lý có thể đƣợc xác định nhƣ sau: Quản lý là sự tác động có định hƣớng, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm nâng cao năng suất công việc và đạt đƣợc mục đích của tổ chức đề ra trong điều kiện biến động của môi trƣờng 1.2.1.2 Các chức năng quản lý Chức năng quản lý là một quá trình chủ thể quản lý tác động đến khách thể quản lý trong quá trình quản lý nhằm thực... tƣợng của quản lý giáo dục bao gồm: hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống quản lý giáo dục, các quan hệ quản lý, các chủ thể quản lý cấp dƣới, tập thể và cá nhân giáo viên và học sinh, các nguồn lực giáo dục 22, tr 20 Quản lý giáo dục là loại hình quản lý nhà nƣớc Các hoạt động quản lý ở đây đƣợc tiến hành dựa trên quyền lực nhà nƣớc thông qua một hệ thống các quy phạm pháp luật 1.2.3 Quản lý nhà trường. .. học và thực tiễn quản lý giáo dục, một số cơ sở đầu ngành về giáo dục nhƣ Đại học Sƣ phạm, Đại học Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục… mở hệ đào tạo cử nhân, thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục Từ đó có nhiều luận văn thạc sỹ, tiến sỹ về biện pháp quản lý giáo dục ra đời Các đề tài đề cập nhiều khía cạnh khác nhau của quản lý giáo dục Tuy nhiên những nghiên cứu về biện pháp quản lý ở một nhà 12 trƣờng... thực hành Quản lý đầu ra: Đảm bảo sinh viên ra trƣờng có kiến thức, kỹ năng, thái độ, và kinh nghiệm có thể đáp ứng và thích nghi với thị trƣờng lao động và nhu cầu xã hội Nhƣ vậy thực chất quản lý đào tạo có thể bao gồm quản lý các nội dung chính sau: - Quản lý mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo - Quản lý hoạt động dạy của giảng viên - Quản lý hoạt động học của sinh viên - Quản lý cơ sở vật chất,... chủ thể quản lý nhằm thực hiện được mục tiêu của nền giáo dục trong việc đào tạo con người có tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cùng với quá trình hình thành và phát triển nhân cách với nhiệm vụ trung tâm là quá trình dạy học, đưa hệ vận động từ trạng thái hiện tại đến mục tiêu đã định 1.3 Đặc thù của công tác quản lý đào tạo trong trƣờng cao đẳng nghệ thuật Nội dung quản lý đào tạo trong trƣờng cao đẳng chuyên... pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục đại học; bảo đảm yêu cầu liên thông với các chƣơng trình giáo dục khác” Nhƣ vậy chƣơng trình đào tạo dù đƣợc hiểu theo những quan niệm khác nhau đều bao gồm các bộ phận sau đây cấu thành: mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, phƣơng pháp đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo, hình thức . Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo cao đẳng nghệ thuật Chƣơng 2. Thực trạng công tác quản lý đào tạo của trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam Chƣơng 3. Một số biện pháp đổi mới quản lý đào tạo tại trƣờng. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam. - Đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa VN. 4. Giới hạn và phạm vi nghiên. động đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam. 5.2. Đối tƣợng nghiên cứu 9 Công tác quản lý đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam. 6. Giả thuyết nghiên cứu Xây dựng các biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Biện pháp quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Biện pháp quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT., Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM, Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM., DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm