Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội giai đoạn 2011 đến 2015

137 399 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:15

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGÔ THANH HÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2015 Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 6014 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. VŨ NGỌC HẢI HÀ NỘI - 2010 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 601405 Học viên: Ngô Thanh Hà Lớp Cao học quản lý giáo dục khóa 8 (2008- 2010) Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH VŨ NGỌC HẢI HÀ NỘI - 2010 4 Lời cảm ơn Để hoàn thành luận văn thạc sỹ Quản lý Giáo dục này tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Thầy Cô trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhiệt tình truyền thụ những tri thức quý báu trong quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Giáo sư Tiến sỹ khoa học Vũ Ngọc Hải đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo Em trên bước đường nghiên cứu khoa học non nớt của mình. Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn tới Thày Hiệu trưởng, các thày cô trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội đã giúp Em trong việc nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên của trường Xin cảm ơn các bạn học viên lớp Cao học Quản lý Khóa 8- Trường ĐHGD đã động viên chúng Tôi hoàn thành luận văn của mình Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả kính mong nhận được ý kiến chỉ bảo, góp ý của các thày cô giáo, các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn Kính Chúc ban lãnh đạo trường Đại học Giáo dục cùng quý Thày Cô dồi dào sức khỏe để đào tạo nhiều hơn nữa các thế hệ cán bộ Quản lý có đủ Tâm – Tài – Tầm giúp ích cho Xã hội trong tương lai Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2010 Học viên Ngô Thanh Hà 5 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Viết đầy đủ 1. BGH Ban giám hiệu 2. CBQL Cán bộ quản lý 3. CĐ Cao đẳng 4. CL Công lập 5. CLTHT Công lập tự hoạch toán 6. CN Chuyên nghiệp 7. CNTT Công nghệ thông tin 8. CSVC Cơ sở vật chất 9. ĐH Đại học 10. ĐHSP Đại học sư phạm 11. ĐNGV Đội ngũ giáo viên 12. ĐT Đào tạo 13. GD Giáo dục 14. GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 15. GV Giáo viên 16. GVCN Giáo viên chủ nhiệm 17. HS Học sinh 18. NXB Nhà xuất bản 19. QL Quản Lý 20. QLGD Quản Lý giáo dục 21. SKKN Sáng kiến kinh nghiệm 22. TCCN Trung cấp chuyên nghiệp 23. THPT Trung học phổ thông 6 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4 3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu 4 4. Giả thuyết nghiên cứu 4 5. Phạm vi nghiên cứu 5 6. Các phương pháp nghiên cứu 5 7. Ý nghĩa khoa học của đề tài 5 8. Kết cấu luận văn 6 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 7 1.2. Một số khái niệm cơ bản 9 1.2.1. Đội ngũ, đội ngũ giáo viên 9 1.2.2. Phát triển đội ngũ giáo viên, giải pháp, giải pháp phát triển ĐNGV 10 1.2.3. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 12 1.3. Trường trung cấp chuyên nghiệp 18 1.4. Vai trò, vị trí của phát triển đội ngũ giáo viên trường TCCN 20 1.4.1. Quan điểm của Đảng và nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên, giáo viên trường Trung cấp chuyên nghiệp20 1.4.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của trường trung cấp chuyên nghiệp 21 1.4.3. Đặc điểm giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp trong đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ thông tin 22 1.5. Nội dung cơ bản của việc phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp 24 1.5.1. Qui hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 25 7 1.5.2. Đặc điểm, tiêu chuẩn của đội ngũ giáo viên trung cấp CN 26 1.5.3. Công tác tuyển đối với đội ngũ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 27 1.5.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung cấp CN 28 1.5.5. Vấn đề sử dụng đội ngũ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 30 1.5.6. Chính sách đãi ngộ đối với ĐNGV trường trung cấp chuyên nghiệp . 31 1.5.7. Đánh giá đội ngũ giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp 32 1.6. Đặc điểm phát triển đội ngũ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 35 Tiểu kết chương 1 36 Chƣơng 2 : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƢỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI 2.1. Khái quát về trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội 38 2.2. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội 45 2.3. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên của trường từ năm 2005-2010 47 2.3.1. Về số lượng giáo viên, về cơ cấu đội ngũ giáo viên 47 2.3.2. Về chất lượng Đội ngũ giáo viên 53 2.4. Công tác qui hoạch, tuyển dụng giáo viên của trường 59 2.5. Công tác tuyển dụng giáo viên của trường 60 2.6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 62 2.7. Công tác sử dụng giáo viên 64 2.8. Chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên 67 2.9. Công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên 69 2.10. Đánh giá chung 71 Tiểu kết chương 2 75 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI 3.1. Định hướng phát triển ĐNGV trường TC Kỹ thuật tin học Hà Nội 76 3.2. Nguyên tắc đề xuất các giải pháp 78 8 3.2.1. Nguyên tắc tính cần thiết 79 3.2.2. Nguyên tắc tính kế thừa 79 3.2.3. Nguyên tắc tính phù hợp 79 3.2.4. Nguyên tắc tính hiệu quả 80 3.2.5. Nguyên tắc tính khả thi 80 3.2.6. Nguyên tắc tính đồng bộ 80 3.3. Đề xuất các giải pháp 81 3.3.1. Giải pháp 1: Đổi mới và nâng cao nhận thức về phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội 81 3.3.2. Giải pháp 2: xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội: Xây dựng đội 84 ngũ giáo viên kế cận và giáo viên đầu ngành 87 3.3.3. Giải pháp 3: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường trung cấp Kỹ thuật tin học HN 88 3.3.4. Giải pháp 4: Sử dụng tốt và hợp lý đội ngũ giáo viên đang có 92 3.3.5. Giải pháp 5: Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện cho giáo viên làm việc có hiệu quả cao 95 3.3.6. Giải pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và đánh giá đội ngũ giáo viên 98 3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp 103 3.5. Thăm dò tính cần thiết và tính khả thi, hiệu quả của các giải pháp 105 Tiểu kết chương 3 107 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 108 1. Kết luận 108 2. Khuyến nghị 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 9 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Chức năng cơ bản của hoạt động quản lý Sơ đồ 1.2 Sự gắn kết giữa các nhóm nhân tố Sơ đồ 1.3 Mối quan hệ giữa các khâu của quá trình phát triển ĐNGV Sơ đồ 2.1 Bộ máy nhà trường năm học 2009-2010 Bảng 2.1 Bảng thống kê GV các khoa Bảng 2.2 Bảng thống kê HS ra trường năm 2005 đến 2010 Bảng 2.3 Thành tích khen thưởng tập thể Bảng 2.4 Thống kê số học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố Bảng 2.5 Số lượng, cơ cấu tổ chức của nhà trường Bảng 2.6 Thống kê số lượng giáo viên, học sinh từ 2005 đến 2010 Bảng 2.7 Đội ngũ giáo viên năm học 2005- 2006 Bảng 2.8 Đội ngũ giáo viên năm học 2006- 2007 Bảng 2.9 Tổng hợp số lượng về đội ngũ từ năm 2005 đến nay Bảng 2.10 Số lượng giáo viên theo độ tuổi, thâm niên công tác và giới tính Bảng 2.11 Giáo viên tham gia thi GV dạy giỏi các cấp Bảng 2.12 Giáo viên tham gia viết SKKN Bảng 2.13 Bảng tổng hợp kết quả thăm dò ý kiến về thực trạng phát triển ĐNGV trường TCTH Hà Nội Bảng 2.14 Bảng tổng hợp số lượng GV tham gia bồi dưỡng Bảng 2.15 Bảng thống kê tính cần thiết và khả thi của các giải pháp Biểu đồ 2.1 Thống kê số cơ sở liên kết, bố trí HS thực tập, làm việc Biểu đồ 2.2 Số lượng GV Đại học, sau ĐH Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ trung bình 5 năm theo độ tuổi của ĐNGV nhà trường Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ Giáo viên Nam, nữ Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ Giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn Biểu đồ 2.6 Tỷ lệ ý kiến đánh giá về công tác qui hoạch ĐNGV Biểu đồ 2.7 Biểu đồ mức độ đánh giá về thực trạng phát triển ĐNGV Biểu đồ 2.8 Tỷ lệ giáo viên đạt các danh hiệu thi đua năm học 2009- 2010 Biểu đồ 2.9 Tỷ lệ khả thi và cần thiết của các giải pháp 10 PHỤ LỤC Phụ lục chương 2 Phụ lục 2.1 : Phiếu thăm dò ý kiến đánh giá thực trạng phát triển ĐNGV trường TC Kỹ thuật tin học Hà Nội Phụ lục 2.2: Phiếu thăm dò ý kiến về thông tin cá nhân Phụ lục 2.3 Phiếu thăm dò ý kiến về mức độ hài lòng của GV với điều kiện, chế độ đãi ngộ của nhà trường Phụ lục chương 3 Phụ lục 3.1: Mẫu kế hoạch công tác của GV năm học….) Phụ lục 3.2: Dự kiến phân công công tác giảng dạy Phụ lục 3.3: Sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học, Phụ lục 3.4 xếp loại thi đua của giáo viên Phụ lục 3.5: .Tiêu chí đánh giá chất lượng toàn diện của giáo viên Phụ lục 3.6 Phiếu nghiên cứ sự cấp thiết và khả thi của các giải pháp 11 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chất lượng của hoạt động giáo dục đào tạo là yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển của một trường. Các điều kiện đảm bảo chất lượng GD&ĐT của một trường là: Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, chương trình, nội dung đào tạo, trang thiết bị dạy, học, cơ sở vật chất phục vụ dạy, học, thực hành, thực tập…Với quan điểm yếu tố con người là quyết định thì rõ ràng trong các điều kiện nói trên, điều kiện về Đội ngũ giáo viên là điều kiện quan trọng nhất quyết định chất lượng của hoạt động Giáo dục Đào tạo, yếu tố quyết định sự tồn tại phát triển của một trường. Vấn đề đội ngũ giáo viên có ảnh hưởng không nhỏ, quyết định chất lượng đào tạo, sự tồn tại, phát triển của một trường. Đây là vấn đề chúng tôi đặc biệt quan tâm. Vấn đề nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên đã có rất nhiều đề tài luận văn, công trình nghiên cứu. Có rất nhiều luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục cũng đã đề cập đến vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên. Luận văn đề tài khoa học cấp thành phố: “Đào tạo nhân lực ở Hà nội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá” do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì cũng đã đề cập một phần đến vấn đề đó. Hơn nữa, chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo đến năm 2020 bao gồm nhiều dự án, trong đó có dự án Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ Quản lý giáo dục Tuy nhiên, các đề tài, luận văn nói trên hoặc mang tính chất tổng hợp, hoặc đề cập đến các vấn đề chung về phát triển đội ngũ giáo viên các cấp . . . chưa có điều kiện đi sâu vào nghiên cứu áp dụng một số giải pháp cụ thể cho một lĩnh vực hẹp hơn là giáo viên trường trung cấp, đặc biệt tại trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội chưa có ai nghiên cứu vấn đề này. Chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay rất quan tâm đến vấn đề giáo dục, đặc biệt là vấn đề phát triển giáo viên. [...]... lục, nội dung luận văn được trình bày trong 3 chương: Chƣơng 1: Cơ sơ lý luận phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên của trường trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội Chƣơng 3 : Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội 16 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP... vai trò của đội ngũ giáo viên với sự phát triển của nhà trường Trung cấp chuyên nghiệp - Khảo sát, đánh giá thực trạng việc phát triển đội ngũ giáo viên ở trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội và kết quả đạt được cũng như những tồn tại cần khắc phục trong giai đoạn hiện nay - Đề xuất một số giải pháp để phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội giai đoạn 2011- 2015 phù hợp... lượng và hiệu quả đào tạo ở trường 3 Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể Đội ngũ giáo viên trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội - Đối tượng nghiên cứu: Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội đến năm 2015 4 Giả thuyết nghiên cứu Hiện nay, công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên ở trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội chưa thật hiệu quả, vẫn... trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội giai đoạn 2011 đến 2015 ” 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận, phân tích thực trạng và kinh nghiệm thực tế, đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp tin học Hà Nội giai đoạn 2011- 2015 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận, Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên, ... cách hoàn chỉnh như nhau! 1.2.2 Phát triển đội ngũ giáo viên, giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên 1.2.2.1 .Phát triển đội ngũ giáo viên Phát triển đội ngũ nghĩa là làm cho tập hợp một số đông người cùng chức năng hoặc nghề nghiệp thành một lực lượng vững mạnh 20 Phát triển đội ngũ giáo viên tức là tạo ra giá trị mới cho đội ngũ trên nền tảng cũ để đội ngũ giáo viên có sự thay đổi theo hướng tích cực,... hoặc đề cập đến các vấn đề chung về phát triển đội ngũ giáo viên các cấp … chưa có điều kiện đi sâu vào nghiên cứu áp dụng một số giải pháp cụ thể cho một lĩnh vực hẹp hơn là giáo viên trường trung cấp, đặc biệt tại trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội chưa có ai nghiên cứu vấn đề này - Do sự biến động của xã hội, xu thế phát triển của giáo dục biến động nên cách giải quyết một số nội dung trong... lượng học sinh), đặc biệt là kỹ thuật viên tin học, nếu không có tay nghề vững vàng đồng nghĩa với việc tự loại mình Vì vậy phải phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao năng lực và chất lượng giáo viên trong các trường trung cấp là một nhiệm vụ then chốt 1.5 Nội dung cơ bản của việc phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng trung cấp chuyên nghiệp Phát triển ĐNGV trường TCCN nghĩa là làm cho đội ngũ giáo viên. .. cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới 14 Nếu nắm được đặc điểm công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên, nếu đề xuất và triển khai thực thi, đồng bộ được các giải pháp khắc phục tình trạng trên thì sẽ nâng cao được hiệu quả quản lý phát triển đội ngũ giáo viên ở trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội, sẽ có được đội ngũ GV đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay... nghề, đông về số lượng mà số lượng người học có hạn Chính vì vậy dẫn đến sự cạnh tranh giữa các trường Nhất là mô hình trường trung cấp ngày càng khó khăn về việc tuyển sinh, đào tạo Chính vì vậy các trường đã chú trọng vào việc làm sao để duy trì và phát triển nhà trường Trong thời gian hiện tại trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội đang gặp những khó khăn về đội ngũ giáo viên Đội ngũ giáo viên không... nhà quản lý là huy động khả năng làm việc tốt nhất của mỗi GV để họ yên tâm công tác, hơn nữa đạt mục tiêu của nhà trường một cách hiệu quả nhất Một nhà trường muốn phát triển mạnh thì phải coi việc phát triển đội ngũ giáo viên vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của nhà trường 1.2.2.2 Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trong giáo dục khi đứng trước một tình huống sư phạm cụ thể thì nhà . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGÔ THANH HÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2015. triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên của trường trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội Chƣơng 3 : Một số giải pháp phát triển đội. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2015 LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội giai đoạn 2011 đến 2015, Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội giai đoạn 2011 đến 2015, Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội giai đoạn 2011 đến 2015, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm