Một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Pháp tại các trường Trung học phổ thông Bắc Giang

120 496 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM *&* NGUYỄN THỊ OANH MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG PHÁP TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Khánh Đức HÀ NỘI- 2006 5 MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn 3 Những cụm từ viết tắt 4 MỞ ĐẦU 7 1. Lý do chọn đề tài 7 2. Mục đích nghiên cứu 9 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 9 4. Giả thuyết khoa học 9 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 10 6. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 10 7. Các phƣơng pháp nghiên cứu 10 8. Cấu trúc của đề tài 10 CHUƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. S¬ l-îc lÞch sö cña vÊn ®Ò nghiªn cøu 11 2. Một số khái niệm cơ bản. 14 2.1. Quản lý 14 2.2. Phát triển 17 2.3. Phát triển đội ngũ giáo viên 19 2.4. Quản lý phát triển 20 2.5. Quản lý nguồn nhân lực 21 2.6. Giáo viên và đội ngũ giáo viên 24 3. Quản lý và quản lý nhân sự trong giáo dục 3.1.Chức năng của quản lý 27 3.2.Nội dung quản lý 29 3.3.Phƣơng pháp quản lý 30 3.4.Quản lý nhân sự trong giáo dục 32 3.5.Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên 33 CHƢƠNG 2:THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÔNG 6 TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG PHÁP TỈNH BẮC GIANG 1. Khát quát vị trí địa lý, tình hình kinh tế- Chính trị - Văn hoá - Xã hội của tỉnh Bắc Giang 39 2. Khái quát sự nghiệp phát triển giáo dục THPT của tỉnh Bắc Giang 40 3.Thực trạng hoạt động dạy học và đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp tại các trường THPT tỉnh Bắc Giang. 42 3.1. Nhận thức của học sinh và phụ huynh học sinh, của xã hội về tiếng Pháp 42 3.2. Mạng lƣới các cơ sở dạy học tiếng Pháp ở các trƣờng THPT và ở Bắc Giang 44 3.3. Qui mô, số lƣợng học sinh THPT học tiếng Pháp 50 3.4. Loại hình đào tạo và các điều kiện bảo đảm(giáo viên, cơ sở vật chất) 51 3.5. Chất lƣợng dạy- học tiếng Pháp ở các trƣờng THPT 54 4. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp bậc THPT tỉnh Bắc Giang. 56 4.1. Nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý 56 4.2.Chính sách, chế độ. 57 4.3. Cơ chế tuyển dụng, sử dụng 58 4.4. Đào tạo, bồi duỡng 59 5. Đánh giá chung (SWOT): Mạnh- Yếu- Thời cơ- Thách thức CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG PHÁP Ở CÁC TRƢỜNG THPT TỈNH BẮC GIANG 62 1. Cơ sở và các nguyên tắc đề xuất biện pháp 66 1.1. Một số quan điểm của Đảng và của ngành GD&ĐT trong sự nghiệp CNH-HĐH. 67 1.2. Định hƣớng phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Pháp của tỉnh Bắc Giang 68 7 1.3. Các nguyên tắc 71 2.Một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiếng Pháp ở các trường THPT Bắc Giang 2.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách giáo viên tiếng Pháp. 2.2. Lập kế hoạch phát triển cho đôi ngũ giáo viên tiếng Pháp ở BG. 72 74 2.3. Tổ chức bồi dƣỡng thƣờng xuyên về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên tiếng Pháp ở Bắc Giang. 76 2.4. Chỉ đạo đổi mới phƣơng pháp dạy học tiếng Pháp ở trƣờng THPT 82 2.5. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện nâng cao trình độ và chất lƣợng chuyên môn đội ngũ giáo viên. 87 2.6. Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá chất lƣợng chuyên môn và khen thƣởng đội ngũ giáo viên tiếng Pháp. 89 3. Tổ chức thực hiện các biện pháp 92 3.1. Tổ chức thực hiện đồng bộ và phối hợp giữa các biện pháp. 92 3.2. Khảo nghiệm tính hiện thực và tính khả thi của một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viện dạy tiếng Pháp. 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận 96 2. Khuyến nghị 98 2.1. Với Bộ GD&ĐT 2.2. Với các cấp quản lý GD&ĐT địa phƣơng TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 103 4 CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt THPT THCS THCN DN QLGD QLPT NNL BD CTBDGV KT- XH CNH- HĐH CNXH GVTP ĐNGV PPGD GD&ĐT UBND NXB SPNN Viết đầy đủ Trung học phổ thông Trung học cơ sở Trung học chuyên nghiệp Dạy nghề Quản lý giáo dục Quản lý phát triển Nguồn nhân lực Bồi dưỡng Công tác bồi dưỡng giáo viên Kinh tế- Xã hội Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá Chủ nghĩa xã hội Giáo viên tiếng Pháp Đội ngũ giáo viên Phương pháp giảng dạy Giáo dục- Đào tạo Uỷ ban nhân dân Nhà xuất bản Sư phạm ngoại ngữ 8 MỞ ĐẦU 1-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Chúng ta đang bƣớc vào những năm đầu của thế kỷ 21, thế kỷ của nền văn minh trí tuệ, xã hội thông tin và kinh tế tri thức- thế kỉ của hội nhập khu vực và quốc tế. Trong mối quan hệ toàn cầu hoá, đa phƣơng hoá thì lợi thế cũng nhƣ những hạn chế của một dân tộc, một đất nƣớc luôn luôn ảnh hƣởng trực tiếp đến vị thế của dân tộc đó trên phạm vi toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta đã dạy” Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Tổng Bí thƣ Nông Đức Mạnh cũng từng khẳng định” Lợi thế sẽ thuộc về quốc gia nào có nguồn nhân lực trí tuệ cao”. Xác định đƣợc vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của Giáo dục và Đào tạo trong thời kì đổi mới đất nƣớc, Nghị quyết TW 4 khoá VII và Nghị quyết TW 2 khoá VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ:” Chất lƣợng và hiệu quả giáo dục và đào tạo phụ thuộc chủ yếu vào việc xây dựng một đội ngũ giáo viên năng động, sáng tạo, tinh thông nghề nghiệp, có năng lực và phẩm chất cách mạng vững vàng”. Trong những năm qua, chúng ta đă đạt đuợc những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, cùng với những thành công về chính sách đối ngoại, Việt Nam hiện nay đã sẵn sàng và vững bƣớc trong giai đoạn mới, giai đoạn mà Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào các thể chế và hoạt động đa phƣơng với tƣ cách là một chủ thể chứ không phải là một khán giả trong các cuộc hội họp quốc tế lớn. Chính vì vậy mà việc sử dụng thành thạo một hay nhiều ngoại ngữ có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự hợp tác, phát triển của đất nƣớc. Chƣa bao giờ nhu cầu học tập, nghiên cứu ngoại ngữ lại cấp thiết nhƣ hịện nay. Chúng ta không còn bằng lòng khi chỉ biết có tiếng mẹ đẻ, chỉ giao tiếp trong một cộng đồng duy nhất, cùng với tiếng Anh, tiếng Pháp là một trong 6 ngôn ngữ chính thức và một trong 2 ngôn ngữ làm việc của Liên hiệp quốc. Việt Nam nằm trong một khu vực chủ yếu sử dụng tiếng Anh, việc sử dụng tiếng Anh là một yêu cầu tất yếu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 9 hoá đất nƣớc. Việc sử dụng tiếng Pháp -Một di sản văn hoá tích cực- bên cạnh tiếng Anh và các ngoại ngữ khác góp phần mở rộng khả năng của Việt Nam trong việc hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật và trao đổi văn hoá với bên ngoài. Phát triển giảng dạy tiếng Pháp sẽ tạo cho lớp trẻ Việt Nam tìm thấy một“ Lợi thế bổ sung” trong chính sách đối ngoại, tự chủ, rộng mở, đa phƣơng hoá và đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, vì hoà bình, độc lập, phát triển, góp phần nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam, đánh dấu bƣớc trƣởng thành trong hoạt động quốc tế của nƣớc ta. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngoại ngữ trong thời kỳ đổi mới của đất nƣớc, những năm qua, trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, nhất là đào tạo ngoại ngữ- chìa khoá của sự hội nhập và phát triển- đã đặc biệt đƣợc quan tâm. Cùng với tiếng Anh, tiếng Pháp( với ƣu thế riêng của mình) đã hiện diện ở các cấp học trong hệ thống Giáo dục quốc dân: Trong các lớp song ngữ (Classes billingues), ở các trƣờng tiểu học(Ecoles primaires), THCS( Collèges), THPT( Lycées) và trong các trƣờng Đại học( Universités). Chƣơng trình giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp(Programme de l’enseignement intensif du/ en francais) có ở mọi miền của đất nƣớc, từ miền Bắc đến miền Nam. Bắc Giang là một tỉnh miền núi với cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn thấp. Trình độ dân trí cũng nhƣ nguồn thu nhập ngân sách còn nhiều hạn chế và điều này ảnh hƣởng không nhỏ đến sự nghiệp GD- ĐT của tỉnh nhà. Trên thực tế việc đầu tƣ cho giáo dục nói chung và bộ môn ngoại ngữ nói riêng còn rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, thói quen suy nghĩ rằng môn ngoại ngữ không quan trọng, đến tiếng mẹ đẻ còn chƣa thông thì cần gì đến dạy và học ngoại ngữ ăn sâu, cắm chặt vào đầu ngƣời dân ngay cả với một số lãnh đạo đã ảnh hƣởng không ít tới các nhà quản lý, đến đội ngũ giáo viên giảng dạy ngoại ngữ ở các trƣờng THPT. Nhƣ vậy nâng cao chất luợng dạy học môn ngoại ngữ là một nhu cầu cấp thiết đòi hỏi các nhà quản lý phải có các biện pháp tích cực tác động đến 10 giáo viên dạy bộ môn này để họ thực sự là những nhà sƣ phạm vừa có tâm, vừa có trí, làm cho” ngọn lửa” còn đang tiềm ẩn trong mỗi học sinh sẽ rực sáng lên nhƣ ánh đèn trong đêm hội hoa đăng. Tất cả những yếu tố trên chính là lý do khiến tôi chọn: “Một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp tại các trường trung học phổ thông tỉnh Bắc Giang” làm đề tài nghiên cứu . 2-MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý giáo dục, thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ, đề xuất một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy và học tiếng Pháp nói riêng và môn ngoại ngữ nói chung tại tỉnh Bắc Giang. 3-KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 3.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động dạy học môn tiếng Pháp ở các trƣờng THPT tỉnh Bắc Giang. 3.2. Đối tƣợng nghiên cứu Công tác quản lý đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp tại các trƣờng THPT tỉnh Bắc Giang. 4- GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Chất lƣợng dạy và học tiếng Pháp ở Bắc Giang còn nhiều hạn chế và bất cập do những nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Nếu tìm ra nguyên nhân và đề xuất đƣợc các biện pháp quản lý phù hợp, sẽ góp phần khắc phục, hạn chế yếu kém, phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lƣợng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Pháp qua đó góp phần nâng cao chất lƣợng GD-ĐT ở Bắc Giang, đáp ứng đƣợc yêu cầu của thời kỳ đổi 11 mới, hội nhập khu vực và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay của đất nƣớc. 5-NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu của đề tài, chúng tôi xác định triển khai các nhiệm vụ sau: 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý giáo dục nói chung và quản lý phát triển đội ngũ giáo viên nói riêng. 5.2.Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên và công tác quản lý đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp tại các trƣờng THPT tỉnh Bắc Giang 5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Pháp các trƣờng THPT tỉnh Bắc Giang 6- PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đội ngũ giáo viên tiếng Pháp các trƣờng THPT tỉnh Bắc Giang trong 3 năm lại đây. 7- CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận. 7.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn. 7.3. Phƣơng pháp lấy ý kiến chuyên gia 7.4. Phƣơng pháp thống kê toán học 8- CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chƣơng: - Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên - Chương 2: Thực trạng đội ngũ giáo viên và công tác quản lý đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp tại các trƣờng THPT tỉnh Bắc Giang. 12 - Chương 3: Một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Pháp ở các trƣờng THPT tỉnh Bắc Giang. CHUƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu vấn đề Thực tiễn lịch sử loài ngƣời cho thấy, từ khi con ngƣời biết hợp sức nhau lại để tự vệ hoặc mƣu sinh thì bên cạnh lao động chung của mọi ngƣời đã xuất hiện nhƣ một tất yếu khách quan những hoạt động tổ chức, phối hợp, điều khiển vv. Hoạt động của mọi ngƣời nhằm thực hiện đƣợc mục tiêu chung đã định. Khi nghiên cứu về hiện trong này C. Mác đã viết:“ Bất cứ lao động xã hội hay cộng đồng trực tiếp nào, được thực hiện ở quy mô tương đối lớn đều cần một chừng mực nhất định đến sự quản lý, quản lý xác lập sự tương hợp giữa công việc cá thể và hoàn thành chức năng chung xuất hiện trong sự vận động của các bộ phận riêng rẽ của nó” (1; tr 58). Nghiên cứu về khoa học quản lý chúng ta đều nhận thấy khoa học quản lý có lịch sử lâu đời và phong phú, với những học thuyết quản lý đƣợc hình thành từ các yếu tố kinh tế, văn hoá, xã hội khác nhau. Trong phạm vi luận văn, chúng tôi xin điểm qua một số tác giả các học thuyết tiêu biểu, đặc biệt là các học thuyết còn ảnh hƣởng tới ngày nay. *Tư tưởng quản lý phương Đông cổ đại: Ở phƣơng Đông cổ đại, nhất là ở Trung Hoa và Ấn độ đã sớm xuất hiện những tƣ tƣởng về quản lý. Đó là những tƣ tƣởng về đức trị của Khổng Tử( 551- 479 TCN); Mạnh tử( 372- 289 TCN); và pháp trị của Hàn Phi Tử( 280- 233 TCN) mà theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu hiện đại những tƣ tƣởng này vẫn còn ảnh hƣởng sâu sắc và đậm nét trong phong cách quản lý và văn hoá của nhiều nƣớc Châu Á, nhất là ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên Trong các học thuyết về quản lý phƣơng Đông cổ đại Khổng Tử, Mạnh Tử và một số ngƣời khác chủ [...]... giỏo dc 2- Qun lý ni dung giỏo dc 3- Qun lý phng phỏp giỏo dc 4- Qun lý hỡnh thc t chc giỏo dc 5- Qun lý giỏo viờn, cỏn b 6- Qun lý hc sinh 7- Qun lý c s vt cht 8- Qun lý mụi trng giỏo dc 9- Qun lý kt qu giỏo dc 31 3.3 Phng phỏp qun lý Cú nhiu phng phỏp qun lý, nhỡn chung cú th phõn chia thnh 4 nhúm phng phỏp sau: 3.3.1 Nhúm phng phỏp hnh chớnh- t chc ú l hỡnh thc, bin phỏp m ch th qun lý dựng quyn lc... qun lý v l c s cho vic ra quyt nh qun lý ( Xem hỡnh 1) 17 K hoch Kim tra ỏnh giỏ Thụng tin T chc Ch o Hỡnh 1: S chu trỡnh qun lý 2.1.2.Qun lý giỏo dc Qun lý giỏo dc l mt chuyờn ngnh ca khoa hc qun lý núi chung nhng l mt khoa hc tng i c lp Qun lý giỏo dc l mt h thng nhng tỏc ng cú mc ớch, cú k hoch, hp quy lut ca ch th qun lý nhm lm cho h vn hnh theo ng li v nguyờn lý giỏo dc ca ng, thc hin c cỏc tớnh... nghip, ỏp ng mc tiờu giỏo dc Qun lý GD l hot ng qun lý c bit m thụng qua ú ch th qun lý tỏc ng vo khỏch th qun lý nhm thc hin mt mc tiờu nht nh gi l chc nng qun lý Cú nhiu cỏch phõn chia cỏc chc nng qun lý nc ta trong quỏ trỡnh qun lý ngi ta thng s dng cỏc chc nng: Lp k hoch, t chc, biờn ch cỏn b, ch o v kim tra + Lp k hoch: L chc nng c bn nht trong s cỏc chc nng qun lý nhm xỏc nh rừ mc ớch, mc tiờu... Trn Hu Lam, V Th Phỳ Cỏc cụng trỡnh trờn ó gii quyt c cỏc vn lý lun rt c bn v khoa hc qun lý nh bn cht ca hot ng qun lý, ng thi ch ra cỏc phng phỏp v ngh thut qun lý Tuy nhiờn, cỏc cụng trỡnh ny mi ch dng li phng din lý lun l ch yu hoc trin khai ng dng vo lnh vc kinh doanh sn xut 2 Mt s khỏi nim c bn 2.1 Qun lý 2.1.1 Khỏi nim qun lý Qun lý l mt hin tng xó hi xut hin cựng vi xó hi loi ngi, c ra i t... qun lý ngun nhõn lc" vi cỏc thnh t s sau: (Xem hỡnh 2) 24 Qun lý Ngun nhõn lc Phỏt trin NNL S dng NNL Mụi trng ca NNL Dinh dng v sc Tuyn dng M rng chng loi vic kho lm Giỏo dc v o to Sng lc M rng qui mụ vic lm Dõn s v KHH gia B trớ, s dng Phỏt trin t chc ỡnh ỏnh giỏ Vn hoỏ v truyn thng dõn tc ói ng Vic lm v phõn phi thu nhp KHH sc lao ng Hình 2 : Quản lý nguồn nhân lực Phát triển NNL liên quan đến giáo. .. chung mt lý tng, mc ớch nht nh v gn bú vi nhau v quyn li vt cht, tinh thn 3 Qun lý v qun lý nhõn s trong giỏo dc 3.1 Chc nng ca qun lý 29 Bt c lnh vc hot ng no ca xó hi cng cn n hot ng qun lý Qun lý ngoi vic c xem l mt khoa hc, mt ngh thut, cũn c xem l cụng ngh- cụng ngh iu hnh, phi hp v s dung cỏc ngun nhõn lc, vt lc, ti lc v thụng tin ca mt t chc t c mc tiờu ra Trong lnh vc giỏo dc, qun lý giỏo... tra v chnh lý tc l phi cú ngi ng u- ngi qun lý Qun lý va l khoa hc, va l ngh thut bi qun lý nghiờn cu cỏc lut l, cỏc nguyờn tc v phi linh hot trc nhiu tỡnh hung, phi ng u vi cỏch ng x ca con ngi: Thng lng, thuyt phc, vn ng sao cho t ti mc tiờu Cú rt nhiu nh ngha khỏc nhau v qun lý, trong phm vi nghiờn cu ny, lun vn ch cp n mt s nh ngha tiờu biu, cú liờn quan n hot ng qun lý -Thut ng " Qun lý" th hin... ch o v kim tra i vi ton b cỏc hot ng giỏo dc Quỏ trỡnh ca h qun lý ny da trờn c s ca vic ra quyt nh ỳng n, vic iu chnh linh hot v vic x lý thụng tin v cỏc hot ng giỏo dc mt cỏch kp thi Quan h c bn ca qun lý giỏo dc l quan h ca ngũi qun lý vi ngi dy v ngũi hc trong hot ng giỏo dc Cỏc mi quan h khỏc biu hin trong quan h gia cỏc cp bc qun lý, gia ngi vi ngi( giỏo viờn vi hc sinh); gia ngi vi vic( hot ng... tõm lý - xó hi Phng phỏp tõm lý xó hi l bin phỏp, cỏch thc lụgớc v tõm lý xó hi nhm bin nhng yờu cu do ngi lónh o qun lý ra thnh ngha v, t giỏc, ng c bờn trong v nhng nhu cu ca ngi thc hin õy l 33 phng phỏp ch th qun lý vn dng cỏc quy lut tõm lý xó hi to nờn mụi trng tớch cc, lnh mnh bờn trong t chc, cú tỏc ng tt vi mi quan h v hnh ng ca t chc T nhng phõn tớch trờn ta thy: c im ca phng phỏp tõm lý. .. phng phỏp tõm lý xó hi l s kớch thớch i tng qun lý sao cho h luụn ton tõm, ton ý cho cụng vic, coi mc tiờu, nhim v qun lý l nhng mc tiờu v cụng vic ca h Hn th, khỏch th qun lý luụn hc hi, tớch lu kinh nghim ngy cng ỏp ng tt hn; on kt vi nhau hn hon thnh tt mi vic Phng phỏp tõm lý xó hi, ch th qun lý cú nhng tỏc ng n khỏch th qun lý nhm kớch thớch i tng qun lý ngy cng nõng cao o c ngh nghip, nõng cao . tác quản lý đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp tại các trƣờng THPT tỉnh Bắc Giang 5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Pháp các trƣờng THPT tỉnh Bắc Giang. Định hƣớng phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Pháp của tỉnh Bắc Giang 68 7 1.3. Các nguyên tắc 71 2 .Một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiếng Pháp ở các trường THPT Bắc Giang . quản lý phát triển đội ngũ giáo viên - Chương 2: Thực trạng đội ngũ giáo viên và công tác quản lý đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp tại các trƣờng THPT tỉnh Bắc Giang. 12 - Chương 3: Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Pháp tại các trường Trung học phổ thông Bắc Giang, Một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Pháp tại các trường Trung học phổ thông Bắc Giang, Một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Pháp tại các trường Trung học phổ thông Bắc Giang, Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề, Một số khái niệm cơ bản, Quản lý và quản lý nhân sự trong giáo dục, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG PHÁP TỈNH BẮC GIANG, Khái quát sự nghiệp phát triển giáo dục THPT của tỉnh Bắc Giang, Thực trạng hoạt động dạy học và đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp tại các trường THPT tỉnh Bắc Giang, Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp bậc THPT tỉnh Bắc Giang, Đánh giá chung (SWOT): Mạnh- Yếu- Thời cơ- Thách thức, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG PHÁP Ở CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH BẮC GIANG, Cơ sở và các nguyên tắc đề xuất biện pháp, Một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiếng Pháp ở các truờng THPT Bắc Giang, Tổ chức thực hiện các biện pháp, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm