Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình trong giai đoạn hiện nay

113 213 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:07

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN GIA KHÁNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THÁI BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN GIA KHÁNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THÁI BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN VÕ KỲ ANH HÀ NỘI – 2011 1 MỤC LỤC 1. Lý do chn nghiên su 2. Mu 3. Khách th ng nghiên cu: 4. Nhim v nghiên cu 5. Gi thuyt khoa hc: u 7. Phm vi nghiên cu: 8. Cu trúc lu Chƣơng 1 :Cơ sở lí luận của các biện quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh THPT 1.1. Lch s nghiên cu v 1.2. Mt s khái nin 1.2.1.  1.2.1.1.  1.2.1.2. c 1.2.1.3. Khái  1.2.1.4.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.Quá trình giáo dc 1.3.5.Chng quá trình giáo dc 1.3.6. Qun lý quá trình giáo dc 1.3.7. Qun lý quá trình giáo dng 1.3.   1.3.2.       1.3.3.5.Hình th 1.3.3.6. Nguyên t 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4  2 m tâm sinh lý ca HS THPT. 1.5.2. Vai trò ca tng lng trong qu 1.5.1.1. Vai trò ca nng THPT 1.5.2.2. Vai trò c 1.5.2.3. Vai trò ca xã hi Kt lu Chƣơng 2. Thực trạng công tác quản lý GDĐĐ cho HS ở trƣơng THPT chuyên Thái Bình hiện nay.  Bình.         2.2.2.1.Tình hình chung     Thái Bình                   THPT Chuyên Thái Bình. Kt lu Chƣơng 3. Biện pháp Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trƣờng THPT Chuyên Thái Bình trong giai đoạn hiện nay. 3.1.Nhng nguyên t xut bin pháp qu 3 3.1.1. Nguyên tc 1: Nguyên tm bo tính k tha 3.1.2. Nguyên tc 2: Nguyên tm bng b và h thng 3.1.3. Nguyên tc 3: Nguyên tm bo tính thc tin và tính kh thi. 3.2. Mt s bin pháp QL ho      ng THPT chuyên Thái Bình. 3.2.1. Nâng cao nhn thc, ý thc trách nhim ca cán b qun lí, GV, cha m HS và các t chc xã hi v  3.2.1.1. Mc tiêu 3.2.1.2. Ni dung 3.2.1.3. Cách thc thc hin 3.2.2. Xây dng và t chc thc hin k hoch qun lí ho HS  ng THPT Chuyên Thái Bình. 3.2.2.1. Mc tiêu 3.2.2.2. Ni dung 3.2.2.3. Cách thc thc hin c công tác ca GVCN lp 3.2.3.1. Mc tiêu 3.2.3.2. Ni dung 3.2.3.3. Cách thc thc hin  3.2.4.1. Mc tiêu 3.2.4.3. Ni dung 3.2.4.2. Cách thc hin  3.2.5.1. Mc tiêu 3.2.5.2. Ni dung và cách thc hin   3.2.6.2 3.2.6.3: Cách thc hin: ng hoá các ni dung ho 3.2.7.1. Mc tiêu 3.2.7.2. Ni dung 3.2.7.3. Cách thc thc hin ng mi quan h gii trong qun lí ho 3.2.8.1. Mc tiêu 3.2.8.2. Cách thc thc hin 3.2.9. Nâng cao ch ng ho ng ki      nghim v qun lí ho 3.2.9.1. Mc tiêu 3.2.9.2. Ni dung 3.2.9.3. Cách thc thc hin 4  3.4. C  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO 5 Những cụm từ viết tắt STT Chữ viết tắt Cùm từ viết tắt 1. BGH  2. CBGV  3. CNH-  4. GD  5.   6.   7. GV Giáo viên 8. GVBM  9. GVCN  10. HS  11. QL  12. QLGD  13. THPT Trung  14.   15. TNCS  16.   17. XH  18. UBND  19. CSVC t cht 20. KHCN Khoa hc công ngh 21. GDCD Giáo dc công dân 22. LLGD Lng giáo dc 6 MỞ ĐẦU 1. Lý do nghiên cứu 1.1. Về mặt lý luận  Nhà                                           g cho HS,    HS    cách con   - 7 1.2.Về mặt thực tiễn    trên quy mô l     (KTTT)   -  - , ó ã  ,                     niên và HS   vào         tiêu tác   HS. ây d HS ng. M   d   GD HS  ánh giá    n HS   coi là ngoan và  ng    hoài  ? Nh   cùng là    n minh. 8             thành tích cao trong  HS  HSG  nhng  HS   - HS       húng nhân dân. - GV   ,   GV và HS     GV. - GV   HSGV      HS,   HS. - HS          HS        - 20 THPT Chuyên    -     CNH - . Vì  THPT chuyên Thái Bình   cho HS    .   Tôi  : "Biện pháp quản lý Giáo dục đạo đức cho học sinh ở Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình trong giai đoạn hiện nay". [...]... Qun lý núi chung, qun lý quỏ trỡnh GD trong THPT núi riờng cú th c nghiờn cu theo tip cn chc nng hoc tip cn ni dung( ph thuc vo i tng qun lý) Trong khuụn kh lun vn, tỏc gi lun vn nghiờn cu v qun lý quỏ trỡnh GD trong trng THPT theo tip cn ni dung Theo ú, qun lý quỏ trỡnh GD trong trng THPT bao gm cỏc ni dung sau: - Qun lý mc tiờu GD - Qun lý ni dung GD - Qun lý PPGD - Qun lý hot ng ca GV v HS trong. .. nn kinh t xó hi trong giai on mi Nhng phõn tớch trờn, cho thy, vic nghiờn cu ti l cn thit v thit thc gúp phn thỏo g nhng bt cp trong quỏ trỡnh thc hin mc tiờu giỏo dc ton din cho HS THPT 14 1.2 Mt s khỏi nim c bn 1.2.1 Qun lý, bin phỏp qun lý 1.2.1.1 Bn cht qun lý Qun lý l s tỏc ng cú mc ớch ca ch th qun lý lờn khỏch th qun lý bng k hoch, t chc, ch o, kim tra, nhm t mc tiờu qun lý mt cỏch hiu qu... kờ, x lý s liu ó thu c t cỏc phng phỏp khỏc S dng bng biu, s , hỡnh v 8 CU TRC LUN VN Ngoi phn m u, kt lun, mc lc v ti liu tham kho, ni dung ca lun vn c cu trỳc trong 3 chng: Chng I: C s lý lun ca qun li GD cho HS trung hc ph thụng Chng II: Thc trng cụng tỏc qun lý GD cho HS trng THPT chuyờn Thỏi Bỡnh Chng III: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng qun lý GD cho HS trng THPT chuyờn Thỏi Bỡnh trong giai on... xung cp v o c ca mt b phn thanh niờn hin nay 1.5 Nhng yu t nh hng n quỏ trỡnh GD HS THPT 1.5.1 c im tõm sinh lý ca HS THPT Hc sinh THPT cú tui thng t 15 n 18 tui, cỏc em ang trong giai on phỏt trin mnh v th lc, tõm lý, sinh lý, ang thi k chuyn tip t tr con sang ngi ln õy l thi k cỏc em gia nhp tớch cc vo i sng xó hi v hỡnh thnh c s nhõn cỏch ca ngi cụng dõn trong tng lai c im ca s phỏt trin nhõn cỏch... THPT l mt b phn trong h thng GD - T, gi vai trũ xung kớch trong vic thc hin Chin lc phỏt trin giỏo dc 1.3.2 c im ca HS THPT c im v tõm lý la tui HS THPT : Giai on u ca tui thanh niờn cng chớnh l thi k kt thỳc la tui thiu niờn, l giai on cỏc em ang l HS bc THPT õy l giai on u ca s phỏt trin v th lc v a s cỏc em ó t c s tng trng c th.Tui bt u thi k phỏt trin mnh v th lc, tõm lý, sinh lý, ang l thi k... chun mc v o c mi trong gia ỡnh, trong hc tp, trong tỡnh bn, tỡnh yờu v trong giao tip Trong chng VII cp n vic hc tp, tu dng o c theo gng cỏch mng ca Ch tch H Chớ Minh c bit trong chng VIII cỏc tỏc gi xut mt s phng phỏp ging dy v GD cho HS trong nh trng THPT bng mt s nhúm phng phỏp c th v bng hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp cng nh mi quan h gia cỏc phng phỏp ú Tỏc gi Thỏi Duy Tuyờn trong cụng trỡnh... cho i ng ny, ng thi qun lý cht ch n np, k cng trong vic thc hin quy ch chuyờn mụn, k lut lao ng trong cỏc hot ng giỏo dc ng thi chỳng ta phi chỳ trng vic rốn luyn v nõng cao phm cht o c, tỏc phong ca thy trong cỏc hot ng giỏo dc v trong sinh hot Cỏc hot ng GD ca HS m chỳng ta cn qun lý bao gm cỏc got ng chớnh sau õy: - Cỏc hot ng giỏo dc chớnh khoỏ - Cỏc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp - Cỏc hot ng sinh. .. c v cui cựng quan trng nht l hỡnh thnh cho h thúi quen, hnh vi o c trong i sng xó hi Song giỏo dc trong nh trng gi vai trũ ch o nh hng 17 GD cho HS l b phn quan trng cú tớnh cht nn tng ca giỏo dc trong nh trng xó hi ch ngha [10,tr 128] Ngy nay, GD cho HS l GD xó hi ch ngha Nõng cao cht lng giỏo dc chớnh tr, o c, phỏp lut, lm cho HS cú tinh thn yờu nc, thm nhun lý tng xó hi ch ngha, tht s say mờ hc tp,... t giỏc, t giỏo dc bn thõn l chớnh - GD cho HS thụng qua s gng mu ca ngi thy Hỡnh nh ca ngi thy trờn bc ging, trong nhng bui sinh hot mang tớnh tp th ca nh trng hoc ngay trong i sng hng ngy v nhng ng x trong cỏc 27 tỡnh hung s phm cú ý ngha GD cho HS thit thc nht Chớnh vỡ vy, mi thy cụ giỏo phi thc s l mt tm gng sỏng v o c cho HS noi theo 1.3.3.6 Nguyờn tc GD Mt trong nhng yu t quan trng hot ng GD cú... thc, con ng gii quyt mt vn no nú mang tớnh thc tin v lõu di Nh vy, tỏc gi lun vn quan nim Bin phỏp qun lý l cỏch thc, con ng qun lý gii quyt nhng vn mang tớnh hin thc, ton cc ny sinh trong thc tin qun lý trongmt n v c th 15 1.2.2 o c o c l mt trong nhng hỡnh thỏi sm nht ca xó hi, iu chnh hnh vi trong cỏc mi quan h gia con ngi vi con ngi, con ngi vi t nhiờn v xó hi, l sn phm ca quỏ trỡnh phỏt trin . quản lý GDĐĐ cho HS ở trường THPT chuyên Thái Bình trong giai đoạn hiện nay. 11 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN GIA KHÁNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THÁI BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN. Tôi  : " ;Biện pháp quản lý Giáo dục đạo đức cho học sinh ở Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình trong giai đoạn hiện nay& quot;. 9 2. Mục đích nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình trong giai đoạn hiện nay, Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH HIỆN NAY, CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY., KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm