Một số biện pháp tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay

113 5,345 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM KHOA THỊ ĐIỂN Một số biện pháp tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay LUẬN VĂN THẠC SỸ Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Quốc Bảo Hà nội - 2004 NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT BD : Bồi dƣỡng BDCH : Bồi dƣỡng chuẩn hóa BDNC : Bồi dƣỡng nâng chuẩn BDTX : Bồi dƣỡng thƣờng xuyên CBQL : Cán bộ quản lý CBQLGD : Cán bộ quản lý giáo dục CNH- HĐH : Công nghiệp hóa - hiện đại hóa CSVC : Cơ sở vật chất. CLGD : Chiến lƣợc giáo dục CTBDGV : Công tác bồi dƣỡng giáo viên GDCN : Giáo dục chuyên nghiệp GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo GDTX : Giáo dục thƣờng xuyên MTGD : Mục tiêu giáo dục NXB : Nhà xuất bản UBND : Ủy ban nhân dân PCGD : Phổ cập giáo dục QLDH : Quản lý dạy học QLGD : Quản lý giáo dục QLNN : Quản lý nhà nƣớc THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông MỤC LỤC Trang -LỜI CÁM ƠN : 1 - NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT. 2 - MỞ ĐẦU 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu ………………………………… 11 1.2.Các khái niệm ………………………………………………… 14 1.3.Tầm quan trọng của … vai trò của giáo viên tiểu học………… 25 1.4. Ý nghĩa của công tác bồi dƣỡng đối với giáo viên tiểu học…… 32 1.5.Các yêu cầu của công tác bồi dƣỡng đối với giáo viên tiểu học…36 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2.1.Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố 44 2.2. Sự phát triển từ thực hiện nghị quyết TW 2 khóa VIII đến nay 47 2.3.Thực trạng việc quản lý công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học … 57 Chƣơng 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Định hƣớng phát triển tiểu học ở Hải Phòng đến năm 2010 ….69 3.2.Một số biện pháp tăng cƣờng quản lý CTBDGV/ giáo viên tiểu học 70 3.3 Tổ chức thực hiện………………………………………………… 89 3.4. Khảo nghiệm về tính hợp lý và tính khả thi của các biện pháp…… 95 -KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ - TÀI LIỆU THAM KHẢO - PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1 - Lý do chọn đề tài 1.1. Hiếu học là một truyền thống lâu đời quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt từ khi chúng ta xây dựng quốc gia phong kiến độc lập, cùng với việc xây dựng chính quyền các cấp, xây dựng quân đội hùng mạnh, chấn hƣng kinh tế, cha ông ta đã có ý thức xây dựng một nền giáo dục của dân tộc. Điều đó đƣợc thể hiện qua sự kiện: Dựng Văn Miếu (1070), xây dựng Quốc Tử Giám (1076 - một kiểu trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam). Từ đó chế độ khoa cử đƣợc sử dụng để tuyển dụng ngƣời tài cho bộ máy chính quyền Nhà nƣớc. Kỷ cƣơng của xã hội phong kiến đã đặt ngƣời thầy vào vị trí rất quan trọng: “Quân - Sư - Phụ”, kể cả khi đất nƣớc chìm trong ách đô hộ của ngoại xâm, địa vị của ngƣời thầy không hề bị suy giảm. Điều đó chứng tỏ truyền thống hiếu học của dân tộc ta là một truyền thống bền chặt, đƣợc nâng niu, lƣu giữ. Vì thế khi giành đƣợc chính quyền về tay nhân dân, sau gần một tuần (8/9/1945) Chủ tịch Hồ Chí Minh với tƣ cách là Chủ tịch nƣớc đã ký 3 sắc lệnh quan trọng về giáo dục (SL 17, 19, 20) chỉ đạo chống nạn thất học cho toàn dân. Ngƣời đã đề ra cho toàn Đảng, toàn dân 3 nhiệm vụ cụ thể “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, chín năm kháng chiến chống Pháp, chồng chất gian khổ hy sinh, Ngƣời vẫn quan tâm tới việc phát triển nền giáo dục mới, nền giáo dục hoàn toàn Việt nam (Dân tộc – khoa học - đại chúng). Thừa kế tƣ tƣởng đúng đắn kiệt xuất của cả Đông và Tây, cổ và kim Ngƣời nêu ra luận điểm nổi tiếng “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. 1.2. Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ thuở mới đƣợc thành lập đã chủ trƣơng xây dựng một nền giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh của sự nghiệp cách mang. Trong hơn 70 năm qua Đảng đã hoàn thành xuất sắc vẻ vang sứ mệnh lịch sử: giành độc lập, thực hiện thống nhất giang sơn, xây dựng một đất nƣớc Việt Nam mới, trong đó có nền giáo dục của toàn dân. Trong thời kỳ hiện nay, xuất phát từ chiến lƣợc con ngƣời, quan điểm về giáo dục của Đảng ta đã đƣợc thể hiện rõ ràng trong Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá VIII đã nêu: “Thực sự coi Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhận thức sâu sắc Giáo dục - Đào tạo cùng khoa học và công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho Giáo dục - Đào tạo là đầu tư phát triển”. 1.3. Những đòi hỏi của xu thế thời đại (nền văn minh tri thức và xu thế toàn cầu hoá) con ngƣời luôn đứng trƣớc những nguy cơ tụt hậu và những cơ hội đƣợc học tập, củng cố phát triển nghề nghiệp. Thời đại này đòi hỏi các quốc gia phải “vào cuộc”, phải đủ sức cạnh tranh trong một thế guới kinh tế không biên giới. Một nền Giáo dục - Đào tạo phát triển và có chất lƣợng cao sẽ tạo ra thế cạnh tranh cho các quốc gia bƣớc vào thế kỷ XXI trong xu thế thời đại hiện nay. Yếu tố quyết định sự phát triển của Giáo dục - Đào tạo là chất lƣợng giáo dục, là chất lƣợng đội ngũ giáo viên - lực lƣợng then chốt của một nền giáo dục. Về vai trò của nhà giáo, Luật Giáo dục điều 14 có ghi “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục”. Theo đánh giá của Nghị quyết Trung ƣơng 2 khoá VIII về đội ngũ giáo viên “Đội ngũ giáo viên vừa thiếu, vừa yếu,… nhìn chung chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Giáo dục - Đào tạo trong giai đoạn mới,… Một bộ phận giáo viên và cán bộ quản lý trong giáo dục thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống”. Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng, trong những năm qua thực hiện Nghị quyết 4 (NQ4) Thành uỷ khoá XI (triển khai thực hiện NQTW2 khoá VIII) đã có những chuyển biến về quy mô, cơ cấu, chất lƣợng. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đã đƣợc bồi dƣỡng nâng cao trình độ theo hƣớng: Chuẩn hoá, trên chuẩn, bồi dƣỡng thƣờng xuyên theo chu kỳ, bồi dƣỡng thay sách… Tuy vậy trình độ, năng lực, phẩm chất… của đội ngũ giáo viên chƣa đồng đều,… cùng với những khó khăn, hạn chế khác nhƣ cơ sở vật chất, kỹ thuật thiếu thốn, cơ chế phân cấp quản lý chƣa rõ ràng… là những nguyên nhân khiến chất lƣợng Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng chƣa thật sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nƣớc và thành phố. Hiện nay, một thực tế đang sôi động trong đời sống tinh thần của giáo viên/giáo viên tiểu học, đó là học bồi dƣỡng giảng dạy theo chƣơng trình và sách giáo khoa mới. Qua một khoá huấn luyện ngắn ngày trong dịp hè, đƣợc tiếp thu những nét chính về tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo về chƣơng trình và sách giáo khoa mới, ngƣời giáo viên phải học tập, sinh hoạt ở nhóm, tổ và cụm chuyên môn để có thể soạn và giảng theo chƣơng trình và sách giáo khoa mới. Tăng cƣờng quản lý công tác bồi dƣỡng giáo viên chính là một giải pháp tích cực để tăng cƣờng chất lƣợng đội ngũ theo định hƣớng của Nghị quyết TW 2 khoá VIII, do đó phải quan tâm đúng mức tới công tác bồi dƣỡng giáo viên, đặc biệt là bồi dƣỡng giáo viên tiểu học vì đây là lực lƣợng then chốt trong bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Nghiên cứu về công tác bồi dƣỡng giáo viên đã có các công trình trong và ngoài nƣớc (được trình bày ở phần tổng quan vấn đề nghiên cứu) nhƣng còn ít công trình nghiên cứu về quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học. Đặc biệt chưa có công trình nào về quản lý bồi dưỡng giáo viên tiểu học Hải Phòng. Đó là những lý do tác giả chọn đề tài “Một số biện pháp tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay” là đề tài luận văn Thạc sỹ quản lý giáo dục. 2. - Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm tăng cƣờng quản lý công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học để góp phần nâng cao chất lƣợng Giáo dục - Đào tạo của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu: Khách thể: Công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học ở Hải Phòng. Đối tượng: Quản lý công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học ở Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay. 4. Giả thuyết khoa học: Chất lƣợng công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học tại thành phố Hải Phòng, sẽ đƣợc nâng cao, khắc phục tình trạng còn bất cập và hạn chế nhƣ hiện nay, nếu đề xuất và cho thực hiện một số các biện pháp quản lý công tác bồi dƣỡng, bao quát các mặt: - Nâng cao nhận thức về việc tăng cƣờng bồi dƣỡng giáo viên/giáo viên tiểu học. - Điều tra, lập kế hoạch về công tác bồi dƣỡng giáo viên. - Chuẩn hoá chƣơng trình nội dung, phƣơng pháp bồi dƣỡng giáo viên. - Tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc đối với công tác bồi dƣỡng giáo viên / giáo viên tiểu học. - Tăng cƣờng các điều kiện về mọi mặt cho công tác bồi dƣỡng giáo viên và giáo viên tiểu học. - Đổi mới cơ chế quản lý bồi dƣỡng giáo viên và giáo viên tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khái quát cơ sở lý luận về quản lý, quản lý chất lƣợng, quản lý công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học. - Phân tích thực trạng chất lƣợng đội ngũ giáo viên tiểu học, thực trạng công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học và việc quản lý công tác này ở Hải Phòng. - Đề xuất những biện pháp về tổ chức quản lý bồi dƣỡng giáo viên tiểu học ở Hải Phòng - Đặc biệt là đề xuất về những tiêu chí đánh giá giáo viên tiểu học. 6. Cơ sở phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu: - Phương pháp luận đặt trên nền tảng: - Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về giáo dục. - Quan điểm của các nhà Khoa học thế giới và Việt Nam về Tâm lý học, Giáo dục học. - Phương pháp nghiên cứu: * Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: - Đọc sách, nghiên cứu sản phẩm hoạt động. * Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: + Khảo sát các hoạt động bồi dƣỡng giáo viên. + Lấy ý kiến bằng phiếu hỏi. + Toạ đàm. + Phân tích xử lý số liệu. - Lấy ý kiến chuyên gia. - Phân tích và tổng kết kinh nghiệm. 7. Giới hạn đề tài: - Địa bàn nghiên cứu: Các trƣờng tiểu học của thành phố Hải Phòng trong thời kỳ đổi mới. - Khách thể khảo sát: Cán bộ quản lý các cấp (Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục), giáo viên tiểu học - Nội dung: Công tác bồi dƣỡng giáo viên và việc quản lý công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học ở Hải Phòng. 8. Những luận điểm bảo vệ: - Hoạt động chủ yếu đặc trƣng nhất trong nhà trƣờng là hoạt động dạy - học, trong quá trình đào tạo giáo viên là lực lƣợng then chốt. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục tiểu học là nền tảng, đội ngũ giáo viên tiểu học giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tạo nên nền tảng đó. - Chất lƣợng của Giáo dục - Đào tạo đƣợc quyết định bởi nhiều yếu tố, song chất lƣợng của đội ngũ giáo viên giữ vai trò quyết định. Để nâng cao chất lƣợng của đội ngũ, một trong những giải pháp phổ biến nhất mà chúng ta đã và đang làm đó là: Bồi dƣỡng giáo viên. - Để giữ cho nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân vững chắc, giáo dục tiểu học phải đƣợc quan tâm đúng mức, trong đó đội ngũ giáo viên tiểu học phải đƣợc bồi dƣỡng liên tục, thƣờng xuyên. Để nâng hiệu quả của công tác bồi dƣỡng, để kích thích sự cố gắng tự thân của mỗi một giáo viên tiểu học trong quá trình giảng dạy và học tập phải tăng cƣờng các biện pháp quản lý công tác bồi dƣỡng giáo viên, đặc biệt phải chỉ ra đƣợc các tiêu chí đánh giá. 9. Cái mới của luận văn: - Luận văn làm sáng tỏ cơ sở lý luận của vấn đề bồi dƣỡng giáo viên và giáo viên tiểu học trong bối cảnh thực hiện chiến lƣợc giáo dục 2000 - 2010. - Luận văn đã phân tích đƣợc thực trạng của giáo viên tiểu học, thực trạng của công tác bồi dƣỡng giáo viên/ giáo viên tiểu học của thành phố Hải Phòng. - Từ hai luận điểm trên, luận văn đƣa ra một hệ biện pháp để tăng cƣờng quản lý công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học tại Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay. Hệ biện pháp này bao quát đƣợc các vấn đề: tổ chức - sƣ phạm, kinh tế - xã hội. Kết quả của đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học ở Hải Phòng. 10. Cấu trúc luận văn : Luận văn này có dung lƣợng 115 trang, bao gồm các phần và các chƣơng chủ yếu sau: Mở Đầu: Đề cập một số vấn đề chung của đề tài và phần kết quả nghiên cứu. Phần kết quả nghiên cứu bố trí thành 3 chƣơng Chƣơng 1 : Khái quát : " Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu" ( gồm 33 trang, từ trang 11 đến trang 43) Chƣơng 2: Phân tích: "Thực trạng công tác quản lý bồi dƣỡng giáo viên tiểu học thành phố Hải Phòng" (gồm 25 trang, từ trang 44 đến trang 68) Chƣơng 3: Đề xuất "Một số biện pháp tăng cƣờng công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay" (gồm 29 trang từ 69 đến trang 97) Kết luận và khuyến nghị Tài liệu tham khảo và phụ lục [...]... các công trình trong nƣớc có một số công trình ở Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Bình - Ở Hải Phòng có công trình “Những biện pháp tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở ở Hải Phòng của Đào Trung Đồng do PGS TS Nguyễn Văn Lê hƣớng dẫn Ở đề tài này ngƣời viết bàn đến các biện pháp tăng cƣờng công tác bồi dƣỡng giáo viên ở Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay - Ở Hà Nội có công trình của... quả giáo dục; là các thành tố trong nội dung QLGD - một hệ thống toàn vẹn Quản lý giáo dục là: 1- Quản lý mục tiêu giáo dục; 3- Quản lý phƣơng pháp giáo dục; 5- Quản lý giáo viên, cán bộ nhân viên; 2- Quản lý nội dung giáo dục; 4- Quản lý hình thức tổ chức giáo dục; 6- Quản lý học sinh; 7- Quản lý căn cứơ sở vật chất – KTGD; 8- Quản lý môi trƣờng giáo dục; 9- Quản lý kết quả giáo dục 1.2.2- Giáo dục tiểu. .. của bồi dưỡng giáo viên: Chiến lƣợc phát triển Giáo dục - Đào tạo 2001 - 2010 đã đề ra trong “các giải pháp phát triển giáo dục: phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giáo dục, đặc biệt là… nâng dần tỷ lệ giáo viên tiểu học có trình độ Cao đẳng… Giáo viên được thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ” * Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên / giáo viên tiểu học: Quản lý CTBD... chuyên đề * Các loại hình bồi dưỡng giáo viên đã áp dụng cho giáo viên tiểu học: - Bồi dưỡng chuẩn hoá: là bồi dƣỡng cho giáo viên có trình độ chuyên môn chƣa đạt chuẩn để có trình độ đạt chuẩn - theo điều 67 Luật giáo dục, giáo viên tiểu học phải có bằng Trung học Sƣ phạm - Bồi dưỡng nâng chuẩn: là bồi dƣỡng cho giáo viên có trình độ đạt chuẩn để đạt các trình độ cao hơn, giáo viên có trình độ chuyên... giải pháp gì hơn là bồi dƣỡng (bồi dưỡng chuẩn hoá, bồi dưỡng nâng chuẩn, bồi dưỡng thường xuyên…) (iv) Yêu cầu công việc: Đối với chƣơng trình giáo dục hiện nay, giáo viên tiểu học phải dạy đủ 9 môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể, 9 môn học ở các lĩnh vực khoa học rất khác nhau “Vì vậy cùng một lúc người giáo viên phải chuẩn bị nhiều bài soạn khác nhau về nội dung và phương pháp giáo. .. Giáo dục (chương IV mục 1) “Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường hoặc các cơ sở giáo dục." Giáo viên tiểu học: Giáo viên trường tiểu học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên dạy các môn học, giáo viên tổng phụ trách Đội” [8, trang 23] Về tiêu chuẩn giáo viên tiểu học cũng nhƣ nhà giáo nói chung, phải... hình và lực lƣợng bồi dƣỡng 1.4.2- Công tác bồi dƣỡng là một trong những giải pháp chuẩn hoá và hiện đại hoá đội ngũ giáo viên /giáo viên tiểu học: Dạy học ở bậc tiêu học là dạy cách học và giúp học sinh làm quen với cách suy nghĩ, các phƣơng pháp tiếp cận một sự vật, hiện tƣợng đơn giản gần gũi với các em Ngƣời giáo viên tiểu học ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ sở, ban đầu còn phải thông qua đó... nghiệp… Đó là một cuốn sách nhằm góp phần đổi mới sự nghiệp đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên ngày càng tốt hơn Vấn đề đào tạo, bồi dƣỡng đã đƣợc các nhà khoa học giáo dục quan tâm, đặc biệt là các kỹ năng giáo dục, kỹ năng giảng dạy, đánh giá, chƣa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về công tác quản lý bồi dƣỡng giáo viên /giáo viên tiểu học 1.1.2- Trong nước: Đào tạo – Bồi dƣỡng là công tác đƣợc Bộ Giáo dục... cứu về công tác bồi dƣỡng giáo viên THCS ở Hà Nội Ở Quảng Bình có Kiều Thị Bình nghiên cứu về công tác bồi dƣỡng giáo viên ở tỉnh Quảng Bình 1.2- Các khái niệm cơ bản của đề tài: 1.2.1- Khái niệm chung về quản lý: Quản lý: Sử gia Daniel A.Wren đã nhận xét rằng: Quản lý cũng xưa cũ như chính con người vậy” Điều đó chứng tỏ quản lý là một hiện tƣợng xã hội xuất hiện rất sớm và hoạt động quản lý - đã... đều phải có sự quản lý, ngƣời quản lý để tổ chức đó hoạt động và đạt đƣợc mục đích Từ các định nghĩa đƣợc nhìn nhận từ nhiều góc độ, chúng ta thấy rằng tất cả các tác giả đều thống nhất về vấn đề cốt lõi của khái niệm quản lý, đó là trả lời câu hỏi: Ai quản lý ? (chủ thể quản lý) ; quản lý ai ? quản lý cái gì ? (khách thể quản lý) ; quản lý nhƣ thế nào ? (phương thức quản lý) ; quản lý bằng cái gì ? (công . có công trình nào về quản lý bồi dưỡng giáo viên tiểu học Hải Phòng. Đó là những lý do tác giả chọn đề tài Một số biện pháp tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học Hải Phòng. dƣỡng giáo viên tiểu học … 57 Chƣơng 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Định hƣớng phát triển tiểu học ở Hải Phòng. tiểu học ở Hải Phòng. Đối tượng: Quản lý công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học ở Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay. 4. Giả thuyết khoa học: Chất lƣợng công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay, Một số biện pháp tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay, Một số biện pháp tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay, Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 2- Các khái niệm cơ bản của đề tài:, 3- Tầm quan trọng của giáo dục tiểu học, vai trò giáo viên tiểu học trong đời sống kinh tế - xã hội:, 4- Ý nghĩa của công tác bồi dưỡng đối với giáo viên tiểu học:, 5- Các yêu cầu của công tác bồi dưỡng đối với giáo viên tiểu học:, Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, 1- Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng:, 2 Phát triển giáo dục Tiểu học Hải Phòng và đội ngũ giáo viên tiểu học từ thực hiện nghị quyết TW2 khoá VIII đến nay., Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY., 2 – Một số biện pháp tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên /giáo viên tiểu học, 3- Tổ chức thực hiện, 4- Khảo nghiệm nhận sự nhận thức về tính hợp lý và tính khả thi của các biện pháp, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm