Đổi mới cơ chế quản lý nhằm phát huy tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học trong lĩnh vực tổ chức và nhân sự (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội

117 510 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:05

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐOÀN VĂN CƢỜNG ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Trịnh Ngọc Thạch HÀ NỘI - 2011 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBKH :  CBQL :  CBVC :  CNH- :   :  G :   :   :   :  KH&CN :  KTTT :  KT-XH : -  NCKH :  NNL :  QLNN :  QLGD :  XHCN :   :  TCTN :  TNXH :  TC&TNXH :   :  UBND :  4 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU TT Tên sơ đồ và bảng biểu Trang 1.  20 2.  34 3. .1CBVC  (t0/6/2010) 38 4.  45 5. -2010) 47 6.             (2007-2010) 51 7. - 2010) 53 8.    (1993-2010) 53 9. u ci hc thành viên  54 10.  58 11.  83 12.   92 5 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC 10  10  10  11  11  12  13  13  14  15    16 -  16  16 1.2.1. 17 1.2.1.3. và s 19  22  22  23  24  26   28  28  29  30  31  31 6 CHƢƠNG 2: QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 33  33  33 áp lý 34  35  38   40   40 2.2.1.1.  40 2.2.1.2.  42 2.2.1.3.  43 2.2.1.4.  44 2.2.1.5.  49  57  58  60   61 2.2.3.  63 2.2.3.1.  63 2.2.3.2.  64 2.2. 66  66 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƢỜNG HƠN NỮA QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ - TRƢỜNG HỢP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 68  68  68  68  69  70 7  70  70  2020 70  71  71 3.2.2.1.  71 3.2.2.2.  72 à  73   73  75 3.3.1.2. X   78   81   83  84   87  90 3.4.  92  94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95  95  96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài    các Ttrao   thu hút    khá  , trong   công tác            các            lý  T  các T  -  , chính sách           T trong    G T43 quy trong      nhân s,  quy trong NCKH các TH   cho T , 9 07    ; v , T    trong T c tr,  Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States) Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States) Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States) Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States) 2 quan QLNN và T    này.      cho các T  ,     -XH,   ,     T t  ,  NNL   phá trong chính sách TC  &TNXH NCKH  T     nêu trên                       công tác . T thc tin trên, vi m xut các gii m, chính sách qun lý góp phn cung c lý lu ng và phát huy a quyn TC&TNXH ca các T  nói riêng, chúng tôi la ch tài nghiên cu: “Đổi mới cơ chế quản lý nhằm phát huy tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học trong lĩnh vực tổ chức và nhân sự (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)”. 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu T   ta       v        GD quan tâm. CNcông trình trên   nói Các bài   , bài        có liên quan  quan   cho các T,   Fo rmatted: Font: Times New Roman, 13.5 pt Fo rmatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Fo rmatted: Font: Times New Roman, 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: Times New Roman, 13.5 pt Fo rmatted: Font: Times New Roman, 13.5 pt, Not Bold Fo rmatted: Font: Times New Roman, 13.5 pt, Not Bold Fo rmatted: Font: Times New Roman, 13.5 pt, Not Bold Fo rmatted: Font: Times New Roman, 13.5 pt Fo rmatted: Font: Times New Roman, 13.5 pt Fo rmatted: Font color: Auto Fo rmatted: Indent: First line: 0" 3 ,  các bài: hai “Một số yếu tố ảnh hưởng đến quyền tự chủ và TCTN của TĐH” [31, tr.4-5], “Mối quan hệ giữa vai trò QLNN về giáo dục và quyền tự chủ, TCTN của các TĐH” [32, tr.12-14]  ;  “Vấn đề quyền TC và trách nhiệm của các trường ĐH trong đổi mới GDĐH Việt Nam”  - (2004); bài “TCĐH đánh đổi bằng TNXH” trên VietnamNet;  “Các cơ sở để cụ thể hóa hoạt động tự chủ, tự quản và TCTN của các TĐH ở Việt Nam”  [40, tr.4-6]; hay “TCĐH: Những quyền lợi và hệ quả”  [12, tr.16-20]       (1999), trong “Quyền tự chủ và TCTN của TĐH - “khoa ́ n 10” trong GDĐH ơ ̉ nươ ́ c ta hiê ̣ n nay” [28, tr.28-50],          10    TCTN cho các T. M T   (2000), trong “Quyền tự chủ -TNXH và hệ thống đảm bảo chất lươ ̣ ng cho GDĐH Viê ̣ t Nam” [15, tr.48-58] TC&TNXH là yêu      TNXH                     KTTT .  (2004), trong “Vấn đề quyền tự chủ và trách nhiệm của TĐH trong đổi mới GDĐH Việt Nam” [14, tr.16-24],          báo cáo trình và các T, n  ra   này.  (2005), trong “Một vài mô hình QLNN đối với các TĐH của một số nước trên thế giới” [34], d (, 2005) ã phân tích, các QLNN T Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt, Not Italic, Font color: Auto Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt, Italic Fo rmatted: Font: 13.5 pt, Italic Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt, Italic Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt, Italic Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt, Italic Fo rmatted: Font: 13.5 pt, Italic Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt Fo rmatted: Font: 13.5 pt 4     T . chung cho QLNN các các T  (2005, 2006), trong   bài “GDĐH và cơ chế thị trường” [45], và “Quyền TCĐH và TNXH” [46],  T. Trước tiên,  qu  các bên liên quan và    .  ho    h   là     . Thứ hai, TC  T, nào  T. TT   - m. Thứ ba,    -XH. ra  sâu ó N hay  T.  i (2006), trong “Về quyền tự chủ và tnh TNXH của các TĐH nươ ́ c ta” [35, tr.12-15],                          và  ra các -  Qua  tài “Nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức TĐH Việt Nam theo hướng tăng cường TC&TNXH” [36], do     (    phân tích      a các T và các T cao . Tuy     T   TC&TNXHtrong  ,  i sâu,   trong T.      “Phát triển GDĐH trong nền kinh tế thị trường” [53],           TNXH  Fo rmatted Fo rmatted Fo rmatted [...]... pháp đổi mới cơ chế quản lý nhằm tăng cường hơn nữa quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học về tổ chức và nhân sự trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội 9 Formatted: Font: Not Bold CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Một số khái niệm công cụ 1.1.1 Tổ chức Tổ chức là một thuật ngữ được sử dụng rất linh Theo Từ điển Tiếng Việt: Tổ chức là làm thành... nghiên cứu: Cơ chế quản lý TĐH nhằm phát huy tính TC&TNXH về công tác tổ chức và nhân sự 5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: ĐHQGHN - Nội dung nghiên cứu: Sự đổi mới cơ chế quản lý TĐH nhằm phát huy tính TC&TNXH của nhà trường về công tác tổ chức và nhân sự - Thời gian nghiên cứu: 5 năm (2005 - 2010) 6 Vấn đề nghiên cứu - Tại sao quyền TC&TNXH của các TĐH chưa được thực hiện đầy đủ và. .. hoạt động hỗ trợ, quản lý nhân sự phục vụ cho các hoạt động quản lý tác nghiệp Thứ ba, trách nhiệm quản lý nhân sự liên quan đến mọi nhà quản lý trong tổ chức Các nhà quản lý trong 13 phạm vi trách nhiệm của mình đều phải triển khai công tác này Không nên cho rằng quản lý nhân sự chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức hay phòng, ban tổ chức nhân sự Thứ tư, quản lý nhân sự đòi hỏi tính nghệ thuật... 1.2.1.3 Cơ chế chủ quản và sự phân phối thẩm quyền quản lý trường đại học  Cơ chế chủ quản Cơ chế chủ quản được hình thành từ sự phân cấp ngang trong quản lý, hản ánh quan hệ sở hữu và sự can thiệp của cơ quan QLNN vào TĐH Với quyền chủ sở hữu, các cơ quan chủ quản can thiệp nhiều mặt vào TĐH và thường đồng nhất quyền này với quyền quản lý vĩ mô Hệ quả là các TĐH phải hoạt động trong hệ thống quản lý kép,... thẩm quyền quản lý từ kiểu “E” sang “D” Tức là TĐH được giao quyền tự chủ nhiều hơn, mọi hoạt động của nhà trường do hội đồng trường, lãnh đạo nhà trường quyết định và chịu trách nhiệm trước các bên có liên quan 21 1.2.2 Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học 1.2.2.1 Sự cần thiết trao quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho trường đại học Thực tiễn đổi mới GDĐH ở nước ta thời gian qua cho... luật và xã hội trong việc quản lý, thực hiện các nhiệm vụ của mình như: chịu trách nhiệm về xây dựng, quản lý và sử dụng CBVC trong biên chế và hợp đồng của trường; thực hiện quy chế dân chủ, quy chế tổ chức và hoạt động, công khai việc sử dụng biên chế, nhân sự trong trường; tạo điều kiện để các nhân viên của trường được tham gia giám sát các công việc của trường; định kỳ báo cáo cơ quan quản lý cấp... của các tập đoàn ĐH Hội đồng quản trị có sự tham gia rộng rãi của các cá nhân, tổ chức bên ngoài như các đại diện hội đồng giáo dục địa phương, chuyên gia nước ngoài, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp Trong các TĐH hình thành cơ chế quản lý minh bạch đối với xã hội thông qua sự tham gia của các nhân sự ngoài trường: bổ nhiệm vào vị trí giám đốc, quy định sự tham gia vào hội đồng điều hành... soát và trình độ của người quản lý, tính phức tạp của hoạt động quản lý, trình độ và ý thức tôn trọng của tổ chức cấp dưới hay sự rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và năng lực của hệ thống thông tin quản lý của mỗi tổ chức 1.1.3 Quản lý nhân sự Theo Vũ Thùy Dương, Hoàng Văn Hải (2005): Quản lý nhân sự là tổng hợp những hoạt động quản lý liên quan đến việc tạo ra, duy trì, phát triển và sử... tượng là CBQL của ĐHQGHN và của đơn vị trực thuộc 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được cấu trúc gồm 3 chương: Chương 1 Cơ sở lý luận về quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học Chương 2 Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của Đại học Quốc gia Hà Formatted: Font: Not Bold Nội về công tác tổ chức và nhân sự Chương... phận và từng cá nhân thành viên để điều hành, thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt được mục đích đề ra cho bộ máy đó Như vậy có thể hiểu: Cơ chế quản lý của một tổ chức là cách thức tổ chức và hoạt động của tổ chức đó phù hợp với vị trí pháp lý, mục tiêu và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 12 Formatted: Font: Italic 1.1.2.3 Phân cấp quản lý Phân cấp quản lý là quá trình chuyển đổi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm . quản lý nhằm phát huy tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học trong lĩnh vực tổ chức và nhân sự (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội) ”. 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐOÀN VĂN CƢỜNG ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRONG LĨNH VỰC TỔ. CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƢỜNG HƠN NỮA QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ - TRƢỜNG HỢP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 68 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới cơ chế quản lý nhằm phát huy tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học trong lĩnh vực tổ chức và nhân sự (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội, Đổi mới cơ chế quản lý nhằm phát huy tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học trong lĩnh vực tổ chức và nhân sự (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội, Đổi mới cơ chế quản lý nhằm phát huy tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học trong lĩnh vực tổ chức và nhân sự (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CHƯƠNG 2 QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ, CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG HƠN NỮA QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ - TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm