Biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

107 563 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:01

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƢ PHẠM ĐỖ THỊ MINH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KHÁCH SẠN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƢ PHẠM ĐỖ THỊ MINH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KHÁCH SẠN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 05 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN KHÁNH ĐỨC HÀ NỘI - 2008 1 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 4. Giả thuyết khoa học 4 5. Phạm vi nghiên cứu 4 6. Phương pháp nghiên cứu 4 7. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 5 8. Cấu trúc luận văn 5 Chƣơng 1. Cơ sở lý luận quản lý hoạt động dạy - học 7 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 7 1.1.1. Các nhà nghiên cứu giáo dục nước ngoài 7 1.1.2. Các nhà nghiên cứu giáo dục Việt Nam 8 1.2. Một số khái niệm cơ bản 10 1.2.1. Quản lý 10 1.2.2. Hoạt động dạy - học 13 1.2.3. Quá trình dạy học 14 1.3. Cơ sở lý luận về quá trình dạy - học 14 1.3.1. Cấu trúc 14 1.3.2. Bản chất của quá trình dạy - học 17 1.3.3. Các đặc điểm của quá trình dạy - học 18 1.4. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy - học 20 1.4.1. Mục đích quản lý 20 1.4.2. Nội dung và các chức năng quản lý 20 1.4.3. Quản lý quá trình dạy - học 24 1.4.4. Phương pháp quản lý 26 1.4.5. Đánh giá hiệu quả quản lý 29 Tiểu kết chương 1 30 2 Chƣơng 2. Thực trạng của hoạt động dạy - học và quản lý hoạt động dạy - học môn nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại trƣờng Cao đẳng Du lịch Hà Nội 31 2.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 31 2.1.1. Lịch sử phát triển 31 2.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ 33 2.1.3. Cơ cấu tổ chức 33 2.1.4. Cơ sở vật chất 34 2.1.5. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên 36 2.1.6. Quy mô và cơ cấu ngành nghề đào tạo 36 2.1.7. Đối tượng tuyển sinh và loại hình đào tạo 37 2.1.8. Nơi làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp 38 2.1.9. Sơ đồ đào tạo 38 2.2. Thực trạng hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn 40 2.2.1. Vị trí, tính chất và ý nghĩa của môn học trong chuyên ngành đào tạo 40 2.2.2. Mục tiêu môn học 40 2.2.3. Nội dung chương trình, học liệu 41 2.2.4. Hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp học 42 2.2.5. Kiểm tra - đánh giá 48 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 54 2.3.1. Lập kế hoạch 54 2.3.2. Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm (chương trình, giảng viên, cơ sở vật chất) 55 2.3.3. Quản lý quá trình dạy - học 60 2.3.4. Kiểm tra - đánh giá 61 2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 61 2.4.1. ưu điểm 61 3 2.4.2. Hạn chế 63 Tiểu kết chương 2 66 Chƣơng 3. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại trƣờng Cao đẳng Du lịch Hà Nội 67 3.1. Định hướng phát triển của nhà trường trong các năm tới 67 3.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 68 3.2.1. Đảm bảo tính mục tiêu 68 3.2.2. Đảm bảo tính thực tiễn 68 3.2.3. Đảm bảo tính hệ thống 68 3.2.4. Đảm bảo tính khả thi 69 3.3. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn 69 3.3.1. Nhóm biện pháp 1: Quản lý xây dựng chương trình môn học 69 3.3.2. Nhóm biện pháp 2: Quản lý quá trình dạy - học 82 3.3.3. Nhóm biện pháp 3: Quản lý các điều kiện đảm bảo 84 3.4. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 89 Tiểu kết chương 3 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 93 1. Kết luận 93 2. Khuyến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 4 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI đã chứng kiến rất nhiều biến đổi sâu sắc của loài người. Bên cạnh sự phát triển của kinh tế tri thức, công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, mối quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới cũng đã có những thay đổi sâu sắc về bản chất. Tuy nhiên một lần nữa con người được đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển, con người được xem là nguồn lực vô tận, là nhân tố quyết định đến mục tiêu của sự phát triển. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã thực sự quan tâm đến nguồn lực con người, coi nguồn lực con người chính là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững. Xuất phát từ quan điểm trên, giáo dục - đào tạo được coi là chính sách quốc gia quan trọng nhất trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Phát triển giáo dục - đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, việc đầu tư cho giáo dục - đào tạo là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Nghị quyết Trung ương II khóa VIII của Đảng đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo hiện nay phải có một bước chuyển nhanh về chất lượng và hiệu quả đào tạo, về số lượng và quy mô đào tạo, nhất là chất lượng dạy học trong các nhà trường nhằm nhanh chóng đưa giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đối mới của đất nước, thực hiện nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”. Như vậy, vấn đề cấp thiết hiện nay ở nước ta là đảm bảo và nâng cao chất lượng trong giáo dục và đào tạo. Đặc biệt là đối với các cơ sở đào tạo nghề nghiệp mang tính ứng dụng. Chủ trương đối mới hoạt động dạy - học theo hướng tích cực trong đào tạo nghề nghiệp đã và đang được các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện để gắn việc đào tạo đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu xã hội. 5 Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định “ đưa ngành Du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước”. Và trên thực tế, trong những năm qua, ngành Du lịch đã đạt được kết quả phát triển đáng khích lệ mặc dù phải đối mặt với những vấn đề như khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dịch bệnh và thiên tai khắc nghiệt. Để ngành Du lịch đạt được những kết quả trên và tiếp tục tạo đà cho việc phát triển trong tương lai đòi hỏi ngành Du lịch Việt Nam phải mở rộng thị trường, tăng cường quảng bá xúc tiến, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn với du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp, năng lực giao tiếp ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. Việc tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng cho việc phát triển trên đòi hỏi các cơ sở đào tạo về du lịch phải có chiến lược trong trước mắt và tương lai. Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (trực thuộc Tổng cục Du lịch, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được thành lập ngày 24/7/1972, đến nay đã trải qua 37 năm xây dựng và phát triển. Khởi đầu là Trường Du lịch Việt Nam chỉ đào tạo công nhân kỹ thuật ở trình độ dạy nghề. Năm 1997, trường được nâng cấp lên thành Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hà Nội. Đến năm 2003, trường được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Cùng với sự phát triển chung của ngành, của đất nước trong sự nghiệp đổi mới, hoạt động dạy - học nói chung và hoạt động dạy - học các môn chuyên ngành ở Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động giảng dạy và học tập các môn chuyên ngành nghiệp vụ từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, phương pháp, chất lượng và hiệu quả còn bộc lộ một số hạn chế và bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ. Để đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch và xứng đáng là một trường đầu ngành của du lịch Việt Nam, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cần phải đổi mới hoạt động dạy - học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực du lịch để đáp ứng nhu cầu xã hội. 6 Trước tình hình hiện nay, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã xác định xây dựng mục tiêu “Rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ và giao tiếp ngoại ngữ đến mọi cấp học” là phương châm hành động trong công tác giảng dạy và học tập cho tất cả các chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và đòi hỏi của thực tiễn. Do đặc thù nghề nghiệp, đòi hỏi người học phải được trang bị những kiến thức kỹ năng nghề nghiệp và khả năng giao tiếp ngoại ngữ để có thể làm việc trong môi trường hội nhập khu vực và quốc tế. Trong số các kiến thức cần thiết mà Nhà trường trang bị cho người học thì vấn đề đầu tiên đó là kỹ năng nghề nghiệp. Kỹ năng này được trang bị bởi các môn nghiệp vụ. Quản lý hoạt động dạy - học môn nghiệp vụ chuyên ngành có vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo đặc biệt là việc hình thành các kỹ năng nghiệp vụ cho học sinh, sinh viên làm việc sau khi tốt nghiệp ra trường có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội. Nhận thấy hiện nay chưa có đề tài, luận văn nào nghiên cứu về vấn đề quản lý hoạt động giảng dạy và học tập môn học Nghiệp vụ lễ tân khách sạn; do đó xuất phát từ nhận thức trên, với những kiến thức được tiếp thu trong quá trình học tập chương trình quản lý giáo dục, cộng với thực tiễn công tác, bản thân tôi nhận thấy việc quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn ở Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội là việc làm thiết thực và có ý nghĩa. Bởi vậy, tôi chọn đề tài: “Quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội” để làm luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Quản lý giáo dục với mục đích hệ thống lại kiến thức đã được lĩnh hội trong thời gian học tập, làm cơ sở đánh giá kết quả học tập của bản thân, đồng thời mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong công tác tham mưu với Ban Giám hiệu Nhà trường, Khoa Quản trị kinh doanh khách sạn - nhà hàng, Bộ môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn về công tác quản lý hoạt động dạy - học môn học Nghiệp vụ lễ tân khách sạn hiện nay và những năm tiếp theo. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 7 2.1. Mục đích nghiên cứu Đề xuất những biện pháp quản lý thích hợp và hiệu quả hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn. - Đánh giá thực trạng hoạt động dạy - học và quản lý dạy học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. - Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 4. Giả thuyết khoa học Hiện nay việc quản lý hoạt động dạy- học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội còn nhiều hạn chế và chưa có tác động tích cực. Nếu đề xuất và áp dụng các biện pháp quản lý hoạt động dạy- học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn có hiệu quả thì chất lượng dạy và học môn nghiệp vụ lễ tân khách sạn sẽ được nâng cao và đáp ứng được mục tiêu đề ra của nhà trường và của ngành du lịch đối với việc phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay. 5. Phạm vi nghiên cứu Hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 8 6. Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Kế thừa kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học liên quan do các tác giả trong và ngoài nước thực hiện. - Tham khảo các văn kiện, tài liệu, báo, tạp chí, v.v về quản lý giáo dục. - Tham khảo các bài luận văn cùng chuyên ngành và các bài giảng của các giáo sư, tiến sĩ về quản lý giáo dục. - Tham khảo các bài giảng về Lý thuyết và Thực hành nghiệp vụ lễ tân khách sạn theo phương pháp giảng dạy mới của Dự án Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do các chuyên gia đầu ngành Du lịch thực hiện. 6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp chuyên gia. 6.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ Lấy ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu. 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 7.1. Ý nghĩa lý luận Luận văn làm sáng tỏ quan điểm về việc quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 7.2. Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất những biện pháp quản lý có giá trị thực tiễn góp phần phổ biến, tri thức, kinh nghiệm quản lý nhằm bảo đảm cho môn học đạt hiệu quả và mục tiêu do nhà trường và ngành du lịch đề ra trong giai đoạn hiện nay. 7.3. Điểm mới của luận văn - Lần đầu tiên đưa ra biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. - Xây dựng biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn nghiệp vụ lễ tân khách sạn theo mục tiêu của trường và ngành du lịch trong giai đoạn hiện nay. [...]... Cơ sở lý luận quản lý hoạt động dạy - học Chƣơng 2: Thực trạng của hoạt động dạy - học và quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Chƣơng 3: Những biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 9 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Để nâng cao chất... đích quản lý Quản lý hoạt động dạy - học chính là việc quản lý các thành tố cấu thành nên quá trình dạy học cũng như các mối quan hệ tương tác giữa các thành tố ấy Trong đó trung tâm là quản lý hoạt động dạy của thày và hoạt động học của trò Trên quan điểm hệ thống thì quan hệ hoạt động dạy và hoạt động học là quan hệ điều khiển Do đó hoạt động quản lý quá trình dạy học chủ yếu tập 23 trung vào hoạt động. .. động dạy của thày, trực tiếp với thày Thông qua hoạt động dạy của thày mà quản lý hoạt động học của trò Nhờ các biện pháp quản lý hoạt động dạy sẽ tác động trực tiếp tới hiệu quả nâng cao chất lượng đào tạo, bởi vì quản lý hoạt động dạy là quản lý quá trình thực hiện và nhiệm vụ dạy học Các nhiệm vụ dạy học chỉ có thể thực hiện tốt thông qua việc người thày tổ chức, chỉ đạo, điều khiển tốt hoạt động học. .. sở lý luận của quá trình dạy - học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc cao đẳng và đại học Nội dung của Chương 1 đã đề cấp đến những khái niệm cơ bản liên quan đến cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý của quản lý, đến hoạt động dạy - học, đến quản lý quá trình dạy - học Thông qua đó giúp tác giả có cơ sở sang chương 2 phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy - học nói chung và thực trạng công tác quản. .. vấn đề quản lý như thế nào để nâng cao chất lượng giảng dạy chỉ được nói đến một cách chung chung, cũng chưa có chuyên đề, bài viết nào về vấn đề này Vì vậy vấn đề quản lý hoạt động dạy - học ở Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nói chung như thế nào, làm thế nào để thực hiện được các giải pháp để đạt được mục tiêu đào tạo đặt ra: Nâng cao chất lượng dạy - học đối với môn học Nghiệp vụ lễ tân khách sạn trong... Cấu trúc của quá trình dạy - học KHÁI NIỆM KHOA HỌC DẠY HỌC Truyền đạt Lĩnh hội Cộng tác Điều khiển Tự điều khiển (Nguồn: Nguyễn Đức Chính Bài giảng Đánh giá trong giáo dục Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007) Hoạt động dạy - học trong nhà trường cao đẳng, đại học được thể hiện qua sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.2: Chu trình hoạt động dạy - học Yêu cầu xã hội Hệ mục tiêu Nội dung dạy - học 18 (Nguồn: Nguyễn... thực trạng quản lý hoạt động dạy - học nói chung và thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy - học môn nghiệp vụ lễ tân khách sạn nói riêng ở Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Để từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh khách sạn đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp Cũng như thực hiện chủ trương của ngành Giáo dục hiện nay là “Nói không... hoạt động học bao gồm toàn bộ hệ thống khái niệm của các môn học, bằng phương pháp đặc trưng của môn học, của khoa học đó đối với phương pháp nhận thức, phương pháp chiếm lĩnh khoa học để biến kiến thức của nhân loại thành học vấn của chính bản thân 1.2.3 Quá trình dạy học Quá trình dạy học là một quá trình gắn liền với hoạt động giáo dục của con người Trong nhà trường, hoạt động dạy và hoạt động học. .. giả Hà Sĩ Hồ và Lê Tuấn cho rằng: “ Trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, việc quản lý dạy và học là 11 nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường Các tác giả đã nhấn mạnh: Hiệu trưởng phải là người “luôn luôn biết kết hợp một cách hữu cơ quản lý dạy và học (theo nghĩa rộng) với sự quản lý các bộ phận; hoạt động dạy và học của các bộ môn và các hoạt động khác hỗ trợ cho hoạt động dạy học nhằm làm cho tác động. .. phương pháp tiến hành của chủ thể quản lý nhằm tác động đến đối tượng quản lý giải quyết 29 những vấn đề cụ thể của hệ quản lý, làm cho hệ vận hành, phát triển đạt được mục tiêu mà chủ thể quản lý đã đề ra và phù hợp với qui luật khách quan Phương pháp quản lý là cách thức tác động của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục đích đặt ra Phương pháp quản lý là cách thức mà chủ thể quản lý . tác quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn. - Đánh giá thực trạng hoạt động dạy - học và quản lý dạy học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. . - Lần đầu tiên đưa ra biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. - Xây dựng biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn nghiệp vụ. Hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC, Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KHÁCH SẠN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI, Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KHÁCH SẠN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm