Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay

115 399 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:56

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM VĂN TỊCH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGÔ QUANG SƠN HÀ NỘI – 2012 ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Các ký hiệu : Tác động qua lại : Tác động 1 chiều Các chữ viết tắt CĐSP Cao đẳng sư phạm CNH Công nghiệp hoá CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất ĐDDH Đồ dùng dạy học ĐHBK Đại học bách khoa ĐNGV Đội ngũ giáo viên ĐPT Đa phương tiện GADHTH Giáo án dạy học tin học GD – ĐT Giáo dục và đào tạo GV Giáo viên HĐH Hiện đại hoá HT Hiệu trưởng PHT Phó hiệu trưởng PPDH Phương pháp dạy học PTKTDH Phƣơng tiện kỹ thuật dạy học SGK Sách giáo khoa SKKN Sáng kiến kinh nghiệm SV Sinh viên TTCM Tổ trưởng chuyên môn iii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Trang Bảng 2.1. Thống kê mức độ sử dụng PTKTDH hiện đại trong dạy học của bộ môn Tin học khoa Hệ thống thông tin kinh tế 38 Bảng 2.2. Nhận thức của CBQL và GV về công tác quản lý hoạt động dạy học Tin học 39 Bảng 2.3. Tổng hợp đánh giá của CBQL và GV về mức độ thực hiện quản lý giờ dạy trên lớp của GV 44 Bảng 2.4. Tổng hợp đánh giá của CBQL và GV về mức độ thực hiện quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn 48 Bảng 2.5. Tổng hợp đánh giá của CBQL và GV về mức độ thực hiện quản lý công tác bồi dưỡng GV 50 Bảng 2.6. Việc thực hiện phương pháp giảng dạy của giảng viên 53 Bảng 2.7. Ý kiến sinh viên về phương pháp dạy học của giáo viên 55 Bảng 2.8. Ý kiến đánh giá của GV về tổ chức, kiểm tra kết quả học tập SV 57 Bảng 2.9. Hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV 58 Bảng 3.1. Các nhóm đối tượng được khảo nghiệm 88 Bảng 3.2. Tổng hợp ý kiến của các chuyên gia về tính cần thiết và tính khả thi của các biện quản lý dạy học Tin học được đề xuất 89 Sơ đồ 1.1. Các chức năng quản lý 12 iv MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Danh mục các bảng, biểu iii Mục lục iv MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC Ở CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG 6 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 6 1.1.1. Ngoài nước 6 1.1.2. Trong nước 7 1.2. Một số khái niệm cơ bản 9 1.2.1. Quản lý 9 1.2.2. Quản lý giáo dục 13 1.2.3. Quản lý nhà trường 14 1.2.4. Quản lý hoạt động dạy học 15 1.2.5. Phương pháp dạy học 18 1.2.6. Đổi mới phương pháp dạy học 19 1.2.7. Khái niệm tin học 19 1.2.8. Quản lý hoạt động dạy học tin học 20 1.2.9. Biện pháp quản lý 21 1.2.10. Môi trường học tập đa phương tiện 21 1.3. Quản lý hoạt động dạy học tin học ở các trường Cao đẳng 25 1.3.1. Quản lý việc thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tin học 25 1.3.2. Quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên cho GV 27 1.3.3. Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV 29 1.3.4. Quản lý hoạt động học tập của SV 30 Tiểu kết chương 1 32 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH 33 2.1. Vài nét về trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh 33 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 33 2.1.2. Tổ chức của trường 34 2.1.3. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế 35 v 2.2. Hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh 36 2.2.1. Về mục tiêu 36 2.2.2. Về nội dung 36 2.2.3. Về phương pháp 37 2.2.4. Phần củng cố và hướng dẫn sinh viên học tập ở nhà 37 2.2.5. Về hình thức 37 2.2.6. Về sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại 37 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh 38 2.3.1. Nhận thức của cán bộ quản lý và giảng viên về công tác quản lý hoạt động dạy học tin học 38 2.3.2. Thực trạng về quản lý hoạt động giảng dạy 41 2.3.3. Thực trạng về quản lý hoạt động học tập của SV 59 2.4. Phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy học Tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh 60 2.4.1. Mặt mạnh 60 2.4.2. Mặt yếu 62 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 63 Tiểu kết chương 2 64 Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 65 3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp 65 3.1.1.Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 65 3.1.2.Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 65 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 66 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 66 3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học 67 3.2.1. Biện pháp 1: Tăng cường chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, chương trình dạy học 67 3.2.2. Biện pháp 2: Tăng cường đầu tư mua sắm phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại, xây dựng phòng học đa phương tiện 70 3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường xây dựng và thực hiện quy trình thiết kế giáo án dạy học môn tin học theo hướng tích cực hoá nhận thức của SV 75 3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường xây dựng và thực hiện quy trình sử dụng giáo án dạy học môn tin học theo hướng tích cực hoá nhận thức của SV 78 vi 3.2.5. Biện pháp 5: Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng giảng viên, đổi mới phương pháp dạy học 80 3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học và đánh giá kết quả học tập của SV 82 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 86 3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 87 Tiểu kết chương 3 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 93 1.Kết luận 93 2. Khuyến nghị 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 100 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công nghệ thông tin có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động của đời sống xã hội ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật thì yêu cầu cấp thiết là phải trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng cơ bản, đồng thời dạy cách học cho người học, tạo cho họ khả năng, thói quen và niềm say mê học tập suốt đời. Đảng và nhà nước ta đã xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công nghệ thông tin và truyền thông cũng như những yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng được yêu cầu CNH, HĐH đất nước, hướng tới nền kinh tế tri thức. Vì vậy, nghị quyết trung ương 2 khoá 8 đã khẳng định: “Chiến lược phát triển đất nước ta là chiến lược dựa vào tri thức và thông tin, chiến lược đi tắt đón đầu với mũi nhọn là công nghệ thông tin”. Để thực hiện được chiến lược trên thì vai trò của giáo dục và đào tạo là hết sức quan trọng, trong đó phải kể đến vai trò của các trường Cao đẳng, Đại học trong việc dạy học về tin học và công nghệ thông tin. Trong những năm qua, việc đào tạo tin học được mở ra với nhiều loại hình đào tạo, trong đó đào tạo ở các trường Cao đẳng, Đại học giữ vai trò then chốt, có khả năng cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Mặc dù nghành giáo dục đã nỗ lực không ngừng và thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, tuy nhiên qua đánh giá chất lượng nói chung, chất lượng dạy học từng môn học vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chất lượng dạy học tin học cho sinh viên. Nhìn chung, trình độ tin học đa phần học sinh, sinh viên nước ta, mặc dù đã chú trọng hơn trước nhưng vẫn còn yếu hơn học sinh, sinh viên của một số nước trong khu vực. Những yếu kém, bất cập về chất lượng giáo dục có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và 2 khách quan, nhưng trước hết là do công tác quản lý chưa theo kịp yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Dạy học môn tin học là hết sức cần thiết. Trong những năm qua dạy học môn tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh đã được quan tâm nhưng chưa thoả đáng mặc dù Trường trang bị các phòng máy vi tính cho sinh viên và trang bị máy chiếu đa năng cho giáo viên sử dụng trong giảng dạy. Nhưng hiệu quả của việc dạy học tin học còn rất thấp. Nguyên nhân do Giáo viên chưa nhận thức được hết vai trò và ý nghĩa của việc dạy học môn Tin học, chưa đủ kiến thức, kỹ năng tin học cơ bản; Một số cán bộ quản lý còn hạn chế về trình độ tin học, chưa có khả năng định hướng cho giáo viên nhận thức đúng về bản chất của giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT. Công tác quản lý dạy học trong nhà trường nói chung, quản lý dạy học môn tin học nói riêng chưa được quan tâm đúng mức và chưa thật sự khoa học, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Việc dạy và học còn mang nặng tính thành tích, khả năng sử dụng máy vi tính của sinh viên kém, phần lớn không đáp ứng được yêu cầu khi thi tuyển dụng vào các công ty nước ngoài. Cả người dạy và người học đều ngại hoặc không có thói quen sử dụng các phương tiện hiện đại như: Máy vi tính, máy chiếu và khai thác Internet trong quá trình dạy và học môn Tin học. Do đó, công tác quản lý dạy học môn tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trƣờng Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay” là vấn đề mang tính cần thiết. 2. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận, quản lý hoạt động dạy học tin học. - Khảo sát và phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh. 3 - Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài Do điều kiện về thời gian và khả năng có hạn, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu việc quản lý hoạt động dạy học tin học tại trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. 5. Giả thuyết khoa học Hiện nay quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh đã đạt được những kết quả nhất định xong còn nhiều bất cập. Nếu chọn lựa, đề xuất và áp dụng hệ thống biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học phù hợp với điều kiện thực tiễn thì sẽ nâng cao chất lượng dạy học môn tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học tin học ở các trường Cao đẳng. - Khảo sát và phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh. - Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu luật giáo dục, các văn kiện của Đảng và Nhà nước về định hướng phát triển giáo dục và đào tạo. - Nghiên cứu các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tài liệu khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Thông qua các phiếu trưng cầu ý kiến, tìm hiểu nhận thức, nguyện vọng của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh để thu thập thông tin về thực trạng quản lý hoạt động dạy học tin học ở Trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh… - Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý hoạt động dạy học tin học. - Phương pháp bổ trợ: Trực tiếp đi dự một số giờ dạy môn tin học; Tiến hành phỏng vấn học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý; Rút ra được những nhận xét về công tác quản lý hoạt động dạy học tin học. 7.3. Xử lý kết quả điều tra bằng thống kê toán học Phân tích xử lý các thông tin thu được, các số liệu bằng thống kê toán học. 8. Những đóng góp mới của đề tài - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học tin học. - Khảo sát và phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh. - Chọn lựa, đề xuất và áp dụng một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh. [...]... mở đầu; kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học tin học ở các trường Cao đẳng Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh Chƣơng 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản. .. pháp dạy học và quản lý việc giảng dạy Tin học ở các khoa không chuyên, chưa có công trình nghiên cứu để đưa ra các biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tin học ở Hưng yên nói chung và trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh nói riêng Việc nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tin học để nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh là cần thiết... với xã hội - Hai là: Ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tạo môi trường học tập cho học sinh Tổng quan nghiên cứu vấn đề, chúng tôi chưa thấy có tác giả nào đi sâu vào nghiên cứu các biện pháp để quản lý dạy học Tin học, đặc biệt là chưa đưa ra được biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tin học ở một trường Cao đẳng cụ thể 1.1.2 Trong nước Trong xu thế khoa học và kỹ thuật... Dạy điều khiển học, học tuân thủ dạy Tuy nhiên, việc học phải chủ động, cách học phải thông minh, có phương pháp sáng tạo 1.2.4.2 Quản lý hoạt động dạy học Quản lý hoạt động dạy học chính là quản lý cách thức làm việc của thầy và trò trong việc chuyển tải nội dung dạy học Việc quản lý ở đây không 16 chỉ là quản lý việc sử dụng hợp lý các phương pháp giảng dạy - học tập, để nâng cao hiệu quả quá trình... nghiên cứu về quản lý việc dạy học Tin học trong dạy học như: - Tác giả Trương Văn Ân, Trường Cao đẳng sư phạm Bình Dương nghiên cứu “Thực trạng công tác quản lý việc giảng dạy Tin học ở các khoa không chuyên Trường CĐSP Bình Dương và một số giải pháp Tác giả nghiên cứu rất kỹ về thực trạng của việc dạy học bộ môn Tin học và đưa ra các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tin học ở các khoa... Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC Ở CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Ngoài nước Một số quốc gia Châu Á đặc biệt là các nước có nền giáo dục phát triển đã có những biện pháp quản lý dạy học Tin học như: Năm 1981 Singapore thông qua một đạo luật về Tin học hóa Quốc gia quy định ba nhiệm vụ: - Một là: Thực hiện. .. công cụ hỗ trợ cho GV giảng dạy Khi các PTKTDH hiện đại được tích hợp vào trong các phòng học để tạo ra môi trường học tập ĐPT cho SV việc nâng cao chất lượng giảng dạy của các trường Cao đẳng nói chung cũng như môn Tin học sẽ khả thi hơn 1.3 Quản lý hoạt động dạy học tin học ở các trƣờng Cao đẳng 1.3.1 Quản lý việc thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tin học 1.3.1.1 Quản lý việc thiết kế GADHTH * Lập... giá trị chủ quan trong bản thân người học Hoạt động dạy học là hoạt động trung tâm trong bất cứ loại hình nhà trường nào, dưới góc độ của giáo dục học Dạy học là một quá trình toàn vẹn có sự thống nhất giữa hai mặt của các chức năng hoạt động dạy và hoạt động học Hoạt động dạy và hoạt động học luôn gắn bó, không tách rời nhau thống nhất và biện chứng cho nhau tạo thành hoạt động chung Dạy điều khiển học, ... Tin học hóa Quốc gia quy định ba nhiệm vụ: - Một là: Thực hiện việc tin học hoá mọi công việc hành chính và hoạt động của chính phủ - Hai là: Dạy tin học ở trường phổ thông; Ứng dụng CNTT trong dạy học; Quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học; Ứng dụng CNTT trong quản lý trường học - Ba là: Phát triển và thúc đẩy công nghiệp dịch vụ tin học ở Singapore Một uỷ ban máy tính quốc gia (NCB) được thành lập để... đến vấn đề quản lý ứng dụng Tin học trong giáo dục và nâng cao chất lượng dạy học: - Dạy học Tin học trong hoạt động và bằng hoạt động của tác giả Lê Khắc Thành (Dự án đào tạo giảng viên Trung học cơ sở) nêu lên cách dạy một nội dung Tin học cho sinh viên Đó là khi dạy nội dung Tin học, người giảng viên phải biết phân tích nội dung đó thành những hoạt động rồi căn cứ vào mục đích tiết học, trình . học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh. - Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. . trường Cao đẳng Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh Chƣơng 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao. đề tài - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học tin học. - Khảo sát và phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC Ở CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm