Các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo của Trường Trung học Kỹ thuật - Dạy nghề Bắc Giang

124 491 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀNỘI KHOA SƯ PHẠM TRƯƠNG THỊ KIM NGÂN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC DẠY NGHỀ BẮC GIANG Nghd :PGS.TS TRẦN KHÁNH ĐỨC Hà nội : 2006 3 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lí do chọn đề tài 6 2. Mục đích nghiên cứu 9 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 9 4 . Giả thiết khoa học 10 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 10 6. Các phương pháp nghiên cứu. 10 7. Giới hạn đề tài 10 8. Cấu trúc luận văn 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 1.1. Tổng quan hệ thống Giáo dục nghề nghiệp 12 1.1.1. Một số nước trên Thế giới 12 1.1.2. Việt Nam 15 1.1.2.1. Sự phát triển của hệ thống giáo dục nghề nghiệp 15 1.1.2.2. Giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân 18 1.2. Một số khái niệm cơ bản 26 1.2.1. Quản lý 26 1.2.2. Chất lượng 29 1.2.3. Quản lý chất lượng 29 1.2.4. Đào tạo 31 1.2.5. Chất lượng đào tạo 32 1.2.5. Quản lý chất lượng đào tạo 35 1.3. Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng đào tạo 36 1.3.1. Cơ sở lý luận về giáo dục 36 1.3.1.1. Mục tiêu quản lý 36 1.3.1.2. Chức năng của quản lý 37 4 1.3.1.3. Các phương pháp quản lý 39 1.3.1.4. Đánh giá hiệu lực quản lý 43 1.3.2. Mô hình kiểm soát chất lượng đào tạo 43 1.3.3. Mô hình quản lý chất lượng đào tạo tổng thể TQM 44 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT - DẠY NGHỀ BẮC GIANG 2.1. Vài nét về trường trung học kỹ thuật - dạy nghề Bắc Giang 47 2.2. Thực trạng công tác đào tạo và ở trường THKT DN Bắc Giang 48 2.2.1. Quy mô đào tạo 48 2.2.2. Cơ cấu ngành nghề, hệ đào tạo 49 2.2.3. Tổ chức đào tạo 50 2.2.4. Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên 52 2.2.5. Chất lượng đào tạo 54 2.3. Thực trạng công tác quản lý chất lượng đào tạo 57 2.3.1. Quản lý tuyển sinh 60 2.3.2. Quản lý tổ chức quá trình đào tạo 62 2.3.4. Quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 63 2.4. Đánh giá chung (SOWT) của công tác quản lý chất lượng đào tạo ở trường THKT - DN Bắc Giang. 69 2.4.1. Điểm mạnh 69 2.4.2. Điểm yếu 70 2.4.3. Thời cơ 72 2.4.4. Thách thức 74 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT - DẠY NGHỀ BẮC GIANG 5 3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp 75 3.1.1. Một số quan điểm của Đảng và của ngành GD & ĐT trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 75 3.1.2. Định hướng phát triển công tác đào tạo nhân lực lao động kỹ thuật của tỉnh Bắc Giang 76 3.2. Các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo của trường THKT - DN Bắc Giang 80 3.2.1. Quản lý công tác tuyển sinh 80 3.2.2. Quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo. 83 3.2.3. Quản lý quá trình tổ chức đào tạo 84 3.2.3.1. Quản lý hoạt động giảng dạy 84 3.2.3.2 Quản lý hoạt động học tập 86 3.2.4 . Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên 88 3.2.5. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 91 3.2.6. Quản lý kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả đào tạo 92 3.3 . Các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện các biện pháp 94 3.3.1. Sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp đối với công tác đào tạo. 94 3.3.2. Có chính sách hợp lý để khuyến khích phát triển công tác đào tạo. 95 3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của một số biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ở THKTDN 96 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận 99 2. Khuyến nghị 102 6 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 CÁC PHỤ LỤC 107 2 KÝ HIỆU CỤM TỪ VIẾT TẮT THKT - DN GD & ĐT LĐTB & XH GDNN TCCN - DN THCN ĐH/THCN/CNKT THCS THPT UBND HĐND Trung học kỹ thuật dạy nghề Giáo dục và đào tạo Lao động thương binh và xã hội Giáo dục nghề nghiệp Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề Trung học chuyên nghiệp Đại học/ Trung học chuyên nghiệp/ Công nhân kỹ thuật Trung học cơ sở Trung học phổ thông Uỷ ban nhân dân Hội đồng nhân dân 7 MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1.1. Về lí luận: Sự phát triển của nền kinh tế tri thức và toàn cầu hoá đã có tác động đến giáo dục nghề nghiệp ở các nước. Khi nền kinh tế và xã hội càng phát triển và quốc tế hoá, giáo dục nghề nghiệp càng phải đáp ứng các nhu cầu 8 đa dạng hơn về nguồn nhân lực. Trong thời đại ngày nay, một việc làm cần thiết mà tất cả các lực lượng xã hội làm việc cùng nhau để phát triển luật pháp và chính sách, thành lập cơ cấu tổ chức và thiết kế lại các chương trình để đảm bảo rằng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng thoả đáng các nhu cầu đa dạng của tất cả thành viên xã hội hoặc tái tham gia vào thế giới nghề nghiệp. Đất nước đang chuyển sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ của kinh tế tri thức, của công nghệ thông tin, của hội nhập và hoà bình. Sự thay đổi về quy mô cũng như trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ, đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật viên, cán bộ thực hành và công nhân kỹ thuật đủ về số lượng và mạnh về chất lượng, có trình độ và năng lực thực hiện công việc, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đào tạo nghề cho người lao động giữ một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia trên thế giới, vì lực lượng lao động được đào tạo nghề bao giờ cũng là lực lượng sản xuất trực tiếp và đông đảo nhất trong cơ cấu lao động kĩ thuật. Thực hiện tốt việc đào tạo nghề sẽ giúp cho mỗi quốc gia có được đội ngũ công nhân kĩ thuật có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, khắc phục được tình trạng thừa thày, thiếu thợ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu lao động kĩ thuật cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu kinh tế đã và đang biến đổi mạnh mẽ với sự tăng nhanh tỉ trọng của các nghành công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, những yêu cầu phát triển các lĩnh vực xã hội như y tế, giáo dục, văn hoá cũng tăng nên nhanh chóng. Quá trình phát triển đời sống kinh tế - xã hội với trình độ dân trí ngày càng cao đã và đang đặt ra nhu cầu mới về nhân lực, cả về cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo, phân bố theo vùng 9 lãnh thổ, ngành kinh tế đòi hỏi phải có nhận thức mới, cách tiếp cận mới và những giải pháp mới về đào tạo và quản lí, sử dụng nhân lực, đặc biệt trong điều kiện tiến bộ nhanh chóng của khoa học - công nghệ, những thay đổi về tổ chức sản xuất và phân công lao động xã hội. Các quan niệm thày - thợ cũng cần có cách nhìn nhận mới. Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX đã xác định, cần “ điều chỉnh hợp lí cơ cấu bậc học, ngành nghề, cơ cấu vùng trong hệ thống giáo dục đào tạo phù hợp với yêu cầu học tập của nhân dân, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn mới” Nghị quyết hội nghị TWII (khoá VIII) về định hướng phát triển giáo dục đào tạo của nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã xác định rõ trọng tâm ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân công lại lao động, phát huy triệt để nguồn vốn con người - nguồn lực quan trọng nhất trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực không chỉ cấp bách đối với các khu vực đô thị - công nghiệp lớn mà còn đặt ra gay gắt đối với khu vực miền núi - dân tộc - một khu vực đất rộng, người thưa, kinh tế chưa phát triển và trình độ dân trí còn thấp kém. Nhu cầu nhân lực của khu vực miền núi dân tộc có những nét khác biệt cả về số lượng, cơ cấu loại hình và những điều kiện tổ chức thực hiện do đó cần có một số chiến lược phát triển nguồn nhân lực thích hợp với khu vực này, góp phần tích cực giải quyết vấn đề phát triển nhân lực chung cho toàn quốc. Có thể nói vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở khu vực miền núi dân tộc là một vấn đề hết sức cấp bách - khó khăn nhưng là một khâu đột phá nhằm nâng cao năng lực nội sinh, phát huy nguồn vốn con người cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của các dân tộc miền núi nói chung và khu vực miền núi phía Bắc nói riêng, hướng tới sự kết hợp phát 10 triển nguồn nhân lực tại chỗ với nguồn nhân lực từ các khu vực phát triển khác thông qua quá trình đào tạo điều động và phân bố lại lao động trên phạm vi từng vùng và cả nước. Phát triển nguồn nhân lực gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. 1.2. Về thực tiễn: Cùng với sự phát triển của đất nước, mặc dù Bắc Giang là một tỉnh miền núi mới được tái lập, nền kinh tế chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp, cơ sở vật chất xã hội và kết cấu hạ tầng xã hội còn thấp, nguồn thu ngân sách còn hạn hẹp… nhưng do xác định đúng hướng đi nên trong những năm qua nền kinh tế Bắc Giang có những bước phát triển mới, các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại - du lịch, dịch vụ đã được chú trọng và phát triển mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển dịch cơ cấu khu vực nông thôn. Các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch, đầu tư xây dựng, tạo cơ sở cho thu hút đầu tư, bước đầu đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp, là tiền đề cho sự phát triển với tốc độ cao hơn trong thời gian tới. Khu công nghiệp Đình Trám - Việt Yên với quy mô 100 ha, đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I, đang triển khai đầu tư giai đoạn II; đã có 30 dự án được chấp thuận đầu tư, thuê 76% diện tích, với tổng vốn đăng ký gần 700 tỷ đồng và 4,1 triệu USD. Cụm công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng - Yên Dũng với quy mô 150 ha, đang đề nghị Chính phủ cho phép nâng cấp thành khu công nghiệp; đã có 20 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 218 tỷ đồng. Có 2 dự án quy mô lớn là cụm công nghiệp ô tô Đồng Vàng và nhà máy nhiệt điện Sơn Động đang được triển khai đầu tư xây dựng. Các huyện, thành phố Bắc Giang đã hình thành được 9 cụm, điểm công nghiệp với tổng diện tích 85,7 ha; thu hút trên 100 dự án nhỏ với tổng vốn đầu tư khoảng 350 tỷ đồng. Đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu công nghiệp Quang Châu với diện tích từ 500 đến 600 ha [...]... đẩy tôi chọn đề tài: “ Các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo của trường Trung học Kỹ thuật Dạy nghề của tỉnh Bắc Giang làm đề tài nghiên cứu của mình 2 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý chất lượng đào tạo, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp quản lý chất lượng đào tạo của trường THKT- DN Bắc Giang đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực lao động kỹ thuật cho sự nghiệp công... có các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo dựa trên những nét đặc thù của quá trình đào tạo nhân lực đáp ứng với nhu cầu thị trường lao động của địa phương thì sẽ nâng cao được chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý và quản lý chất lượng đào tạo 5.2 Nghiên cứu thực trạng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo nhân lực ở Trường THKT - DN Bắc giang. .. THKT DN Bắc Giang 8 Cấu trúc luận văn 12 Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương 1 Cơ sở lí luận về quản lý và quản lý đào tạo Chương 2 Thực trạng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo ở Trường THKTDN Bắc Giang Chương 3 Các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo của Trường THKT- DN Bắc Giang 13 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 1.1... - 2010 Hiện nay, mạng lưới trường dạy nghề trên cả nước gồm: + 230 trường dạy nghề, trong đó có 101 trường dạy nghề do các Bộ ngành quản lý, 129 trường dạy nghề do các địa phương quản lý Trường dạy nghề ngoài công lập có 29 trường, chiếm tỷ lệ 12,6 % trên tổng số trường dạy nghề + 212 trường Trung học và Cao đẳng, Đại học có dạy nghề, trong đó có 70 trường Trung hoc kỹ thuật và 30 trường Cao đẳng kỹ. .. xuất các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ở trường THKT - DN Bắc giang 6 Các phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Điều tra - Phỏng vấn - Quan sát -Tổng kết kinh nghiệm 6.3 Phương pháp chuyên gia 7 Giới hạn đề tài Do điều kiện thời gian nghiên cứu có hạn, trong đề tài này chỉ nghiên cứu các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo của trường. .. lấy bằng kỹ thuật, thậm chí có loại hình trường đào tạo cả đại học Các con đường đào tạo trong các loại hình trường nối tiếp nhau, không bị đứt quãng Căn cứ vào số năm đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, có thể xếp đào tạo nghề vào bậc trung học; đào tạo lấy bằng kỹ thuật cũng như kỹ thuật viên và bằng nghề có trình độ cao hơn chứng chỉ nghề có thể xếp vào cấp cao đẳng Đào tạo nghề và kỹ thuật ở trình... nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh nhà và khu vực miền núi phía Bắc 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Quá trình đào tạo nhân lực của trường THKT- DN Bắc Giang - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý chất lượng đào tạo của trường THKT - DN Bắc Giang 11 4 Giả thiết khoa học Trường THKT – DN Bắc Giang mới được thành lập năm 1997, nên chất lượng đào tạo nguồn nhân lực còn nhiều... trị; - Sự biến đổi về chất 1.2.3 Quản lý chất lượng: Quản lý chất lượng là quá trình thiết kế các tiêu chuẩn và duy trì các cơ chế đảm bảo chất lượng để sản phẩm hay dịch vụ đạt được các tiêu chuẩn xác định 1.2.3.1 Hệ thống quản lý chất lượng: Với quan điểm các cơ sở đào tạo là một loại hình dịch vụ xã hội, một số nước đã và đang áp dụng mô hình quản lý chất lượng Sơ đồ 3: Cải tiến liên tục hệ thống quản. .. cá nhân, tạo tiền đề cho họ có thể vào đời hành nghề một cách có năng xuất và có hiệu quả.”  17; tr 45 1.2.5 Chất lượng đào tạo: * Chất lượng đào tạo được đánh giá qua mức độ đạt được mục tiêu đào tạo đã đề ra với một chương trình đào tạo (Lê Đức Ngọc - Lâm Quang Thiệp - Đại học quốc gia Hà Nội) 34 * Chất lượng đào tạo là kết quả của quá trình đào tạo được phản ánh ở các đặc trưng về phẩm chất, giá... chung nhất về công tác tổ chức và quản lý của các cơ sở đào tạo là: * Phải xác định được mục tiêu, kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường * Hoạt động đào tạo của nhà trường phải gắn với nhu cầu của thị trường lao động * Một số nội dung chủ yếu trong công tác quản lý của nhà trường là: Tổ chức và quản lý nhân sự, quản lý chương trình và hoạt động phục vụ đào tạo, quản lý giám sát tài chính 1.2 Một . về quản lý và quản lý đào tạo Chương 2 Thực trạng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo ở Trường THKT- DN Bắc Giang. Chương 3 Các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo của Trường THKT- DN Bắc. soát chất lượng đào tạo 43 1.3.3. Mô hình quản lý chất lượng đào tạo tổng thể TQM 44 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT - DẠY NGHỀ BẮC GIANG. 1.2.1. Quản lý 26 1.2.2. Chất lượng 29 1.2.3. Quản lý chất lượng 29 1.2.4. Đào tạo 31 1.2.5. Chất lượng đào tạo 32 1.2.5. Quản lý chất lượng đào tạo 35 1.3. Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo của Trường Trung học Kỹ thuật - Dạy nghề Bắc Giang, Các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo của Trường Trung học Kỹ thuật - Dạy nghề Bắc Giang, Các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo của Trường Trung học Kỹ thuật - Dạy nghề Bắc Giang, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT - DẠY NGHỀ BẮC GIANG, CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT - DẠY NGHỀ BẮC GIANG, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm