Biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quận Đống Đa - Hà Nội

107 652 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:52

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HÀ THU HIỀN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN” CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HÀ THU HIỀN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN” CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Nhật Thăng HÀ NỘI – 2011 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THÂN THIỆN. 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề xây dựng trƣờng thân thiện. 1.2. Những khái niệm công cụ nghiên cứu đề tài. 1.2.1. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường. 1.2.2. Môi trường giáo dục. 1.2.3. Trường học thân thiện. 1.3. Ý nghĩa của việc xây dựng trƣờng học thân thiện. 1.4. Vai trò của việc quản lý của hiệu trƣởng trong quá trình xây dựng trƣờng học thân thiện. 1.5. Những yếu tố ảnh hƣởng tới việc quản lý của hiệu trƣởng trong việc xây dựng trƣờng học thân thiện. 1.5.1. Những điều kiện văn hóa xã hội. 1.5.2. Quan điểm của các lực lượng tham gia vào xây dựng trường học thân thiện. 1.5.3. Đặc điểm của học sinh trung học cơ sở. 1.6. Tiều kết chƣơng 1. CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THÂN THIỆN CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN ĐỐNG ĐA. 2.1. Một số đặc điểm văn hóa, xã hội của Quận Đống Đa, 1 6 6 7 7 15 16 27 28 31 31 34 35 37 38 38 thành phố Hà Nội. 2.1.1 Tổng quan về vị trí địa lý, văn hóa, xã hội Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 2.1.2. Khái quát về tình hình giáo dục của Quận Đống Đa thành phố Hà Nội. 2.2. Tình hình phát triển giáo dục trung học cơ sở. 2.2.1. Tình hình giáo dục THCS ở Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 2.2.2. Một số thành công về giáo dục THCS. 2.3. Nhận thức của các lực lƣợng trong và ngoài nhà trƣờng về việc xây dựng THTT. 2.4. Đánh giá hiệu quả những biện pháp và nội dung xây dựng THTT của các trƣờng THCS ở quận Đống Đa. 2.5. Đánh giá mức độ hiệu quả các biện pháp quản lý. 2.5.1. Đánh giá hiệu quả các biện pháp quản lý theo ý kiến của cán bộ quản lý và giáo viên. 2.5.2. Đánh giá hiệu quả các biện pháp quản lý theo ý kiến của học sinh. 2.6. Những nguyên nhân ảnh hƣởng tới hiệu quả quản lý xây dựng trƣờng học thân thiện. 2.7. Tiểu kết chƣơng 2. CHƢƠNG III: NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƢỜNg HỌC THÂN THIỆN CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN ĐỐNG ĐA. 3.1. Những nguyên tắc để đề xuất những biện pháp quản 38 41 43 43 45 49 53 56 56 57 59 61 62 62 lý xây dựng trƣờng học thân thiện. 3.1.1. Những biện pháp phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ quản lý của hiệu trưởng trường THCS. 3.1.2. Những biện pháp phải phục vụ việc thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục toàn diện ở trung học cơ sở. 3.1.3. Các biện pháp quản lý phải đồng bộ. 3.1.4. Các biện pháp quản lý phải phát huy tiềm năng trong và ngoài nhà trường. 3.1.5. Những biện pháp quản lý phải phát huy được ý thức tự nguyện, tự giác của các chủ thể tham gia vào xây dựng trường thân thiện. 3.2. Các biện pháp quản lý của hiệu trƣởng. 3.2.1. Xây dựng kế hoạch và quy trình quản lý xây dựng trường học thân thiện. 3.2.2. Hình thành một tổ chức chỉ đạo các nội dung hoạt động trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu xây dựng trường học thân thiện. 3.2.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt (giáo viên và các cộng tác viên) và bồi dưỡng trình độ quản lý sư phạm cho họ. 3.2.4. Tổ chức bồi dưỡng, tuyên truyền cho thầy trò và các lực lượng xã hội tham gia về mục tiêu, nội dung, hoạt động xây dựng THTT. 3.2.5. Tổ chức xây dựng điển hình và tạo dư luận xã hội ủng hộ, tham gia vào xây dựng trường học thân thiện 62 63 63 64 65 66 66 68 70 72 73 3.2.6. Kế hoạch hóa việc sử dụng tiềm năng của xã hội trong quá trình thực hiện xây dựng THTT (nhân lực và vật lực). 3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đã đề xuất. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 75 76 82 84 Hà Thu Hiền DANH TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Danh từ Cán bộ quản lý Giáo viên Học sinh Học sinh tích cực Sách giáo khoa Tự nhiên xã hội Trung bình Trung học cơ sở Trường học thân thiện Ủy ban Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Khoa học công nghệ Viết tắt CBQL GV HS HSTC SGK TNXH TB THCS THTT UBND XHCN KHCN 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Như chúng ta đã biết, quá trình phát triển nhân cách của mỗi người luôn chịu tác động của bốn yếu tố đó là bẩm sinh di truyền – được coi là yếu tố vật chất; có giáo dục, hoạt động và hoàn cảnh TNXH (hoàn cảnh bao gồm hoàn cảnh tự nhiên và hoàn cảnh xã hội) là yếu tố môi trường của quá trình phát triển nhân cách. Trong đó quan hệ xã hội tạo ra bản chất người. Về lý luận cũng như trong thực tế cho thấy “bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội”. Nhận định đó của K.Mác là hoàn toàn đúng bởi lẽ đã có những chứng minh, một con người nếu lọt lòng ra phải sống trong bầy thú (khỉ) thì sau này lớn lên sẽ có những đặc tính của loài thú trong sinh hoạt. Những kết quả nghiên cứu về tội phạm học cho thấy, trên 85% số trẻ em và người lớn phạm pháp, phạm tội đều có một trong những nguyên nhân, đó là gia đình có quan hệ không lành mạnh, không thân thiện. Do đó, có thể khẳng định, môi trường giáo dục càng tốt đẹp bao nhiêu thì đó sẽ là cơ hội, là điều kiện cho mỗi người (nhất là thế hệ trẻ ở tuổi học sinh phổ thông), phát triển nhân cách tốt đẹp, thuận lợi bấy nhiêu. Tuổi thiếu niên là giai đoạn phát triển của trẻ từ 11-15 tuổi, các em được vào học ở trường THCS (từ lớp 6 – 9). Lứa tuổi này có một vị trí đặc biệt và tầm quan trọng trong thời kỳ phát triển của trẻ em, vì nó là thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành và được phản ánh bằng những tên gọi khác nhau như: “thời kỳ quá độ”, “tuổi khó bảo”, “tuổi khủng hoảng”, “tuổi bất trị”, Đây là lứa tuổi có bước nhảy vọt về thể chất lẫn tinh thần, các em đang tách dần khỏi thời thơ ấu để tiến sang giai đoạn phát triển cao hơn (người trưởng thành), tạo nên nội dung cơ bản và sự khác biệt trong mọi mặt phát triển: thể chất, trí tuệ, tình cảm, đạo đức, của thời kỳ này. Ở lứa tuổi 2 thiếu niên, có sự tồn tại song song “vừa tính trẻ con, vừa tính người lớn”, điều này phụ thuộc vào sự phát triển mạnh mẽ về cơ thể, điều kiện sống, hoạt động, của các em. Mặt khác, ở những em cùng độ tuổi lại có sự khác biệt về mức độ phát triển các khía cạnh khác nhau của tính người lớn – điều này do hoàn cảnh sống, hoạt động khác nhau của các em tạo nên. Trong những giai đoạn phát triển của con người, lứa tuổi thiếu niên có một vị trí và ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là thời kỳ phát triển phức tạp nhất và cũng là thời kỳ chuẩn bị quan trọng nhất cho những bước trưởng thành sau này. Thời kỳ niên thiếu quan trọng ở chỗ: trong thời kỳ này, những cơ sở, phương hướng chung của sự hình thành quan điểm xã hội và đạo đức của nhân cách được hình thành, chúng sẽ được tiếp tục phát triển trong tuổi thanh niên, giúp chúng ta có cách đối xử đúng đắn và giáo dục để các em có một nhân cách toàn diện. Điều đó đòi hỏi phải có một môi trường giáo dục lành mạnh, tốt đẹp, Tuy nhiên, thực trạng của môi trường giáo dục hiện nay ở nước ta còn nhiều biểu hiện không thuận lợi mà rất nhiều ban, ngành đã đề cập, điều này đòi hỏi cần phải có sự quản lý thống nhất. “Xây dựng THTT” chính là xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh tốt đẹp, là thiết lập các quan hệ tích cực để học sinh được sống, rèn luyện trong môi trường thuận lợi. Phong trào “Xây dựng THTT” được phát động vào năm 2007 nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Bản thân THTT không tự nhiên mà có, mà là kết quả của quá trình phấn đấu gian khổ, phối hợp nhiều lực lượng, trong đó, thầy và trò là lực lượng nòng cốt, sẽ trở thành hiện thực sau một quá trình tự hoàn thiện, khắc phục yếu kém, thách thức, là mô hình của trường chuẩn quốc gia. Chính vì là phong trào mới được phát động nên sẽ là ình thường khi mà nhiều trường thực hiện còn nhiều lúng túng, không thống nhất. Vì vậy, có thể nói, nếu có các biện pháp quản lý khoa học, hợp lý thì sẽ xây 3 dựng được THTT. Do đó, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Biện pháp quản lý xây dựng THTT của hiệu trưởng trường trung học cở sở Quận Đống Đa, Hà Nội”. 2. Mục đích nghiên cứu: Tìm các biện pháp quản lý phát huy tiềm năng trong và ngoài nhà trường thực hiện thống nhất mục tiêu xây dựng THTT. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu: 3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình xây dựng các quan hệ thân thiện thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục THCS trong giai đoạn hiện nay. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý quá trình xây dựng mối quan hệ thân thiện trong giáo dục học sinh. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: 4.1. Xác định cơ sở lý luận của Quản lý xây dựng THTT. 4.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức và việc làm của cán bộ quản lý trường và giáo viên về việc xây dựng THTT và quản lý việc xây dựng THTT ở Quận Đống Đa, Hà Nội. 4.3. Đề xuất những biện pháp Quản lý xây dựng THTT của Hiệu trưởng trường THCS. 5. Giả thuyết khoa học: “Xây dựng THTT” thực chất là xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo ra sự tác động đồng thuận, thống nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường với các tổ chức xã hội khác. Song, trên thực tế, ở mỗi trường và giữa các trường chưa có quản lý thống nhất nên hiệu quả [...]... triển của nhà trường và hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc thực hiện phương hướng phát triển đó Quản lý nhà trường do chủ thể quản lý bên trong nhà 14 trường bao gồm các hoạt động: quản lý giáo viên, quản lý học sinh, quản lý quá trình dạy học – giáo dục, quản lý cơ sở vật chất trang thiêt bị trường học, quản lý tài chính trường học, quản lý lớp học như nhiệm vụ của giáo viên, quản lý quan hệ giữa nhà trường. .. trình nghiên cứu nào tập trung phân tích giáo dục THCS ở một khu vực, bàn một cách hệ thống biện pháp quản lý xây dựng THTT, vì vậy, tác giả nghiên cứu Biện pháp quản lý xây dựng THTT của hiệu trưởng trường trung học cở sở Quận Đống Đa, Hà Nội 1.2 Những khái niệm công cụ nghiên cứu đề tài 1.2.1 Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường Khi bàn đến hoạt động quản lý và người quản lý, cần khởi đầu từ khái... Chương 3: Những biện pháp quản lý xây dựng THTT của hiệu trưởng trường THCS Quận Đống Đa 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THÂN THIỆN 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề xây dựng trƣờng thân thiện Trên thế giới, mô hình THTT được triển khai xây dựng ở những nước đang phát triển vào những năm đầu tiên của thế kỷ 21 nhằm mục tiêu huy động tổng lực của nhà trường, gia đình, cộng đồng... bộ quản lý các trường, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh 4 8 Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khuyến nghị và tài liệu tham khảo, kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện trong 3 chương Cụ thể như sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận của việc quản lý xây dựng THTT - Chương 2: Thực trạng quản lý xây dựng THTT của hiệu trưởng trường THCS Quận Đống Đa - Chương 3: Những biện pháp quản. .. phương pháp xử lý thông tin Sử dụng thống kê toán học, sử dụng phần mềm tin học 7 Giới hạn và phạm vi nghiên cứu: 7.1 Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Nghiên cứu, khảo sát các trường THCS ở quận Đống Đa, Hà Nội 7.2 Giới hạn nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu các biện pháp quản lý tổ chức của hiệu trưởng xây dựng trường THCS thành trường thân thiện 7.3 Giới hạn đối tượng khảo sát: 5 trường THCS ở quận Đống Đa. .. sách hàng đầu) thì quản lý giáo dục phải lấy nhà trường làm căn bản (school – based management) và quản lý nhà trường phải lấy quản lý việc dạy học làm khâu trung tâm, việc dạy học phải xuất phát từ người học và hướng vào người học (learner centred teaching) Quản lý nhà trường bao gồm hai loại: tác động của những chủ thể quản lý bên trên và bên ngoài nhà trường; tác động của những chủ thể quản lý bên... bên trong nhà trường Quản lý nhà trường là những tác động quản lý của các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên nhằm hướng dẫn và tạo điều kiện cho hoạt động giảng dạy, học tập, giáo dục của nhà trường Quản lý nhà trường cũng bao gồm những chỉ dẫn, quyết định của các thực thể bên ngoài nhà trường nhưng có liên quan trực tiếp đến nhà trường như cộng đồng được đại diện dưới hình thức hội đồng nhà trường (hội.. .xây dựng môi trường thân thiện để giáo dục còn nhiều hạn chế Chính vì vậy, trong nhà trường, trong quan hệ học sinh ở ngay cùng một trường gần đây xảy ra những hiện tượng tiêu cực, thậm chí nhiều hiện tượng bạo lực diễn ra ngay giữa sân trường Nếu có những biện pháp quản lý khoa học, hợp lý thì sẽ xây dựng được môi trường lành mạnh, tạo ra được sự thống nhất quản lý, chăm sóc giáo dục học sinh... kiện của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - Xây dựng THTT còn là quá trình gắn quá trình giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống, lý luận với thực hành góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, Với phương châm “giáo dục tức là cuộc sống”, “nhà trường là xã hội”, “lấy học sinh làm trung tâm” học bắt đầu từ làm, xây dựng trường học thân thiện giúp nhà trường gắn... tại trường THCS Vạn Phúc, Thành phố Hà Đông, Hà Tây (nay thuộc Quận Hà Đông, Hà Nội) với mục tiêu chính là huy động sức mạnh toàn xã hội xây dựng cho trẻ một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học Có thể thấy, cho đến nay, nghiên cứu xây dựng . - Chương 1: Cơ sở lý luận của việc quản lý xây dựng THTT. - Chương 2: Thực trạng quản lý xây dựng THTT của hiệu trưởng trường THCS Quận Đống Đa. - Chương 3: Những biện pháp quản lý xây dựng. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN” CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HÀ THU HIỀN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN” CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN ĐỐNG ĐA
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quận Đống Đa - Hà Nội, Biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quận Đống Đa - Hà Nội, Biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quận Đống Đa - Hà Nội, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN., CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN ĐỐNG ĐA, CHƯƠNG 3. NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN ĐỐNG ĐA, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm