Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

107 1,647 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:52

. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGÔ ĐỨC SÁU BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 2 HÀ NỘI - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGÔ ĐỨC SÁU BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Ngƣời Hƣớng dẫn: TS. TỪ ĐỨC VĂN 2 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………… 1 2. Mục đích nghiên cứu………………………………………………… 3 3. Khách thể nghiên cứu……………………………………………… 3 4. Giả thuyết khoa học…………………………………………………. 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………………… 4 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu…………………………………… 4 7. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………. 4 8. Cấu trúc luận văn……………………………………………………. 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 6 TRUNG HỌC CƠ SỞ……………………………………………………………… 1.1. Vài nét sơ lược các công trình nghiên cứu phát triển đội ngũ giáo viên 6 1.2. Một số khái niệm cơ bản……………………………………………… 8 12.1. Giáo viên, đội ngũ giáo viên…………………………………………… 8 1.2.2. Phát triển đội ngũ giáo viên……………………………………………… 13 1.3. Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông ……………………… 14 1.3.1. Lập quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên…………………………… 15 1.3.2. Tuyển chọn, sử dụng…………………………………………………… 15 1.3.3. Đào tạo, bồi dưỡng………………………………………………………. 18 1.3.4. Kiểm tra, đánh giá đội ngũ………………………………………………. 19 1.3.5. Thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên……………………… 21 1.4. Phát triển đội ngũ giáo viên yếu tố quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục………………………………………………………………… 21 3 1.4.1. Đặc điểm lao động của người giáo viên THCS………………………… 21 1.4.2. Chất lượng giáo viên…………………………………………………… 22 1.4.3. Những yêu cầu về chất lượng đội ngũ giáo viên THCS……………… 24 1.5. Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng giáo viên 25 1.5.1 Cơ chế chính sách đối với giáo viên 27 1.5.2 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 28 1.5.3 Môi trường, điều kiện làm việc 29 1.5.4 Ý thức trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp của giáo viên 30 Kết luận chương 1……………………………………………………… 31 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG THCS HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ………………… 32 2.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 32 2.1.1. Điều kiện tự nhiên……………………………………………………… 32 2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội…………………………………… 33 2.1.3. Tình hình phát triển giáo dục huyện Lâm Thao………………………… 33 2.2. Khái quát về giáo dục Trung học Cơ sở huyện Lâm Thao hiên nay 43 2.2.1. Khái quát về phát triển giáo dục Trung học Cơ sở huyện Lâm Thao… 43 2.2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên các Trường THCS của huyện Lâm Thao… 47 2.3. Thực trạng các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của các Trường Trung học Cơ sở huyện Lâm Thao 51 2.3.1. Thực trạng về quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên………………… 51 2.3.2. Thực trạng về bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên…………………………. 51 2.3.3. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên………………………………………………………………… 53 4 2.3.4. Thực trạng việc thanh tra, đánh giá, xếp loại đội ngũ giáo viên…………. 53 2.3.5. Thực trạng về thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ giáo viên 56 2.4. Đánh giá chung về thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên các Trường Trung học Cơ sở huyện Lâm Thao những năm qua………… 57 2.4.1 Ưu điểm………………………………………………………………… 57 2.4.2 Hạn chế………………………………………………………………… 58 2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là……………………………. 59 Kết luận chương 2………………………………………………………. 61 Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ 3.1. Những cơ sở định hướng và nguyên tắc đề xuất các biện pháp………… 62 3.1.1 Những cơ sở định hướng các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Lâm Thao 62 3.1.2 Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp………… 67 3.2 Dự báo quy mô giáo phát triển giáo dục THCS và những điều kiện ảnh hưởng tới phát triển đội ngũ giáo viên THCS 65 3.3 Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Lâm Thao 68 3.2.1. Biện pháp 1………………………………………………………………. 68 3.2.2. Biện pháp 2………………………………………………………………. 72 3.2.3. Biện pháp 3………………………………………………………………. 77 3.2.4. Biện pháp 4………………………………………………………………. 83 3.2.5. Biện pháp 5………………………………………………………………. 87 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ…………………………………… 90 3.4. Khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 91 5 Kết luận chương 3……………………………………………………… 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 1. Kết luận………………………………………………………………… 94 2. Khuyến nghị…………………………………………………………… 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 6 NHỮNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 1. CB Cán bộ 2. CNH Công nghiệp hóa 3. CBQL Cán bộ quản lý 4. CBQLGD Cán bộ quản lý giáo dục 5. CSTĐ Chiến sỹ thi đua 6. DTNT Dân tộc Nội trú 7. ĐHSP Đại học Sư phạm 8. ĐNGV Đội ngũ giáo viên 9. GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 10. GV Giáo viên 11. HĐH Hiện đại hóa 12. LLCT Lý luận Chính trị 13. LĐTT Lao động tiên tiến 14. LĐXS Lao động Xuất sắc 15. PTr Phát triển 16. SL Số lượng 17. TL Tỷ lệ 18. THCS Trung học cơ sở 19. THPT Trung học Phổ thông 20. UBND Ủy ban nhân dân 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X xác định: “ Trên cơ sở thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong đó lấy việc phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa – hiện đại hóa vào năm 2020. Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta phải có những bước đi tuần tự và có những bước nhảy vọt. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH là nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách và là khâu đột phá của nước ta hiện nay. Giáo dục - Đào tạo với chức năng, nhiệm vụ của mình là nhân tố, là tiền đề phát triển nguồn vốn con người có vai trò quan trọng mang ý nghĩa quyết định đến nguồn nhân lực và do đó ý nghĩa quyết định đến trình độ phát triển của đất nước. Để thực hiện được mục tiêu giáo dục đã được khẳng định trong Luật giáo dục năm 2005 phải tập trung ưu tiên phát triển đội ngũ nhà giáo; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã chỉ rõ: “ Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh CNH, HĐH Đất nước”. Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã xác định “ để bảo đảm chất lượng giáo dục phải giải quyết tốt vấn đề thầy giáo và để có sự chuyển biến căn bản trong đội ngũ thầy giáo thì phải thực hiện chính sách khuyến khích vật chất, và tinh thần đối với giáo viên, khuyến khích người làm nghề dạy học”, phải tiếp tục củng cố, tập trung đầu tư nâng cấp các trường sư phạm, xây 8 dựng một số trường ĐHSP trọng điểm, phải “Đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, sử dụng giáo viên đúng năng lực, đãi ngộ đúng công sức và tài năng, với tinh thần ưu đãi và tôn vinh nghề dạy học”. Như vậy, phát triển đội ngũ nhà giáo trong thời kì đổi mới hiện nay là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách của ngành giáo dục và của mỗi nhà trường, mỗi địa phương. Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ là huyện đồng bằng trung du xen lẫn đồi núi thấp, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, dân số 102.000 người với 14 đơn vị hành chính cấp xã ( 12 xã và 2 thị trấn) trong đó có 4 đơn vị là xã miền núi. Dưới sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền mạng lưới trường lớp, các cấp học những năm qua phát triển rộng khắp đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con, em nhân dân trong huyện. Hệ thống các trường THCS với nhiệm vụ chủ yếu nâng cao dân trí và thực hiện nhiệm vụ phổ cập cho thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học đồng thời bồi dưỡng, phát hiện những học sinh có năng lực, phẩm chất trí tuệ, tạo nguồn học sinh cho các trường THPT của huyện, trong đó có THPT chuyên của tỉnh. Trong những năm qua, chất lượng giáo dục các trường THCS của huyện Lâm Thao đã có những tiến độ đáng kể, tuy nhiên còn một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Chất lượng giáo dục nói chung nhất là chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn văn hóa có khoảng cách khá lớn giữa các vùng trong huyện. Nguyên nhân chính của thực trạng đó là đội ngũ ngành giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn bộc lộ nhiều hạn chế: số lượng giáo viên còn thiếu, cơ cấu giáo viên các bộ môn mất cân đối, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhiều giáo viên kiến thức còn hạn chế, phương pháp giảng dạy chủ yếu theo lối thuyết trình, nặng về lý thuyết chưa chú ý đúng mức việc phát huy tính chủ động, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành của học sinh, khả năng sử dụng các thiết bị dạy học còn yếu dẫn đến ngại hướng dẫn thực hành, chất lượng bài dạy thực hành thường hiệu quả thấp. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là: 9 - Nhiều giáo viên chưa nỗ lực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, còn ngại khó; - Một bộ phận giáo viên được đào tạo Trung cấp sư phạm đã được đào tạo hệ Cao đẳng để chuẩn hóa nhưng năng lực thực tế không được nâng lên; - Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhất là bồi dưỡng thường xuyên theo chu kì chưa hiệu quả, hình thức bồi dưỡng không đổi mới. phương pháp đơn điệu; - Việc kiểm tra, đánh giá giáo viên bước đầu có đổi mới nhưng chưa công bằng, chưa sát thực tế, còn nể nang, né tránh; - Tổ chức tuyển dụng vẫn còn bất cập, chưa có chế tài đủ mạnh để sàng lọc loại bỏ những giáo viên, cán bộ quản lý thiếu ý chí, chưa quyết tâm tu dưỡng phấn đấu về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ; - Chế độ, chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập nhất là giáo viên công tác ở vùng khó khăn; Để góp phần khắc phục tình trạng bất cập trên tác giả chọn đề tài: “ Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường Trung học cơ sở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nói chung và đội ngũ giáo viên cấp THCS của huyện Lâm Thao nói riêng đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu những vẫn đề lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên; khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên các Trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ đội ngũ giáo viên THCS huyện Lâm Thao đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. [...]... phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được trình bày trong 3 chương Chƣơng 1: Cơ sở lý luận phát triển đội ngũ giáo viên THCS Chƣơng 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các Trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Chƣơng 3: Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các Trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 11 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN... thực hiện mục tiêu giáo dục Cũng có thể nói rằng, biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên là cách thức thực hiện các nội dung phát triển đội ngũ Nội dung phát triển đội ngũ thông thường có 3 yếu tố: số lượng, chất lượng và cơ cấu Các nội dung có thể mô tả như sơ đồ 1.2: Sơ đồ 1.2: Các yếu tố tác động đến phát triển đội ngũ giáo viên Chất lượng PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GV Số lượng cơ cấu 1.3 Nội dung phát triển. .. Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 4 Giả thuyết khoa học Trong những năm gần đây việc phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS huyện Lâm Thao đã đạt được một số tiến bộ nhưng so với yêu cầu còn nhiều bất cập Trong đó có khâu quy hoạch, dự báo, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế Nếu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các. .. lực trong thế kỷ XXI của tác giả Trần Khánh Đức có đề cập đến phát triển đội ngũ nhà giáo [27] - Đã có nhiều luận văn nghiên cứu về đề tài xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, ở các cấp học, các cơ sở giáo dục, các địa bàn khác nhau như: + Nguyễn Thị Lệ Chung (Luận văn Thạc sĩ QLGD, Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Sư phạm) về phát triển đội ngũ giáo viên ở Trường THPT chuyên tỉnh Phú Thọ trong giai. .. trong giai đoạn hiện nay + Hoàng Ngọc Hiền (Luận văn Thạc sĩ QLGD, Trường ĐHSP Hà Nội - Học viện QLGD) về các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội trong giai đoạn hiện nay Tuy nhiên, các luận văn này chưa đề cập đến các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường THCS của huyện Lâm Thao một huyện đồng bằng trung du xen lẫn đồi núi thấp, kinh tế - xã hội của huyện còn... thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên của tỉnh Phú Thọ, khảo sát thực trạng một số trường về phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Lâm Thao chỉ ra những điểm mạnh, những hạn chế và tìm hiểu nguyên nhân của những hạn chế trong công tác phát triển đội ngũ giáo viên - Đề xuất những biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên cấp THCS của huyện đáp ứng yêu cầu đổi mới giai đoạn hiện nay 6 Giới hạn và phạm... lượng cơ cấu 1.3 Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông Phát triển đội ngũ giáo viên gồm các nội dung chủ yếu sau - Lập quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên; 20 - Tuyển chọn và sử dụng giáo viên; - Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; - Kiểm tra và đánh giá giáo viên; - Thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên 1.3.1 Lập quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Quy hoạch: “Bố trí, sắp xếp kế... trung khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên THCS của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ từ năm học 2006- 2011 Những biện pháp đề xuất phát triển đội ngũ giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 7 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Bộ GD - ĐT của tỉnh về giáo dục nói chung và về đội ngũ. .. giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi là giáo viên; ở cơ sở giáo dục đại học gọi là Giảng viên [ 13,Tr.54] - Theo Điều lệ trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (QĐ số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GĐ - ĐT) giáo viên trường trung học làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng,... vụ; + Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên trung học; + Làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Trung học; + Làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên Trung học, cung cấp tư liệu cho các hoạt động quản lý khác; - Thực hiện Đề án . BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ 3.1. Những cơ sở định hướng và nguyên tắc đề xuất các biện pháp ……… 62 3.1.1 Những cơ sở. cứu: Phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 10 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGÔ ĐỨC SÁU BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay, Vài nét sơ lƣợc các công trình nghiên cứu phát triển đội ngũ giáo viên., 4 Phát triển đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định việc nâng cao chất lƣợng giáo dục phổ thông., 4 Đánh giá chung về thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên các trƣờng trung học cơ sở huyện Lâm Thao những năm qua

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm