Dự báo nhu cầu giáo viên trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015

91 512 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:48

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM KIM THÀNH NAM DỰ BÁO NHU CẦU GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ PHÚC YÊN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2015 LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC Hà Nội - Năm 2009 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Cơ sở lý luận Khi xây dựng một phương án phát triển KT–XH ở một địa phương, một quốc gia trong một thời kỳ nhất định nói chung, hay xây dựng một phương án phát triển một ngành, một đơn vị nói riêng, chúng ta đều cần phải làm theo đúng quy trình: Chiến lược  Quy hoạch  Kế hoạch. Muốn lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch một cách khoa học, khả thi thì cần phải sử dụng dự báo như một công cụ không thể thiếu được và vô cùng đắc lực, hiệu quả. Chúng ta bước vào thế kỷ XXI trong bối cảnh thế giới với xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ; nhân loại bước vào nền kinh tế tri thức, hơn bao giờ hết tri thức, GD-ĐT có vai trò to lớn, quyết định đến sự tồn tại, phát triển hay suy tàn, diệt vong của một quốc gia, một dân tộc. GD-ĐT trở thành “quốc sách hàng đầu” [3] của tất cả các quốc gia muốn hội nhập, phát triển. Dự báo GD cho ta những phán đoán khoa học về tương lai của một nền GD, tìm kiếm những mục tiêu mới, những viễn cảnh mới và chỉ ra các giải pháp khả thi nhằm đem lại tương lai phát triển hơn cho nền GD. Ở Việt Nam đã có nhiều nhà khoa học đưa ra vấn đề tầm quan trọng của công tác dự báo giáo dục: “Nền giáo dục của một nước, một địa phương nhất thiết phải lấy công tác dự báo làm tiền đề” [41]. “Dự báo không thể cho biết chính xác về tương lai nhưng có thể giúp các nhà làm chính sách đương đầu với tính không chính xác và biến động để khai thác ý nghĩa của các lựa chọn chính sách”. Chính vì vậy, Đảng ta cũng đã xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của GD-ĐT và công tác dự báo giáo dục trong nhiều văn kiện như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV (Khóa VII), Nghị quyết Hội nghị Trung ương II (Khóa VIII), Kết luận Hội nghị Trung ương VI (Khóa IX), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và lần thứ X. Đặc biệt Đảng ta nhấn 2 mạnh: “Tăng cường công tác dự báo, đổi mới công tác xây dựng kế hoạch và quy hoạch phát triển giáo dục” [5]. 1.2. Cơ sở thực tiễn Đổi mới giáo dục đang diễn ra khắp nơi trên thế giới để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh quốc tế mới. Trong xu thế chung đó là không ngừng tăng về số lượng, hoàn chỉnh về cơ cấu, ngày một nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; giảm tỷ lệ học sinh/ lớp, tăng tỷ lệ giáo viên/ lớp… Thị xã Phúc Yên là đơn vị hành chính được thành lập theo Nghị định số 153/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Chính Phủ, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004. Phúc Yên là trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, có đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh. Tỉnh Vĩnh Phúc sau 10 năm tái lập (1997-2007) đã có những bước phát triển vượt bậc, từ một tỉnh nghèo, kém phát triển, tổng thu ngân sách thấp, không tự cân đối được thu chi, phải nhờ điều tiết ngân sách của Trung ương, nhưng từ năm 2004 tỉnh đã tự đáp ứng được nhu cầu chi của mình, có đóng góp cho ngân sách của Trung ương. Vĩnh Phúc hiện nay đã nằm trong tốp 10 tỉnh, thành có tổng thu ngân sách lớn nhất toàn quốc, là địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn, có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ. GD-ĐT Vĩnh Phúc cũng có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, chính vì vậy 5 năm liên tục gần đây được Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, năm 2005 vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III. Tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thị xã Phúc Yên là đơn vị hành chính mới, mặc dù GD-ĐT có nhiều tiến bộ nhưng hiện đang còn bất cập với nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương đang có những chuyển biến mạnh mẽ. Những bất cập về đội ngũ giáo viên, lực lượng quyết định chất lượng giáo dục, cũng có nguyên nhân từ công tác dự báo giáo dục còn yếu kém. Hiện ngành GD-ĐT thị xã Phúc Yên chưa có một nghiên cứu nào về dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở, 3 nên nhu cầu dự báo về giáo dục cho địa phương ngày càng cấp thiết. Và thực tiễn: “Cái lạc hậu trong kế hoạch hoá giáo dục của chúng ta trong một thời gian dài là việc lập kế hoạch giáo dục thiếu tính đa chiều, thiếu tính viễn cảnh, thiếu tính mềm dẻo và phương án thực hiện” [26]. Với những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Dự báo nhu cầu giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015”. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng giáo dục - đào tạo thị xã Phúc Yên, đưa ra dự báo nhu cầu giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015 và đề xuất một số biện pháp thực hiện. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Dự báo nhu cầu giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc dự báo nhu cầu giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên. 4.2. Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên. 4.3. Dự báo nhu cầu giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015 và đề xuất một số biện pháp thực hiện. 5. Giả thuyết khoa học Các dự báo và biện pháp được đề xuất trong Luận văn được triển khai đồng bộ sẽ góp phần làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở về số lượng, chất lượng, cơ cấu và đáp ứng tốt được yêu cầu nhiệm vụ phát triển giáo dục trung học cơ sở thị xã Phúc Yên. 4 6. Phạm vi nghiên cứu Dự báo nhu cầu giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những tư liệu như: Các văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành và của địa phương về GD-ĐT; Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá những thông tin khoa học từ những tư liệu về công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác dự báo giáo dục… 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp quan sát, phương pháp điều tra, phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp chuyên gia. 7.3. Nhóm phương pháp dự báo Luận văn sử dụng một số phương pháp dự báo như: - Phương pháp hàm ngoại suy xu thế. - Phương pháp sơ đồ luồng. - Phương pháp chuyên gia. - Phương pháp xác định quan hệ tỷ lệ. - Phương pháp định mức. 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu; kết luận, khuyến nghị và tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về dự báo nhu cầu giáo viên. Chương 2: Thực trạng giáo dục và đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chương 3: Dự báo nhu cầu giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015. 5 Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ BÁO NHU CẦU GIÁO VIÊN 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Quốc tế Thời Phục hưng những yếu tố dự báo sư phạm, dự báo giáo dục đã được xác định trong nhiều tài liệu của các tác giả như Campnella, Thoms Moro, rồi đến thời cận – hiện đại cũng được các nhà sư phạm đề cập đến như Komensky, Usinsky, Disteveg và các nhà xã hội học không tưởng. Đó là những quan niệm về nền giáo dục và nhà trường trong tương lai gắn liền với những mong muốn về một xã hội tốt đẹp. Với phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, những ý tưởng về nền giáo dục và nhà trường tương lai đầu tiên được khẳng định trên cơ sở những quy luật khách quan phù hợp với sự phát triển của xã hội và con người. Vào giữa thập kỷ 70 của thế kỷ XX ở Liên Xô đã có một số công trình dự báo giáo dục có ý nghĩa to lớn, đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước nói chung và xây dựng nền giáo dục tiến bộ nói riêng; đó là các công trình dự báo về nền kinh tế của các nhà kinh tế học, công trình dự báo giáo dục của các nhà giáo dục học như Usinxky, Macarenkô… Ngày nay tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa UNESCO đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, công bố nhiều công trình dự báo giáo dục với quy mô toàn cầu hoặc từng khu vực như: Hội thảo về “Tương lai giáo dục và giáo dục của tương lai” do Viện quốc tế kế hoạch hoá giáo dục của UNESCO tổ chức năm 1978. Công trình nghiên cứu “Suy nghĩ về sự phát triển tương lai của giáo dục”, UNESCO – Paris 1984. Gần đây là chuyên luận “Nền giáo dục thế kỷ XXI. Những triển vọng của Châu Á - Thái Bình Dương” của Raja Roy Singh – nguyên trợ lý Tổng giám đốc UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chuyên luận này đã nêu lên những dự đoán về nền giáo dục, vai trò 6 của giáo dục ở khu vực Châu Á -Thái Bình Dương và khả năng phát triển mạnh mẽ của giáo dục ở khu vực này trong thế kỷ XXI. 1.1.2. Việt Nam Dự báo giáo dục là một ngành còn non trẻ, trong những năm gần đây nó mới được các nhà khoa học tìm hiểu và nghiên cứu, như tác giả Hà Thế Ngữ đã viết: “Việc dự báo giáo dục với tư cách là một hướng hoạt động nghiên cứu chuyên biệt, mới được bắt đầu ở Viện khoa học giáo dục từ những năm 1985-1986…” [39]. Trong quá trình chuẩn bị cho việc cải cách giáo dục và xây dựng chiến lược giáo dục, đã có những ý kiến có tính dự báo giáo dục được đề xuất và chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Phát triển quy mô giáo dục, mục tiêu đào tạo, loại hình trường, lớp… Các công trình nghiên cứu dự báo của các nhà khoa học đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục, đó là các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học giáo dục do tác giả Hà Thế Ngữ (chủ biên) với tựa đề “Dự báo giáo dục - Vấn đề và xu hướng” (Viện khoa học giáo dục Việt Nam – 1989), công trình khoa học này đã đề cập đến nhiều vấn đề trông đó có vấn đề dự báo giáo dục và xu hướng phát triển của nó. Tác giả Đặng Quốc Bảo với bài “Về phương hướng phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông” (Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 10-1987). Bài viết đã đề cập đến những khả năng và phương hướng phát triển của sự nghiệp giáo dục. Cuốn “Dự báo giáo dục và một số vấn đề có liên quan đến công tác dự báo giáo dục”, Hà Nội-2001 (nhiều tác giả), đã đề cập rất nhiều đến công tác dự báo giáo dục, những vấn đề cần thiết cho công tác này và vai trò của vấn đề dự báo giáo dục. Tác giả Đỗ Văn Chấn “Dự báo phát triển”, Hà Nội-2001, đó là những dự báo về tình hình, khả năng của công tác dự báo theo xu hướng phát triển 7 của các sự vật hiện tượng theo các quy luật vốn có của nó. “Dự báo dân số, học sinh đến trường và lực lượng lao động Việt Nam” (1995-2005) của Tổng cục thống kê đó là những dự báo về tình hình phát triển dân số nước ta, theo đó là sự thay đổi về cơ cấu và chất lượng lao động ở Việt Nam. GS. VS Phạm Minh Hạc với “Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI”, Nhà xuất bản CTQG, 1999. Tác giả đã phân tích đánh giá những yêu cầu thách thức, những khó khăn và triển vọng của giáo dục Việt Nam thế kỷ XXI. Những công trình nghiên cứu dự báo giáo dục hầu hết tập trung ở tầm vĩ mô. Song những năm gần đây các công trình nghiên cứu dự báo giáo dục ở các địa phương cũng đã bắt đầu được quan tâm. Một số Luận văn học vị Thạc sĩ đã nghiên cứu về dự báo và quy hoạch phát triển giáo dục : - Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Nghĩa Đàn đến năm 2010. Thái Thị Lan, 2000. - Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Cẩm Xuyên đến năm 2010. Đặng Quốc Hiền, 2002. - Dự báo nhu cầu giáo viên Trung học phổ thông tỉnh Nghệ An đến năm 2010. Ngô Minh Thanh, 2004. - Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên Tiểu học huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015. Vũ Thanh, 2005. - Quy hoạch phát triển giáo dục Trung học phổ thông huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015. Nguyễn Quang Huy, 2007. Tuy nhiên, các đề tài trên nghiên cứu cho dự báo và quy hoạch giáo dục cho một địa phương cụ thể, riêng dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên THCS Thị xã Phúc Yên thì chưa có đề tài nào được nghiên cứu. Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm chú ý việc định hướng quy hoạch 8 phát triển sự nghiệp GD-ĐT bằng Nghị quyết số 06-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2007–2015, định hướng đến 2020. Thị xã Phúc Yên đã triển khai tổ chức đánh giá và dự kiến kế hoạch về quy mô trường, lớp; kế hoạch này đã giúp UBND thị xã xây dựng được Đề án chiến lược phát triển giáo dục thị xã Phúc Yên đến năm 2010 và những năm tiếp theo. Song có thể nói việc đi sâu vào nghiên cứu về nhu cầu giáo viên THCS và các biện pháp nâng cao chất lượng giáo viên nhằm đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp GD-ĐT còn chưa thường xuyên, chưa cụ thể và tính khoa học thấp. Qua việc khái quát về dự báo, kết quả của công tác dự báo nói chung và dự báo giáo dục nói riêng, của Quốc tế cũng như Việt Nam chúng ta thấy: Dự báo và dự báo giáo dục đã được nhiều nước quan tâm. ở nước ta đây là lĩnh vực còn mới mẻ và ít được quan tâm nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn, có lẽ do chưa nhận thấy được tầm quan trọng của công tác dự báo trong việc lập kế hoạch, quy hoạch các vấn đề kinh tế, xã hội, giáo dục… nên chưa có sự đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu lý luận và triển khai nghiên cứu ứng dụng cụ thể trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Khái niệm về dự báo 1.2.1.1. Khái niệm dự báo Theo từ điển Tiếng Việt, dự báo là “Báo trước về tình hình có nhiều khả năng sẽ xảy ra, dựa trên cơ sở những số liệu, những thông tin đã có” [45]. Dự báo là những kiến giải có căn cứ khoa học về các trạng thái khả dĩ của đối tượng dự báo trong tương lai, về các con đường khác nhau, thời hạn khác nhau để đạt tới trạng thái tương lai ở các thời điểm khác nhau. Dự báo dựa trên sơ sở nhận thức những quy luật vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy. Dự báo là khâu quan trọng nối liền giữa lý luận 9 và thực tiễn. Dự báo gắn liền với một khái niệm quan trọng là sự tiên đoán. Với nghĩa hẹp, sự tiên đoán là nói lên cái gì có thể xảy ra, trong khi dự báo là nói lên cái gì có thể xảy ra với những điều kiện nhất định. Nếu các điều kiện thay đổi thì sự dự báo cũng thay đổi theo. Căn cứ vào mức độ cụ thể và đặc điểm tác động của dự báo đến sự phát triển của hiện tượng hoặc quá trình được nghiên cứu, ta có thể chia làm ba cấp độ tiên đoán sau: Giả thuyết: Là sự tiên đoán khoa học ở cấp độ lý luận chung. Cơ sở để xây dựng các giả thuyết là lí luận về một lĩnh vực nào đó có hàm chứa đối tượng được nghiên cứu và các tính quy luật được phát hiện trên cơ sở lí luận này, cũng như các mối quan hệ nhân quả qui định hoạt động và phát triển của đối tượng đó. Như vậy, trên bình diện giả thuyết, chúng ta có được các đặc tính, biểu thị tính quy luật của hành vi đối tượng được nghiên cứu. Dự báo: So với giả thuyết, dự báo có tính xác định cao hơn, vì nó dựa trên không chỉ những tham số định tính mà cả các tham số định lượng. Vì vậy, dự báo cho phép xác định các trạng thái tương lai của đối tượng cả về mặt định lượng. Dự báo là sự tiên đoán ở cấp độ lí luận ứng dụng cụ thể. Như vậy, dự báo khác biệt với giả thuyết ở mức độ bất định thấp, ở mức độ khả dụng trực tiếp. Nhưng mặt khác, dự báo không xác lập những liên hệ chặt, đơn trị cho đối tượng dự báo. Dự báo có đặc trưng xác suất. Kế hoạch: Là việc xác định những mục tiêu cụ thể và chính xác, là sự tiên đoán những sự kiện cụ thể chi tiết của trạng thái tương lai. Đó chính là hệ thống nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được những mục đích nhất định. Kế hoạch chỉ rõ con đường, phương tiện, phương pháp phát triển phù hợp với những nhiệm vụ đề ra. Kế hoạch có kế hoạch chiến lược (chiến lược phát triển – kế hoạch dài hạn) và kế hoạch hành động (kế hoạch ngắn hạn). Khác với dự báo, kế hoạch là sự tổ chức sắp xếp theo một mô hình nhất định. Còn dự báo là phải đưa ra được những tiên đoán về khả năng vận động và [...]... Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015 thuộc dự báo đơn vị (xét theo phạm vi); là dự báo trung hạn (xét theo thời gian dự báo) , dự báo nhu cầu giáo viên (xét theo đặc trưng của đối tượng dự báo) 1.2.2.3 Tổ chức quá trình nghiên cứu dự báo giáo dục Dự báo giáo dục có nhiều giai đoạn và mỗi giai đoạn có những nét đặc thù riêng, bao gồm các loại cơ bản sau: - Giai đoạn định hướng mang tính chất tiền dự báo. .. và đời sống, đến nay đã có 100% xã, phường thành lập TTHTCĐ Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên THCS sẽ góp phần tích cực vào công tác xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của thị xã Phúc Yên theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu và nâng cao về chất lượng Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên THCS sẽ là tiền đề giúp cho Thị uỷ, HĐND, UBND và Phòng GD-ĐT thị xã có được... THCS có trình độ đại học lên 60% vào năm 2010 và 80% vào năm 2020; giáo viên THPT 10% có trình độ thạc sĩ vào năm 2010 và 40% vào năm 2020 [11] 29 Chương II THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ PHÚC YÊN 2.1 Khái quát đặc điểm KT-XH thị xã Phúc Yên Thị xã Phúc Yên được thành lập theo Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh địa giới từ huyện Mê... mô, dự báo ngành, dự báo khu vực, dự báo theo đơn vị - Phân loại theo thời gian của đối tượng dự báo: căn cứ vào thời hạn lập dự báo, có thể chia ra dự báo tác nghiệp, dự báo ngắn hạn, dự báo trung hạn và dự báo dài hạn - Phân loại theo đặc trưng của đối tượng: Căn cứ vào đối tượng dự báo, có thể có thể có các loại dự báo như: Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến bộ xã hội, đào tạo nguồn nhân lực,... mình thị xã Phúc Yên đã và đang có nhiều nhà đầu tư lớn về các mặt hoạt động như công nghiệp, dịch vụ và du lịch, vì thế tương lai gần thị xã Phúc Yên sẽ không chỉ là đô thị loại III mà tiến tới còn phấn đấu để trở thành, thành phố văn minh hiện đại của tỉnh Vĩnh Phúc 31 2.2 Thực trạng GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc và thị xã Phúc Yên 2.2.1 Thực trạng GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc 2.2.1.1 Khái quát về tỉnh Vĩnh Phúc 2 Tỉnh. .. kiện học hỏi tinh hoa GD hiện đại, vừa giữ gìn được bản chất tốt đẹp của nền GD XHCN, mang đậm bản sắc dân tộc 1.4 Vị trí, vai trò của giáo dục Trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân và một số đặc điểm của đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở 1.4.1 Vị trí, vai trò của giáo dục Trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân Luật Giáo dục 2005 quy định : Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm giáo. .. và giáo dục thường xuyên Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: - Giáo dục mầm non (nhà trẻ và mẫu giáo) - Giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) - Giáo dục nghề nghiệp (trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề) - Giáo dục đại học và sau đại học đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ Giáo dục trung học. .. quả Dự báo là cơ sở giúp nhà quản lý xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều khiển, điều chỉnh công tác quản lý một cách khoa học và hệ thống nhằm đạt được hiệu quả cao 1.2.1.2 Phân loại dự báo Để hiểu hơn về dự báo, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều cách phân loại khác nhau về dự báo, đó là: - Phân loại theo phạm vi đối tượng dự báo: Theo cách phân loại này, chúng ta có dự báo vĩ mô, dự báo ngành, dự báo khu... mà giáo dục sẽ vận hành và phát triển; dự báo về những biến đổi trong tính chất mục tiêu và cấu trúc của hệ thống giáo dục; dự báo về sự thay đổi nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức; dự báo về chất lượng, số lượng đội ngũ giáo viên, CSVC, công tác tổ chức quản lý trong hệ thống giáo dục Theo cách phân loại nêu trên, chúng tôi thấy đề tài: Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên THCS thị xã Phúc Yên,. .. năm đạt 90% trở lên; thống kê kết quả tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2008 Vĩnh Phúc có 6.400 học sinh trúng tuyển, đưa tỷ lệ 213 sinh viên/ 1 vạn dân (bình quân chung của cả nước là 179 sinh viên/ 1 vạn dân); kết quả thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 năm học 2007-2008 Vĩnh 33 Phúc xếp thứ hai về tỷ lệ học sinh dự thi đạt giải (50 giải/60 học sinh dự thi); năm 2008 là năm thứ 9 liên tiếp Vĩnh Phúc . cứu: Đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Dự báo nhu cầu giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015. 4. Nhiệm. 1: Cơ sở lý luận về dự báo nhu cầu giáo viên. Chương 2: Thực trạng giáo dục và đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chương 3: Dự báo nhu cầu giáo viên Trung học. được yêu cầu nhiệm vụ phát triển giáo dục trung học cơ sở thị xã Phúc Yên. 4 6. Phạm vi nghiên cứu Dự báo nhu cầu giáo viên Trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015.
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự báo nhu cầu giáo viên trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015, Dự báo nhu cầu giáo viên trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015, Dự báo nhu cầu giáo viên trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015, Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ BÁO NHU CẦU GIÁO VIÊN, Chương II THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ PHÚC YÊN, Chương III DỰ BÁO NHU CẦU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ PHÚC YÊN ĐẾN NĂM 2015, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm