Phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

109 443 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:47

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG VĂN THAO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG VĂN THAO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Bá Lãm HÀ NỘI – 2011 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu 4.2. Đối tượng nghiên cứu 5. Phạm vi nghiên cứu 6. Giả thuyết khoa học 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 8. Phương pháp nghiên cứu 9. Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG 1.1. Tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan 1.2. Những khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.2.1. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục 1.2.2. Khái niệm đội ngũ, giảng viên, đội ngũ giảng viên 1.2.3. Phát triển đội ngũ giảng viên 1.3. Các chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo nói chung, đội ngũ giảng viên các trường CĐ, ĐH nói riêng. 1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo 1.3.2. Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo. 1.4. Những yêu cầu cơ bản về đội ngũ giảng viên của một trường Cao đẳng 1.4.1. Trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân 1.4.2. Chất lượng đội ngũ giảng viên 1.4.3. Số lượng đội ngũ giảng viên 1.4.4. Cơ cấu đội ngũ giảng viên 1.5. Vai trò của việc phát triển đội ngũ giảng viên 1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển đội ngũ giảng viên 1.6.1. Những yếu tố khách quan 1.6.2. Những yếu tố chủ quan 1.7. Nội dung phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng công nghệ 1.7.1. Xây dựng kế hoạch quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 1.7.2. Tuyển chọn giảng viên 1.7.3. Sử dụng đội ngũ giảng viên 1.7.4 Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 1.7.5 Chính sách và các điều kiện đảm bảo cho công tác phát triển đội ngũ giảng viên. 1.7.6. Đánh giá đội ngũ giảng viên 1.8. Những yêu cầu đối với giảng viên giảng dạy hệ cao đẳng hiện nay 1.8.1. Yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, tư tưởng. 1.8.2. Yêu cầu về năng lực CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 2.1. Tình hình Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển nhà trường. 2.1.2. Một số thành tựu Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội đã đạt được 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự của Trường hiện nay 2.1.4. Thực trạng cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội 2.2. Thực trạng đội ngũ giang viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội 2.2.1. Quy mô về số lượng và phân loại tổng quát trình độ chuyên môn đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội. 2.2.2. Phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên nhà Trường 2.2.3. Đánh giá chung về đội ngũ giảng viên của Trường 2.3. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội 2.3.1. Thực trạng về công tác giáo dục tuyên truyền đội ngũ giảng viên 2.3.2. Thực trạng về công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 2.3.3. Thực trạng về công tác tuyển chọn giảng viên 2.3.4. Thực trạng về công tác sử dụng đội ngũ giảng viên 2.3.5. Thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 2.3.6. Các chế độ, chính sách cho công tác phát triển đội ngũ giảng viên 2.3.7. Thực trạng về công tác đánh giá đội ngũ giảng viên 2.4. Phân tích điểm mạnh, hạn chế, cơ hội và thách thức của trường trong công tác phát triển đội ngũ giảng viên. 2.4.1. Phân tích điểm mạnh, hạn chế 2.4.2. Phân tích cơ hội và thách thức CHƯƠNG 3:BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 3.1. Phân tích các điều kiện kinh tế, xã hội trong bối cảnh hiện nay 3.1.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực 3.1.2. Bối cảnh trong nước 3.2. Đánh giá tác động chung, sự cạnh tranh trong đào tạo và định hướng phát triển nhà Trường. 3.2.1. Đánh giá tác động chung 3.2.2. Sự cạnh trong trong đào tạo 3.2.3. Định hướng phát triển của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội 3.3. Những nguyên tắc khi xây dựng biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên 3.3.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 3.3.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.3.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 3.3.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.3.5. Nguyên tắc đảm bảo tính bền vững 3.3.6. Phát triển trên nguyên tắc tính hệ thống và đồng bộ 3.4. Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015. 3.4.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tính cần thiết của công tác phát triển đội ngũ giảng viên trong lãnh đạo và giảng viên toàn trường 3.4.2. Biện pháp 2: Xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển đội ngũ giảng viên trong nhà trường phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển nhà trường đến năm 2015 3.4.3. Biện pháp 3: Đổi mới công tác tuyển chọn theo hướng giao quyền tự chủ cho khoa và tăng cường số giảng viên thỉnh giảng có chất lượng tốt 3.4.4. Biện pháp 4: Sử dụng đội ngũ giảng viên hợp lý nhằm huy động tối đa tiềm năng của đội ngũ. 3.4.5. Biện pháp 5: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Chú trọng thu hút giảng viên có trình độ cao làm giảng viên đầu ngành trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. 3.4.6. Biện pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và khen thưởng, kỷ luật đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo. 3.4.7. Biện pháp 7: Xây dựng môi trường làm việc tích cực, thân thiện và tạo động lực để giảng viên phát huy tốt nhất năng lực và trình độ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 3.5. Mối liên hệ giữa các biện pháp 3.6. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận 2. Khuyến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đề cập đến vai trò đội ngũ giảng viên, Nghị quyết hội nghị lần 2 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII đã xác định “giảng viên là nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh, chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên sẽ tạo được sự chuyển biến chất lượng giáo dục đáp ứng được những yêu cầu mới của đất nước. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã chỉ rõ: “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng”. Đồng thời chỉ thị cũng chỉ rõ: “Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có những hạn chế, bất cập, số lượng giáo viên còn thiếu, cơ cấu giảng viên còn mất cân đối giữa các môn học…Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của các nhà giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội, tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo một cách toàn diện”. Gắn liền với sự chăm lo phát triển một nền giáo dục – đào tạo vững mạnh, trong đó xây dựng đội ngũ nhà giáo một cách toàn diện là hết sức quan trọng, Luật giáo dục khẳng định “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục”. Giáo dục cao đẳng, đại học có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, trong đó đội ngũ giáo viên trong nhà trường đóng vai trò quyết định chất lượng đào tạo. Đội ngũ giáo viên ở trường CĐ, ĐH có nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, nhằm 2 đào tạo thế hệ trẻ thành những người công dân vừa có đức lại vừa có trình độ kỹ thuật tiên tiến… để góp phần “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước. Chính vì vậy mà việc phát triển đội ngũ giảng viên ở trường CĐ, ĐH là việc cần thiết, cấp bách hiện nay. Trường CĐ Công nghệ Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về kinh tế và kỹ thuật cung cấp cho khu vực và các doanh nghiệp của Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam. Nhà trường tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề và các hình thức đào tạo trên cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đào tạo và bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu đào tạo. Trường mới thành lập năm 2007, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên bước đầu đã thu được kết quả khả quan. Tuy nhiên, đứng trước sự phát triển của giáo dục hiện nay thì đội ngũ giảng viên của trường còn một số hạn chế nhất định như: số lượng giảng viên còn hạn chế chưa đáp ứng kịp qui mô phát triển nhanh của trường; trình độ giảng viên không đồng đều và nhìn chung còn thấp; cơ cấu giảng viên chưa đồng bộ. Cùng với đó là thực hiện cam kết của Nhà trường với chính phủ và định hướng phát triển của Nhà trường đến năm 2016 nâng cấp thành trường đại học. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu “Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015” 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường CĐ Công nghệ Hà Nội đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nhà trường trong giai đoạn tới. 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện được mục đích nghiên cứu đề ra tác giả dự kiến triển khai 3 nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên trong hệ đào tạo cao đẳng. - Nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên và công tác phát triển đội ngũ giảng viên ở Trường CĐ Công nghệ Hà Nội. - Đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên ở Trường CĐ Công nghệ Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường. 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ. 4.2. Đối tượng nghiên cứu Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ. 5. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung đánh giá đội ngũ giảng viên trong giai đoạn 2007 – 2010, đề ra một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường CĐ công nghệ Hà Nội trong giai đoạn 2011 – 2015. 6. Giả thuyết khoa học Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội mặc dù mới được thành lập, song công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên đứng trước yêu cầu phát triển nhà trường, đội ngũ giảng viên vẫn còn nhiều bất cập. Nếu phân tích rõ được nguyên nhân những bất cập của đội ngũ giảng viên thì có thể đề ra được các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với đặc điểm của trường. Các biện pháp đó được thực hiện đồng bộ thì đội ngũ giảng viên của nhà trường sẽ được phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Từ đó [...]... pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan Triển khai chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trưng ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý Các cơ sở đào tạo đã chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc công tác xây dựng, phát. .. phát triển đội ngũ giảng viên Có thể kể đến một số tác giả như: tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Lan, nghiên cứu về phát triển đội ngũ giảng viên tại viện Đại học mở Hà Nội giai đoạn hiện nay”[18]; nghiên cứu của tác giả Đào Thị Hồng Thủy về “Xây dựng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của trường cao đẳng du lịch Hà Nội [26] hay nghiên cứu của tác giả Phan Huy Hoàng về Phát triển đội ngũ giảng. .. triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng công nghệ Định hướng trong công tác phát triển đội ngũ giảng vên trong nhà trường là quá trình thực hiện các nội dung về lập kế hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng và tạo môi trường sư phạm nhằm nâng cao 21 hiệu quả hoạt động của dạy học đáp ứng được mục tiêu đào tạo của nhà trường Nội dung phát triển đội ngũ giảng vên trường CĐ công nghệ. .. hiện tượng 1.2.3.2 Phát triển đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên là bộ phận cấu thành trong đội ngũ nhà giáo được quy định trong luật Giáo dục 2005 Công tác giáo dục nghề nghiệp có những 9 đặc thù riêng do đó phát triển đội ngũ giảng vên được hiểu là làm cho đội ngũ giảng viên có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ giảng vên; thực chất là có sự thay đổi đội ngũ giảng vên về cả “chất”... Vai trò của việc phát triển đội ngũ giảng viên Phát triển đội ngũ giảng viên là công tác đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo của các trường học, phát triển đội ngũ giảng viên là 16 yếu tố quyết định việc nâng cao chất lượng đào tạo Trong quá trình phát triển ĐNGV thì nhân cách của các giảng viên là yếu tố quan trọng đầu tiên Bởi vì trong xã hội việc hình thành và triển nhân cách của... đội ngũ giảng viên được tập trung và hai mặt chính: nghiên cứu ở các cấp đào tạo và nghiên cứu ở các sở giáo dục - Chưa có nghiên cứu cụ thể về phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng công nghệ Hà Nội Như vậy, nghiên cứu về Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội là vấn đề mới, cần được nghiên cứu một cách cụ thể 1.2 Những khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài nghiên cứu... thường xuyên hàng năm của các nhà trường 1.7.5 Chính sách và các điều kiện đảm bảo cho công tác phát triển đội ngũ giảng viên Phát triển đội ngũ giảng vên là quá trình thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, xây dựng nhà trường đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hộ Phát triển đội ngũ giảng vên là điều kiện bắt buộc của cơ sở đào tạo, đó là việc thực hiện chỉ thị số: 40-CT/TW...giúp nhà trường đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trước mắt và lâu dài 7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Đề tài đưa ra được các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại và định hướng phát triển của trường CĐ Công nghệ Hà Nội Nếu đề tài được nghiệm thu, đó là cơ sở để vận dụng vào sự phát triển trường CĐ Công nghệ Hà Nội và các trường có đặc điểm... bài học áp dụng - Phương pháp thu thập và phân tích xử lý số liệu: thống kê, lập bảng, biểu mẫu 9 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị và tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày trong 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học, cao đẳng Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội Chương 3:... đánh giá được thực trạng đội ngũ giảng viên và chất lượng của công tác phát triển đội ngũ giảng viên trong những năm qua cũng như nhu cầu về đội ngũ giảng viên trong thời gian tới - Phương pháp chuyên gia: phỏng vấn, thu thập lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý và phát triển đội ngũ giảng viên 4 - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: thông qua các báo cáo của trường, các ngành, phòng . về phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học, cao đẳng . Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội. Chương 3: Các biện pháp phát triển. niệm đội ngũ, giảng viên, đội ngũ giảng viên 1.2.3. Phát triển đội ngũ giảng viên 1.3. Các chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo nói chung, đội ngũ giảng viên các trường. HÀ NỘI – 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG VĂN THAO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, Phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, Phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI, CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm