Những biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tự học ngoại ngữ của sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

128 604 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:42

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM HOÀNG VĂN THÁI NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỰ HỌC NGOẠI NGỮ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2007 5 MC LC Trang M U 1 1. Lý do chn ti 1 2. Mc ớch nghiờn cu 4 3. Nhim v nghiờn cu 4 4. Khỏch th v i tng nghiờn cu 5 5. Gi thuyt khoa hc 5 6. Phm vi nghiờn cu 5 7. Phng phỏp nghiờn cu 5 8. Cu trỳc ca lun vn 5 Chng 1: Cơ sở lý luận về tự học và quản lý tự học ngoại ngữ 7 1.1. Lch s nghiờn cu vn 7 1.1.1. Quan im v t tng v t hc trờn th gii 7 1.1.2. Quan im v t tng v t hc Vit Nam 9 1.1.3. Nghiờn cu t hc ngoi ng Vit Nam v trng Cao ng Du lch H Ni 10 1.2. Mt s khỏi nim c bn ca ti 10 1.2.1. Qun lý, chc nng ca qun lý, bin phỏp qun lý 10 1.2.2. Qun lý giỏo dc, qun lý nh trng, qun lý quỏ trỡnh dy hc 16 1.2.3. T hc, qun lý t hc 19 1.2.4. Hiu qu 21 1.3. T hc ngoi ng v qun lý t hc ngoi ng 24 1.3.1. c trng t hc ngoi ng 24 1.3.2.V trớ v vai trũ ca t hc trong dy - hc ngoi ng 26 1.3.3. Qun lý t hc ngoi ng ca sinh viờn 28 1.3.4. Ni dung, bin phỏp qun lý t hc ngoi ng ca sinh viờn 29 Chng 2: THC TRNG QUN Lí T HC NGOI NG CA SINH VIấN TRNG CAO NG DU LCH H NI 32 2.1. Khỏi quỏt v trng Cao ng Du lch H Ni 32 2.1.1. Quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin ca trng Cao ng Du lch H Ni 32 2.1.2. c im i tng o to ca trng Cao ng Du lch H Ni 34 6 2.1.3. Mc tiờu o to ca trng Cao ng Du lch H Ni 37 2.1.4. T chc b mỏy qun lý trng Cao ng Du lch H Ni 38 2.2. Thc trng qun lý t hc ngoi ng ca sinh viờn trng Cao ng Du lch H Ni 40 2.2.1.Tỡnh hỡnh dy v hc ngoi ng - ting Anh trng Cao ng Du lch H Ni 40 2.2.2.Thc trng t hc ngoi ng ca sinh viờn trng Cao ng Du lch H Ni 45 2.2.3.Thc trng qun lý t hc ngoi ng ca sinh viờn trng Cao ng Du lch H Ni 46 2.3. Nhn xột, ỏnh giỏ chung v thc trng qun lý t hc ngoi ng ca sinh viờn trng Cao ng Du lch H Ni 62 2.3.1. Nhng im mnh trong cụng tỏc qun lý t hc ngoi ng ca sinh viờn trng Cao ng Du lch H Ni 62 2.3.2. Nhng hn ch trong cụng tỏc qun lý t hc ngoi ng ca sinh viờn trng Cao ng Du lch H Ni 63 2.3.3. Nhng nguyờn nhõn ca thc trng cụng tỏc qun lý t hc ngoi ng ca sinh viờn trng Cao ng Du lch H Ni 64 2.3.4. Nhng vn t ra cho cụng tỏc qun lý t hc ngoi ng ca sinh viờn trng Cao ng Du lch H Ni 64 Chng 3: Những biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tự học ngoại ngữ của sinh viên tr-ờng Cao đẳng Du lịch Hà nội 66 3.1. Nhng cn c xõy dng cỏc bin phỏp qun lý t hc ngoi ng ca sinh viờn trng Cao ng Du lch H Ni. 66 3.1.1. Ch trng ca ng v Nh nc 66 3.1.2. Yờu cu ca ngnh Du lch trong giai on mi 67 3.1.3. nh hng phỏt trin ca trng Cao ng Du lch H Ni 68 3.2. Nhng bin phỏp qun lý nhm nõng cao hiu qu t hc ngoi ng ca sinh viờn trng Cao ng Du lch H Ni 69 3.2.1. Nhúm bin phỏp xõy dng ng c t hc ngoi ng cho sinh viờn 69 3.2.2. Nhúm bin phỏp xõy dng v ph bin ni quy, quy nh t hc ngoi ng 73 3.2.3. Nhúm bin phỏp hng dn xõy dng v t chc thc hin k hoch t hc ngoi ng cho sinh viờn 74 3.2.4. Nhúm bin phỏp qun lý ni dung v phng phỏp t hc ngoi ng 76 7 của sinh viên 3.2.5. Nhóm biện pháp đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên 78 3.2.6. Nhóm biện pháp tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên 81 3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp 83 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 1. KÕt luËn 92 2. Khuyến Nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 4 KÝ HIỆU VIẾT TẮT ĐVHT Đơn vị học trình BGH Ban giám hiệu CĐ - ĐH Cao đẳng - Đại học CĐDLHN Cao đẳng Du lịch Hà nội CBQL Cán bộ quản lý CNH Công nghiệp hoá DL Du lịch GD - ĐT Giáo dục - Đào tạo GV Giảng viên HĐH Hiện đại hoá HĐTH Hoạt động tự học HSSV Học sinh, sinh viên KS Khác sạn PTTH Phổ thông trung học QL Quản lý QLGD Quản lý Giáo dục QLNT Quản lý Nhà trường QTCBMA Quản trị Chế biến món ăn QTKDKS Quản trị kinh doanh Khách sạn SV Sinh viên VTCB Chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch của Tổng cục Du lịch WTO Tổ chức thương mại thế giới 8 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việt Nam chúng ta, cùng với toàn thế giới đang bước những bước đi đầu tiên trong thế kỉ 21. Thế kỉ của bùng nổ thông tin, của khoa học công nghệ và hợp tác phát triển. Đồng thời, nước ta cũng đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp (CNH), hoá hiện đại hoá đất nước (HĐH), nhằm đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp, văn minh hiện đại và hội nhập quốc tế. Điều đó đặt ra nhiệm vụ cho ngành Giáo dục - Đào (GD - ĐT) tạo là phải “…đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.”[21, tr.8]. Để làm được điều đó và “để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, giáo dục đại học nước ta phải đổi mới một cách mạnh mẽ, cơ bản và toàn diện.”(nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính phủ) sao cho phù hợp với chủ trương của Đảng thể hiện trong các văn kiện: Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII chỉ rõ nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục - Đào tạo là phải “khuyến khích tự học”, Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII tiếp tục khẳng định “đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thói quen, nề nếp tư duy sáng tạo của người học , đảm bảo thời gian tự học tự nghiên cứu của học sinh”. Văn kiện Đại hội Đảng IX cũng nhấn mạnh: “ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề ”. Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về các văn kiện Đại hội X của Đảng do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trình bày ngày 18/4/2006 đã nhấn mạnh : “ đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng „chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá‟. Phát huy trí sáng tạo, khả năng vận dụng, thực hành của người học.” Điều 5 khoản 2 Luật giáo dục nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 có ghi: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng 9 cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Chúng ta có thể nói rằng Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề tự học và tự học đã trở thành vấn đề cấp thiết đối với Giáo dục và Đào tạo nước ta. Tự học có ý nghĩa quyết định biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Đất nước chúng ta đang mở cửa và hội nhập, chúng ta cần ngoại ngữ để tự chủ trong giao tiếp, kinh doanh, sản xuất. Ngoại ngữ chính là một công cụ tạo điều kiện cho nước ta hoà nhập, hội nhập với khu vực và cộng đồng quốc tế; tiếp cận những thông tin khoa học của thế giới và các nền văn hoá khác, cũng như giới thiệu nền văn hoá Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Thấy rõ tầm quan trọng của ngoại ngữ (tiếng Anh nói riêng) với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước, đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, ngay từ những năm 60, Nhà nước chúng ta đã có nhiều chỉ thị, thông tư về dạy – học ngoại ngữ trong nhà trường, theo đó môn ngoại ngữ được coi là bộ môn “văn hoá giáo dục phổ thông”. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đánh giá việc dạy – học ngoại ngữ của những năm 60 đã chỉ rõ: “ Các cơ quan giáo dục chưa làm cho mọi người thấy rõ ngoại ngữ là một phần không thể thiếu được trong giáo dục phổ thông” (chỉ thị 43 – TTg/VG ngày 11/4/1968). Ngày 7/9/1972, trong quyết định số 251/TTg về cải tiến và tăng cường công tác dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, Thủ tướng chính phủ nhấn mạnh: “Môn ngoại ngữ phải được coi là môn học phổ thông cơ bản trong hệ thống chương trình học của các trường phổ thông từ cấp 3 trở lên”. Sau đó Bộ trưởng Bộ Giáo dục có thông tư chỉ đạo thi hành quyết định trên của Chính phủ nêu rõ: “ Ngoại ngữ là môn cần được coi trọng cũng như Toán học và Văn học…” ( Thông tư số 30/TT ngày 28/10/1972 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục). Ngày 15/8/1994, Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị số 422/TTg nêu rõ: “ … triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) cho đội ngũ cán bộ quản lý và công chức… ”; “Bộ Giáo dục và Đào tạo ……xây dựng đề án đưa việc giảng dạy ngoại ngữ vào chương trình bắt buộc ….”. Liên quan đến công tác đào tạo ngoại ngữ còn có quyết định số 10 874/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng ghi rõ: “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức nhà nước để tăng cường khả năng giao tiếp, nghiên cứu tài liệu nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn” và các thông tư chỉ thị khác như: Thông tư liên tịch số 79/TTLT ngày 19/9/1997… và gần đây Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 ghi rõ: “ Triển khai việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài , trước mắt là bằng Tiếng Anh…” và nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2006 số 03/2006/NQ-CP ngày 03/4/2006, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2006 – 2015, ghi rõ: „….yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra những đòi hỏi bức xúc phải đổi mới căn bản quá trình dạy và học ngoại ngữ cho thế hệ trẻ. …….lựa chọn một môn ngoại ngữ là môn học chính thức cho học sinh tiểu học bắt đầu từ độ tuổi nhất định và khuyến khích học thêm một ngoại ngữ khác trong các cấp học cao hơn …”. Chưa bao giờ việc dạy - học ngoại ngữ lại có nhiều văn bản pháp lệnh như thế. Điều đó chứng tỏ ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, không còn là sự thích thú mà là thực tế khách quan cần thiết và ngoại ngữ là một công cụ chiến lược phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển Kinh tế – Xã hội của nước ta trong thế kỷ XXI này. Đối với những người làm trong lĩnh vực Du lịch, ngoại ngữ là công cụ không thể thiếu được trong hành trang của mỗi người. Cùng với tin học nó đã trở thành một trong những tiêu chuẩn “cần” khi tuyển chọn nhân viên với mục đích góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Du lịch. Đây cũng là động lực để “phát triển Du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn” của đất Nước như đã được xác định trong chiến lược Phát triển Kinh tế – Xã hội 2001 – 2010; và “từng bước đưa nước ta trở thành một trung tâm Du lịch có tầm cỡ của khu vực, phấn đấu sau năm 2010 Du lịch Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có ngành Du lịch phát triển trong khu vực” – chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam 2001- 2010. 11 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, với trách nhiệm đào tạo nghiệp vụ Du lịch – Khách sạn và các lĩnh vực liên quan ở trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn cho ngành Du lịch, luôn luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo và đảm bảo phương châm đào tạo của Nhà trường là đào tạo ra đội ngũ nhân viên Khách sạn - Du lịch “thành thạo nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ”. Ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, là ngôn ngữ của người làm Du lịch. Học tốt ngoại ngữ không những sẽ giúp học sinh, sinh viên tự học, tự nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực Du lịch – Khách sạn mà còn giúp họ công tác tốt sau khi ra trường. Tuy nhiên, với thời gian học ngoại ngữ trên lớp có hạn theo chương trình quy định đang áp dụng tại nhà trường, thì chỉ bằng cách tự học ngoại ngữ mới giúp học sinh, sinh viên có đủ trình độ để học tập tốt các môn chuyên ngành khác, nhất là khi Nhà trường đang thực hiện chủ trương đào tạo nghiệp vụ bằng ngoại ngữ. Do đó, trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội rất quan tâm đến việc học ngoại ngữ (nhất là tiếng Anh) của học sinh, sinh viên. Việc phát triển năng lực tự học ngoại ngữ, quản lý tự học ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ nói riêng, chất lượng đào tạo của Nhà trường nói chung. Với những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Những biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội” với mong muốn xây dựng được những biện pháp khả thi trên cơ sở lý luận khoa học và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên; hoạt động giảng dạy của giáo viên ngoại ngữ ; hoạt động quản lý, chỉ đạo của các nhà quản lý về việc nâng cao kết quả tự học ngoại ngữ cho sinh viên; góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Du lịch của nhà trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn về quản lý tự học và đề xuất những biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tự học ngoại ngữ của sinh viên trường CĐDLHN. 12 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu và hệ thống hoá cở sở lý luận về tự học và quản lý tự học ngoại ngữ. - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội . - Đề xuất một số ý kiến về những biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội . 4.2. Đối tƣợng nghiên cứu Những biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 5. Giả thuyết khoa học Trong những năm qua, việc học ngoại ngữ trong trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã đạt được những kết quả nhất định. Nếu đề xuất được một số nhóm biện pháp quản lý có tính hiện thực và hợp lý thì sẽ nâng cao hiệu quả tự học ngoại ngữ của sinh viên. 6. Phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu những biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội . 7. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: + Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Sưu tầm, phân tích, nghiên cứu các văn kiện, văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu. + Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi, thông qua trò chuyện, trao đổi, phỏng vấn với sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý để tìm hiểu về nhận thức, thái [...]... Cơ sở lý luận về tự học và quản lý tự học ngoại ngữ + Chương 2 Thực trạng quản lý tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội + Chương 3 Những biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 13 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ HỌC VÀ QUẢN LÝ TỰ HỌC NGOẠI NGỮ 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Quan điểm và tư tưởng về tự học trên... đào tạo ngoại ngữ 36 1.3.4 Nội dung, biện pháp quản lý tự học ngoại ngữ của sinh viên 1.3.4.1 Nội dung quản lý tự học ngoại ngữ của sinh viên Với ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu qủa học tập, tự học môn ngoại ngữ Quản lý tự học ngoại ngữ của sinh viên có những nội dung sau: * Xây dựng động cơ tự học ngoại ngữ cho sinh viên Bất cứ một hoạt động nào của con người cũng đều có mục đích, có động... những khó khăn này, cần tạo ra những cơ chế mới để khuyến khích sinh viên tự học ngoại ngữ Quản lý tự học ngoại ngữ là hoạt động tổ chức và quản lý việc lập kế hoạch tự học, việc tự học, nền nếp tự học tự học ngoại ngữ của sinh viên để hình thành kỹ năng tự học, xây dựng nền nếp tự học ngoại ngữ và để góp phần trực tiếp nâng cao kết quả, hiệu quả và chất lượng đào tạo ngoại ngữ 36 1.3.4 Nội dung, biện. .. nề nếp * Quản lý nội dung, phương pháp tự học học ngọại ngữ - QL nội dung tự học Quản lý nội dung tự học nhằm hướng nội dung tự học phù hợp với mục tiêu yêu cầu của môn học, mục tiêu đào tạo của nhà trường, lĩnh vực chuyên môn Giảng viên cần phải hướng dẫn nội dung tự học ngoại ngữ cho sinh viên theo các tiêu chí sau: + Hệ thống kiến thức ngôn ngữ: Ngữ âm – từ vựng – ngữ pháp đòi hỏi sinh viên phải... các biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ mà không đi sâu nghiên cứu hiệu quả cụ thể của hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường CĐDLHN 1.3 Tự học ngoại ngữ và quản lý tự học ngoại ngữ 1.3.1 Đặc trưng tự học ngoại ngữ Như đã trình bày, ngoại ngữ là một môn văn hoá cơ bản nó đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh hội nhập WTO hiện nay của nước ta Sinh viên các trường CĐ, ĐH đều phải học. .. biệt hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vẫn còn là một vấn đề bỏ ngỏ, chưa có một công trình nào nghiên cứu Vì vậy, trong luận văn này, chúng tôi tập trung vào việc xây dựng các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tự học ngoại ngữ của sinh viên Trường CĐDLHN để góp phần nâng chất lượng giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ và nhân viên Du lịch của Nhà trường trong... phương pháp thuyết trình và phương pháp vấn đáp * Biện pháp quản lý Biện pháp quản lý (managerial measure) là cách quản lý, cách giải quyết những vấn đề có liên quan đến quản lý 23 Như vậy, biện pháp quản lý có tác động đến hoạt động tự học ngoại ngữ là cách làm, giải quyết liên quan đến việc kế hoạch hoá, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra công việc tự học ngoại ngữ nhằm đạt được mục tiêu của tự học ngoại ngữ. .. nâng cao chất lượng đào tạo 1.2.2 Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý quá trình dạy - học 1.2.2.1 Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục, là một loại hình của quản lý xã hội, là quá trình vận dụng những nguyên lý, phương pháp, khái niệm của khoa học quản lý vào một lĩnh vực hoạt động cụ thể, một ngành chuyên biệt, đó là ngành giáo dục Có nhiều định nghĩa khác nhau về quản lý giáo dục: - Quản lý. .. mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giảng dạy- giáo dục của mình; Sinh viên vừa đối tượng vừa là chủ thể của quá trình đào tạo đó Quản lý quá trình dạy – học gồm: - Quản lý các hoạt động dạy học trên lớp - Quản lý hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp 1.2.3 Tự học, quản lý tự học 1.2.3.1 Tự học 26 Thông thường, tự học được hiểu là tự mình học lấy cho mình Tuy nhiên, chuyện tự học không... ngoại ngữ của sinh viên phải được quan tâm và thực hiện tốt Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên có thể tự học ngoại ngữ ở nhiều nơi khác nhau như giảng đường, phòng tự học, như thư viện, phòng ở tại khu ký túc xá đối với sinh viên nội trú hoặc tại nhà hay nhà trọ đối với sinh viên ngoại trú Địa điểm tự học ngoại ngữ của sinh viên đa dạng dẫn tới công tác quản lý tự học ngoại ngữ của sinh viên gặp nhiều . sở lý luận về tự học và quản lý tự học ngoại ngữ + Chương 2. Thực trạng quản lý tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội . + Chương 3. Những biện pháp quản lý nhằm nâng. Những biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội với mong muốn xây dựng được những biện pháp khả thi trên cơ sở lý luận khoa học. hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên; hoạt động giảng dạy của giáo viên ngoại ngữ ; hoạt động quản lý, chỉ đạo của các nhà quản lý về việc nâng cao kết quả tự học ngoại ngữ cho sinh viên;
- Xem thêm -

Xem thêm: Những biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tự học ngoại ngữ của sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Những biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tự học ngoại ngữ của sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Những biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tự học ngoại ngữ của sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ HỌC VÀ QUẢN LÝ TỰ HỌC NGOẠI NGỮ, Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TỰ HỌC NGOẠI NGỮ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI, Chương 3: NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỰ HỌC NGOẠI NGỮ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm