Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập, Thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

116 537 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:41

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ VIỆT DƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Hà Nội – 2012 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ VIỆT DƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc Hà Nội – 2012 5 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Phạm vi nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 4 8. Cấu trúc luận văn 5 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP 6 1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 6 1.2. Một số khái niệm 9 1.2.1. Đội ngũ, đội ngũ giáo viên 9 1.2.2. Quản lý, quản lý đội ngũ giáo viên, biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên 10 1.3. Lý luận về phát triển nguồn nhân lực 11 1.3.1. Khái niệm nguồn nhân lực 11 1.3.2. Nội dung quản lý phát triển nguồn nhân lực 12 1.3.3. Tư tưởng chỉ đạo về quản lý nguồn nhân lực 14 1.4. Những đặc điểm về quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ngoài công lập 15 1.4.1. Trường ngoài công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân 15 1.4.2. Đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông ngoài công lập 17 1.4.3. Đặc điểm của công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ngoài công lập 19 6 1.5. Nội dung quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ngoài công lập 23 1.5.1. Lập kế hoạch thực hiện việc đảm bảo đội ngũ giáo viên 23 1.5.2. Tổ chức thực hiện việc đảm bảo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập 24 1.5.3. Chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường trung học phổ thông ngoài công lập 24 1.5.4. Kiểm tra công tác thực hiện đảm bảo đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập 25 1.6. Vai trò của các cấp quản lý đối với công tác quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập 27 1.6.1 Vai trò chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo 27 1.6.2. Vai trò của trường trung học phổ thông ngoài công lập trong việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên 27 1.7. Định hướng đổi mới và những yêu cầu về quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông ngoài công lập trong giai đoạn hiện nay 28 Tiểu kết chương 1 30 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 31 2.1. Khái quát về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội – giáo dục của thành phố Hà Nội 31 2.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của thành phố Hà Nội 31 2.1.2. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội – giáo dục của thành phố Hà Nội 34 2.2. Thực trạng về các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội 38 7 2.2.1. Một số nét về giáo dục ngoài công lập ở Việt Nam 38 2.2.2. Thực trạng về các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội 43 2.3. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội hiện nay 58 2.3.1. Thực trạng về đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội 58 2.3.2. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội 61 Tiểu kết chương 2 65 Chƣơng 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 66 3.1. Những định hướng về công tác phát triển đội ngũ giáo viên trong nhà trường trung học phổ thông 66 3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường ngoài công lập 67 3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 67 3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với tình hình thực tiễn 68 3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 68 3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 68 3.3. Mục tiêu quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay 69 3.3.1. Về số lượng 70 3.3.2. Về cơ cấu 70 3.3.3. Về chất lượng 70 3.3.4. Về tính ổn định 71 8 3.4. Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay 71 3.4.1. Xây dựng hệ thống văn bản về quản lý đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo vieenn của các trường trung học phổ thông ngoài công lập 71 3.4.2. Đổi mới công tác quản lý hồ sơ đội ngũ giáo viên trong các trường trung học phổ thông ngoài công lập 72 3.4.3. Tăng cường hệ thống báo cáo thống kê định lỳ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập 76 3.4.4. Công khai đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội 79 3.4.5. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và tăng cường đôn đốc việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội. 83 3.4.6. Cải tiến công tác kiểm tra, đánh giá về quản lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập 88 3.5. Thăm dò ý kiến về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 95 Tiểu kết chương 3 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 1. Kết luận 95 2. Khuyến nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 4 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội CBQL Cán bộ quản lý CB, GV, NV Cán bộ, giáo viên, nhân viên GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GV Giáo viên GD NCL Giáo dục ngoài công lập HS Học sinh HS NCL Học sinh ngoài công lập NCL Ngoài công lập Nxb Nhà xuất bản QLGD Quản lý giáo dục THPT Trung học phổ thông THPT NCL Trung học phổ thông ngoài công lập THCS Trung học cơ sở TCCN Trung cấp chuyên nghiệp UBND Ủy ban nhân dân XHHGD Xã hội hoá giáo dục 9 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Tỷ lệ % học sinh NCL trong tổng số học sinh các cấp theo các khu vực năm 2010……………………………………………… 41 Bảng 2.2. Số lượng các trường, học sinh THPT NCL từ năm 2007 – 2011…………………………………………………………46 Bảng số 2.3. Thống kê đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL thành phố Hà Nội từ 2006 đên 2011 ……………………………………… 60 Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất (Đối với CBQL Sở GD&ĐT – Lãnh đạo các trường THPT công lập và NCL)…………………………………………………………………………92 Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất (Đối với giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng các trường THPT NCL)…… 93 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công tác xã hội hoá giáo dục đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và định hướng phát triển ngay từ khi Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới. Điều đó được thể hiện bằng việc hình thành và phát triển của loại hình các trường ngoài công lập từ những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Từ đó cho đến nay hệ thống các trường ngoài công lập đã phát triển một cách mạnh mẽ về số lượng và có nhiều đơn vị đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành giáo dục và xã hội. Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong việc đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo, với riêng cấp Trung học phổ thông đến nay đã có 102 trường ngoài công lập và hiện đang hoạt động là 92 trường. Trong đó có nhiều trường đã khẳng định được vị trí của mình như: Trường THPT Nguyễn Siêu; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; Trường THPT Lômônôxôp…Một trong những yếu tố tạo nên thành công này đó là đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, tỉ lệ, cơ cấu, đảm bảo về chuyên môn nghiệp vụ và có trách nhiệm nghề nghiệp. Tuy vậy vẫn còn một số không ít các trường chưa khẳng định được vị trí của mình, một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này là đội ngũ giáo viên không ổn định về số lượng; tỉ lệ cơ hữu, chuyên môn nghiệp vụ sư phạm còn bất cập, chất lượng giảng dạy chưa hiệu quả. Đứng về góc độ quản lý với các quy định hiện hành, các cơ quan quản lý có các căn cứ để chỉ đạo, giám sát, kiểm tra và đánh giá việc bảo đảm các điều kiện hoạt động của các trường ngoài công lập. Tuy vậy các nhà trường, trong quá trình hoạt động và phát triển để giải quyết những khó khăn trước mắt thường duy trì các điều kiện ở mức độ tối thiểu, trong đó có điều kiện về đội ngũ giáo viên. Với đặc thù về đội ngũ giáo viên các trường ngoài công 2 lập là tính ràng buộc không cao như các trường công lập nên tạo ra sự thiếu ổn định về đội ngũ. Việc quản lý các trường ngoài công lập cũng đã có nhiều bài báo đề cập, trong quản lý cũng đã có một số đề án, đề tài xem xét đến công tác xã hội hoá trong đó đã đề cập đến công tác quản lý đội ngũ giáo viên. Nhưng với bối cảnh hiện nay khi có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng; mô hình các trường trung học phổ thông ngoài công lập, đồng thời yêu cầu đặt ra của xã hội với loại hình ngoài công lập ngày càng cao nên cần có các biện pháp quản lý phù hợp để công tác quản lý hiệu quả hơn. Điều đó đã thôi thúc tôi chọn đề tài: “Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay” nhằm quản lý được về số lượng giáo viên, tỉ lệ giáo viên cơ hữu; thỉnh giảng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm và chất lượng giảng dạy của giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Thủ đô trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội. [...]... sở lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông ngoài công lập Chương 2: Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay Chương 3: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN... các cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập 4.2 Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 4.3 Đề xuất các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội trong bối. .. tạo Hà Nội để làm rõ thực trạng và đưa ra các giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông ngoài công lập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội 7.2.2 Phương pháp quan sát Tham dự các cuộc họp của Sở Giáo dục và Đào tạo với các trường Trung học phổ thông ngoài công lập, tham dự một số đoàn thanh tra của Sở Giáo. .. tình hình hiện nay và trong thời gian tới Góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay 6 Phạm vi nghiên cứu 6.1 Giới hạn về nội dung Đề tài tập trung khảo sát, nghiên cứu thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố của Sở Giáo dục và... cứu về sự quản lý đội ngũ giáo viên được triển khai ở nhiều cấp độ khác nhau đặc biệt dưới góc độ quản lý giáo dục: - Các nghiên cứu về vấn đề quản lý đội ngũ giáo viên chưa tập trung vào hai phần chính: nghiên cứu quản lý đội ngũ giáo viên theo cấp học ngành học; nghiên cứu quản lý đội ngũ giáo viên cho từng loại hình công lập, NCL (Dân lập, Tư thục) 8 - Việc nghiên cứu quản lý đội ngũ giáo viên THPT... Sở Giáo dục và Đào tạo; các Trường Trung học phổ thông, các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài 7.2 Phương pháp nghiên cứu bằng thực tiễn 7.2.1 Phương pháp điều tra bằng phiếu Điều tra bằng phiếu thăm dò ý kiến của Cán bộ quản lý các trường Trung học phổ thông ngoài công lập, Cán bộ quản lý các trường Trung học phổ thông công lập, Cán bộ quản lý; chuyên viên các phòng/ban của Sở Giáo. .. đến các trường Trung học phổ thông ngoài công lập 7.2.3 Phương pháp phỏng vấn Tiến hành gặp gỡ trao đổi với Ban Giám hiệu một số trường Trung học phổ thông công lập; ngoài công lập, lãnh đạo; chuyên viên các phòng/ban có liên quan, gặp gỡ và xin ý kiến đánh giá từ Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đội ngũ giáo viên các 4 trường Trung học phổ thông ngoài công. .. hiệu quả công tác quản lý đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL không chỉ tại thời điểm hiện tại mà có tính định hướng lâu dài 1.5 Nội dung quản lý đội ngũ giáo viên THPT NCL Quản lý đội ngũ giáo viên THPT NCL là việc lập kế hoạch thực hiện, tổ chức thưc hiện, chỉ đạo; triển khai thực hiện; kiểm tra việc thực hiện đảm bảo các quy định của Nhà nước, Thành phố về đội ngũ giáo viên từ đó đảm bảo các hoạt... sĩ trong ngành y tế Trong lĩnh vực giáo dục, thuật ngữ đội ngũ được dùng để chỉ những tập hợp người được phân biệt với nhau về chức năng trong hệ thống giáo dục, chẳng hạn như: đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý trường học 1.1.2.2 .Đội ngũ giáo viên Đội ngũ giáo viên dùng để chỉ một tập hợp người bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên Từ điển giáo dục học đã đưa ra định nghĩa: "Đội ngũ giáo viên. .. việc quản lý các trường THPT NCL trong đó có việc quản lý đội ngũ các trường này thì Sở GD&ĐT có tính quyết định rất lớn, điều này thể hiện ở một số yếu tố sau: - Sự nhất quán trong việc quản lý, điều hành sự hoạt động của các nhà trường trong đó có việc quản lý đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL; - Kịp thời xử lý và điều chỉnh các vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động giáo dục của các nhà trường . bàn Thành phố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 4.3. Đề xuất các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay. . sở lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông ngoài công lập. Chương 2: Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Hà Nội. tài: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay nhằm quản lý được về số lượng giáo viên, tỉ lệ giáo viên cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập, Thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay, Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập, Thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay, Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập, Thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY, CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY, l Những định hướng về công tác phát triển đội ngũ giáo viên trong nhà trường THPT, 4 Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trƣờng THPT NCL thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm