Những biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I.PDF

113 422 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM TRẦN NGỌC BAN Những biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I luËn v¨n th¹c sÜ GIÁO DỤC HỌC Hµ néi – 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM TRẦN NGỌC BAN Những biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I Mã số : 60 14 05 luËn v¨n th¹c sÜ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Nhật Thăng Hµ néi - 2008 LỜI CẢM ƠN Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo, cán bộ viên chức Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Sư phạm đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian học tập, nghiên cứu và làm luận văn. Xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã tham gia giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ lớp Cao học Quản lý giáo dục khoá 5 – Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, giảng viên, cán bộ công nhân viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tham gia học tập nâng cao trình độ và hoàn thành luận văn này. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Nhật Thăng đã mang lại cho chúng tôi những tri thức, những kinh nghiệm quý báu về tư duy và kiến thức khoa học quản lý, đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn đúng thời hạn. Do hạn chế về thời gian, tài liệu và trình độ chuyên môn, nên chắc chắn luận văn còn nhiều khiếm khuyết, tôi mong nhận được sự đóng góp của Hội đồng chấm luận văn, các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp góp ý để đề tài nghiên cứu được hoàn chỉnh, ứng dụng trong thực tiễn công tác quản lý bồi dưỡng đội ngũ giảng viên day thực hành, góp phần nhỏ bé nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, từng bước hội nhập nền kinh tế thế giới. Hà Nội, tháng 12 năm 2007 Tác giả Trần Ngọc Ban KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGD&ĐT : Bộ Giáo dục - Đào tạo CNH-HĐH : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá CNKT : Công nhân kỹ thuật CĐ : Cao đẳng CN : Công nghệ CNTT : Công nghệ thông tin DMTT : Dệt may thời trang Đ - ĐT : Điện - Điện tử GDTC-QP : Giáo dục thể chất – Quốc phòng GV : Giảng viên GS : Giáo sư HSSV : Học sinh sinh viên HTQT : Hợp tác quốc tế KTPC : Kinh tế pháp chế NCKH : Nghiên cứu khoa học PGS : Phó giáo sư QĐ : Quyết định QLGD : Quản lý giáo dục TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp TCCB : Tổ chức cán bộ THPT : Trung học phổ thông TSKH : Tiến sĩ khoa học TVĐT : Tư vấn đào tạo TW : Trung ương VN : Việt Nam VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu 3.2. Đối tƣợng nghiên cứu 3 3 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 4 6. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận 7.2. Phƣơng pháp khảo sát 7.3. Phƣơng pháp chuyên gia 7.4. Tổng kết các kinh nghiệm của trƣờng và các đơn vị khác 7.5. Phƣơng pháp thống kê toán học 4 4 4 5 5 5 8. Giới hạn và phạm vi đề tài 5 9. Kế hoạch thực hiện 10. Cấu trúc của luận văn 5 6 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH Ở CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 1.1. Một số khái niệm công cụ nghiên cứu đề tài 1.1.1. Quản lý 1.1.1.1. Khái niệm quản lý 7 7 7 7 1.1.1.2. Hot ng qun lý 1.1.1.3. Chc nng c bn ca qun lý 1.1.2. Qun lý giỏo dc 1.1.3. Ging viờn dy thc hnh 1.1.4. Qun lý bi dng 1.1.5. Bi dng ging viờn dy thc hnh 1.2. Vai trũ, v trớ ca loi trng Cao ng k thut trong s nghip phỏt trin ngun nhõn lc cho cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc 1.2.1. Chc nng nhim v ca loi trng Cao ng trong h thng Giỏo dc quc dõn v vic o to ngun nhõn lc lao ng k thut thc hin cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ 1.2.2. Quyn hn v trỏch nhim ca trng cao ng 1.3. Mụ hỡnh nhõn cỏch ngi ging viờn dy thc hnh v vai trũ ca h trong vic thc hin mc tiờu giỏo dc o to ca cỏc trng Cao ng k thut 1.3.1. Vai trũ, v trớ ca i ng ging viờn dy thc hnh 1.3.2. Mụ hỡnh nhõn cỏch, mụ hỡnh hot ng ca ngi ging viờn dy thc hnh 1.4. í nghĩa của việc quản lý bồi d-ỡng năng lực dạy thực hành đối với giảng viên các tr-ờng Cao đẳng kỹ thuật 10 11 14 16 17 17 19 19 20 22 24 25 30 CHNG 2. THC TRNG QUN Lí CễNG TC BI DNG I NG GING VIấN DY THC HNH TRNG CAO NG KINH T K THUT CễNG NGHIP I 2.1. Một số nét khái quát về Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I 2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên dạy thực hành ở Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I 33 33 50 2.2.1. Về số l-ợng 2.2.2 Về cơ cấu 2.2.3. Về chất l-ợng 2.3. Thực trạng quản lý công tác bồi d-ỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành ở Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I 2.3.1. Thực trạng công tác quy hoạch đội ngũ giảng viên dạy thực hành 2.3.2. Thực trạng quản lý công tác bồi d-ỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành 2.3.3. Nhận định khái quát thuận lợi, khó khăn và những vấn đề cần giải quyết 50 52 56 61 61 64 69 CHNG 3. NHNG BIN PHP QUN Lí CễNG TC BI DNG I NG GING VIấN DY THC HNH TI TRNG CAO NG KINH T K THUT CễNG NGHIP I 3.1. Một số nguyên tắc xác định hệ thống biện pháp bồi d-ỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành 3.1.1. Các biện pháp quản lý phải góp phần thực hiện xây dựng đội ngũ giảng viên thực hành có cơ cấu đồng bộ 3.1.2. Phải phát huy đ-ợc tiềm năng trong và ngoài nhà tr-ờng 3.1.3. Biện pháp đ-a ra phải mang tính khả thi 3.1.4. Đảm bảo tính đồng bộ 3.2. Các biện pháp quản lý công tác bồi d-ỡng đội ngũ giáo viên dạy thực hành 3.2.1. Xây dựng nội dung bồi d-ỡng phù hợp 3.2.2. Kế hoạch hoá các hoạt động bồi d-ỡng 3.2.3. Bồi d-ỡng nhận thức cho đội ngũ giảng viên 72 72 72 72 72 72 73 73 79 80 3.2.4. Tăng c-ờng trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thảo, hội giảng 3.2.5. Khuyến khích ý thức tự bồi d-ỡng của giảng viên 3.2.6. Phát huy tiềm năng trong và ngoài nhà tr-ờng về tạo nguồn kinh phí cho hoạt động bồi d-ỡng 3.2.7. Đổi mới kiểm tra đánh giá, xếp loại giảng viên 3.3. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất 81 83 83 85 88 KT LUN V KHUYN NGH 1. Kết luận 2. Khuyến nghị 89 89 90 TI LIU THAM KHO 92 PH LC 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong lịch sử phát triển, giáo dục ở nƣớc ta chƣa bao giờ phải đƣơng đầu liên tục với sự biến đổi của kinh tế – xã hội do giáo dục phải thay đổi để thích ứng với những yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục, quản lý giáo dục có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giáo dục. Hiện nay, đất nƣớc ta đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nƣớc, giáo dục đào tạo có vai trò cực kỳ quan trọng là đào tạo thế hệ trẻ "vừa hồng vừa chuyên" nhƣ lời đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói. Nghị quyết TW2 khoá 8 khẳng định : "Đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều,rèn luyện thói quen, nề nếp tƣ duy sáng tạo của ngƣời học. Từng bƣớc áp dụng các phƣơng pháp tiên tiến và hiện đại vào quá trình dạy học ". Báo cáo chính trị tại ủa Ban chấp hành TW khoá IX trình Đại hội X của Đảng và tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xây dựng mục tiêu tổng quát của chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 là : "Đẩy nhanh tốc độ kinh tế, đạt đƣợc bƣớc chuyển biến quan trọng về nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đƣa nƣớc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Cải thiện rõ rệt đời sống vật, văn hoá và tinh thần của nhân dân. Tạo đƣợc nền tảng để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế trí thức. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. Nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trƣờng quốc tế". Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó phải là sự hội tụ của rất nhiều yếu tố song nguồn lực con ngƣời - nguồn nhân lực có một ý nghĩa quyết định. Phát triển giáo dục - đào tạo đƣợc coi là nền tảng và động lực của sự 2 nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con ngƣời. Giáo dục đào tạo là một trong ba lĩnh vực then chốt, là khâu đột phá trong việc đề ra mục tiêu và giải pháp phát triển giáo dục, nâng cao chất lƣợng của đội ngũ giảng viên. Giảng viên giữ một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo, vì chính họ là những ngƣời trực tiếp triển khai những nội dung và phƣơng pháp đào tạo mới. Hiện nay các trƣờng Cao đẳng kỹ thuật, Cao đẳng nghề có nhiệm vụ đào tạo và bồi dƣỡng nguồn nhân lực có đủ năng lực và phẩm chất để phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nƣớc. Dạy kỹ thuật, dạy nghề chính là dạy thực hành do đó đội ngũ giảng viên dạy thực hành phải luôn luôn cập nhật những kiến thức và kỹ thuật cũng nhƣ những kỹ năng sản xuất đáp ứng với nền công nghệ hiện đại. Tuy nhiên với điều kiện hiện nay thì hầu hết đội ngũ giảng viên tốt nghiệp ở các trƣờng sƣ phạm hoặc có trình độ thấp do lịch sử để lại và đƣợc tuyển dụng từ nhiều nguồn nên năng lực thực hành là không cao, không thực tế. Đội ngũ giảng viên nhất là giảng viên dạy thực hành tại Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I cơ bản có đủ trình độ chuyên môn, năng lực phẩm chất đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt ra của nhu cầu phát triển giáo dục hiện nay. Tuy nhiên trƣớc những yêu cầu ngày càng cao của sự đổi mới thì đội ngũ giảng viên dạy thực hành còn bộc lộ một số mặt hạn chế nhƣ chất lƣợng đội ngũ giảng viên chƣa mạnh, công tác đào tạo, bồi dƣỡng còn hạn chế chƣa chủ động đƣợc kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng nâng chuẩn đội ngũ giảng viên Hơn nữa, chúng ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, nhiều công nghệ sản xuất mới, hiện đại đƣợc đƣa vào áp dụng sản xuất. Bởi vậy giảng viên dạy thực hành nếu không đƣợc nhanh chóng bồi dƣỡng nâng cao trình độ thì không thể đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển [...]... nht v ct lừi ca khỏi nim qun lớ, ú l tr li cõu hi: Ai qun lý? (Ch th qun lý) ; Qun lý ai? Qun lý cỏi gỡ? (Khỏch th qun lý) ; Qun lý nh th no? (Phng thc qun lý) ; Qun lý bng cỏi gỡ? (Cụng c qun lý) ; qun lý lm gỡ (Mc tiờu qun lý) v t ú chỳng ta cú th a ra nh ngha: + Qun lý l quỏ trỡnh hon thnh cụng vic thụng qua con ngi v lm vic vi con ngi + Qun lý l hoch nh, t chc, b trớ nhõn s, lónh o, kim soỏt cụng vic... qun lý ca khỏch th, i tng qun lý nh qun lý i ng ging viờn, trong ú bao gm tuyn dng, s dng, o to - Cụng c qun lý l phng tin tỏc ng ca ch th qun lý ti khỏch th qun lý nh mờnh lnh, quyt nh, chớnh sỏch, iu l - Phng phỏp qun lý l cỏch thc tỏc ng ca ch th qun lý ti khỏch th qun lý - Mc tiờu ca qun lý l cỏi ớch cn t ti thc hin nhim v ca qun lý, c xỏc nh theo nhiu cỏch khỏc nhau, nú cú th do nh qun lý ỏp... hnh ti Trng Cao ng Kinh t - K thut Cụng nghip I 3.2 i tng nghiờn cu Qun lý bi dng i ng ging viờn dy thc hnh ti Trng Cao ng Kinh t K thut Cụng nghip I 3 4 Nhim v nghiờn cu - Xõy dng c s lý lun v vic i mi cụng tỏc qun lý bi dng i ng ging viờn dy thc hnh ti cỏc Trng Cao ng K thut - ỏnh giỏ thc trng i ng ging viờn dy thc hnh trng Cao ng Kinh t K thut Cụng nghip I - xut nhng bin phỏp qun lý nhm i mi cụng... qun lý Quỏ trỡnh qun lý ph thuc cht ch vo cỏc thụng tin Cỏc thụng tin qun lý l cỏc tin tc v ch th qun lý v i tng qun lý, cỏc yu t chi phi qỳa trỡnh qun lý m bo cho qun lý cú hiu qu Vai trũ ca thụng trong qun lý rt quan trng : L c s, cht liu hỡnh thnh v quyt nh qun lý Cht lng hiu qu ca quyt nh qun lý ph thuc vo tớnh y , chớnh xỏc, kp thi ca thụng tin v ngc li cht lng hiu qu ca quyt nh quyt nh qun lý. .. - Thái độ trong các hoạt động, quan hệ với gia đình, bạn bè, dân tộc Năng lực Ng-ời giảng viên - Thái độ trong lao động nghề nghiệp: Lòng yêu nghề, yêu lao động, nhân ái, tận tuỵ Kiến thức - Khoa học - Kỹ thuật chuyên môn - Năng lực s- phạm Kỹ năng, kỹ xảo - Kỹ năng nghề - Kỹ năng s- phạm - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu Thể chất - Tính bền bỉ dẻo dai - Tính năng động l mt ngi... hng ca ch th qun lý n khỏch th qun lý mt cỏch hp quy lut nhm t c mc tiờu chung 1.1.1.2 Hot ng qun lý Bn cht ca hot ng qun lý l s tỏc ng cú mc ớch ca ngi qun lý n tp th ngi b qun lý nhm t mc tiờu qun lý Trong giỏo dc ú l tỏc ng ca nh qun lý giỏo dc n tp th ging viờn, hc sinh v cỏc lc lng khỏc nhm thc hin h thng cỏc mc tiờu giỏo dc Trong vic qun lý i ng ging viờn ú l tỏc ng ca nh qun lý n i ng ging viờn... chuyờn mụn v nõng cao nng lc s phm thụng qua vic hc tp cỏc phng phỏp dy hc, ngi ging viờn mi hon thnh nhim v s mnh nh nc giao cho Hot ng ca ngi ging viờn dy thc hnh cú th nhỡn nhn thụng qua s sau Mô hình hoạt động của ng-ời giảng viên dạy nghề Hoạt động giảng dạy Hoạt động ứng dụng và triển khai KHKT, công nghệ vào thực Hoạt động học tập, tự bồi d-ỡng 27 Hoạt động giáo dục học sinh sinh viên Các hoạt... trong ú cú hot ng lao ng ngh nghip - Kinh nghim, k nng k xo thc hnh th hin trong cỏc hot ng hc tp, bi dng, trong lao ng ngh nghip cng nh trong cỏc hot ng chớnh tr xó hi - Th cht l nhng c trng v tõm lý nh sc bn, tớnh nng ng ca ngi lao ng Mụ hỡnh nhõn cỏch ca ngi ging viờn dy thc hnh c th hin qua s 26 Mô hình nhân cách của ng-ời giảng viên dạy thực hành Phẩm chất Thành viên của xã hội - Thái độ trong các... Chng 2: Thc trng cụng tỏc qun lý bi dng i ng ging viờn dy thc hnh Trng Cao ng Kinh t K thut Cụng nghip I Chng 3: Nhng bin phỏp cụng tỏc qun lý i ng ging viờn dy thc hnh ti Trng Cao ng Kinh t K thut Cụng nghip I 6 CHNG 1 C S Lí LUN V QUN Lí CễNG TC BI DNG GIO VIấN DY THC HNH CC TRNG CAO NG K THUT 1.1 Mt s khỏi nim cụng c nghiờn cu ti 1.1.1 Qun lý 1.1.1.1 Khỏi nim qun lý Trong lch s phỏt trin xó hi... quyt nh qun lý chi phi thụng tin Hot ng thụng tin qun lý tỏc ng v chi phi ton b hot ng ca h thng, nú thu hỳt v iu chnh hot ng ca h thng, va giỳp nh qun lý nõng cao nng lc qun lý va rốn luyn ý chớ nh qun lý 1.1.2 Qun lý giỏo dc Cỏc nh lý lun ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v a ra nhng khỏi nim v qun lý giỏo dc di nhng gúc khỏc nhau: - M.I.Kondacụp : Qun lý giỏo dc l tp hp tt c cỏc bin phỏp t chc, k hoch . ngũ giảng viên dạy thực hành t i các Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Đánh giá thực trạng đ i ngũ giảng viên dạy thực hành ở trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I - Đề xuất những biện pháp. đến việc quản lý đ i ngũ giảng viên 5 dạy thực hành đó chính là cơ sở lý luận về công tác quản lý đ i ngũ giảng viên dạy thực hành t i trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I. 7.2 lƣợng đ i ngũ giảng viên, xác định đúng những biện pháp quản lý b i dƣỡng đ i ngũ giảng viên dạy thực hành phù hợp v i thực trạng, mang tính khả thi thì đ i ngũ giảng viên dạy thực hành t i Trƣờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I.PDF, Những biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I.PDF, Những biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I.PDF, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN DẠY THỰC HÀNH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I, CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN DẠY THỰC HÀNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm