Biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định.PDF

112 641 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:39

MỤC LỤC MỞ ĐẦU………………… 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI…………………………………………………… 2. MỤC ĐÍCH LUẬN VĂN………………………………………………… 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU…………………………………………… 4. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU………………………… 5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC……………………………………… 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………… 7. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU……………………………………… 8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN……………………………………………… CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC …. 1 1 3 3 3 4 4 5 5 1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề………………………………………. 6 1.2. Một số khái niệm cơ bản…………………………………………………… 7 1.2.1. Khái niệm quản lý ………………………………………………………… 7 1.2.2. Quản lý giáo dục…………………………………………………………… 16 1.2.3. Quản lý nhà trường………………………………………………………… 18 1.2.4. Quản lý hoạt động dạy học……………………………………… 21 1.3. Quản lý hoạt động dạy học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp y tế……………………………………… 1.3.1. Đặc điểm hoạt động dạy học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp 1.3.2. Đặc điểm hoạt động dạy học tại trường trung học y tế 1.4. Các yếu tổ ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học ở các trường y tế 1.4.1. Về phía nhà quản lý…………………………………… 1.4.2. Về phía giáo viên…………………………………… 1.4.3. Về phía học sinh…………………………………… 23 25 26 29 29 29 30 30 1.3.4. Các yếu tố khác…………………………………… Kết luận chương 1…………………………………………………………………. 31 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NAM ĐỊNH……………… 32 2.1. Đặc điểm kinh tế – xã hội – tự nhiên của tỉnh Nam Định ……………… 2.2. Đặc điểm trường Trung cấp y tế Nam Định………………………………. 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học…………………………… 32 34 39 2.4. Thực trạng công tác dạy học và quản lý hoạt động dạy học của trường Trung cấp y tế Nam Định ……………………………………………………… 2.4.1. Công tác xây dựng đội ngũ…………………………………… 2.4.2. Công tác chỉ đạo hoạt động dạy…………………………………… 2.4.3. Công tác chỉ đạo hoạt động học…………………………………… 2.5. Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung cấp Y tế Nam Định…………………………………… 2.5.1. Điểm mạnh…………………………………… 2.5.2. Điểm yếu…………………………………… 2.5.3. Nguyên nhân…………………………………… 42 42 45 58 61 61 62 64 Kết luận chương 2 …………………………………… 65 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NAM ĐỊNH……………………………… 66 3.1. Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp………………… 3.1.1. Đảm bảo tính đồng bộ của các biện pháp………………… 3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn của các biện pháp………………… 3.1.3. Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp………………… 66 66 66 66 3.2. Những biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định…… 67 3.2.1. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên………………… 3.2.2. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu………………… 3.2.3. Tăng cường quản lý hoạt động dạy của giáo viên…………… 3.2.4. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực tự lực nhận thức, tích cực tư duy cho học sinh………………… 3.2.5. Đổi mới quản lý hoạt động học của học sinh………………… 3.2.6. Xây dựng, củng cố và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học………………… 67 71 74 82 84 87 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi các biện pháp……… 88 89 Kết luận chương 3………………… 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ………………… 1. KẾT LUẬN ………………… 2. KHUYẾN NGHỊ………………… 92 92 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………… PHỤ LỤC 95 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay đất nước ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tạo đà cho sự hội nhập trong khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh đó việc phát triển nguồn nhân lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế xã hội. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tư BCHTƯ (khoá VII) nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nói: “Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần , trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội“. Bác Hồ - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Người luôn quan tâm tới sự nghiệp giáo dục của nước nhà đã dạy rằng: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Đảng và Nhà nước ta cũng đã đặc biệt quan tâm tới giáo dục từ Nghị quyết TW4 (khóa III) đã nêu ra 4 quan điểm chỉ đạo giáo dục, trong đó quan trọng nhất là quan điểm coi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Đại hội IX tiếp tục khẳng định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu “Phát triển giáo dục - đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững" Đồng thời Đại hội IX đề ra nhiệm vụ “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục”. Con người muốn phát triển tài năng thì phải có sức khoẻ, việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho mọi người đó là trách nhiệm của ngành y tế. Phát triển ngành y tế cũng đồng nghĩa với chăm sóc sức khoẻ cho từng người, luôn là 2 mục tiêu ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII nêu rõ: "Sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ là trách nhiệm của cộng đồng và của người dân, là trách nhiệm của cấc cấp uỷ Đảng và chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt”. Vì vậy, đầu tư cho sức khoẻ chính là đầu tư cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước bởi sức khoẻ là cơ sở để đảm bảo cho sự phát triển trí tuệ và sức lao động đồng thời năng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi cá nhân và gia đình. Với mục tiêu phát triển của ngành y tế, y học Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 là đảm bảo công bằng, nâng cao chất lượng hiệu quả chăm sóc sức khoẻ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân đưa sức khoẻ nhân dân đạt mức trung bình của các nước trong khu vực. Để đạt được những mục tiêu trên cần phải có đội ngũ nhân viên y tế đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức trong sáng “Lương y như từ mẫu“. Từ khi đất nước được thống nhất, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân được chú trọng đáng kể, công tác này đã được ghi trong Hiến pháp của Việt Nam, trong Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, mạng lưới y tế đã rộng khắp từ trung ương đến xã, thôn, nhiều bệnh tật và nhiều bệnh dịch đã được khống chế hoặc loại trừ, tuổi thọ trung bình được tăng lên góp phần củng có niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, lực lượng cán bộ y tế ở Việt Nam nói chung và tại tỉnh Nam Định nói riêng vừa thiếu về số lượng lẫn chất lượng nhất là cán bộ y tế cơ sở. Trên cơ sở đó Trường Trung cấp Y tế Nam Định đã được thành lập năm 2003. Trường có nhiệm vụ đào tạo ra nguồn nhân lực y tế cơ sở đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ ban đầu ngày một năng cao của nhân dân. Để công tác đào tạo cán bộ y tế cơ sở có tri thức, có kỹ năng, có y đức trong sáng sao cho phù hợp với yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới thì nhà trường cần phải có được những 3 giải pháp thích hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể và việc làm trước tiên là cần tập trung nghiên cứu để tìm ra các biện pháp quản lý hiệu quả trong đó biện pháp quản lý hoạt động dạy học đóng vai trò rất quan trọng. Do vậy, cần nghiên cứu chỉ ra các cách quản lý hoạt động dạy và học; Quản lý như thế nào; Bằng biện pháp gì để hoạt động dạy học thực sự có hiệu quả; Đây là những vấn đề đặt ra cần được giải quyết cấp bách của các cán bộ quản lý mà người đứng đầu là Ban Giám hiệu nhà trường. Là một cán bộ y tế trực tiếp tham gia công tác giảng dạy và có nhiều năm làm việc tại phòng đào tạo, tôi thấy cần thiết phải nghiên cứu thực tế công tác quản lý hoạt động dạy học tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định, từ đó tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý để hoạt động dạy học có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu xã hội đòi hỏi trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 2. Mục đích luận văn Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học thích hợp và khả thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường Trung cấp y tế Nam Định. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Hệ thống hoá được một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường trung học chuyên nghiệp và trung học y tế, hoạt động dạy học, các biện pháp quản lý hoạt động dạy học. 3.2. Tìm hiểu và phân tích thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các bộ môn: Y học lâm sàng; Y học sơ sở và Y tế cộng đồng; Điều dưỡng, Dược lý; Khoa học cơ bản để tìm ra nguyên nhân của thực trạng đó. 3.3. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định. 3.4. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất. 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 4.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lý dạy học của Trường Trung cấp Y tế . 4.2. Đối tượng nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động dạy học Trường Trung cấp Y tế Nam Định. 5. Giả thuyết khoa học Hoạt động dạy học tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý hoạt động dạy học một cách hợp lý, khả thi, phù hợp với đặc điểm của nhà trường, nhu cầu thực tế tại địa phương cũng như đảm bảo mục tiêu, nội dung, chương trình môn học sẽ nâng cao hiệu quả giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn cán bộ y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu xã hội đòi hỏi trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận Đọc và khái quát các tài liệu lý luận phục vụ cho nghiên cứu đề tài. Khai thác các văn bản, nghị quyết của Đảng, ngành giáo dục, các tài liệu có liên quan đến đào tạo nghề đặc biệt là các tài liệu giảng dạy chuyên ngành y. 6.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.2.1. Phương pháp điều tra viết -Mục đích điều tra: Thu thập số liệu, tư liệu trên cơ sở các biểu mẫu kế hoạch thống kê trong hoạt động quản lý và thực trạng hoạt động dạy học. -Nội dung: Sử dụng bộ câu hỏi, phiếu trưng cầu ý kiến nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động giảng của giáo viên, thực trạng học của học sinh. 6.2.2. Phương pháp quan sát Quan sát cách tổ chức quản lý hoạt động dạy học ở nhà trường , hoạt động giáo viên, cách học của học sinh nhằm làm rõ thực trạng những biện 5 pháp quản lý hoạt động dạy học và tác động của các biện pháp quản lý đó tới kết quả học tập của học viên. 6.2.3. Phương pháp phỏng vấn Phỏng vấn hiệu trưởng và các cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh để tìm hiểu thực trạng quản lý dạy học của nhà trường, làm sáng tỏ hơn các số liệu đã được nghiên cứu bằng phương pháp điều tra. 6.2.4. Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm Tổng kết, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn về các hoạt động dạy học. 6.2.5. Phương pháp thăm dò mức độ cần thiết và tính khả thi của một số biện pháp đề xuất - Mục đích : Thăm dò tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất. - Nội dung: Xem xét mức độ cần thiết và khả thi của mỗi biện pháp đề xuất và các điều kiện để thực hiện các biện pháp đó. - Cách tiến hành: Sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến, trao đổi phỏng vấn các chuyên gia và các cán bộ có nhiều kinh nghiệm về thực tế quản lý hoạt động dạy học ở các trường chuyên nghiệp và các giáo viên trực tiếp giảng dạy tại Trường Trung cấp y tế Nam Định. 6.2.6. Phương pháp toán thống kê Nhằm xử lý, phân tích các số liệu thu thập. 7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trọng tâm của đề tài là đi sâu nghiên cứu vấn đề lý luận và biện pháp quản lý hoạt động dạy học tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề . 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn sẽ trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học 6 Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học của Trường Trung cấp Y tế Nam Định. Chương 3: Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định. Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học 1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề Hoạt động quản lý đã mang lại những lợi ích to lớn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống làm cho xã hội ngày càng phát triển. Từ xa xưa đã có nhiều nhà khoa học nghiên cứu về quản lý. Ở phương Đông cổ đại, đặc biệt là Trung Hoa và Ấn Độ cổ đại đã xuất hiện những nhà tư tưởng về quản lý lỗi lạc như Khổng Tử (551-479Tr CN), Mạnh Tử (372-289 Tr CN), Hàn Phi Tử (280-233 Tr CN), Thương Ưởng (390-338 Tr CN), tuy tư tưởng quản lý của họ có khác nhau nhưng cho đến nay vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách quản lý của nhiều nhà quản lý ở nhiều nước châu Á. Khổng Tử, Mạnh Tử và một số nhà tư tưởng về quản lý khác chủ trương dùng “Đức trị”. Ngược lại Hàn Phi Tử, Thương Ưởng…lại chủ trương dùng “Pháp trị” để quản lý xã hội, cai trị dân. Ở phương Tây cổ đại nhà triết học Xô-crát (Thế kỷ IV–III Tr CN) đã viết trong tập nghị luận của mình “Những người nào biết cách vận dụng con người, sẽ điều khiển công việc hoặc cá nhân hay tập thể một cách sáng suốt, trong khi những người khác không biết làm như vậy mắc sai lầm trong việc tiến hành cả hai công việc này”. Theo nhà triết học Hy lạp cổ đại Platon (427–347 Tr CN): Muốn cai trị nước phải biết đoàn kết dân lại, phải vì dân. Người đứng đầu phải ham hiểu biết, thành thật, tự chủ, biết điều độ, ít tham vọng về vật chất và đặc biệt phải 7 được đào tạo kỹ lưỡng. Chales Babbage(1792–1871); H.Fayol(1841–1925), EltonMayol(1850– 1947) F.Taylor (1856-1915) là những nhà nghiên cứu quản lý tiêu biểu ở thế kỷ XVIII–XIX. Sau này nhiều công trình nghiên cứu với các cách tiếp cận khác nhau về quản lý góp phần làm cho khoa học quản lý ngày càng hoàn thiện. Ở Việt Nam, tư tưởng quản lý cũng đã xuất hiện từ lâu và các tư tưởng quản lý thay đổi tuỳ từng thời kỳ. Thời Tiền Lê tư tưởng quản lý hướng vào pháp trị, thời Nhà Lý hướng vào đức trị, thời Hậu Lê hướng vào đức trị và pháp trị. Gần đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, giảng viên đại học viết dưới dạng giáo trình, sách tham khảo, tài liệu phổ biến kinh nghiệm quản lý. Vận dụng những thành tựu về khoa học quản lý nói chung, khoa học quản lý giáo dục cũng đạt được một số thành tựu, các công trình nghiên cứu, giáo trình bài giảng của các tác giả như Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Bá Lãm, Phạm Minh Hạc, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Văn Lê đã nêu lên một số vấn đề lý luận về quản lý giáo dục, kinh nghiệm quản lý giáo dục từ thực tiễn của giáo dục Việt Nam. Trong khi đó , hoạt động dạy học là hoạt động trọng tâm của quá trình giáo dục, nó quyết định sự thành công của hoạt động giáo dục. Trong nhà trường, việc quản lý giảng dạy của giáo viên và quản lý học tập của học sinh luôn được ưu tiên hàng đầu. Mỗi môn học có những nét đặc thù riêng của môn học đó, người quản lý cần có những hiểu biết rõ về môn học đó mới có các biện pháp quản lý dạy học môn đó tốt được. Việc quản lý hoạt động giảng dạy và học tập ở một số trường chuyên nghiệp ở địa phương như Thành phố Nam Định còn một số hạn chế, chưa theo kịp các trường chuyên nghiệp ở thành phố lớn do vậy kết quả học tập của học sinh chưa cao. Để nâng cao kết quả học tập cần nghiên cứu tìm kiếm những biện pháp tăng cường quản lý tốt hoạt động giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo nghề các trường chuyên [...]... qun lý quỏ trỡnh truyn th kin thc ca giỏo viờn, qun lý vic thc hin chng trỡnh dy hc v qun lý vic lnh hi kin thc ca hc sinh 1.3 Qun lý hot ng dy hc ti cỏc Trng trung cp chuyờn nghip v Trng trung cp Y t 1.3.1 c im hot ng dy hc ti cỏc Trng trung cp chuyờn nghip Ngy 28/12/2001 Th tng Chớnh ph ó ký quyt nh s 201/2001/ Q-TTg phờ duyt chin lc phỏt trin giỏo dc n 2010 Trong quyt nh ny ca Th tng Chớnh ph thỡ trung. .. thc t chc dy hc, kt qu dy hc Tt c cỏc yu t trờn liờn quan mt thit vi nhau gn cht c thy v trũ trong sut quỏ trỡnh dy hc Qun lý dy hc phi ng thi qun lý hot ng ging dy v hc tp, nhng trc ht l qun lý hot ng dy ca ngi thy ( cỏc khõu son bi, ging bi, ỏnh giỏ kt qu dy hc) Qun lý dy hc c thụng qua cụng tỏc qun lý ca i ng cỏn b qun lý t chuyờn mụn, i ng giỏo viờn ch nhim lp v ban cỏn s lp 24 T trng chuyờn mụn cú... tt ba nhim v dy hc núi trờn thỡ cht lng dy hc s c nõng lờn 1.4 Cỏc yu t nh hng n qun lý hot ng dy hc trng y t 1.4.1 V phớa nh qun lý Trong cỏc Trng trung cp Y t thỡ vic dy ngh cú ý ngha c bit quan trng vỡ chm súc sc kho cho mi ngi l ngh cao quý Khi ó t nguyn ng trong hng ng y t phi nghiờm tỳc thc hin li dy ca Bỏc H Phi cú lng tõm v trỏch nhim cao, ht lũng y u ngh, luụn luụn rốn luyn nõng cao phm cht... 1.2.4.3 Bin phỏp qun lý hot ng dy hc Theo t in ting Vit "Bin phỏp l cỏch lm, cỏch gii quyt mt vn c th" Qun lý hot ng dy hc l s tỏc ng hp quy lut ca ch th qun lý n ch th dy hc bng cỏc gii phỏp phỏt huy tỏc dng ca cỏc phng tin qun lý nh ch nh giỏo dc o to, b m y t chc v nhõn lc dy hc, thụng tin v mụi trng dy hc nhm t c mc tiờu qun lý dy hc Quỏ trỡnh dy hc l quỏ trỡnh bao hm nhiu yu t nh mc tiờu, ni dung,... chuyờn mụn, cỏc cỏ nhõn lp k hoch c th ỳng quy nh - X y dng nn np dy hc: a hot ng dy hc vo nn np bng h thng cỏc ni quy, quy nh, quy ch cht ch, sao cho mi thnh viờn trong nh trng nhn thc c trỏch nhim ca mỡnh trong vic thc hin cỏc ni quy, quy nh mt cỏch k cng n np - Ch o i mi phng phỏp dy hc: Dy hc theo phng phỏp mi, ly ngi hc lm trung tõm, phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong hc tp Khc phc li truyn... phm vi h thng, vic truyn mnh lnh vn theo tuyn ó quy nh, cỏc cỏn b qun lý cỏc phõn h chc nng (theo tuyn) vn phỏt huy c ti nng ca mỡnh úng gúp cho nh qun lý cp cp cao ca h thng 1.2.2 Qun lý giỏo dc Qun lý giỏo dc bao gm hai cp : Cp v mụ ú l qun lý nh nc v giỏo dc; cũn cp vi mụ l qun lý nh trng v cỏc c s giỏo dc khỏc Qun lý giỏo dc l thc hin vic qun lý trong lnh vc giỏo dc Ngy nay lnh vc giỏo dc m rng... khớch l mt tớch cc, y lựi tiờu cc - Khen thng k lut kp thi i vi giỏo viờn v hc sinh: Cú nh vy mi ng viờn v khuyn khớch c giỏo viờn v hc sinh thc hin dy tt, hc tt nhm nõng cao cht lng dy hc Qun lý hot ng dy hc núi chung v qun lý hot ng dy hc trong cỏc trng trung cp y t chớnh l qun lý cỏc hot ng ton din trong nh trng, nhm thc hin tt cỏc nhim v dy hc, ú l cung cp tri thc, 29 rốn luyn k nng, hỡnh thnh... phng tin qun lý nh ch nh giỏo dc o to, b m y t chc v nhõn lc dy hc, thụng tin v mụi trng dy hc nhm t c mc tiờu qun lý dy hc Chng 2: Thc trng qun lý hot ng dy hc ti trng trung cp y t nam nh 2.1 c im kinh t - xó hi - t nhiờn ca tnh Nam nh Nam nh l tnh thuc Nam ng bng sụng Hng; cú din tớch 1649,86 km2; giỏp ranh vi tnh Ninh Bỡnh, H Nam, Thỏi Bỡnh Ton tnh cú 9 huyn, 1 thnh ph, 229 xó, phng, th trn; B bin... t ch yu l nụng nghip v tiu th cụng nghip, c s vt cht k thut cũn thiu thn, thu nhp bỡnh quõn u ngi trong nm cũn thp i sng nhõn dõn trong tnh cũn nhiu khú khn H thng mng li y t gm 9 bnh vin tuyn tnh vi quy mụ 1310 ging bnh Ton tnh cú 8 trung tõm chuyờn khoa, 4 phũng khỏm a khoa khu vc, 10 bnh vin tuyn huyn vi quy mụ 1.120 ging bnh, 10 trung tõm y t d phũng tuyn huyn thnh ph, 10 phũng y t, 229 trm y t... dõn ch, quyn hn ca giỏo viờn tham gia cỏc mt 20 qun lý c nh trng Nh vy, qun lýnh trng thc cht l tỏc ng cú nh hng, cú k hoch ca ch th qun lý lờn tt c cỏc ngun lc nhm y mnh hot ng ca nh trng theo nguyờn lý giỏo dc v tin ti mc tiờu giỏo dc, m trng tõm ca nú l a hot ng dy v hc tin lờn trng thỏi mi v cht 1.2.4 Qun lý hot ng dy hc 1.2.4.1 Khỏi nim dy hc Dy hc l khỏi nim ch hot ng chung ca ngi dy v ngi hc, . đề lý luận và biện pháp quản lý hoạt động d y học tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động d y học có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Hoạt động quản lý d y học của Trường Trung cấp Y tế . 4.2. Đối tượng nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động d y học Trường Trung cấp Y tế Nam Định. 5. Giả thuyết khoa học Hoạt động d y học. xuất một số biện pháp quản lý hoạt động d y học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định. Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động d y học 1.1. Vài
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định.PDF, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định.PDF, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định.PDF, Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học, Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tại trường trung cấp y tế nam định, Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NAM ĐỊNH, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm