Giải pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non thành phố Hải Phòng trong giai đoạn từ nay đến 2015

122 812 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:32

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM VƯƠNG THỊ ĐÀO GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 061405 HÀ NỘI - 2008 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM VƯƠNG THỊ ĐÀO GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 061405 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS ĐINH HỒNG THÁI HÀ NỘI - 2008 LỜI CẢM ƠN 3 Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới: Các thầy giáo, cô giáo Khoa sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia gảng dạy, giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới: Ban Giám đốc, phòng Giáo dục mầm non và các phòng ban chức năng của cơ quan Sở GD&ĐT Hải Phòng. Lãnh đạo các phòng giáo dục, các đồng chí chuyên viên tổ mầm non phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu và giáo viên các trường mầm non các quận, huyện Hồng Bàng, Lê Chân, An Dương, Vĩnh Bảo, các bạn đồng nghiệp và gia đình đã động viên và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài. 4 Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đinh Hồng Thái - người thày đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trong quá trình hoàn thành bản luận văn này. Tuy đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, song luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý. Hải Phòng, tháng 10 năm 2008 Tác giả Vương Thị Đào CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 1. BCHTƯĐ : Ban chấp hành trung ương Đảng 2. BDGV : Bồi dưỡng giáo viên 3. CBGV : Cán bộ giáo viên 4. CBQL : Cán bộ quản lý 5. CNH- HĐH : Công nghiệp hoá- hiện đại hoá 5 6. CSVC : Cơ sở vật chất 7. CQXN : Cơ quan xí nghiệp 8. CSGD : Chăm sóc, giáo dục 9. ĐNGV : Đội ngũ giáo viên 10. GD & ĐT : Giáo dục và Đào tạo 11. GDMN : Giáo dục mầm non 12. GVNT : Giáo viên nhà trẻ 13. GVMG : Giáo viên mẫu giáo 14. GVMN : Giáo viên mầm non 15. HTX : Hợp tác xã 16. NQTW : Nghị quyết trung ương 17. NXB : Nhà xuất bản 18. QLGD : Quản lý giáo dục 19. QLNT : Quản lý nhà trường 20. SDD : Suy dinh dưỡng 21. UBND : Uỷ ban nhân dân MỤC LỤC Trang Mở đầu 4 1 - Lý do chọn đề 4 2 - Mục đích nghiên cứu 5 3 - Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu: .6 4 - Nhiệm vụ nghiên cứu 6 5 - Giả thuyết khoa học 6 6 - Đóng góp của đề tài 6 7 - Phƣơng pháp nghiên cứu. 6 8 - Cấu trúc luận văn 7 6 Chƣơng I: Cơ sở lý luận về quản lý bồi dƣỡng đội ngũ GVMN 8 1.1- Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 8 1.2- Một số vấn đề về lý luận quản lý 12 1.2.1- Khái niệm quản lý và hệ thống chức năng quản lý 12 1.2.1.1- Quản lý là gì? 12 1.2.1.2- Hệ thống chức năng quản lý 13 1.2.2- Quản lý nguồn nhân lực 13 1.2.2.1- Kế hoạch hoá nguồn nhân lực 13 1.2.2.2- Tuyển mộ 14 1.2.2.3- Lựa chọn 14 1.2.2.4- Định hướng 14 1.2.2.5- Huấn luyện và phát triển đội ngũ 14 1.2.2.6- Đánh giá những thành tựu (thẩm định kết quả hoạt động ) 15 1.2.2.7- Đề bạt, thuyên chuyển, hạ tầng công tác, sa thải 15 1.2.3- Huấn luyện và phát triển đội ngũ 15 1.2.3.1- Các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng 15 1.2.3.2- Các chương trình phát triển 16 1.3- Giáo viên mầm non 18 1.3.1- Nhiệm vụ của giáo viên mầm non 19 1.3.2- Yêu cầu về phẩm chất năng lực giáo viên mầm non 20 1.4- Khái niệm bồi dƣỡng và giải pháp quản lý bồi dƣỡng GVMN 22 1.4.1- Khái niệm bồi dưỡng 22 1.4.2- Tầm quan trọng của công tác quản lý bồi dưỡng GVMN 24 1.4.3- Giải pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non 27 1.4.3.1- Giải pháp 27 4.3.2- Giải pháp quản lý 27 1.4.3.3- Giải pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non 27 Chƣơng 2: Thực trạng quản lý công tác bồi dƣỡng đội ngũ GVMN trên địa bàn thành phố Hải Phòng 29 2.1- Đánh giá thực trạng GD&ĐT Hải Phòng 29 2.1.1- Đặc điểm phát triển GD&ĐT Hải Phòng trong 5 năm gần đây 29 2.1.2- Tình hình phát triển giáo dục mầm non Hải Phòng từ năm 2003 đến nay 30 2.1.2.1- Đặc điểm phát triển giáo dục mầm non trong 5 năm qua 30 2.1.2.2- Mạng lưới và các loại hình trường lớp mầm non Hải Phòng 32 2.1.2.3- Các loại hình trường mầm non 32 7 2.1.2.4 - Chất lượng CSGD trẻ ở các trường mầm non Hải Phòng 34 2.1.2.5- Điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị trường học 36 2.1.2.6 -Kinh phí đầu tư cho giáo dục mầm non Hải Phòng 38 2.2- Thực trạng quản lý bồi dƣỡng GVMN Hải Phòng từ năm 2003 đến nay 38 2.2.1-Thực trạng đội ngũ GVMN Hải Phòng từ năm 2003 đến nay 41 2.2.1.1- Số lượng đội ngũ giáo viên mầm non 41 2.2.1.2- Chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non Hải Phòng 41 2.2.2- Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng GVMN Hải Phòng 48 2.2.2.1- Quan niệm của CBQL và giáo viên về việc bồi dưỡng GVMN 48 2.2.2.2- Đánh giá về các giải pháp bồi dưỡng thành phố đã thực hiện 49 2.2.2.3- Quản lý về nội dung bồi dưỡng đã áp dụng các giải pháp 51 2.2.2.4- Nhu cầu bồi dưỡng giáo viên mầm non Hải Phòng 53 2.2.2.5-Nhu cầu về chế độ sau khi bồi dưỡng 56 Chƣơng 3 : Những giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng đội ngũ GVMN trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ nay đến 2015 60 3.1- Các căn cứ xây dựng giải pháp 60 3.1.1- Xuất phát từ sự lãnh đạo chỉ đạo đường lối của Đảng và Nhà nước ta về Giáo dục và Đào tạo 60 3.1.2- Xuất phát từ các quan điểm chiến lược về phát triển GDMN 61 3.1.3- Xuất phát từ sự phát triển của thành phố Hải Phòng và nhiệm vụ của giáo dục Hải Phòng trong sự nghiệp xây dựng thành phố công nghiệp hiện đại 63 3.1.4- Xuất phát từ thực trạng đội ngũ GVMN Hải Phòng 64 3.1.5- Quan điểm xây dựng các biện pháp 66 3.1.6- Mục tiêu chung các giải pháp hướng tới 67 3.2- Các giải pháp quản lý nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng đội ngũ GVMN Hải Phòng từ nay đến 2015 67 3.2.1- Giải pháp thứ nhất: Tuyên truyền giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức về vị trí vai trò người GVMN, tầm quan trọng của nội dung hoạt động bồi dưỡng giáo viên cho cán bộ giáo viên và các cấp quản lý 67 3.2.1.1- Mục tiêu của giải pháp 68 3.2.1.2- Nội dung của giải pháp 68 3.2.1.3- Cách thức tiến hành 69 3.2.1.4- Điều kiện thực hiện 70 8 3.2.2 - Giải pháp thứ hai: Kế hoạch hoá công tác bồi dưỡng 70 3.2.2.1- Mục tiêu của giải pháp 71 3.2.2.2-Nội dung và cách thực hiện 71 3.2.2.3- Điều kiện thực hiện 73 3.2.3- Giải pháp thứ ba: Xây dựng hệ thống quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ GVMN thông qua mạng lưới cốt cán và các trường mầm non trọng điểm 74 3.2.3.1- Mục tiêu của giải pháp 74 3.2.3.2- Nội dung và cách thực hiện 74 3.2.3.3- Điều kiện thực hiện 76 3.2.4- Giải pháp thứ tư: Xác định đúng nội dung cần bồi dưỡng 77 3.2.4.1- Mục tiêu của giải pháp 77 3.2.4.2- Nội dung và cách thực hiện 78 3.2.4.3- Điều kiện thực hiện 79 3.2.5- Giải pháp thứ năm: Đổi mới hình thức tổ chức bồi dưỡng 79 3.2.5.1- Mục tiêu của giải pháp 80 3.2.5.2- Nội dung và cách thức tiến hành 80 3.2.5.3 - Điều kiện thực hiện 85 3.2.6- Giải pháp thứ sáu: Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng đạt kết quả 85 3.2.6.1- Mục tiêu của giải pháp 85 3.2.6.2- Nội dung và cách thức tiến hành 86 3.2.6.3- Điều kiện thực hiện 88 3.2.7- Giải pháp thứ bảy: Có chế tài quản lý chặt chẽ công tác bồi dưỡng và sau bồi dưỡng 88 3.2.7.1- Mục tiêu của giải pháp 89 3.2.7.2- Nội dung và cách thức tiến hành 89 3.2.7.3- Điều kiện thực hiện 90 3.3- Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp 90 Kết luận và khuyến nghị 94 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sự phát triển không ngừng của khoa học hiện đại trong xã hội hiện nay đã và đang đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải nâng cao chất lượng đào tạo con người đáp ứng với nhu cầu của xã hội, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. 9 Thực tiễn giáo dục ở các nước cũng như ở Việt Nam đã khẳng định rằng một trong những yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng giáo dục là chất lượng của đội ngũ giáo viên. Có thể nói, trong nhà trường, đội ngũ giáo viên là lực lượng quan trọng nhất biến các chủ trương, các chương trình, các mục tiêu giáo dục và đổi mới giáo dục thành hiện thực, giữ vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục. Trong tình hình hiện nay, những thay đổi và phát triển nhanh chóng về kinh tế xã hội buộc mục tiêu giáo dục phải được ngày càng hoàn thiện. Người giáo viên, nhận vật quan trọng nhất của quá trình giáo dục phải được đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên để có thể thực hiện được trọng trách xã hội của mình. Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là một bậc học có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược phát triển nguồn lực con người. Giáo viên mầm non là người thầy đầu tiên giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách và chuẩn bị cho trẻ bước vào lớp 1. Chính vì vậy Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã vạch ra mục tiêu của giáo dục mầm non đến năm 2020 là “Xây dựng, hoàn chỉnh và phát triển bậc học mầm non cho hầu hết trẻ em trong độ tuổi, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các gia đình” [8,tr31] và “Chăm lo cho phát triển giáo dục mầm non, mở rộng hệ thống nhà trẻ và trường lớp mẫu giáo trên mọi địa bàn dân cư, đặc biệt là ở nông thôn và những vùng khó khăn” [9,tr72]. Để đạt được mục tiêu đó cần phải có một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và có chất lượng cao. Cũng chính vì vậy, Đảng ta đã khẳng định “Khâu then chốt để thực hiện chiến lược phát triển giáo dục- đào tạo là phải chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lý giáo dục cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ” [8,tr43] 10 Cùng với sự đổi mới của các bậc học, giáo dục mầm non từng bước thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức cho trẻ mầm non hoạt động học tập, vui chơi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em từ 03 tháng đến 72 tháng tuổi, đáp ứng yêu cầu của các bậc phụ huynh, của toàn xã hội. Hiện nay, đội ngũ giáo viên mầm non Hải Phòng có trình độ trên chuẩn và đạt chuẩn trên 90% nhưng do xuất phát điểm thấp và được nâng chuẩn từng bước nên trình độ chuyên môn còn bất cập so với yêu cầu đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Hải Phòng là một trong 10 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm chương trình Giáo dục mầm non mới từ năm học 2005- 2006. Đây là chương trình khung của Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra thực hiện thí điểm. Trong tương lai, chương trình được triển khai trên diện rộng. Chương trình này đỏi hỏi giáo viên hoàn toàn chủ động sáng tạo trong cách xây dựng nội dung, lựa chọn phương pháp, thiết kế tổ chức hoạt động một cách linh hoạt. Việc thực hiện chương trình đổi mới đòi hỏi một đội ngũ giáo viên có chất lượng, luôn luôn được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề. Muốn như vậy, cần phải đánh giá đúng thực trạng và từ đó đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên của thành phố Hải Phòng hiện nay. Vì những lí do kể trên, chúng tôi lựa chọn thực hiện đề tài: “Giải pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non thành phố Hải Phòng từ nay đến 2015”. 2- Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ nay đến 2015. 3- Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1- Khách thể nghiên cứu Quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ GVMN tại thành phố Hải Phòng [...]... phát triển giáo dục mầm non Hải Phòng từ năm 2003 đến nay 2.1.2.1- Quy mô giáo dục mầm non GDMN Hải Phòng đã và đang có những b-ớc phát triển nhanh, mạnh Đặc biệt những năm gần đây, tỷ lệ trẻ huy động ra lớp tăng cao Mạng l-ới tr-ờng lớp phát triển đa dạng, nhiều loại hình đã đáp ứng phần nào thu hút nhu cầu đ-a trẻ đến các cơ sở giáo dục mầm non của các bậc phụ huynh và nhân dân thành phố Chất l-ợng... cho giỏo viờn mm non thỡ cha cú tỏc gi no nghiờn cu, c bit trờn a bn thnh ph Hi Phũng ú cng chớnh l c s nghiờn cu tỡm gii phỏp gúp phn nõng cao cht lng i ng giỏo viờn mm non thnh ph Hi Phũng trong giai on hin nay 1.2- Mt s vn v lý lun qun lý 1.2.1- Khỏi nim qun lý v h thng chc nng qun lý 1.2.1.1- Qun lý l gỡ? Cú nhiu cỏch nh ngha khỏc nhau v qun lý Theo nh ngha kinh in nht: Qun lý l s tỏc ng cú nh... 60.971 1- Nh tr 2- Mu giỏo, mm non Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Trong 5 năm qua sự nghiệp giáo dục đào tạo của Hải Phòng đã có b-ớc tiến bộ và phát triển khá toàn diện, đ-ợc công nhận trong tốp dẫn đầu toàn quốc Quy mô giáo dục ổn định và phát triển Giữ vững kết qủa phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở Hệ thống giáo dục th-ờng xuyên đ-ợc củng... cu trỳc trong 3 chng: Chng 1: C s lý lun v qun lý bi dng i ng giỏo viờn mm non Chng 2: Thc trng qun lý cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn mm non trờn a bn thnh ph Hi Phũng 5 nm gn õy Chng 3: Nhng gii phỏp qun lý nhm nõng cao cht lng bi dng i ng giỏo viờn mm non trờn a bn thnh ph Hi Phũng t nay n 2015 Chng 1 : C S Lí LUN V QUN Lí BI DNG I NG GIO VIấN MM NON 1.1- Vi nột v lch s nghiờn cu vn 12 Trong nhng... ca ch th qun lý (ngi qun lý) n khỏch th qun lý (ngi b qun lý) trong mt t chc nhm lm cho t chc vn hnh v t c mc ớch ca t chc [24,tr32] Ngy nay, khỏi nim v qun lý c nh ngha rừ hn: Qun lý l s vn dng cỏc hot ng (chc nng) k hoch hoỏ, t chc, ch o (lónh o) v kim tra t c mc tiờu ca t chc [24,tr33] Nh vy, dự trong bt k mt t chc no, vi mc ớch gỡ, c cu v quy mụ ra sao, u cn cú s qun lý v ngi qun lý t chc hot... phỏp qun lý nõng cao cht lng bi dng i ng GVMN trờn a bn thnh ph Hi Phũng t nay n 2015 4- Nhim v nghiờn cu - Nghiờn cu c s lý lun ca vic qun lý bi dng i ng GVMN - ỏnh giỏ thc trng qun lý cụng tỏc bi dng i ng GVMN ca thnh ph Hi Phũng trong 5 nm gn õy - xut mt s gii phỏp qun lý nõng cao cht lng bi dng i ng GVMN trờn a bn thnh ph Hi Phũng t nay n 2015 5- Gi thuyt khoa hc Nu xut v ỏp dng hp lý cỏc gii... Nu xut v ỏp dng hp lý cỏc gii phỏp qun lý cụng tỏc bi dng giỏo viờn mm non ca thnh ph Hi Phũng thỡ cht lng i ng giỏo viờn mm non Hi Phũng s c nõng cao, ỏp ng yờu cu ca thc tin i mi giỏo dc mm non t nay n 2015 6- úng gúp ca ti - V lý lun : H thng hoỏ nhng vn lý lun liờn quan n qun lý cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn mm non - V thc tin : xut nhng gii phỏp qun lý khoa hc cú tớnh kh thi, phự hp vi thc... Đại học S- phạm Hải Phòng thành tr-ờng Đại học Hải Phòng đào tạo đa nghề Hiện nay trên địa bàn thành phố có 04 tr-ờng đại học, 02 tr-ờng cao đẳng và 04 viên nghiên cứu đã góp phần đáng kể về đào tạo lực l-ợng cán bộ hoa học kỹ thuật Đa dạng hoá ngành nghề đào tạo ở các tr-ờng trung học chuyên nghiệp Mạng l-ới cơ sở dạy nghề đ-ợc tăng lên, mở rộng theo 35 h-ớng xã hội hoá, cơ sở vật chất từng b-ớc đ-ợc... trẻ trong các cơ sở GDMN không ngừng đ-ợc nâng lên; các bậc phụ huynh tín nhiệm, xã hội thừa nhận Thực tế đã khẳng định bằng tỷ lệ trẻ đến tr-ờng lớp mầm non ngày càng tăng qua các năm học, tỷ lệ huy động và chất l-ợng mẫu giáo 5 tuổi đã góp phần không nhỏ và là tiền đề cho chất l-ợng và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (Phụ lục1) Bi ểu đồ 2 1 : Bi ến động số l-ợng trẻ mầm non đi Tỷ lệ % học trong. .. lc v cú uy tớn, nm vng khoa hc qun lý v cú ngh thut qun lý Qun lý ngun nhõn lc cn phi o to v bi dng ngun nhõn lc, hng dn giỳp h thc hin vai trũ xó hi, nhng chc nng, ngha v v quyn hn ca h vi t cỏch l mt ch th lao ng v trớ ca h trong h thng t chc Bi dng i ng giỏo viờn mm non - ngun nhõn lc ca giỏo dc v o to GVMN va trc tip chm súc nuụi dng, giỏo dc tr, va qun lý lp trong mi quan h nh trng, gia ỡnh tr . GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC. lượng bồi dưỡng giáo viên của thành phố Hải Phòng hiện nay. Vì những lí do kể trên, chúng tôi lựa chọn thực hiện đề tài: Giải pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non thành phố Hải Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non thành phố Hải Phòng trong giai đoạn từ nay đến 2015, Giải pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non thành phố Hải Phòng trong giai đoạn từ nay đến 2015, Giải pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non thành phố Hải Phòng trong giai đoạn từ nay đến 2015, Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON, 1- Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề, 2- Một số vấn đề về lý luận quản lý, 3- Giáo viên mầm non, 4- Khái niệm bồi dƣỡng và giải pháp quản lý bồi dƣỡng GVMN, Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GVMN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, 1- Đánh giá thực trạng GD&ĐT Hải Phòng, 2- Thực trạng quản lý bồi dưỡng GVMN Hải Phòng từ năm 2003 đến nay, Chương 3 : NHỮNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỪ NAY ĐẾN 2015, 1- Các căn cứ xây dựng giải pháp, 2- Các giải pháp quản lý nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng đội ngũ GVMN Hải Phòng từ nay đến 2015, 4- Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp đã đề xuất, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm