Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái trong giai đoạn hiện nay

101 336 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:28

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ KHÁNH HOÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ : 60.14.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Quân HÀ NỘI - 2007 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Phương pháp nghiên cứu 3 7. Cấu trúc luận văn 3 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 4 1.2. Một số khái niệm công cụ 5 1.2.1. Biện pháp quản lý 5 1.2.1.1. Quản lý 5 1.2.1.2. Biện pháp quản lý 7 1.2.2. Đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật 7 1.2.2.1. Giáo viên văn hoá nghệ thuật 7 1.2.2.2. Đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật 10 1.2.3. Chất lượng đội ngũ giáo viên 10 1.2.3.1. Chất lượng 10 1.2.3.2. Chất lượng đội ngũ 12 1.2.3.3. Chất lượng đội ngũ giáo viên 12 1.3. Những vấn đề lý luận cơ bản về đội ngũ giáo viên trong các trƣờng Văn hoá nghệ thuật 13 1.3.1. Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật trong hệ thống giáo dục quốc dân 13 1.3.2. Đặc thù loại hình trường đào tạo văn hoá nghệ thuật 15 1.3.3. Đặc thù đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật 16 1.3.4. Các yếu tố tạo thành chất lượng đội ngũ giáo viên trường văn hoá nghệ thuật 17 1.4. Cơ sở lý luận quản lý đội ngũ giáo viên trong nhà trƣờng 19 1.4.1. Tuyển chọn 19 1.4.2. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 21 1.4.3. Quản lý hoạt động của đội ngũ giáo viên 23 1.4.4. Tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho đội ngũ giáo viên 24 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỈNH YÊN BÁI 26 2.1. Khái quát về tỉnh Yên Bái, tình hình giáo dục đào tạo và hoạt động văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái 26 2.1.1. Khái quát chung tỉnh Yên Bái 26 2.1.2. Tình hình giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái 27 2.1.3. Hoạt động văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái 29 2.2. Khái quát về trƣờng Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái 30 2.2.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái 30 2.2.2. Cơ cấu tổ chức của trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái 32 2.2.3. Cơ sở vật chất của trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái 35 2.3. Thực trạng công tác đào tạo ở trƣờng Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái 37 2.3.1. Sự phát triển của các chuyên ngành đào tạo 37 2.3.2. Hoạt động giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh 43 2.3.3. Kết quả đào tạo 45 2.4. Thực trạng đội ngũ giáo viên và quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái 46 2.4.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên 46 2.4.1.1. Số lượng đội ngũ giáo viên 46 2.4.1.2. Chất lượng đội ngũ giáo viên 48 2.4.1.3. Cơ cấu đội ngũ giáo viên 52 2.4.2. Quản lý đội ngũ giáo viên 53 2.4.2.1. Quản lý về số lượng và cơ cấu đội ngũ 53 2.4.2.2. Quản lý về chất lượng đội ngũ 54 2.4.2.3. Các biện pháp quản lý các điều kiện để nâng cao chất lượng đội ngũ 56 2.5. Đánh giá thực trạng 56 2.5.1. Ưu điểm 56 2.5.2. Nhược điểm 57 Chƣơng 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỈNH YÊN BÁI 59 3.1. Các định hƣớng để đề xuất biện pháp 59 3.2. Các biện pháp quản lý nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên trƣờng Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái 61 3.2.1. Nhóm biện pháp tăng cường số lượng và cơ cấu đội ngũ giáo viên . 61 3.2.1.1. Quy hoạch đội ngũ giáo viên 61 3.2.1.2. Công tác tuyển chọn, sử dụng 63 3.2.1.3. Hoàn thiện về cơ cấu, loại hình, đảm bảo về số lượng đội ngũ 65 3.2.2. Nhóm biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 66 3.2.2.1. Đào tạo đội ngũ giáo viên 66 3.2.2.2. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 66 3.2.2.3. Quản lý việc thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên 74 3.2.3. Nhóm biện pháp quản lý các điều kiện đảm bảo cho sự phát triển của đội ngũ giáo viên 78 3.2.3.1. Đầu tư tài chính thích hợp và cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 78 3.2.3.2. Cải thiện đời sống 78 3.2.3.3. Biện pháp thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên 79 3.3. Thăm dò ý kiến các biện pháp 79 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 82 1. Kết luận 82 2. Khuyến nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1. Các yếu tố tạo thành chất lượng đội ngũ giáo viên 18 Sơ đồ 1.2. Quy trình tuyển chọn giáo viên 20 Sơ đồ 2.1. Bộ máy tổ chức trường Trung cấp văn hoá nghệ thuật Yên Bái 33 Bảng 2.1. Thống kê quy mô đào tạo từ năm 1997 38 Bảng 2.2. Bảng tổng hợp số lượng cán bộ giáo viên 47 Bảng 2.3. Cường độ giảng dạy của giáo viên 48 Bảng 2.4. Tình hình đội ngũ giáo viên 48 Bảng 2.5. Kết quả điều tra về phẩm chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên 50 Bảng 2.6. Đội ngũ giáo viên chia theo ngành nghề 51 Bảng 3.1. Cơ cấu tổ chức đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái đến năm 2012 66 Sơ đồ 3.1. Nội dung bồi dưỡng giáo viên 70 Sơ đồ 3.2. Hình thức bồi dưỡng giáo viên 74 Sơ đồ 3.3. Quản lý việc thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên 77 Bảng 3.2. Tổng hợp điều tra tính khả thi của các biện pháp 80 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc vào chất lượng giáo dục- đào tạo. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, Đảng và nhà nước ta đã thực sự quan tâm đầu tư cho giáo dục. Đảng ta đã khẳng định: Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, mục tiêu của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Đội ngũ giáo viên giữ vai trò quyết định chất lượng đào tạo của các trường Trung cấp chuyên nghiệp. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục”. Nghị quyết Hội nghị lần thư hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng định: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh”. Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái nằm trong mạng lưới các trường trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và dạy nghề của ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Yên Bái có đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện để đào tạo các chuyên ngành Văn hoá thông tin, các loại hình nghệ thuật, các nhóm sư phạm âm nhạc- mỹ thuật ở các bậc học Trung cấp, Cao đẳng và liên kết đào tạo Đại học, Cao đẳng cho tỉnh Yên Bái và các tỉnh phụ cận. Đồng thời làm nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ Văn hoá xã hội, nghiệp vụ sư phạm nhạc- hoạ cho sự nghiệp văn hoá, sự nghiệp giáo dục trong tỉnh. Trong những năm qua, nhà trường đã có những chiến lược và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo theo nhu cầu xã hội. Bên 2 cạnh những thành quả đã đạt được, đội ngũ giáo viên của trường còn nhiều bất cập: - Đội ngũ giáo viên còn thiếu so với yêu cầu, đặc biệt là giáo viên chuyên ngành Nhạc – Hoạ, cơ cấu đội ngũ chưa đồng bộ nên khó khăn trong công tác đào tạo, trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ. - Chất lượng đội ngũ còn hạn chế, trình độ chưa đồng đều giữa các bộ môn, còn một bộ phận giáo viên hạn chế về năng lực chuyên môn. - Tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên chưa được tổ chức một cách có hệ thống. Xuất phát từ những bất cập nêu trên, tôi chọn đề tài “Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái ” làm đề tài nghiên cứu luận văn. 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến đề tài. - Phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái. - Đề xuất một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường. 4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Đội ngũ giáo viên và công tác quản lý đội ngũ giáo viên của trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái. 3 4.2. Đối tƣợng nghiên cứu Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái. 5. Giả thuyết khoa học Nếu tìm ra biện pháp khoa học và thích hợp trong việc quản lý và bồi dưỡng giáo viên Văn hoá- nghệ thuật, thì sẽ giúp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái, góp phần cải thiện chất lượng giáo dục. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu các Nghị quyết, văn kiện, tài liệu có liên quan đến đề tài. - Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá để xây dựng các khái niệm công cụ và khung lý thuyết cho đề tài. 6.2. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra bảng hỏi. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. - Phương pháp chuyên gia. 7. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được trình bày trong 3 chương: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. - Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái. - Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái. 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Với quan điểm con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển, Đảng và Nhà nước ta chủ trương coi giáo dục là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển đất nước. Trên cơ sở nhận thức đó, trong vòng hai thập kỷ qua (kể từ Hội nghị Trung ương bốn khoá VII) Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về phát triển giáo dục. Trong đó để nâng cao chất lượng giáo dục, Đảng đã hết sức coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Trong chiến lược phát triển giáo dục 2000- 2010 Chính phủ đã chỉ rõ: phải “đổi mới quản lý giáo dục” coi việc “đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục các cấp về kiến thức, kỹ năng quản lý” là khâu then chốt để thực hiện mục tiêu giáo dục. Các học giả nghiên cứu về lý luận quản lý cũng như các nhà quản lý hiện đại trên thế giới đều cho rằng chất xám là nguồn lực quan trọng nhất quyết định sự thành bại của các tổ chức trong việc thực hiện các mục tiêu chung. Gần đây, có một số luận văn nghiên cứu vấn đề đội ngũ giáo viên và đề xuất một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhưng mới chỉ đề cập một cách chung chung, chưa đi sâu nghiên cứu về đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật. Ở tỉnh Yên Bái, vấn đề quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nói chung và đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật nói riêng được Hiệu trưởng các trường quan tâm, song nó chỉ tồn tại như những kinh nghiệm rải rác trên các sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo tổng kết của các nhà trường, chưa có công trình nào đề cập một cách đầy đủ và hệ thống. [...]... Theo đó, biện pháp quản lý là cách thức chủ thể quản lý sử dụng các công cụ quản lý tác động vào việc thực hiện từng khâu của chức năng quản lý trong mỗi quá trình quản lý nhằm tạo nên sức mạnh, tạo ra năng lực thực hiện mục tiêu quản lý 1.2.2 Đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật 1.2.2.1 Giáo viên và giáo viên văn hoá nghệ thuật 7 a) Nhà giáo và nhiệm vụ của nhà giáo Luật Giáo dục đã ghi: “ Nhà giáo là... của giáo viên trong nghệ thuật cũng như trong đào tạo là một đặc trưng nổi bật và quan trọng của đội ngũ giáo viên một trường nghệ thuật Chất lượng đội ngũ giáo viên có tính quyết định sự thành bại của nhà trường, muốn phát triển giáo dục - đào tạo trong một nhà trường, trước hết phải có đội ngũ thầy giáo giỏi Người giáo viên văn hoá nghệ thuật phải có năng lực thực hiện những nhiệm vụ của nhà trường. .. lực của họ cho giáo dục 10 Đội ngũ giáo viên là một tập hợp những giáo viên được tổ chức thành một lực lượng, cùng chung nhiệm vụ là thực hiện các mục tiêu giáo dục đã đặt ra cho tổ chức đó c) Đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật Được cụ thể hoá từ khái niệm trên, đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật là một tập thể giáo viên cùng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy chuyên ngành văn hoá nghệ thuật nhằm mục... giáo viên của trường văn hoá nghệ thuật 1.3.3 Đặc thù đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật Cũng như các loại hình giáo viên khác, giáo viên văn hoá nghệ thuật phải có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng Ngoài ra giáo viên văn hoá nghệ thuật có những đặc thù riêng sau đây: - Trình độ nghệ thuật và nghiệp vụ sư phạm của giáo viên phải cao để có khả năng phát hiện và vun.. .Trong khuôn khổ luận văn này, chúng tôi muốn đi sâu hơn để xác định cơ sở lý luận, khảo sát thực tiễn và trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái cho phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 Biện pháp quản lý 1.2.1.1 Quản lý Hoạt động quản lý xuất hiện từ rất sớm,... đức Năng lực bao gồm năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm Như vậy, đội ngũ giáo viên được đánh giá là đảm bảo chất lượng khi: từng giáo viên có chất lượng, đội ngũ đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu 1.4 Cơ sở lý luận quản lý đội ngũ giáo viên trong nhà trƣờng Quản lý đội ngũ giáo viên chính là quản lý nguồn nhân lực sư phạm trong nhà trường Mục tiêu của việc quản lý nguồn nhân lực này là huy động... sinh viên sau khi kết thúc quá trình đào tạo 1.3 Những vấn đề lý luận cơ bản về đội ngũ giáo viên trong các trƣờng Trung cấp văn hoá nghệ thuật 1.3.1 Trường Trung cấp văn hoá nghệ thuật trong hệ thống giáo dục quốc dân Theo Luật Giáo dục nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 11/1998/ QH 10 Ngày 2/ 12/ 1998, tại điều 38 có quy định Trường Trung cấp chuyên nghiệp là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo. .. nên tính chất kỳ diệu của nghệ thuật 1.2.2.2 Đội ngũ giáo viên và đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật a) Khái niệm đội ngũ Từ điển Tiếng Việt có ghi: Đội ngũ là khối đông người cùng chức năng nghề nghiệp được tập hợp và tổ chức thành một lực lượng” [ 10] Khái niệm đội ngũ dùng cho các tổ chức trong xã hội như đội ngũ tri thức, đội ngũ công chức viên chức … Khái niệm đội ngũ tuy có khác nhau nhưng... giáo và cán bộ quản lý giáo dục” [ 8 ] Trong đó đội ngũ giáo viên phải được tăng cường bồi dưỡng thường xuyên tại các nhà trường là khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục, đúng như quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay 1.4.4 Tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho đội ngũ giáo viên Với những nội dung quản lý hoạt động của đội ngũ giáo viên như đã nêu ở trên, nhà quản lý phải luôn... môn vừa dựa trên cơ sở kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cấp trên, vừa gắn với thực tế của đơn vị và phải được tổ chức thường xuyên vì sự phát triển của đội ngũ 26 27 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỈNH YÊN BÁI 2.1 Khái quát chung về tỉnh Yên Bái 2.1.1 Khái quát chung về tỉnh Yên Bái Yên Bái là một tỉnh miền núi, cửa ngõ phía Tây Bắc tổ quốc . cứu Đội ngũ giáo viên và công tác quản lý đội ngũ giáo viên của trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái. 3 4.2. Đối tƣợng nghiên cứu Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường. 5 1.2.1.1. Quản lý 5 1.2.1.2. Biện pháp quản lý 7 1.2.2. Đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật 7 1.2.2.1. Giáo viên văn hoá nghệ thuật 7 1.2.2.2. Đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật 10 1.2.3 KHÁNH HOÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ GIÁO DỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái trong giai đoạn hiện nay, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỈNH YÊN BÁI, CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỈNH YÊN BÁI, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm