Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

104 2,109 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:20

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HẢI BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Hà Nội - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Học viên: Vũ Thị Hải Cao học Quản lí giáo dục khoá 9 (2009 - 2011) Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh Hà Nội – 2011 MỤC LỤC Nội dung Trang MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4 7. Phương pháp nghiên cứu 4 8. Cấu trúc luận văn 5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 6 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 6 1.2. Những khái niệm cơ bản của đề tài 8 1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường. 8 1.2.2. Công tác chủ nhiệm lớp 12 1.2.3. Quản lý công tác chủ nhiệm lớp 18 1.3. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở 18 1.3.1. Trường trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân 18 1.3.2. Nội dung công tác chủ nhiệm lớp 19 1.3.3. Mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh các trường trung học 22 1.3.4. Những yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 23 1.4. Lý luận về quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở 28 1.4.1. Vai trò của CBQL trong công tác chủ nhiệm lớp 28 1.4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của người hiệu trưởng 28 1.4.3. Vai trò của Hiệu trưởng trong công tác chủ nhiệm lớp 29 1.4.4. Nội dung quản lý công tác chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường THCS 29 1.4.5. Quy trình quản lý công tác chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng 30 Kết luận chương 1 32 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÔ QUYỀN, QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 33 2.1. Khái quát về tình hình giáo dục các trường THCS trong quận Lê Chân và trường THCS Ngô Quyền. 33 2.1.1. Tình hình giáo dục các trường trong Quận Lê Chân 33 2.1.2. Tình hình giáo dục tại trường THCS Ngô Quyền, Quận Lê Chân. 35 2.2. Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS Ngô Quyền 37 2.2.1 .Thực trạng về đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp. 37 2.2.2 Thực trạng về năng lực của GVCNL tại trườngTHCS Ngô Quyền. 39 2.2.3 trạng về chế độ chính sách đối với giáo viên làm công tác CNL 40 2.3. Thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 41 2.3.1 Thực trạng về việc phân công giáo viên làm công tác chủ nhiệm 41 2.3.2 Thực trạng về quản lý giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp 43 2.3.3 Thực trạng về bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp cho GVCN 44 2.4. Thực trạng sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với các lực lượng giáo dục khác. 45 2.5. Đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm lớp và quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường trung học cơ sở Ngô Quyền 48 Kết luận chương 2 50 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN QUẬN LÊ CHÂN 52 3.1. Căn cứ xây dựng đề xuất các biện pháp quản lý công tác CNL 52 3.2. Một số nguyên tắc xây dựng hệ thống biện pháp 53 3.3. Đề xuất các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng. 54 3.3.1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch quản lý công tác chủ nhiệm lớp. 55 3.3.2. Biện pháp 2: Lựa chọn, bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp hợp lý 56 3.3.3. Biện pháp 3: Bồi dưỡng năng lực làm công tác CNL cho giáo viên. 58 3.3.4. Biện pháp 4: Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp 73 3.3.5. Biện pháp 5: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với các lượng lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường 76 3.3.6. Biện pháp 6: Xây dựng cơ chế hỗ trợ chế độ chính sách đối với giáo viên chủ nhiệm lớp. 83 3.4. Mối quan hệ giữa các nhóm biện pháp 83 3.5. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 85 Tổng kết chương 3 86 KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ 88 1. Kết luận 88 2. Khuyến nghị 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 93 KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Viết tắt Viết đầy đủ HCM HỒ CHÍ MINH SV Sinh viên GVBM Giáo viên bộ môn GD Giáo dục ĐT Đào tạo THPT Trung học phổ thông THCS Trung học cơ sở MN Mầm non TH Tiểu học GVCNL Giáo viên chủ nhiệm lớp CNL Chủ nhiệm lớp GV Giáo viên HS Học sinh CMHS Cha mẹ học sinh CBQL Cán bộ quản lí QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục CNH Công nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa BGH Ban Giám hiệu KNS Kỹ năng sống CSVC Cơ sở vật chất PP Phương pháp 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thế kỷ XXI - thế kỷ của văn minh trí tuệ, của nền kinh tế tri thức, một nền kinh tế - xã hội “dựa vào tri thức” phải bắt nguồn từ chính tiềm năng con người, lấy việc phát huy nguồn lực người làm nhân tố cơ bản của sự phát triển nhanh chóng và bền vững. Trong xu thế phát triển có tính khách quan ấy, nền kinh tế xã hội đòi hỏi phải có sự chăm lo phát triển toàn diện, chú ý phát huy tiềm năng con người trên các bình diện tinh thần, trí tuệ, đạo đức và thể chất. Có như vậy mới đáp ứng được các yêu cầu phát triển và tiến bộ xã hội. Hơn ai hết, GD có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển con người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Những thanh thiếu niên đang đến trường ngày hôm nay sẽ là lực lượng sản xuất cơ bản, trực tiếp trong xã hội cho ngày mai, cho tương lai. Có thể nói: “Tương lai chính là bây giờ”. Vì thế, nhà trường phải có trách nhiệm chuẩn bị cho thế hệ trẻ hôm nay những gì là cơ bản nhất để họ có thể đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Trong những năm qua ngành GD&ĐT cả nước nói chung, Hải Phòng nói riêng đã thu được những thành tựu quan trọng cả về số lượng và chất lượng, tạo dựng những thành tựu đó có vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ quản lý và các thầy cô giáo - lực lượng cốt cán của sự nghiệp trồng người, trong đó GVCNL có vai trò hết sức quan trọng để thực hiện trách nhiệm này. Xây dựng một thế hệ mới là vinh dự và trách nhiệm nặng nề đối với người GV, trong đó có GVCNL, xét theo chức năng là người “tổ chức thực hiện mọi quá trình giáo dục”. Hoạt động của GVCNL về bản chất là một trong những hoạt động sáng tạo mang tính nghệ thuật sư phạm trong quá trình dạy học và GD toàn vẹn. Đối với giáo dục trung học, người GVCNL có vai trò quan trọng trong việc GD toàn diện HS. Người ta vẫn thường nói rằng người GVCNL là “một đại diện của Hiệu trưởng” trong tập thể lớp mình phụ trách. Người GVCNL chiếm vị trí trung tâm, trụ cột trong quá trình giáo dục HS, là linh hồn của lớp học, là người cố vấn đáng tin cậy dẫn dắt, định hướng, giúp HS biết vươn lên, tự hoàn thiện và phát triển nhân cách. GVCNL có vai trò rất lớn tới chất lượng học tập của lớp. Sự phát triển toàn diện của HS, sự đi lên của tập thể lớp đều có sự đóng góp quan 2 trọng của GVCNL. Đảng ta đã xác định “để đảm bảo chất lượng giáo dục phải giải quyết tốt vấn đề thầy giáo”. Rõ ràng là, người giáo viên nói chung, GVCNL nói riêng ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục toàn diện thế hệ trẻ. Xu thế xã hội ngày càng đặt ra những yêu cầu mới về phẩm chất và năng lực, làm thay đổi vai trò và chức năng của người giáo viên, trong đó có người giáo viên chủ nhiệm lớp. Ở trường THCS hiện nay yêu cầu GD toàn diện HS là một yêu cầu bức thiết đang đặt ra cho nhà trường. Việc thực hiện GD toàn diện HS phải thống nhất từ khâu chỉ đạo của Hiệu trưởng cho tới các tổ nhóm chuyên môn và từng giáo viên, trong đó GVCNL đóng vai trò hết sức quan trọng. Vai trò xã hội của người GVCNL trở nên lớn hơn nhiều so với chức năng của người giảng dạy bộ môn. Ngoài việc trực tiếp giảng dạy ở lớp chủ nhiệm, họ trước hết phải là nhà GD, là người tổ chức các hoạt động GD, quan tâm tới từng HS, chăm lo đến việc rèn luyện đạo đức, hành vi, những biến động về tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của các em. Học sinh cấp THCS đang bước sang lứa tuổi thanh thiếu niên, ở lứa tuổi các em đang muốn tự khẳng định mình, ưa cái mới lạ nhưng cũng rất dễ bị tổn thương, rất cần có sự giúp đỡ và định hướng của người lớn, nên nhà giáo dục đặc biệt là GVCNL cần nắm vững tâm sinh lý lứa tuổi của các em để từ đó lựa chọn phương pháp GD cho phù hợp. Nếu không, với vốn kinh nghiệm sống ít ỏi của mình, các em sẽ khó tránh khỏi những ảnh hưởng không lành mạnh, nhất là hệ quả của mặt trái nền kinh tế thị trường hiện nay. Người GVCNL bằng chính nhân cách của mình, là tấm gương tác động tích cực đến việc hình thành các phẩm chất đạo đức, nhân cách của HS. Mặt khác, họ còn là cầu nối giữa tập thể HS với các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, là người tổ chức phối hợp các lực lượng GD. Họ còn là người dẫn dắt, tổ chức cho HS tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Người GVCNL là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của HS, bảo vệ HS về mọi mặt một cách hợp lý. Họ phản ánh trung thành mọi nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của HS với BGH nhà trường, với các GVBM, với gia đình HS, với cộng đồng và với các đoàn thể xã hội khác. 3 GVCNL có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của lớp chủ nhiệm và tác động đến sự phát triển nhân cách của mỗi HS trong tập thể đó, chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng GD của lớp mình. Hơn nữa sự phát triển của nhà trường gắn liền với sự tiến bộ và trưởng thành của từng tập thể lớp học, gắn liền với sự tiến bộ và trưởng thành của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là các GVCNL. Chất lượng GD toàn diện của nhà trường phụ thuộc phần lớn vào kết quả công tác GD của từng GVCN đối với lớp mà họ phụ trách. Bởi đây chính là một mắt xích quan trọng trong GD toàn diện HS. Người GVCNL có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc GD toàn diện học sinh qua thực tế làm công tác CNL của người viết, qua quan sát và tìm hiểu về quản lý công tác CNL ở các trường THCS quận Lê Chân tôi chọn đề tài nghiên cứu “Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thành phố Hải Phòng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý công tác chủ nhiệm lớp, thực tiễn quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS Ngô Quyền quận Lê Chân, xác định các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này nhằm nâng cao chất lượng GD toàn diện cho HS trong nhà trường. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1- Khách thể nghiên cứu Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở . 3.2. Đối tượng nghiên cứu Công tác chủ nhiệm lớp và biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng . 4. Giả thuyết khoa học Quản lý công tác CNL là một trong những hoạt động quan trọng thường xuyên ở nhà trường THCS, nếu nghiên cứu tìm ra các biện pháp quản lý phù hợp như: Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp; Bồi dưỡng năng lực làm công 4 tác CNL cho giáo viên; Xây dựng cơ chế phối kết hợp giữa GVCNL với các lực lượng GD trong và ngoài nhà trường để thúc đẩy, hỗ trợ cho công tác CNL nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài và các vấn đề liên quan. 5.2. Nghiên cứu thực trạng công tác chủ nhiệm lớp và quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS Ngô Quyền quận Lê Chân thành phố Hải Phòng. 5.3. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm lớp và việc quản lý công tác này tại một số trường THCS trong quận Lê Chân nói chung và tại trường THCS Ngô Quyền nói riêng. 5.4. Đề ra các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại các trường Trung học cơ sở trong quận Lê Chân, mà trước hết là trường THCS Ngô Quyền quận Lê Chân thành phố Hải Phòng. 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Khảo sát thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng từ năm học 2008-2011. Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng ở trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015. 7. Phương pháp nghiên cứu Quá trình thực hiện đề tài sử dụng kết hợp các nhóm phương pháp nghiên cứu: 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích sách báo, tài liệu nghiên cứu, tạp chí liên quan tới đề tài. Phân loại, hệ thống hóa, khái quát hóa các nội dung về lý luận giáo dục, thực tiễn giáo dục. Nghiên cứu các văn bản pháp quy, những quy định của ngành có liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp quan sát [...]... 1: Cơ sở lý luận về công tác chủ nhiệm lớp và quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS Chương 2: Thực trạng về công tác chủ nhiệm lớp và quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, Hải Phòng Chương 3: Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng ở trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, Hải Phòng 5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ QUẢN LÝ CÔNG... tác chủ nhiệm lớp trong các trường THPT tỉnh Bắc Ninh – 2005 của Nguyễn Khắc Hiền Ở Hải Phòng, công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cũng được Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng rất quan tâm, chỉ đạo sát sao với Hội thảo Vai trò của công tác chủ nhiệm trong trường phổ thông do Sở GD&ĐT kết hợp với Hội KH Tâm lý – Giáo dục năm 2006; Hội nghị Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp trường trung học do Sở GD&ĐT... thảo - Công tác GVCN ở trường phổ thông – NXBGD, 2010 Tác giả Nguyễn Thanh Bình với công trình: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT đề tài mã số SPHN – 09 – 465 NCSP, 2010, cũng như cuốn Một số vấn đề trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT hiện nay - Nhà xuất bản ĐHSP, 2011 Ở đây các tác giả đề cập đến những vấn đề cơ bản của công tác chủ nhiệm lớp và những nội dung trong công tác CNL ở trường THPT... CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề Khi đề cập đến công tác chủ nhiệm lớp đã có nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, có thể kể đến các công trình tiêu biểu như: Giáo dục học 2004 (Chương XVI, Người giáo viên chủ nhiệm) của Phạm Viết VượngNhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội; Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường. .. đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng 1.2.3 Quản lý công tác chủ nhiệm lớp Quản lý công tác chủ nhiệm lớp là một mảng trong hệ thống công tác quản lý nhà trường của Hiệu trưởng, đây là một công việc mang tính chiến lược lâu dài, thường xuyên Để làm tốt công tác này người Hiệu trưởng phải căn cứ vào tình hình GD thực tiễn của nhà trường như số lượng HS, địa bàn nhà trường, số lượng GVCNL, đặc... làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp cho sinh viên Cao đẳng sư phạm của Vũ Đình Mạnh Tạp chí Giáo dục số 126 (11/2005); Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp cho sinh viên Cao đẳng sư phạm của Vũ Đình Mạnh Tạp chí Giáo dục số 135 (kỳ 1 – 4/2006) Nghiên cứu về biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp có Một số biện pháp tăng cường quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác. .. hoàn thiện, đồng bộ công tác CNL góp phần nâng cao hiệu quả GD toàn diện HS trong nhà trường phổ thông 1.3 Công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở 1.3.1 Trường trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành theo thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Trường trung học trong hệ thống GD... trình của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý để phối hợp các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức trong điều kiện môi trường biến đổi Quản lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì và phát triển công tác chủ nhiệm lớp Vai trò đó thể hiện trong các công việc: + Chọn lựa, bố trí giáo viên làm công tác chủ nhiệm + Quản lý kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp + Xây dựng cơ chế phối hợp... năng tâm lí học đường, nên GVCN cần phải thực hiện chức năng tư vấn thậm chí là tham vấn để HS tự giải quyết vấn đề bằng chính nội lực của mình 1.4 Lý luận về quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở 1.4.1 Vai trò của người CBQL trong nhà trường Quản lý có vai trò quan trọng đối với sự phát triển xã hội Trong hệ thống quản lý hiện đại, người quản lý luôn luôn phải chịu trách nhiệm cá nhân... thực tiễn công tác chủ nhiệm lớp và thực tiễn quản lý công tác chủ nhiệm lớp 7.2.2 Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi Xây dựng các phiếu điều tra, bằng hệ thống câu hỏi để khảo sát các đối tượng: cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ trưởng chuyên môn và một số đối tượng có liên quan 7.2.3 Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm giáo dục Tổng kết kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp từ những . trạng công tác chủ nhiệm lớp và quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường trung học cơ sở Ngô Quyền 48 Kết luận chương 2 50 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG. trường. 8 1.2.2. Công tác chủ nhiệm lớp 12 1.2.3. Quản lý công tác chủ nhiệm lớp 18 1.3. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở 18 1.3.1. Trường trung học cơ sở trong hệ thống. học cơ sở . 3.2. Đối tượng nghiên cứu Công tác chủ nhiệm lớp và biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng . 4. Giả thuyết khoa học Quản lý công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thành phố Hải Phòng, Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thành phố Hải Phòng, Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thành phố Hải Phòng, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÔ QUYỀN, QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN QUẬN LÊ CHÂN, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm