Đề thi vật lý a2 chính quy

15 329 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 19:31

Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 1 Câu 1 a/ Khái niệm điện trờng. Định nghĩa các véc tơ E , D . Tìm biểu thức tính E , D gây bởi một điện tích điểm. b/ Luận điểm thứ hai của Macxoen: Phát biểu luận điểm. Khái niệm dòng điện dịch. Thiết lập phơng trình Macxoen Ampe. Câu 2 Một mặt cầu kim loại bán kính R = 40 (cm) đặt trong chân không. Tính lợng điện tích mà mặt cầu tích đợc khi: a/ Điện thế của quả cầu là 1800 (V). b/ Điện thế tại một điểm cách mặt cầu 10 (cm) là 900 (V). c/ Tính năng lợng điện trờng bên trong và bên ngoài mặt cầu trong trờng hợp câu a. Câu 3 Một khung dây dẫn hình vuông ABCD, mỗi cạnh dài a = 4 (cm) đợc đặt gần một dòng thẳng dài vô hạn cờng độ I 1 = 25 (A) sao cho dòng thẳng và mặt khung cùng nằm trong một mặt phẳng, cạnh AD song song và cách dòng thẳng một đoạn r = 2 (cm). Cho dòng có cờng độ I 2 = 2 (A) chạy vào khung. Lấy à =1. Hãy tính lực do dòng I 1 tác dụng: a/ Lên mỗi cạnh của khung, cho ln3 1,1. b/ Lên toàn bộ khung, coi khung không biến dạng. Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn đề số 2 Câu 1 a/ Các đại lợng đặc trng cho điện trờng: Véc tơ cờng độ điện trờng, điện thế (với mỗi đại lợng nêu định nghĩa, ý nghĩa, đơn vị đo). b/ Hiểu thế nào là hàm sóng của vi hạt. ý nghĩa và tính chất của hàm sóng. Câu 2 Tại hai đỉnh A, B của một tam giác đều cạnh a = 8 (cm) có đặt hai điện tích điểm q 1 = 3.10 -8 (C), q 2 = -5.10 -8 (C). Xác định cờng độ điện trờng và điện thế tại đỉnh C. Lấy = 1. Câu 3 Một khung dẹt gồm N = 100 vòng, diện tích mỗi vòng là S = 50 (cm 2 ), đợc đặt vuông góc với các đờng sức của một từ trờng. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong hai trờng hợp: a/ Từ trờng có cảm ứng từ biến đổi theo qui luật: T .2 Sin B B 0 t = (T) với B 0 = 0,1 (T) và T = 0,02 (s). b/ Từ trờng có cảm ứng từ B giảm tuyến tính từ 0,1 (T) đến 0 trong thời gian 1 (s). r D A B C a I 1 I 2 Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 3 Câu 1 a/ Phát biểu định lí O-G đối với điện trờng. ứng dụng định lý đó để tìm E và D gây bởi một mặt cầu mang điện đều. b/ Luận điểm thứ nhất của Macxoen: Phát biểu luận điểm. Khái niệm điện trờng xoáy. Thiết lập phơng trình Macxoen Faraday. Câu 2 Tại hai đỉnh C, D của hình vuông ABCD cạnh a = 3 (cm) có đặt hai điện tích điểm q 1 = - 3. 10 8 (C) và q 2 = 3. 10 8 (C). Tính điện thế và cờng độ điện trờng tại đỉnh B. Lấy = 1. Câu 3 Một ống dây thẳng dài l = 10 (cm), diện tích tiết diện ngang S = 2 (cm 2 ). Lấy 1= à . Tính: a/ Hệ số tự cảm L của ống dây, cho biết khi có dòng điện biến thiên với tốc độ 100 (A/s) chạy qua ống dây thì độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong dây là E tc = 0,314 (V). b/ Từ thông gửi qua tiết diện ngang của ống dây và năng lợng từ trờng trong ống dây khi có dòng điện cờng độ I = 2 (A) chạy trong dây. Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 4 Câu 1 a/ Tính công của lực tĩnh điện. Tính chất thế của trờng tĩnh điện. b/ Viết phơng trình Srơđingơ dạng tổng quát và phơng trình Srơđingơ cho hạt chuyển động trong trờng thế dừng. Giải thích các ký hiệu. Câu 2 Một mặt phẳng vô hạn tích điện đều, đặt thẳng đứng. Một quả cầu nhỏ khối lợng m = 1,2 (g), tích điện q = - 8. 10 10 (C) treo ở đầu một sợi dây mảnh (bỏ qua khối lợng sợi dây) đầu trên của dây gắn vào một điểm trên mặt phẳng, thấy rằng khi cân bằng sợi dây treo bị lệch 30 0 so với phơng thẳng đứng. Lấy = 1; g = 9,8 (m/s 2 ). a/ Tìm mật độ điện mặt của mặt phẳng trên. b/ Nếu muốn góc lệch là 45 0 thì điện tích của quả cầu phải bằng bao nhiêu. Câu 3 Một dây dẫn dài đợc uốn thành một góc vuông, có dòng điện I = 25 (A) chạy qua nh hình vẽ. Xác định cờng độ từ trờng tại: a/ Điểm M trên một cạnh góc vuông và OM = 2 (cm). b/ Điểm N trên đờng phân giác của góc vuông và ON = 5 (cm). O N M I Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 5 Câu 1 a/ Phát biểu định nghĩa điện thế và hiệu điện thế. Tìm mối liên hệ giữa cờng độ điện trờng và điện thế. b/ Luận điểm thứ nhất của Macxoen: Phát biểu luận điểm. Khái niệm điện trờng xoáy. Thiết lập phơng trình Macxoen Faraday. Câu 2 Tại hai đỉnh C, D của một hình vuông ABCD cạnh a = 3 (cm) có đặt hai điện tích điểm q 1 = - 3.10 - 8 (C) và q 2 = 3. 10 8 (C). Tính điện thế và cờng độ điện trờng tại đỉnh A. Lấy = 1. Câu 3 Một dây dẫn đợc uốn thành hình chữ nhật có các cạnh a = 8 (cm), b = 15 (cm), có dòng điện cờng độ I = 6 (A) chạy qua. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại tâm hình chữ nhật đó. Lấy 1= à . Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn đề số 6 Câu 1 a/ Định nghĩa và tính chất của mặt đẳng thế. Cho hai ví dụ về mặt đẳng thế, có vẽ hình. b/ Hiện tợng tự cảm. Suất điện động tự cảm và hệ số tự cảm. Tìm công thức tính hệ số tự cảm của ống dây thẳng dài vô hạn. Câu 2 Một mặt cầu kim loại bán kính R = 20 (cm) đặt trong chân không. Tính lợng điện tích mà mặt cầu tích đợc khi: a/ Điện thế của mặt cầu là 3600 (V). b/ Điện thế tại một điểm cách mặt cầu 10 (cm) là 1800 (V). c/ Tính năng lợng điện trờng bên trong và bên ngoài mặt cầu đó trong trờng hợp câu a. Câu 3 Một dây dẫn đợc uốn thành hình tam giác đều mỗi cạnh dài a = 40 (cm). Dòng điện chạy qua dây có c- ờng độ I = 6,28 (A). Lấy 1= à . Xác định các véc tơ B và H tại tâm tam giác đó. Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn đề số 7 Câu 1 a/ Trạng thái cân bằng tĩnh điện của vật dẫn: định nghĩa, điều kiện, các tính chất. b/ Tìm HB , của một hạt mang điện chuyển động gây ra. Câu 2 Một quả cầu đặc bán kính R, tâm O, giả sử mang điện Q phân bố đều trong toàn bộ quả cầu. a/ Tìm biểu thức tính cờng độ điện trờng tại hai điểm M và N với OM = r M < R và ON = r N > R. b/ áp dụng bằng số: R = 5 (cm), Q = - 2.10 -7 (C), r M = 2 (cm), r N = 7 (cm), =1. Câu 3 Một dây dẫn đợc uốn thành hình thang cân ABCD nh hình vẽ: CD = 10 (cm), AB = 20 (cm), dòng điện chạy qua dây có cờng độ I = 9,42 (A). Tìm cờng độ từ trờng tại điểm M là giao điểm của đờng kéo dài hai cạnh bên, cho biết khoảng cách từ M đến đáy bé của hình thang là r = 5 (cm). Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn đề số 8 Câu 1 a/ Tìm biểu thức năng lợng của một hệ điện tích điểm, của một vật dẫn tích điện và của một tụ điện. b/ Hiện tợng tự cảm. Suất điện động tự cảm và hệ số tự cảm. Tìm công thức tính hệ số tự cảm của ống dây thẳng dài vô hạn. Câu 2 Một quả cầu kim loại cô lập bán kính R, mang điện Q. a/ áp dụng công thức liên hệ giữa E và V, hãy tìm công thức tính điện thế tại một điểm N bên trong quả cầu cách tâm r N và một điểm bên ngoài quả cầu cách tâm r M (đợc sử dụng công thức tính E do một mặt cầu tích điện đều gây ra). b/ áp dụng bằng số: R = 2 (cm), Q = 5.10 9 (C), r N = 1,5 (cm), r M = 3 (cm), = 1. Câu 3 Một thanh dẫn thẳng dài l = 50 (cm) nằm vuông góc với các đờng sức của một từ trờng đều có cảm ứng từ B = 0,1 (T). Lấy 1= à . Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh và cực của nó trong các trờng hợp: a/ Thanh chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 15 (m/s) theo phơng vuông góc với thanh và đờng sức từ. b/ Thanh quay đều với vận tốc góc = 20 (rad/s) quanh trục đi qua một đầu thanh và song song với đ- ờng sức từ. A B M C D I Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn đề số 9 Câu 1 a/ Viết biểu thức năng lợng của một vật dẫn mang điện. Từ đó tìm biểu thức năng lợng của tụ điện phẳng và năng lợng của một điện trờng bất kỳ. b/ Hiểu thế nào là hàm sóng của vi hạt. ý nghĩa và tính chất của hàm sóng. Câu 2 Tại hai đỉnh A, B của một tam giác đều ABC cạnh a = 8 (cm) có đặt hai điện tích điểm q 1 = 3.10 8 (C), và điện tích q 2 . Lấy = 1. Tính q 2 và cờng độ điện trờng tại C cho biết điện thế tại đó là - 2250 (V). Câu 3 Một khung dây dẫn hình vuông ABCD, mỗi cạnh dài a = 4 (cm) đợc đặt gần một dòng điện thẳng dài vô hạn cờng độ I = 25 (A) sao cho dòng thẳng và mặt khung cùng nằm trong một mặt phẳng, cạnh AD song song và cách dòng thẳng một đoạn r = 2 (cm). Lấy 1= à . Tính từ thông gửi qua khung dây, cho ln3 1,1. Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn đề số 10 Câu 1 a/ Phân biệt hiện tợng giao thoa và hiện tợng nhiễu xạ ánh sáng. Phát biểu nguyên lí chồng chất ánh sáng và nguyên lí Huyghen-Fresnen. b/ Từ lực tác dụng lên một phần tử dòng điện và lên một đoạn dòng điện thẳng. Công của từ lực. Câu 2 Tính lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q = 0,5.10 -8 (C) đặt ở tâm của một nửa vòng dây dẫn tròn bán kính R = 60 (mm) mang điện đều Q = - 8.10 -7 (C). Lấy =1. Câu 3 Một khung dẹt gồm N = 50 vòng, diện tích mỗi vòng là S = 60 (cm 2 ), đợc đặt vuông góc với các đờng sức của một từ trờng. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong hai trờng hợp: a/ Từ trờng có cảm ứng từ biến đổi theo qui luật: B = B 0 Sin(2ft) (T) với B 0 = 0,2 (T) và f = 60 (Hz). b/ Từ trờng có cảm ứng từ B giảm tuyến tính từ 0,2 (T) đến 0 trong thời gian 0,1 (s). I A B D C Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 11 Câu 1 a/ Trình bày hiện tợng nhiễu xạ của chùm sáng song song qua một khe hẹp. b/ Phát biểu và viết biểu thức định lý suất từ động. ứng dụng để tính B , H của một ống dây điện hình xuyến. Câu 2 Tại hai đỉnh C, D của hình vuông ABCD cạnh a = 3 (cm) có đặt hai điện tích điểm q 1 = - q và q 2 = +q. Tính q và cờng độ điện trờng tại đỉnh A. Cho biết điện thế tại A là 8787 (V). Câu 3 Hai dây dẫn dài vô hạn đặt song song cách nhau một đoạn nào đó trong không khí. Dòng điện chạy qua hai dây cùng chiều và cùng cờng độ: I 1 = I 2 = 20 (A). Để dịch chuyển hai dây ra xa nhau gấp đôi lúc đầu thì công phải tốn trên mỗi mét dài của dây bằng bao nhiêu. Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 12 Câu 1 a/ Trình bày về vân nêm không khí và ứng dụng của nó. b/ Tìm HB , của một hạt mang điện chuyển động gây ra. Câu 2 Một vòng tròn làm bằng dây dẫn mảnh, bán kính R = 5 (cm), mang điện q = -2,5.10 7 (C) phân bố đều trên dây. Dùng nguyên lý chồng chất hãy xác định cờng độ điện trờng và điện thế tại một điểm M trên trục vòng dây, cách tâm O một đoạn h = 5 (cm). Lấy = 1. Câu 3 Hình vẽ bên biểu diễn tiết diện thẳng của ba dòng điện thẳng song song dài vô hạn. Cho biết I 1 = I 2 = I, I 3 = 2I, AB = BC = 10 (cm). Tìm trên đoạn thẳng AC điểm có cảm ứng từ bằng không. I 1 I 2 I 3 A B C Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn đề số 13 Câu 1 a/ Trình bày về vân nêm không khí và ứng dụng của nó. b/ Tìm biểu thức năng lợng từ trờng của một ống dây điện và mật độ năng lợng từ trờng. Câu 2 Tìm véc tơ cờng độ điện trờng tại tâm của một nửa vòng dây dẫn tròn bán kính R = 60 (mm) mang điện đều Q = - 8.10 -7 (C). Lấy =1. Câu 3 Một dây dẫn đợc uốn thành hình tam giác đều mỗi cạnh dài a = 30 (cm). Dòng điện chạy qua dây có c- ờng độ I. Lấy 1= à . Hãy tính I và cảm ứng từ B tại tâm tam giác đó, cho biết cờng độ từ trờng tại tâm là 30 (A/m). Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn đề số 14 Câu 1 a/ Định nghĩa điện thế. Tìm biểu thức tính điện thế do một điện tích điểm và một vật mang điện bất kỳ gây ra. b/ Trình bày hệ thức bất định giữa toạ độ và động lợng của vi hạt. Câu 2 Một mặt phẳng vô hạn tích điện đều, đặt thẳng đứng. Một quả cầu nhỏ khối lợng m = 1,2 (g), tích điện q = - 8. 10 10 (C) treo ở đầu một sợi dây mảnh (bỏ qua khối lợng sợi dây) đầu trêncủa dây gắn vào một điểm trên mặt phẳng, thấy rằng khi cân bằng sợi dây treo bị lệch 60 0 so với phơng thẳng đứng. a/ Tìm mật độ điện mặt của mặt phẳng trên. lấy g = 9,8 m/s 2 , =1. b/ Nếu muốn góc lệch là 45 0 thì điện tích của quả cầu phải bằng bao nhiêu. Câu 3 Dòng điện một chiều chạy qua một dây dẫn có điện trở 6 (). Sau một khoảng thời gian 20 (s) điện l- ợng chạy qua dây là 30 (C). Xác định nhiệt lợng toả ra trên dây dẫn nếu trong khoảng thời gian nói trên cờng độ dòng điện giảm tuyến tính đến 0. Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 15 Câu 1 a/ Định nghĩa cờng độ điện trờng. Tìm E gây bởi một điện tích điểm, một hệ điện tích điểm và một vật mang điện bất kỳ. b/ Hiểu thế nào là hàm sóng của vi hạt. ý nghĩa và tính chất của hàm sóng. Câu 2 Một mặt dạng bán cầu bán kính R tích điện Q. a/ Tìm công thức tính cờng độ điện trờng tại tâm bán cầu. b/ áp dụng bằng số: Q = -7,85.10 -7 (C), R = 5 (cm), = 1. Câu 3 Một thanh dẫn thẳng dài l = 50 (cm) nằm vuông góc với các đờng sức của một từ trờng đều có cảm ứng từ B = 0,1 (T). a/ Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh và cực của nó khi thanh chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 15 (m/s) theo phơng vuông góc với thanh và đờng sức từ. b/ Nếu cho thanh quay đều với vận tốc góc quanh trục đi qua một đầu thanh và song song với đờng sức từ thì độ lớn suất điện động cảm ứng trong thanh là 0,5 (V), tính . Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 16 Câu 1 a/ Khái niệm từ thông. Định lí O-G về từ trờng: phát biểu, chứng minh, ý nghĩa. b/ Giả thuyết Đơbrơi về tính chất sóng hạt của vi hạt. Nêu một thí nghiệm khẳng định giả thuyết đó. Viết phơng trình Srơđingơ dạng tổng quát và giải thích các ký hiệu. Câu 2 Cho hai mặt cầu kim loại đồng tâm bán kính R 1 = 2,5 (cm) và R 2 = 5 (cm) mang điện tơng ứng là Q 1 = -9.10 -9 (C) và Q 2 = 1,5.10 -9 (C). Tìm E và V tại những điểm A, B, C cách tâm hai mặt cầu R A = 1 (cm), R B = 3 (cm), R C = 6 (cm). Lấy = 1. (Đợc dùng công thức tính E, V do mặt cầu tích điện đều gây ra). Câu 3 Một ống dây thẳng có đờng kính D = 5 (cm), hệ số tự cảm L = 10 (mH) đợc quấn bởi loại dây dẫn có đờng kính d = 0,5 (mm), các vòng dây đợc quấn sát nhau và có một lớp. Lấy 1= à . a/ Tìm số vòng dây quấn. b/ Tìm cờng độ dòng điện chạy qua dây để mật độ năng lợng từ trờng trong ống dây bằng 10 -3 (J/m 3 ). Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 17 Câu 1 a/ Phát biểu định lí O-G đối với điện trờng. ứng dụng định lí đó để tìm E và D gây bởi một mặt cầu mang điện đều. b/ Viết phơng trình Srơđingơ dạng tổng quát và phơng trình Srơđingơ cho hạt chuyển động trong trờng thế dừng. Giải thích các ký hiệu. Câu 2 Một tụ điện phẳng chứa điện môi có = 2, có điện dung C = 2. 10 - 11 (F), diện tích mỗi bản là S = 100 (cm 2 ). Một điện tích điểm q = 4,5.10 9 (C) nằm trong lòng tụ chịu tác dụng của lực điện trờng F = 9. 10 5 (N). Xác định: a/ Hiệu điện thế giữa hai bản tụ. b/ Mật độ năng lợng điện trờng trong lòng tụ. c/ Lực tơng tác giữa hai bản tụ. Câu 3 Một ống dây thẳng dài l = 10 (cm), diện tích tiết diện ngang S = 2 (cm 2 ). Lấy 1= à . Tính: a/ Hệ số tự cảm L của ống dây, cho biết khi có dòng điện biến thiên với tốc độ 200 (A/s) chạy qua dây thì độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong dây là E tc = 0,628 (V). b/ Từ thông gửi qua tiết diện ngang của ống dây và mật độ năng lợng từ trờng trong ống dây khi có dòng điện cờng độ I = 3 (A) chạy trong dây. Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 18 Câu 1 a/ Tính công của lực tĩnh điện. Tính chất thế của trờng tĩnh điện b/ Luận điểm thứ hai của Macxoen: Phát biểu luận điểm. Khái niệm dòng điện dịch. Thiết lập ph- ơng trình Macxoen - Ampe. Câu 2 Một tụ điện phẳng không khí, diện tích bản tụ S = 100 (cm 2 ), đợc nối với nguồn điện có hiệu điện thế U = 300 (V). Tính công cần thiết để kéo các bản tụ từ khoảng cách d 1 = 1 (mm) đến d 2 = 3 (mm) trong hai trờng hợp sau: a/ Khi kéo không ngắt tụ khỏi nguồn. b/ Ngắt tụ khỏi nguồn trớc khi kéo. Câu 3 Một dây dẫn đợc uốn thành hình thang cân ABCD nh hình vẽ: CD = 10 (cm), AB = 20 (cm), dòng điện chạy qua dây có cờng độ I = 9,42 (A). Tìm cảm ứng từ tại điểm M là giao điểm của đờng kéo dài hai cạnh bên, cho biết khoảng cách từ M đến đáy bé của hình thang là r = 5 (cm). A B M C D Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 19 Câu 1 a/ Khái niệm quang lộ. Phát biểu nguyên lý Fécma và định luật Maluýt. Cho ví dụ chứng tỏ định luật Maluýt tơng đơng với các định luật của Đề Các. b/ Phát biểu và viết biểu thức định lý suất từ động. ứng dụng để tính B , H của một ống dây điện hình xuyến. Câu 2 Một mặt cầu kim loại bán kính R = 40 (cm) đặt trong chân không. a/ Tính mật độ điện tích mặt của quả cầu khi nó có điện thế là 1800 (V). b/ Tính năng lợng điện trờng bên trong và bên ngoài mặt cầu đó khi điện thế tại điểm cách mặt cầu 10 (cm) là 900 (V). Câu 3 Một khung dây dẫn hình vuông ABCD, mỗi cạnh dài a = 4 (cm) đợc đặt gần một dòng thẳng dài vô hạn cờng độ I 1 = 30 (A) sao cho dòng thẳng và mặt khung cùng nằm trong một mặt phẳng, cạnh AD song song và cách dòng thẳng một đoạn r = 2 (cm). Cho dòng có cờng độ I 2 = 3 (A) chạy vào khung. Lấy 1= à . Hãy tính lực do dòng I 1 tác dụng: a/ Lên mỗi cạnh của khung, lấy ln3 1,1. b/ Lên toàn bộ khung, coi khung không biến dạng. Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 20 Câu 1 a/ Các đại lợng đặc trng cho điện trờng: Véc tơ cờng độ điện trờng, điện thế (với mỗi loại đại lợng nêu định nghĩa, ý nghĩa, đơn vị đo). b/ Từ lực tác dụng lên một phần tử dòng điện và lên một đoạn dòng điện thẳng. Công của từ lực. Câu 2 Một vòng tròn làm bằng dây dẫn mảnh, bán kính R = 9,5 (cm), mang điện q = -2,5.10 7 (C) phân bố đều trên dây. Dùng nguyên lý chồng chất hãy xác định cờng độ điện trờng và điện thế tại một điểm M trên trục vòng dây, cách tâm O một đoạn h = 8( cm). Lấy = 1. Câu3 Một ống dây thẳng có bán kính R = 2,5 (cm), hệ số tự cảm L = 10 (mH) đợc quấn bởi loại dây dẫn có đờng kính d = 0,5 (mm), các vòng dây đợc quấn sát nhau và có một lớp. Lấy 1= à . a/ Tìm số vòng dây quấn. b/ Tìm cờng độ dòng điện chạy qua dây để mật độ năng lợng từ trờng trong ống dây bằng 0,1 (J/m 3 ). r D A B C a I 1 I 2 [...]... vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 30 Câu 1 a/ Khái niệm từ thông Định lí O-G về từ trờng: phát biểu, chứng minh, ý nghĩa b/ Khái niệm quang lộ Phát biểu nguyên lý Fécma và định luật Maluýt Cho ví dụ chứng tỏ định luật Maluýt tơng đơng với các định luật của Đề Các Câu 2 Một vòng tròn làm bằng dây dẫn mảnh, bán kính R = 6 (cm), mang điện q = - 2,5.10 8 (C) phân bố đều... Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 24 Câu 1 a/ Phát biểu định lí O-G đối với điện trờng ứng dụng định lí đó để tìm E và D gây bởi một mặt cầu mang điện đều b/ Từ lực tác dụng lên một phần tử dòng điện và lên một đoạn dòng điện thẳng Công của từ lực Câu 2 Phân tử nớc có mô men lỡng cực điện Pe = 0,6.10 -29 (C.m) áp dụng nguyên lý chồng chất điện... Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 21 Câu 1 a/ Phát biểu định lí O-G đối với điện trờng ứng dụng định lí đó để tìm E và D gây bởi một mặt cầu mang điện đều b/ Trình bày hệ thức bất định giữa toạ độ và động lợng của vi hạt Câu 2 Cho biết lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q > 0 đặt ở tâm của một nửa vòng dây dẫn tròn bán kính R = 60 (mm) mang điện đều Q... Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui I2 B I3 C Trởng Bộ Môn Đề số 22 Câu 1 a/ Khái niệm điện trờng Định nghĩa các véc tơ E , D Tìm biểu thức tính E , D gây bởi một điện tích điểm b/ Viết phơng trình Srơđingơ dạng tổng quát và phơng trình Srơđingơ cho hạt chuyển động trong trờng lực dừng Giải thích các ký hiệu Câu 2 Một mặt phẳng vô hạn tích điện đều, đặt thẳng đứng... trờng đều có cảm ứng từ B = 0,1 (T) Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh và cực của nó trong các tr ờng hợp: a/ Thanh chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 15 (m/s) theo phơng vuông góc với thanh và hợp với đờng sức từ một góc 600 b/ Thanh quay đều với vận tốc góc = 40 (rad/s) quanh trục đi qua một đầu thanh và song song với đờng sức từ Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2. .. biết khi có dòng điện biến thi n với tốc độ 150 (A/s) chạy qua dây thì độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong dây là Etc = 0,471 (V) b/ Khi cho dòng không đổi I chạy trong ống dây thì năng lợng từ trờng trong ống là 6,28.10-3 (J), tính I và từ thông gửi qua tiết diện ngang của ống dây Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 26 Câu 1 a/ Phát biểu... đờng sức của một từ trờng đều Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong hai trờng hợp: a/ Từ trờng có cảm ứng từ biến đổi theo qui luật: B = B 0.Sin(2ft) (T) với B0 = 0,1 (T) và f = 50 (Hz) b/ Từ trờng có cảm ứng từ B giảm tuyến tính từ 0,1 (T) đến 0 trong thời gian 1 (s) Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 27 Câu 1 a/ Phát biểu... I3 = 3I, AB = BC = 8,2 (cm) Tìm trên đoạn thẳng AC điểm có cảm ứng từ bằng không Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui I1 I2 I3 A B C Trởng Bộ Môn Đề số 28 Câu 1 a/ Định nghĩa cờng độ điện trờng Tìm E gây bởi một điện tích điểm, một hệ điện tích điểm và một vật mang điện bất kỳ b/ Tìm biểu thức năng lợng từ trờng của một ống dây điện thẳng và mật độ năng lợng từ... năng lợng từ trờng trong ống dây Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 29 Câu 1 a/ Định nghĩa và tính chất của mặt đẳng thế Cho hai ví dụ về mặt đẳng thế, có vẽ hình b/ Tìm biểu thức năng lợng từ trờng của một ống dây điện và mật độ năng lợng từ trờng Câu 2 Một mặt phẳng vô hạn tích điện đều, đặt thẳng đứng Một quả cầu nhỏ khối lợng m = 2,4 (g),... GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 23 Câu 1 a/ Khái niệm điện trờng Định nghĩa các véc tơ E , D Tìm biểu thức tính E , D gây bởi một điện tích điểm b/ Tìm B , H của một hạt mang điện chuyển động gây ra Câu 2 Một tụ điện phẳng không khí, diện tích bản tụ S = 100 (cm 2), đợc nối với nguồn điện có hiệu điện thế U = 100 (V) Tính công cần thi t để kéo . (s). r D A B C a I 1 I 2 Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 3 Câu 1 a/ Phát biểu định lí O-G đối với điện trờng. ứng dụng định lý đó để tìm E và D gây. (cm). Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn đề số 8 Câu 1 a/ Tìm biểu thức năng lợng của một hệ điện tích điểm, của một vật dẫn tích điện và của một. môn vật lý đề thi môn: vật lý A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số 11 Câu 1 a/ Trình bày hiện tợng nhiễu xạ của chùm sáng song song qua một khe hẹp. b/ Phát biểu và viết biểu thức định lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi vật lý a2 chính quy, Đề thi vật lý a2 chính quy, Đề thi vật lý a2 chính quy, Câu 1 a/ Tính công của lực tĩnh điện. Tính chất thế của trường tĩnh điện., Câu 1 a/ Tính công của lực tĩnh điện. Tính chất thế của trường tĩnh điện

Mục lục

Xem thêm