Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

109 513 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:21

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM  LÊ ĐÌNH LƯƠNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG BAN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60 14 05 Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Quốc Bảo HÀ NỘI – 2008 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4 5. Giả thuyết nghiên cứu 4 6. Phạm vi nghiên cứu 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 5 8. Cấu trục luận văn 5 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 6 1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 8 1.2.1. Quản lý 8 1.2.2. Đội ngũ cán bộ, cán bộ quản lý 13 1.2.3. Phát triển - Phát triển đội ngũ - Biện pháp phát triển 14 1.3. Lý luận về phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự 16 1.3.1. Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự 16 1.3.2. Quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban chức năng trƣờng đại học 28 1.4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban trƣờng đại học trong giai đoạn hiện nay 38 Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN QUẢN LÝ BỘ PHÒNG BAN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2.1. Khái quát về Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 42 2.1.1. Vài nét về Đại học Quốc gia Hà Nội 42 2.1.2. Trƣờng Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 42 2.2. Thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 47 2.2.1. Về số lƣợng 47 2.2.2. Về chất lƣợng 49 2.2.3. Cơ cấu 54 2.2.4. Thực trạng về một số kỹ năng quản lý đội ngũ cán bộ 55 2.3. Đánh giá chung và nguyên nhân hạn chế 61 Chương 3. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG BAN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Định hƣớng phát triển của nhà trƣờng trong giai đoạn hiện nay 64 3.2. Nguyên tắc lựa chọn biện pháp 65 3.3. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 66 3.3.1. Tăng cƣờng giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, yêu cầu của đội ngũ cán bộ phòng ban trong sự nghiệp phát triển nhà trƣờng 67 3.3.2. Thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ bảo đảm đủ về số lƣợng, mạnh về chất lƣợng, đồng bộ về cơ cấu 69 3.3.3. Phân công, sử dụng cán bộ bảo đảm phát huy khả năng, sở trƣờng 71 3.3.4. Chú trọng đào tạo, bồi dƣỡng nhất là khuyến khích cán bộ tự bồi dƣỡng nâng cao trình độ, khả năng thích ứng 73 3.3.5. Thƣờng xuyên kiểm tra, đánh giá cán bộ, trú trọng phát huy vai trò của các điển hình tiên tiến 75 3.4. Thăm dò ý kiến về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp 79 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  Kết luận 81  Khuyến nghị 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc thực hiện và hoàn thành với sự sự giúp đỡ, hƣớng dẫn của các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ của Khoa Sƣ phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội; sự giúp đỡ, hợp tác của lãnh đạo, chuyên viên phòng ban Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, các đồng nghiệp và gia đình. Với tình cảm chân thành, tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ Khoa Sƣ phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội; xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đặng Quốc Bảo, ngƣời đã dành cho tác giả những lời chỉ bảo ân cần cùng với những kiến thức và kinh nghiệm quý báu, giúp tác giả vững tin vƣợt qua mọi khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện luận văn. Tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên viên phòng ban Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tƣ liệu cho tác giả trong quá trình điều tra, nghiên cứu. Xin cảm ơn tới bạn bè đồng nghiệp, những ngƣời thân trong gia đình về sự giúp đỡ vật chất và tinh thần để tác giả yên tâm nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả kính mong nhận đƣợc sự chỉ dẫn quý báu các thầy giáo, cô giáo và sự đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, Ngày 8 tháng 12 năm 2008 TÁC GIẢ Lê Đình Lƣơng DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Stt Từ nguyên gốc Từ viết tắt 1 Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CNH- HĐH 2 Đảng cộng sản Việt Nam ĐCSVN 3 Đại học Quốc gia Hà Nội ĐHQGHN 4 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ĐTNCSHCM 5 Trƣờng Đại học Ngoại ngữ Trƣờng ĐHNN 6 Đội ngũ cán bộ quản lý ĐNCBQL 7 Đội ngũ cán bộ ĐNCB 8 Giáo dục và Đào tạo GD&ĐT 9 Cao đẳng CĐ 10 Đại học ĐH 11 Trung bình TB 12 Văn hóa - Xã hội VH-XH MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4 5. Giả thuyết nghiên cứu 4 6. Phạm vi nghiên cứu 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 5 8. Cấu trục luận văn 5 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 6 1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 8 1.2.1. Quản lý 8 1.2.2. Đội ngũ cán bộ, cán bộ quản lý 13 1.2.3. Phát triển - Phát triển đội ngũ - Biện pháp phát triển 14 1.3. Lý luận về phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự 16 1.3.1. Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự 16 1.3.2. Quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban chức năng trƣờng đại học 28 1.4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban trƣờng đại học trong giai đoạn hiện nay 38 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN QUẢN LÝ BỘ PHÒNG BAN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2.1. Khái quát về Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 42 2.1.1. Vài nét về Đại học Quốc gia Hà Nội 42 2.1.2. Trƣờng Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 42 2.2. Thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 47 2.2.1. Về số lƣợng 47 2.2.2. Về chất lƣợng 49 2.2.3. Cơ cấu 54 2.2.4. Thực trạng về một số kỹ năng quản lý đội ngũ cán bộ 55 2.3. Đánh giá chung và nguyên nhân hạn chế 61 Chƣơng 3. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG BAN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Định hƣớng phát triển của nhà trƣờng trong giai đoạn hiện nay 64 3.2. Nguyên tắc lựa chọn biện pháp 65 3.3. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 66 3.3.1. Tăng cƣờng giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, yêu cầu của đội ngũ cán bộ phòng ban trong sự nghiệp phát triển nhà trƣờng 67 3.3.2. Thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ bảo đảm đủ về số lƣợng, mạnh về chất lƣợng, đồng bộ về cơ cấu 69 3.3.3. Phân công, sử dụng cán bộ bảo đảm phát huy khả năng, sở trƣờng 71 3.3.4. Chú trọng đào tạo, bồi dƣỡng nhất là khuyến khích cán bộ tự bồi dƣỡng nâng cao trình độ, khả năng thích ứng 73 3.3.5. Thƣờng xuyên kiểm tra, đánh giá cán bộ, trú trọng phát huy vai trò của các điển hình tiên tiến 75 3.4. Thăm dò ý kiến về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp 79 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  Kết luận 81  Khuyến nghị 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thế giới hiện đại đang chứng kiến sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế - xã hội trong từng quốc gia, từng khu vực. Toàn cầu hoá kinh tế tạo ra những khả năng và cơ hội, hình thành những nhân tố mới cho sự phát triển trên từng lĩnh vực, từng thiết chế xã hội. Sự thay đổi và phát triển mang tính toàn cầu đó tất yếu dẫn đến tới sự chuyển dịch định hƣớng giá trị. Đối mặt với sự chuyển dịch này, giáo dục trên thế giới nhanh chóng thích ứng và đang đẩy nhanh tiến trình hiện đại hoá giáo dục với tổ chức, phƣơng tiện và quản lý giáo dục hiện đại. Xu thế mới của giáo dục đại học trong thế kỷ 21 là toàn cầu hoá, giáo dục xuyên biên giới, công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin, kinh tế tri thức, xã hội thông tin, xã hội học tập, học tập suốt đời. Xu thế toàn cầu hoá của nền kinh tế thế giới đòi hỏi giáo dục đại học phải hội nhập với giáo dục trong khu vực và thế giới, tất yếu giáo dục đại học phải tự đổi mới để hội nhập, điểm mấu chốt là phải phấn đấu vƣơn tới chuẩn chung. Nƣớc ta trong công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nƣớc đang thúc đẩy hội nhập quốc tế. Mục tiêu chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 2001 – [...]... phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 4 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu: Đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban ở trƣờng đại học 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban ở Trƣờng đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 5 Giả thuyết nghiên cứu Công tác phát triển. .. sở lý luận của vấn đề nghiên cứu Chương 2: Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban ở Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban ở Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Việt Nam dƣới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành... cấp trong nhà trƣờng Do đó tác giả chọn đề tài Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay làm vấn đề nghiên cứu cho Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực trạng về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban Đề xuất biện pháp phát triển. .. “Một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tác giả Hoàng Hồng Trang nghiên cứu “Những biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban chức năng ở Viện Đại học Mở Hà Nội đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay Ở Đại học Quốc Gia Hà Nội cũng có một số tác giả nghiên cứu xung quanh vấn đề quản lý nhân... tìm biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ một cách cụ thể, khoa học, phù hợp với thực tế nhà trƣờng sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng công tác của đội ngũ, góp phần quan trọng cho sự phát triển của nhà trƣờng trong giai đoạn phát triển giáo dục hiện nay 6 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ phòng ban ở Trƣờng đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2004 đến nay; ... và quản lý đội ngũ giảng viên nói riêng của các trƣờng đại học, cao đẳng Nhƣng chƣa có những nghiên cứu nào đề cập một cách cụ thể về biện pháp quản lý đội ngũ cán bộ phòng ban ở Trƣờng đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Vận dụng những kiến thức trong quá trình học tập, nghiên cứu chuyên ngành quản lý giáo dục, tác giả mong muốn thông qua việc nghiên cứu biện pháp quản lý phát triển đội ngũ. .. triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban của nhà trƣờng trong giai đoạn hiện nay 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện mục đích đề ra, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng đại học - Khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ phòng ban, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân - Đề xuất biện pháp cơ bản để phát. .. nghiên cứu về vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao hoặc phòng giáo dục cấp quận, huyện Chẳng hạn: tác giả Nguyễn Văn Thêm nghiên cứu ”Các biện pháp quản lý của phòng giáo dục trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang” Tác giả Nguyễn Thị Bích Thuỷ nghiên cứu ”Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non tỉnh... ”Các giải pháp quản lý của phòng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học Một số tác giả nghiên cứu quản lý xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên hoặc đội ngũ cán bộ viên chức của các trƣờng đại học, cao đẳng nhƣ: Tác giả Nguyễn Thị Phƣơng Anh với nghiên cứu “Các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La trong giai đoạn mới”... triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban của Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian vừa qua tuy đã có những kết quả tích cực nhất định, nhƣng vẫn còn có những hạn chế, thiếu xót và bất cập Trong bối cảnh hiện nay, việc quản lý để phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, năng lực và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ phòng ban là vấn đề quan trọng, yêu cầu cấp thiết của nhà . 3. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG BAN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Định hƣớng phát triển của nhà trƣờng trong giai đoạn. 3. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG BAN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Định hƣớng phát triển của nhà trƣờng trong giai đoạn. cứu: Đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban ở trƣờng đại học. 4.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban ở Trƣờng đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 5.
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG BAN NHÀ TRƢỜNG, CHƯƠNG3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG BAN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm