Một số biện pháp quản lý nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền - Hải Phòng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.PDF

101 739 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:21

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 3.1. Khách thể nghiên cứu 3 3.2. Đối tượng nghiên cứu 4 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận 4 4.2. Đánh giá thực trạng 4 4.3. Đề xuất một số biện pháp 4 5. Phạm vi nghiên cứu 4 6. Giả thuyết khoa học 4 7. Phương pháp nghiên cứu 4 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 4 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 5 7.3. Nhóm phương pháp bổ trợ 5 8. Các luận điểm chính của đoạn văn 5 9. Cấu trúc luận văn 5 Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 7 1.1. Một số khái niệm cơ bản về quản lý và quản lý giáo dục 7 1.1.1. Quản lý 7 1.1.2. Quản lý giáo dục 12 1.1.3. Nội dung quản lý giáo dục 14 1.1.4. Quản lý giáo dục là khoa học và nghệ thuật 15 1.1.5. Chất lượng và quản lý chất lượng 15 1.2. Những vấn đề đổi mơí giáo dục phổ thông 19 trong giai đoạn hiện nay 1.2.1. Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ VIII của Đảng 19 1.2.2. Trong luật giáo dục được Quốc hội thông qua 19 1.2.3. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 - 2010 20 1.3. Một số vấn đề lý luận về giáo dục Tiểu học 22 1.3.1. Trường Tiểu học trong hệ thống giáo dục Quốc dân 22 1.3.2. Bản chất của quá trình dạy học Tiểu học 24 1.3.3. Hoạt động dạy - học ở trường Tiểu học 26 1.3.4. Vai trò của đội ngũ giáo viên Tiểu học trong nền giáo dục 30 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN NGÔ QUYỀN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 42 2.1. Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hải Phòng 42 2.1.1. Những khái quát về địa lý dân số 42 2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 44 2.2. Phát triển giáo dục Tiểu học Hải Phòng về đội ngũ giáo viên Tiểu học từ khi thực hiện nghị quyết TW 2 khoá VIII đến nay 45 2.2.1. Sự phát triển của giáo dục Hải Phòng từ khi thực hiện Nghị quyết TW 2 khoá VIII 45 2.2.2. Đội ngũ giáo viên Tiểu học Hải Phòng 50 2.2.3. Đánh giá chung kết quả giáo dục Hải Phòng 52 2.2.4. Kết quả đánh giá chuẩn giáo viên Tiểu học ở một số quận, huyện thành phố Hải Phòng (Thực hiện theo dự án phát triển giáo viên tiểu học) 53 2.3. Vài nét thực trạng giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học Quận Ngô Quyền 61 2.3.1. Đặc điểm kinh tế xã hội, dân cư quận Ngô Quyền 61 2.3.2. Đặc điểm, tình hình học sinh và đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất các trường tiểu học quận Ngô Quyền 65 2.3.3. Kết quả đánh giá thí điểm giáo viên tiểu học theo chuẩn 69 2.3.4. Đánh giá chung điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền 77 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN NGÔ QUYỀN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC. 82 3.1. Nhóm các biện pháp sư phạm 82 3.1.1. Củng cố tăng cường nề nếp, kỷ cương, chuyên môn 82 3.1.2. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại chỗ và nâng cao năng lực tự học, bồi dưỡng của giáo viên 86 3.1.3. Hoàn thiện, cải tiến phương pháp, cách thức tổ chức công tác bồi dưỡng giáo viên 93 3.1.4. Bồi dưỡng và nâng cao năng lực sử dụng máy vi tính cho giáo viên tiểu học 95 3.2. Các biện pháp bổ trợ 96 3.2.1. Thực hiện giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận cho giáo viên 96 3.2.2. Thực hiện công tác dân chủ hoá, xã hội hoá 97 3.2.3. Thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý và giáo viên 98 3.2.4. Đổi mới tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra 100 3.2.5. Tuyển mộ giáo viên trẻ thay thế đội ngũ giáo viên Tiểu học cao tuổi năng lực yếu 101 Kết luận và khuyến nghị 104 Phụ lục 108 Tài liệu tham khảo DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT THCS Trung học cơ sở SGK Sách giáo khoa GVTH Giáo viên Tiểu học GD Giáo dục CNXH Chủ nghĩa xã hội HĐND Hội đồng nhân dân PTTH Phổ thông trung học UBND Ủy ban nhân dân DA PTGVTH Dự án phát triển giáo viên tiểu học. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết hội nghị lần thứ II ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã nêu “Thực sự coi Giáo dục - Đào tạo cùng khoa học công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho Giáo dục - Đào tạo là đầu tư phát triển". Đồng thời nghị quyết cũng chỉ rõ “Giáo dục - Đào tạo hiện nay phải có một bước chuyển nhanh chóng về chất lượng và hiệu quả đào tạo đáp ứng yêu cầu của đất nước thực hiện nâng cao dân trí, đào tạo nhận lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phải nâng cao chất lượng và bảo đảm số lượng giáo viên cho hệ thống giáo dục, tiêu chuẩn hoá và hiện đại hoá các điều kiện dạy và học". Trong tài liệu “Việt Nam con người phát triển đến năm 2020” của Bộ Khoa học - Công nghệ và môi trường : “Bất kể quốc gia nào nếu tiếp thu được những bài học của thị trường, tạo lập được những phẩm chất cho phép cạnh tranh trong một thế giới kinh tế không biên giới thì mới có cơ hội thành công. Những phẩm chất đó bao gồm : Một dân cư được giáo dục tốt; một nguồn nhân lực dựa trên trí tuệ và một quỹ tri thức dồi dào; một hệ thống thông tin hiệu quả; một cơ cấu tài chính linh hoạt; một đội ngũ các nhà doanh nghiệp có năng lực … vào cuộc với thế giới. Như vậy đòi hỏi một nguồn nhân lực có trình độ cao, để thích ứng, khi đó yếu tố giáo dục - đào tạo sẽ là một nguồn lực chủ yếu tạo thế cạnh tranh của các nước khi bước vào thế kỷ 21". Hội nghị quốc tế tại Bắc Kinh (Trung Quốc) tháng 11 năm 1990 đã kết luận : Sự giàu có và thịnh vượng ngày càng phụ thuộc vào tri thức và kỹ năng. Các nước phát triển chưa bao giờ đổi mới và sáng tạo như bây giờ. Những nước này đang làm cho thế giới tràn ngập những sản phẩm và dịch vụ mới dựa trên sức mạnh của chất xám và sự sáng tạo của họ, sự thịnh vượng về mặt kinh tế của họ dựa trên sử dụng tài sản trí tuệ và các nguồn lực về các ngành nghệ thuật, các ngành khoa học và công nghệ đồng thời dựa vào sự phát triển của lực lượng lao động rất lành nghề và thường xuyên học hỏi. “Cơ sở hoạt động trí tuệ và tổ hợp giáo dục (gồm các trường Đại học, Cao đẳng, cơ sở 2 nghiên cứu …) ngày càng có vai trò quyết định trong sự phát triển xã hội đã đóng vai trò thực hiện sứ mệnh trên". Như vậy chúng ta thấy rõ vị trí, vai trò của Giáo dục - Đào tạo rất to lớn, là yếu tố có tính chất quyết định chiến lược đến sự phát triển kinh tế xã hội. Trong sự nghiệp phát triển Giáo dục - Đào tạo yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục - đào tạo là chất lượng đội ngũ giáo viên trong các trường học. Liên hệ với thực tế Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng trong những năm qua thực hiện nghị quyết 4 Thành Uỷ Hải Phòng khoá XI (Triển khai thực hiện nghị quyết TW 2 khoá VIII) Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng có những chuyển biến tích cực cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng giáo dục đào tạo. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đã được chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo hướng chuẩn hoá, trên chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, bồi dưỡng chương trình dạy SGK mới, nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên … Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên về chất lượng còn nhiều hạn chế và bất cập. Trình độ, năng lực chuyên môn không đồng đều, còn nhiều yếu kém, chưa đồng bộ về cơ cấu, chậm đổi mới về phương pháp, tinh thần thái độ, trách nhiệm, tính gương mẫu của một bộ phận giáo viên còn hạn chế ở mặt này, mặt khác. Trong đó đội ngũ giáo viên tiểu học không nằm ngoài những nhược điểm trên. Trong điều lệ trường tiểu học có ghi rõ “Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học, bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân ” Để hiểu rõ về người giáo viên tiểu học, chúng ta cần xác định rõ, đúng vị trí, vai trò, nhiệm vụ của họ trong nền giáo dục quốc dân. Trước hết người giáo viên tiểu học là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng bậc tiểu học thành bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, tạo điều kiện nâng cao dân trí và trang bị những cơ sở ban đầu hết sức trọng yếu để phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam trong tương lai. Giáo viên tiểu học là người giữ vai trò chủ yếu trong việc thực hiện và duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. Do đó giáo viên tiểu học trở thành 3 người sâu sát gần gũi nhất với mọi người và là những người thầy đầu tiên đối với mỗi công dân trong tương lai. Học sinh tiểu học tiềm ẩn nhiều khả năng phát triển sáng tạo song do chưa có kinh nghiệm về cuộc sống nên các em tiếp thu không những điều tốt mà cả điều xấu. Giáo viên tiểu học là người có uy tín “Thần tượng" đối với tuổi nhỏ. Lời thầy cô là sự thuyết phục, cử chỉ của thầy cô là mẫu mực, cuộc sống và lao động của thầy cô là tấm gương đối với các em. Giáo viên tiểu học giữ vai trò quyết định sự phát triển đúng hướng của các em. Ấn tượng về các thầy cô giáo tiểu học giữ mãi trong ký ức của người. Phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý mỗi lớp tiểu học chủ yếu có một giáo viên làm chức năng “tổng thể" tương ứng với cả một “ê kíp” giáo viên ở bậc học khác. Vì vậy, điều 15 của Luật Phổ cập giáo dục tiểu học đã quy định “Giáo viên tiểu học là phải được tuyển chọn, đào tạo theo tiêu chuẩn đạo đức tác phong chuyên môn nghiệp vụ do Nhà nước quy định". Xuất phát từ yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và từ vai trò nhiệm vụ của nhà trường tiểu học cũng như yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên tiểu học; xuất phát từ năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên tiểu học của thành phố Hải Phòng nói chung và của quận Ngô Quyền nói riêng. Là người làm công tác quản lý bậc học phổ thông, đứng trước thực trạng và yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên tiểu học tôi mạnh dạn nghiên cứu vấn đề : “Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học" 2. Mục đích nghiên cứu. Đề xuất một số biện pháp chủ yếu nhằm quản lý bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng đáp ứng việc đổi mới chương trình giáo dục Tiểu học. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 3.1. Khách thể nghiên cứu. 4 Quá trình bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học 3.2. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp quản lý nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 4.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý và việc quản lý nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học 4.2. Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 4.3. Đề xuất một số biện pháp chủ yếu quản lý nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 5. Phạm vi nghiên cứu. Do điều kiện có hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số biện pháp quản lý nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 6. Giả thuyết khoa học. Nếu vận dụng hợp lý, sáng tạo những biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học thì sẽ góp phần quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục toàn diện học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 7. Phương pháp nghiên cứu. Đề giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, tác giả sử dụng và kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau : 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 5 Nghiên cứu các nghị quyết, văn bản, tài liệu và các công trình nghiên cứu về quản lý giáo dục, quản lý đội ngũ, quản lý dạy học, các vấn đề liên quan đến đề tài của các tác giả. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Quan sát hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh, công tác quản lý dạy học của hiệu trưởng các trường tiểu học trong quận Ngô Quyền. - Điều tra : Thông qua hồ sơ, sổ sách, trao đổi, trò chuyện với các nhà quản lý, giáo viên, học sinh, điều tra bằng phiếu tra và phỏng vấn … 7.3. Nhóm phương pháp bổ trợ - Phương pháp thống kê. (Căn cứ số liệu các trường và toàn quận Ngô Quyền). - Phương pháp so sánh xử lý số liệu, tư liệu thu thập được. - Phương pháp đàm thoại phỏng vấn (lấy ý kiến của giáo viên, học sinh và các nhà quản lý giáo dục). - Xin ý kiến chuyên gia. 8. Các luận điểm chính của luận văn - Chất lượng đội ngũ giáo viên là khâu then chốt, quyết định việc thành công của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. - Cấp tiểu học là cấp học đầu tiên của bậc học phổ thông và do đặc thù của cấp học nên đòi hỏi cao về năng lực chuyên môn một cách toàn diện của người giáo viên nhằm hoàn thành và củng cố nhân cách cho học sinh tiếp thu từ các trường mầm non. 9. Cấu trúc của luận văn Luận văn gồm 3 phần : Mở đầu; Nội dung; Kết luận. - Phần mở đầu : Một số vấn đề chung của luận văn. - Phần nội dung : Gồm 3 chương :  Chương 1 : Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 6  Chương 2 : Thực trạng về chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền  Chương 3 : Một số biện pháp quản lý nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học (quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Cuối luận văn là danh mục các tài liệu tham khảo và phụ lục. [...]... 2) Quản lý nội dung giáo dục 3) Quản lý phương pháp giáo dục 4) Quản lý hình thức tổ chức giáo dục 5) Quản lý giáo viên, cán bộ nhân viên 6) Quản lý học sinh 7) Quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật 8) Quản lý môi trường giáo dục 9) Quản lý kết quả giáo dục 1.1.4 Quản lý giáo dục là một khoa học và nghệ thuật Quản lý giáo dục là một khoa học vì quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng đều phải... Người giáo viên tiểu học phải là người có lòng yêu nước; yêu CNXH; là một công dân tốt là giáo viên có phẩm chất đạo đức mà nghề dạy học đòi hỏi đối với bậc học, luôn phấn đấu nâng cao trình độ kiến thức, năng lực nghề nghiệp + Người giáo viên tiểu học phải là người có kiến thức hiểu biết toàn diện Giáo viên tiểu học phải dạy nhiều môn như: Toán, tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội Vì vậy, giáo viên tiểu học. .. học phải am hiểu về tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, các kiến thức khoa học ở nhiều lĩnh vực chính trị - kinh tế văn hoá - xã hội thuộc phạm vi trong nước và thế giới + Người giáo viên tiểu học phải có kỹ năng sư phạm Kỹ năng sư phạm là một đòi hỏi cao đối với giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học đòi hỏi có rất nhiều kỹ năng cơ bản như: kỹ năng lập kế hoạch dạy học, kỹ năng dạy học, kỹ năng. .. lực khoa học công nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý kinh doanh giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề trực tiếp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế c) Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới phương pháp dạy - học, đổi mới quản lý. .. với tính khoa học cao, tính nhân văn của một nền giáo dục nhà trường, ở mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục Bậc tiểu học có vị trí hết sức quan trọng trong giáo dục cũng như đời sống xã hội đòi hỏi các nhà quản lý phải quan tâm và có chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với bậc tiểu học Với tư cách là bậc học đặt nền tảng cho hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục tiểu học có vững chắc thì mới đảm bảo được... niệm về quản lý Quản lý là sự tác động có định hướng, có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý một cách hợp quy luật nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện biến động của môi trường Quá trình quản lý có thể được biểu diễn bằng sơ đồ sau: - Sơ đồ 1.1 Công cụ quản lý Chủ thể quản lý Chức năng quản lý Khách thể quản lý Mục tiêu quản lý Môi trường Phương pháp quản lý 1.1.1.2... tiêu giáo dục tiểu học như sơ đồ 3 24 Sơ đồ 3 Mục tiêu giáo dục tiểu học Phương pháp giáo dục tiểu học Nội dung giáo dục tiểu học Nội dung của các mặt giáo dục Kiến thức Kỹ năng Thái độ 1.3.2 Bản chất của quá trình dạy học tiểu học "Quá trình dạy học là sự thống nhất giữa dạy và học Nó được thực hiện trong và bằng sự tương tác có tính chất cộng đồng và hợp tác (cộng tác) giữa dạy và học tuân theo một. .. Trong quản lý giáo dục cần phải phối hợp chặt chẽ và đồng bộ các lực lượng trong nhà trường với gia đình và xã hội 1.1.3 Nội dung quản lý giáo dục Nội dung quản lý giáo dục là quản lý một hệ thống toàn vẹn bao gồm các thành tố: mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục, người dạy, người học, cơ sở vật chất thiết bị, môi trường, kết quả giáo dục Cụ thể là : 1) Quản lý mục tiêu giáo dục. .. ngành giáo dục để hoàn thành tốt việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực con người cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 1.3 Một số vấn đề lý luận về giáo dục tiểu học 1.3.1 Trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.1.1 Vị trí của trường tiểu học Vị trí của trường tiểu học được xác định trong Điều 2 của Điều lệ trường tiểu học "Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học, bậc học. .. nhất biện chứng trong quá trình dạy học 1.3.4 Vai trò của đội ngũ giáo viên Tiểu học trong nền giáo dục 1.3.4.1 Đội ngũ giáo viên tiểu học - Đội ngũ là một tập hợp người được tổ chức thành một lực lượng để thực hiên một hay nhiều chức năng, nhiệm vụ có thể cùng một nghề nghiệp hoặc không cùng một nghề nghiệp nhưng cùng một mục đích nhất định {9} - Đội ngũ giáo viên "Là những chuyên gia trong lĩnh vực giáo . giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền 77 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN NGÔ QUYỀN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC. giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền  Chương 3 : Một số biện pháp quản lý nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học (quận Ngô Quyền, thành phố Hải. Phòng 4.3. Đề xuất một số biện pháp chủ yếu quản lý nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 5. Phạm vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền - Hải Phòng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.PDF, Một số biện pháp quản lý nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền - Hải Phòng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.PDF, Một số biện pháp quản lý nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền - Hải Phòng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.PDF, Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN, Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, 3 . Vài nét thực trạng giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học quận Ngô Quyền, Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN NGÔ QUYỀN- THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm