Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ trong giai đoạn phát triển mới

115 561 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:21

ĐA ̣ I HO ̣ C QUÔ ́ C GIA HA ̀ NÔ ̣ I KHOA SƢ PHA ̣ M NGUYÊ ̃ N ĐƢ ́ C THO ̣ CC BIN PHP QUN L ĐI NG GIO VIÊN TRƢƠ ̀ NG CAO ĐĂ ̉ NG NGHÊ ̀ KY ̃ THUÂ ̣ T CÔNG NGHÊ ̣ TRONG GIAI ĐOA ̣ N PHÁT TRIỂN MƠ ́ I LUÂ ̣ N VĂN THA ̣ C SY ̃ QUN L GIO DC H NI – 2009 ĐA ̣ I HO ̣ C QUÔ ́ C GIA HA ̀ NÔ ̣ I KHOA SƢ PHA ̣ M NGUYÊ ̃ N ĐƢ ́ C THO ̣ CC BIN PHP QUN L ĐI NG GIO VIÊN TRƢƠ ̀ NG CAO ĐĂ ̉ NG NGHÊ ̀ KY ̃ THUÂ ̣ T CÔNG NGHÊ ̣ TRONG GIAI ĐOA ̣ N PHÁT TRIỂN MƠ ́ I LUÂ ̣ N VĂN THA ̣ C SY ̃ QUA ̉ N LY ́ GIA ́ O DU ̣ C Chuyên nga ̀ nh : QUN L GIO DC M s: 60 14 05 Ngƣơ ̀ i hƣơ ́ ng dâ ̃ n khoa ho ̣ c : PGS.TS. Cao Văn Sâm H NI - 2009 MC LC Trang MỞ ĐẦU 1 1.  1 2.  4 3.        4 4.  4 5.  4 6.  5 7.     u 5 8.      5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 6 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề 6 1.2.  7 1.2.1.  7 1.2.2.  12  13  14 1.2.4.  15 1.2.4.1. Giáo viên 15 1.2.4.2.  16 1.2. 16  17 1. 18  20  20  21  21 -  22  24   24  24  25 1.4.3. Nhi 26  27  28  29  30  và  30 -    30     -      - 2010 31 -  34 Chƣơng 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN 35 2.1.  35 2.1.1.  35 2.1.2.  36 2.1.2.1.  36 2.1.2.2.  36 2.1.2.3. ng 37 2.1.3.  37 2.1.4.  38 2.1.5.  38 2.2.  39 2.2.1.  39 2.2.2.  40 2.2.3.  41 2.2.3.1.  41 2.2.3.3.  43 2.2.3.4.  44 2.2.3.5.  44  45 2.3.   47 2.3.1.  47 2.3.2.  48 2.3.3.  48 2.3.4.  49 2.3.5.  49 2.3.6.  50   50  51  52  54   55  56   57  59   59  59  61   62  64 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI 66   66  66 3.1.2  66  66  67 3.2.        68 3.2.1.  68 3.2.2.        68 3.2.3.           68 3.3.   68 3.3.1. Nâng cao nh  69  69  71  73    73  73  74  80      81  81  82  85             86  86  87  91   91  91  92  94      giáo viên 94  94  95   97 3.4.  97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 100  100 2. Khuy ngh 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 DANH MU ̣ C CA ́ C KY ́ HIÊ ̣ U, CC CH VIT TT -      -        - CNH -       -        - CBQLGD   -     - CN    -   - G  - - BD     -    -       - GV  -  - GVDN  -        - HS - SV - Sinh viên - KT - XH -  - PGS. TS .   - QLGD  - TCDN        LƠ ̀ I CA ̉ M ƠN Tôi                   , công nhân viên Khoa S         .       ( )             .      PGS.TS Cao Văn Sâm           ,              .          ,            , công nhân                  , ,             Tôi  .  ,               ,       .           , Cô,  ,     . H Ni, ngy thng năm 2009 TC GI LUN VĂN Nguyê ̃ n Đư ́ c Tho ̣ [...]... xuất các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của trường trong giai đoạn mới 3 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản của đề tài - Đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên tại trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ - Đề xuất các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ nhằm... cấu ngành nghề ,bảo đảm chất lượng, góp phần nâng 3 cao chất lượng đào tạo Vì vậy, tôi chọn đề tài các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ trong giai đoạn phát triển mới nghiên cứu, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Mặc dù vấn đề quản lý đội ngũ giáo viên không phải là một vấn đề mới, nhưng... thuật công nghệ nhằm đáp ứng sự phát triển của trường 4 Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu: - Khách thể nghiên cứu: đội ngũ giáo viên các trường Cao đẳng nghề - Đối tượng nghiên cứu: các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ 5 Giả thuyết nghiên cứu: - Công tác quản lý đội ngũ giáo viên của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ hiện nay còn một số mặt... 3: Đề xuất các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ đến năm 2015 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề: Chiến lược phát triển giáo dục và đào ta ̣o của nước ta trong giai đoạn 2001-2010 đã xác định hệ thống mục tiêu nhằm phát triển giáo dục đáp ứng yêu cầu Công nghiê... tạp Vì vậy, quản lý nhà trường phải là quản lý toàn diện: 13 - Quản lý toàn thể đội ngũ các phòng, khoa, trung tâm, các tổ bộ môn, các tổ chuyên trách nhà trường - Quản lý đội ngũ giáo viên - Quản lý học sinh, sinh viên - Quản lý quá trình dạy học giáo dục - Quản lý công tác nghiên cứu khoa học - Quản lý hành chính, tài chính, cơ sở vật chất của nhà trường - Thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường và cộng... số nghề tiếp cận trình độ khu vực Xuất phát từ yêu cầu và thực tế trên, cần: - Nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở lý luận phát triển đội ngũ GVDN - Tìm ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý ĐNGVdạy nghề ở VN - Đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ GVDN - Tìm ra biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trong trường dạy nghề Là nhiệm vụ quan trọng hết sức cần thiết để xây dựng phát triển. .. áo viên; ở cơ sở giáo dục Đại học gọi là giảng viên) 15 1.2.4.2 Giáo viên dạy nghề: Theo luật Dạy nghề năm 2006: Giáo viên dạy nghề là người dạy lý thuyết, dạy thực hành hoặc vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành trong các cơ sở dạy nghề 1.2.5 Đội ngũ giảng viên /giáo viên: - Hiện nay có nhiều cách hiểu khác nhau về đội ngũ, các khái niệm đội ngũ dùng cho các tổ chức xã hội một cách rộng rãi như: Đội ngũ. .. Nhiề u ho ̣c viên tha ̣c sỹ q uản lý giáo dục cũng đã chọn đề tài về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên làm luận văn tốt nghiệp ; các để tài này được gắ n với các trường Đối với trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ , đây là đề tài đầ u tiên được nghiên cứu một cách tương đối bài bản và khoa học về công tác quản lý đội ngũ giáo viên , nhằ m góp phầ n xây dựng và nâng cao chấ t lươ... nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ giáo viên 1.2.6 Phát triển đội ngũ giảng viên /giáo viên: ĐNGV là nguồn nhân lực cơ bản của nhà trường, phát triển ĐNGVchính là phát triển nguồn nhân lực trong nhà trường Việc phát triển ĐNGV là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển nhà trường Phát triển ĐNGV vừa nhằm mục tiêu phục vụ yêu cầu tăng quy mô đào tạo, nâng cao chất... hoạch, nội dung phương pháp quản lý còn bất cập, tính hệ thống chưa cao Để phát huy tối đa sự nhiệt tình, năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên luôn là thách thức, là yêu cầu cấp thiết của nhà trường Nếu đề xuất và thực hiện tốt các biện pháp quản lý, nâng cao năng lực giảng dạy đội ngũ giáo viên một cách cơ bản, khoa học thì chất lượng đội ngũ, chất lượng 4 đào tạo được nâng cao nhà trường có điều kiện . V các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ trong giai đoạn phát triển mới     .  64 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI 66  .      5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 6 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề 6 1.2. 
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ trong giai đoạn phát triển mới, Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ trong giai đoạn phát triển mới, Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ trong giai đoạn phát triển mới, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ, Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI., KÊT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm