Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn

122 642 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:21

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THANH TỊNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM VIẾT NHỤ HÀ NỘI – 2011 3 CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CBQL Cán bộ quản lý CT Chương trình CTGD Chương trình giáo dục CTGDPT Chương trình giáo dục phổ thông CTMH Chương trình môn học DTNT Dân tộc nội trú GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục và đào tạo GV Giáo viên HĐDH Hoạt động dạy học HS Học sinh KH Kế hoạch KHDH Kế hoạch dạy học KT Kiểm tra KT, KN Kiến thức, kỹ năng MT Mục tiêu NDDH Nội dung dạy học PPCT Phân phối chương trình PPDH Phương pháp dạy học QL Puản lý QLGD Puản lý giáo dục SGK Sách giáo khoa SGV Sách giáo viên THPT Trung học phổ thông TTr-KT Thanh tra, kiểm tra 4 DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1. Các chức năng trong chu trình QL 8 Sơ đồ 1.2. Cơ cấu tổ chức nhà trường 10 Hình 1.1. Mô hình QL nhà trường theo mục tiêu GD. 12 Sơ đồ 1.3. Quy trình thiết kế quá trình DH 15 Bảng 2.1. Cơ cấu lớp học trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn từ năm 2007-2008 đến năm 2010-2011 29 Bảng 2.2. Cơ cấu GV theo giới tính, dân tộc và trình độ đào tạo từ năm học 2007-2008 đến 2010-2011 29 Bảng 2.3. Cơ cấu giáo viên theo môn 30 Bảng 2.4. Cơ cấu độ tuổi giáo viên (năm học 2010-2011) 31 Biểu đồ 2.1. Cơ cấu HS các năm theo dân tộc 33 Bảng 2.5. HS nữ các năm 33 Biểu đồ 2.2. Chất lượng tuyển sinh đầu vào hằng năm 35 Biểu đồ 2.3. Điểm các môn thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2009-2010 36 Biểu đồ 2.4. Điểm các môn thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2010-2011 36 Bảng 2.6. Kết quả ĐG giờ dạy của GV qua thanh tra chuyên môn 43 Biểu đồ 2.5. Kết quả xếp loại học lực HS từ năm học 2008 đến 2010 44 Bảng 2.7. Kết quả học tập các môn trong hai năm học 2008-2009 và 2009-2010 45 Bảng 2.8. Số lượng HS đạt giải tại các kỳ thi chọn HS giỏi các cấp 52 Biểu đồ 2.6. Tỷ lệ HS thi đỗ các trường ĐH,CĐ 52 Biểu đồ 2.7. Kết quả thanh tra, kiểm tra giáo viên 55 Sơ đồ 3.1. Quy trình xây dựng KH hoạt động chuyên môn 75 Sơ đồ 3.2. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất 97 Bảng 3.1. Kết quả khảo sát về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 98 5 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 4 8. Cấu trúc của luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 5 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 5 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài 6 1.2.1. Quản lý 6 1.2.2. Quản lý giáo dục 9 1.2.3. Quản lý nhà trường THPT và Quản lý hoạt động dạy học 10 1.3. Hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông 12 1.3.1. Quá trình dạy học 12 1.3.2. Hoạt động dạy học 13 1.3.3. Quy trình dạy học 14 1.3.4. Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông 17 1.4. Khái niệm Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong dạy học ở trường phổ thông 18 1.4.1. Khái niệm chuẩn; Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong dạy học 18 1.4.2. Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng 19 1.5. Quản lý hoạt động dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng 20 1.6.1. Vị trí, chức năng, đặc điểm, nhiệm vụ của trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú 20 6 1.6.2. Đội ngũ giáo viên, nhân viên phục vụ 22 1.6.3. Đặc điểm học sinh 23 1.6.4. Đặc điểm hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường phổ thông Dân tộc nội trú 23 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Ở TRƢỜNG THTP DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LẠNG SƠN 25 2.1. Đặc điểm, tình hình trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn . 25 2.1.1. Những điều kiện kinh tế-xã hội tác động đến sự phát triển của Nhà trường 25 2.1.2. Vài nét về quá trình hình thành, phát triển của trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn 26 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Nhà trường 27 2.1.4. Thực trạng đội ngũ giáo viên 29 2.1.5. Đặc điểm học sinh trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn 33 2.1.6. Điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường 37 2.2. Thực trạng dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng ở trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn 38 2.2.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ, giáo viên về dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng 38 2.2.2. Thực trạng thực hiện quy trình dạy học 38 2.2.3. Thực trạng hoạt động dạy và học; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng 40 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng ở trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn 46 2.3.1. Công tác bồi dưỡng giáo viên dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng 46 2.3.2. Quản lý hoạt động dạy của giáo viên theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng 48 2.3.3. Quản lý hoạt động học của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng . 57 2.3.4. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng 60 7 2.3.5. Đánh giá chung về hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn 61 Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Ở TRƢỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LẠNG SƠN 69 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 69 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 69 3.1.2. Nguyên tắc đảm tính thiết thực và khả thi 69 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 69 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 70 3.2. Các biện pháp đề xuất 70 3.2.1. Biện pháp 1: Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về nhận thức và năng lực dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng 70 3.2.2. Biện pháp 2: Đổi mới công tác xây dựng KHDH của GV theo hướng thiết kế và thực thi quy trình dạy học 74 3.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức, chỉ đạo dạy học theo hướng tăng thời lượng học tập và phân hóa đối tượng, GV hướng dẫn HS học tập hiệu quả 80 3.2.4. Biện pháp 4: Căn cứ Chuẩn kiến thức, kỹ năng để kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy của giáo viên; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS 86 3.2.5. Biện pháp 5: Tham mưu, đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên về cơ chế tuyển dụng, chế độ ưu đãi giáo viên và học sinh, quy chế tuyển sinh vào trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn 93 3.2.6. Mối quan hệ giữa các biện pháp đã đề xuất 97 3.2.7. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất 98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 100 1. Kết luận 100 2. Khuyến nghị 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nâng cao chất lượng giáo dục luôn là vấn đề quan tâm của các nhà trường nói chung và các nhà trường phổ thông nói riêng. DH là một hoạt động đặc thù của công tác GD, nó giữ vị trí trung tâm và chi phối mọi hoạt động khác trong nhà trường bởi nó chiếm hầu hết thời gian, khối lượng công việc của thầy và trò trong một năm học, nó là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công MT GD toàn diện của nhà trường phổ thông; đồng thời, nó quyết định kết quả đào tạo của nhà trường. Chính vì thế, nhiệm vụ trọng tâm của hiệu trưởng trường phổ thông là phải dành nhiều thời gian và công sức cho công tác QL HĐDH nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Bộ GD&ĐT ban hành CTGDPT theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 5/5/2006. Điểm mới của CTGDPT lần này là đưa Chuẩn KT, KN vào thành phần của CT, đảm bảo việc chỉ đạo DH, KT-ĐG theo Chuẩn KT, KN, tạo nên sự thống nhất trong cả nước. Chuẩn KT, KN là cơ sở pháp lí thực hiện DH đảm bảo những yêu cầu cơ bản, tối thiểu của CT, thực hiện DH, KT-ĐG phù hợp với các đối tượng HS; giúp GV chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong áp dụng CT, từng bước đem lại cho HS chất lượng GD thực sự và sự bình đẳng trong phát triển năng lực cá nhân; góp phần thực hiện chuẩn hoá và DH phân hóa. CT, SGK mới cấp THPT được triển khai từ năm học 2006 - 2007 đòi hỏi DH theo Chuẩn KT, KN nêu trong văn bản “CTGDPT cấp trung học phổ thông”. Thực tiễn đó đòi hỏi các nhà trường phải đổi mới công tác QL HĐDH nhằm đảm bảo cho hoạt động dạy và học bán sát Chuẩn KT, KN. Trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng, Olympic quốc gia và quốc tế những năm gần đây, nhiều thủ khoa là HS ở những vùng kinh tế-xã hội khó khăn, chưa bao giờ biết đến lò luyện thi. Đây là dấu hiệu tích 2 cực: Các em HS chỉ cần được các nhà trường, các thầy cô giáo tổ chức DH để nắm vững KT, KN cơ bản, biết tư duy sáng tạo trên nền KT, KN cơ bản là có thể đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Tuy nhiên, dù Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn, khuyến khích GV áp dụng linh hoạt CT và SGK theo đặc điểm vùng, miền và đối tượng HS, nhưng không ít CBQL, GV vẫn lúng túng khi vận dụng CT, sách (SGK-SGV) trong QL, chỉ đạo và dạy học cho các đối tượng khác nhau. Nhiều GV vẫn chưa bám sát Chuẩn KT, KN, chưa bám sát đối tượng HS dẫn đến tình trạng “quá tải” hoặc “non tải” trong DH. Như vậy, tăng cường công tác QL HĐDH theo Chuẩn KT, KN ở trường phổ thông đang là một vấn đề cấp thiết hiện nay nhằm từng bước đem lại cho HS chất lượng GD thực sự và sự bình đẳng trong phát triển năng lực cá nhân, đáp ứng nhu cầu phát triển từng cá nhân HS, từng bước nâng cao chất lượng GD-ĐT. Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn là loại hình trường chuyên biệt, do vậy QL HĐDH ở trường phổ thông DTNT có những nét đặc thù riêng. Từ khi Bộ GD&ĐT triển khai CT, SGK mới, Nhà trường đã triển khai DH theo Chuẩn KT, KN theo hướng dẫn của Bộ. Song do đây là một vấn đề mới nên nhiều GV còn bỡ ngỡ và lúng túng trong thực hiện, việc QL HĐDH theo Chuẩn KT, KN của Nhà trường còn nhiều bất cập. Nhà trường cần có biện pháp QL phù hợp để HĐDH theo Chuẩn KT, KN, đảm bảo chất lượng GD. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng ở trường THPT Dân tộc nội tú tỉnh Lạng Sơn” làm đề tài luận văn tốt nghiệp khóa học thạc sỹ QLGD. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận và thực trạng QL HĐDH theo Chuẩn KT, KN ở Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn; đề xuất một số biện pháp QL HĐDH 3 theo Chuẩn KT, KN đáp ứng yêu cầu của đổi mới GD, nâng cao chất lượng DH trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu HĐDH tại Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp QL HĐDH theo Chuẩn KT, KN ở trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn. 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Khảo sát thực trạng QL HĐDH trong 3 năm gần đây và đề xuất các biện pháp QL HĐDH theo Chuẩn KT, KN ở Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn. 5. Giả thuyết khoa học Việc QL HĐDH chỉ mới tập trung vào QL theo CTGD nói chung mà chưa chú ý QL theo Chuẩn KT, KN. Nếu có các biện pháp QL HĐDH theo Chuẩn KT, KN phù hợp với đặc điểm, tình hình của trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn thì sẽ có tác dụng nâng cao chất lượng DH của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới CTGDPT hiện nay. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về QL DH theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng ở trường THPT. - Tìm hiểu thực trạng và các biện pháp QL HĐDH tại trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn. - Đề xuất biện pháp QL HĐDH theo Chuẩn KT, KN tại Trường trung học phổ thông DTNT tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay. 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phân loại tài liệu nhằm mục đích xác định cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn a) Phương pháp điều tra b) Phương pháp tổng kết kinh nghiệm c) Phương pháp so sánh… 7.3. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu thu được 8. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của QL HĐDH theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng ở trường THPT Chƣơng 2: Thực trạng QL HĐDH theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng ở trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn Chƣơng 3: Một số biện pháp QL HĐDH theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng ở Trường THPT DTNT Lạng Sơn. [...]... 1.6 Trƣờng trung học phổ thông Dân tộc nội trú trong hệ thống giáo dục quốc dân 1.6.1 Vị trí, chức năng, đặc điểm, nhiệm vụ của trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú Trường THPT Dân tộc nội trú là loại hình trường chuyên biệt, là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân Điều 61, Luật Giáo dục năm 2005 quy định: Trường phổ thông Dân tộc nội trú là trường “cho con 20 em dân tộc thiểu... lý hoạt động dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng Như trên đã nói, quản lý hoạt động dạy học là quản lý hoạt động dạy của giáo viên và quản lý hoạt động học của học sinh Bộ GD&ĐT ban hành CTGDPT theo Quyết định số 16/2006/QĐBGDĐT ngày 5/5/2006 thực hiện dạy học theo Chuẩn KT, KN, một yêu cầu mới trong dạy học Để thực hiện được yêu cầu mới này, việc quản lý hoạt động dạy học theo Chuẩn KT, KN có thể... tạo trong học tập; cách sử dụng quỹ thời gian rảnh rỗi Tổ chức cho HS tự học theo nhóm Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa chuyên môn nhằm thu hút HS tham gia theo phương châm học mà chơi, chơi mà học [13] 24 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Ở TRƢỜNG THTP DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LẠNG SƠN 2.1 Đặc điểm, tình hình trƣờng THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn 2.1.1... nếu xét về chỉ số thông minh thì HS trường phổ thông DTNT không thua kém HS các trường khác Nhiều em đạt giải cao tại các kỳ thi chọn HS giỏi các cấp và thi đỗ các trường đại học với số điểm cao [13] 1.6.4 Đặc điểm hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường phổ thông Dân tộc nội trú - Đặc điểm HĐDH Với tính chất là trường nội trú, HS ở và học tập tập trung tại trường, lại học 2 buổi mỗi ngày... Nguồn thông tin quan trọng này giúp GV ĐG hiệu quả của việc thực hiện CTGD; điều chỉnh, cải tiến cho các năm học tiếp theo - Xây dựng KH cải tiến CT trên cơ sở nhận thức được những mặt mạnh, mặt còn hạn chế của bản thân 1.3.4 Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông Quản lý hoạt động dạy học là tác động của chủ thể quản lý lên hai hoạt động dạy và học (đối tượng quản lý) theo các chức năng. .. thông Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-UBHC ngày 18 tháng 11 năm 1973 của Chủ 26 tịch Uỷ ban hành chính tỉnh Lạng Sơn Khi mới thành lập, trường trú đóng trên địa bàn xã Tân Liên huyện Cao Lộc, sau đó đổi tên thành trường Phổ thông trung học Vừa học vừa làm Đến năm 1986 được đổi thành trường Phổ thông trung học Dân tộc Tỉnh Từ năm 2001 được mang tên trường Trung học phổ. .. sinh theo Chuẩn KT, KN Quản lý hoạt động học của HS bao gồm: - QL hoạt động học của HS trong giờ học chính khóa trên lớp theo CT, - QL hoạt động tự học của HS theo Chuẩn KT, KN là tổ chức cho HS tự học có sự hướng dẫn của GV nhằm giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng theo các yêu cầu của Chuẩn KT, KN - Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn KT,... số hoạt động sau: (i) Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên về dạy học theo Chuẩn KT, KN; (ii) Quản lý hoạt động dạy của giáo viên theo Chuẩn KT, KN - QL khâu chuẩn bị của GV (xây dựng KHDH) - QL khâu thực thi KHDH (soạn giáo án, DH trên lớp, hướng dẫn HS tự học, KTĐG kết quả học tập của HS…) - Chỉ đạo hoạt động đánh giá, cải tiến HĐDH của GV… (iii) Quản lý hoạt động học của học sinh theo. .. nhận thức của HS còn thể hiện ở tính GD của nó, nghĩa là trong quá trình nhận thức, thông qua việc nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, phát triển trí tuệ, HS hình thành dần cơ sở thế giới quan khoa học và bồi dưỡng phẩm chất nhân văn của con người [47] 1.3.2 Hoạt động dạy học Theo thuyết hoạt động, DH gồm hai hoạt động: Hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò Hai hoạt động này luôn gắn bó với nhau,... chủ động và sáng tạo của HS [44] 1.4 Khái niệm Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong dạy học ở trƣờng phổ thông 1.4.1 Khái niệm chuẩn; Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong dạy học Chuẩn là cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu, để hướng theo đó mà làm cho đúng; cái được công nhận là đúng theo quy định hoặc theo thói quen phổ biến trong xã hội [18, tr.235] Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành CTGDPT trong đó Chuẩn . viên dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng 46 2.3.2. Quản lý hoạt động dạy của giáo viên theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng 48 2.3.3. Quản lý hoạt động học của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng. hoạt động dạy học ở trường phổ thông Dân tộc nội trú 23 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Ở TRƢỜNG THTP DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LẠNG SƠN 25 2.1 dạy học 14 1.3.4. Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông 17 1.4. Khái niệm Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong dạy học ở trường phổ thông 18 1.4.1. Khái niệm chuẩn; Chuẩn kiến thức,
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Ở TRƯỜNG THPT, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Ở TRƯỜNG THTP DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LẠNG SƠN, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Ở TRƢỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LẠNG SƠN, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm