Một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học dân lập quản lý và kinh doanh Hà Nội

106 559 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:20

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM LƯU HOÀI NAM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2004 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM LƯU HOÀI NAM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. ĐẶNG QUỐC BẢO HÀ NỘI - 2004 4 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNH-HĐH Công nghiệp hoá - hiện đại hoá ĐH Đại học ĐHDL Đại học dân lập ĐHCL Đại học công lập ĐNGV Đội ngũ giảng viên GD - ĐT Giáo dục - Đào tạo GV Giảng viên GVCH Giảng viên cơ hữu GVTG Giảng viên thỉnh giảng GDTC Giáo dục thể chất KHXH Khoa học xã hội HN Hà Nội NC Nghiên cứu QLGD Quản lý giáo dục QLDN Quản lý doanh nghiệp QL&KD Quản lý và Kinh doanh SV Sinh viên TT Trung tâm 5 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1.2. Những tiếp cận lý luận của đề tài 1.3. Phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại học 1.4. Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên – Một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với các trường ĐHDL 1.5. Nội dung của công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại học dân lập CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH HÀ NỘI 2.1. Khái quát về phát triển ĐHDL ở Việt Nam 2 2. Quá trình hình thành và phát triển Trường ĐHDL QL&KD Hà Nội. 2.3. Thực trạng đội ngũ giảng viên trường ĐHDL QL&KD Hà Nội. 2.4. Thực trạng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường ĐHDL QL&KD Hà Nội trong những năm qua. 2.5. Nhận xét chung về thực trạng đội ngũ giảng viên và công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên tại trường ĐHDL QL&KD Hà Nội CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐHDL QL&KD HÀ NỘI 3.1. Định hướng phát triển trường ĐHDL QL&KD HN và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên 3.2. Các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng giảng viên của trường ĐHDL QL&KD HN 3.3. Điều kiện để thực hiện các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trường ĐHDL QL&KD Hà Nội 3.4. Kiểm chứng sự nhận thức về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 5 5 6 14 22 24 32 32 34 36 50 53 58 58 62 80 81 83 86 89 6 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “Con người và nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ CNH-HĐH, cần tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo”. Luật giáo dục cũng đã nhấn mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục nhằm nâng cao dân trí làm cơ sở để đào tạo nhân lực và là nguồn gốc để bồi dưỡng nhân tài. Trong giáo dục thì giáo dục đại học có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đó là nơi đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, nơi tiếp cận tri thức ở mức cao nhất, nơi sản sinh ra tri thức mới, tư duy mới thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Giáo dục đại học cũng là nơi đào tạo các nhà giáo cho các bậc học, các nhà khoa học, các nhà kinh tế. Trong những năm qua, giáo dục đại học nước ta đã đạt được một bước phát triển quan trọng nhưng cũng còn nhiều yếu kém, bất cập đặc biệt là hiệu quả và chất lượng đào tạo. Chính vì vậy, giáo dục đại học đang thực thi những giải pháp đồng bộ về đổi mới mục tiêu đào tạo, đổi mới thi cử, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và việc đánh giá kiểm định chất lượng đào tạo… trong đó khâu đột phá là đội ngũ giảng viên. Đội ngũ giảng viên có vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học, đưa giáo dục đại học Việt Nam ngang tầm với khu vực và thế giới. Các trường đại học trong hệ thống giáo dục nước ta cũng đã có những biện pháp nhằm xây dựng và phát triển ĐNGV của trường mình. Tuy nhiên, cho đến nay, ĐNGV vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của chính ngành giáo dục và của xã hội. 7 Với tư cách là một giảng viên Trường ĐHDL Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (ĐHDL QL&KD HN), trực tiếp tham gia trong đội ngũ giảng viên và hiểu được nỗi trăn trở của lãnh đạo nhà trường, tác giả nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng một ĐNGV đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, phù hợp về cơ cấu đáp ứng yêu cầu giảng dạy của nhà trường. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Một số biện pháp xây dựng và phát triển ĐNGV của trƣờng ĐHDL Quản lý và Kinh doanh Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sỹ quản lý giáo dục tại Khoa Sư phạm - ĐH Quốc gia Hà Nội. 2. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng ĐNGV của Trường ĐHDL QL&KD Hà Nội, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất một số biện pháp xây dựng và phát triển ĐNGV tại Trường ĐHDL QL&KD Hà Nội góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu: 3.1. Khách thể nghiên cứu: ĐNGV trong truờng ĐHDL. 3.2. Đối tƣợng nghiên cứu: ĐNGV của trường ĐHDL QL&KD Hà Nội. 4. Giả thuyết khoa học: Đội ngũ GV đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đào tạo của một trường đại học. Do đó, nếu vận dụng đồng bộ những biện pháp quản lý, quán triệt được các vấn đề về nhân sự để xây dựng và phát triển ĐNGV sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu dạy - học, nâng cao chất lượng GV và đảm bảo hiệu quả đào tạo đại học nói chung và tại trường ĐHDL QL&KD Hà Nội nói riêng. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: 5.1. Xác định cơ sở lý luận của đề tài. 5.2. Phân tích, đánh giá thực trạng ĐNGV của trường ĐHDL QL&KD Hà Nội. 8 5.3. Đề xuất một số biện pháp xây dựng và phát triển ĐNGV của trường ĐHDL QL&KD Hà Nội. 6. Cơ sở phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu: 6.1. Cơ sở phương pháp luận: dựa trên phương pháp luận về phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục. 6.2. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu tài liệu, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá nhằm tổng hợp cơ sở lý luận - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Thu thập thông tin sẵn có, quan sát, phỏng vấn, thảo luận, điều tra bằng phiếu hỏi, thống kê xử lý kết quả nghiên cứu. 7. Giới hạn của đề tài: - Phạm vi thời gian: số liệu dùng để phân tích thực trạng được khảo sát trong niên học 2003-2004 và học kỳ I niên học 2004-2005. - Phạm vi không gian: khảo sát ĐNGV hệ chính quy của trường. 8. Ý nghĩa khoa học của đề tài: - Về lý luận: Luận văn góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò của ĐNGV tại các trường ĐHDL, việc cần thiết phải phát triển ĐNGV theo lý luận phát triển nguồn nhân lực và vận dụng lý luận này vào khối các trường ĐHDL. - Về thực tiễn: Luận văn đưa ra một số biện pháp có thể áp dụng để xây dựng và phát triển ĐNGV của trường ĐHDL QL&KDHN nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. 9. Cấu trúc luận văn: Ngoài phần Mở đầu (4 trang), và phần kết luận (3 trang), luận văn được cấu trúc thành 3 chương: 9 Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu (27 trang) Chƣơng 2: Thực trạng đội ngũ giảng viên của trƣờng ĐHDL QL&KD Hà Nội (26 trang) Chƣơng 3: Một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trƣờng ĐHDL QL&KD Hà Nội (25 trang) Cuối luận văn là danh mục các tài liệu tham khảo và Phụ lục. 10 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Trong tình hình hiện nay, nước ta đang đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tiến hành đổi mới cơ chế kinh tế. Xu thế toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ, khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng. Giáo dục và đào tạo đang phải thực thi một trọng trách vô cùng to lớn là vừa phải phát triển nguồn nhân lực xã hội đáp ứng yêu cầu mới, vừa phải phát triển nguồn nhân lực của chính mình để đảm đương nhiệm vụ. Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2010 đặt mục tiêu tăng cả về quy mô và chất lượng đào tạo đại học. Do vậy, xây dựng và phát triển ĐNGV đại học là một việc quan trọng và cấp bách trong tình hình hiện nay. Đến nay, đã có nhiều quan điểm chỉ đạo, định hướng; nhiều công trình nghiên cứu để giải quyết bài toán phát triển ĐNGV đại học nói chung. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng về giáo dục - đào tạo: “Phát triển đội ngũ giáo viên, coi trọng chất lượng và đạo đức sư phạm cải thiện chế độ đãi ngộ. Bảo đảm về cơ bản đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ giáo viên so với học sinh theo yêu cầu từng cấp học” [4,34] Chiến lược phát triển giáo dục đại đến 2010 đặt ra mục tiêu “nâng tỷ lệ GV làm việc trong các cơ sở đại học có bằng thạc sỹ trở lên từ khoảng 41,6% như hiện nay lên 70% vào năm 2010”. Chiến lược cũng đã đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV như: “quy hoạch và phát triển đội ngũ GV trên cơ sở các chuẩn mực đã được xác định nhằm sớm tạo ra ĐNGV đủ mạnh cho sự nghiệp phát triển giáo dục đại học đến năm 2010 và những năm tiếp theo. Xây dựng tiêu chuẩn ĐNGV của một trường đại học, cao đẳng, một khoa, bộ môn về các mặt trình độ, chức danh, cơ cấu tuổi tác, giới tính…” [2,31-33] 11 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KX-05-11 đã có phần phân tích thực trạng của đội ngũ giáo viên (nói chung) và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ giáo viên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra, còn có một số luận văn thạc sỹ về khoa học giáo dục và quản lý giáo dục nghiên cứu vấn đề đội ngũ giảng viên trường đại học. Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào về đội ngũ giảng viên trường ĐHDL được thực hiện một cách hệ thống, đặc biệt là nghiên cứu để đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục tình trạng GV ĐHDL vừa thiếu, vừa yếu vừa mất ổn định như hiện nay. Do đó, chúng tôi thấy cần có một nghiên cứu nghiêm túc về vấn đề này và tìm ra câu trả lời thích hợp để xây dựng và phát triển ĐNGV ĐHDL đáp ứng yêu cầu giảng dạy, đồng thời thích ứng nhanh với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế - xã hội, của khoa học - công nghệ. 1.2. Những tiếp cận lý luận của đề tài 1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nguồn nhân lực * Quản lý Từ xa xưa, khi các hoạt động trong xã hội loài người còn tương đối đơn giản với quy mô chưa lớn, công việc quản lý được thực hiện trên cơ sở kinh nghiệm với sự linh hoạt, nhạy bén của người đứng đầu tổ chức. Kinh nghiệm ngày càng phong phú và người ta rút ra những điều mang tính quy luật có thể vận dụng trong nhiều tình huống tương tự. Ngày nay, quản lý vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật. Nó có vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Đề cập đến vấn đề quản lý, Các Mác đã viết: “Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên quy mô tương đối lớn thì ít nhiều cũng cần phải có một sự chỉ đạo, điều hoà những hoạt động cá nhân nhằm thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể [...]... phát triển đội ngũ giảng viên trong các trƣờng đại học dân lập Tiếp cận trên cơ sở lý luận quản lý nguồn nhân lực thì ĐNGV các trường ĐHDL là một bộ phận trong nguồn nhân lực của các trường ĐHDL Xây dựng và phát triển ĐNGV là quản lý và phát triển nguồn nhân lực của các nhà tr ường đó Chính vì vậy, nội dung của công tác xây dựng và phát triển ĐNGV được đề cập dưới đây chủ yếu dựa trên lý luận quản lý và. .. xây dựng môi trường làm việc thuận lợi cho các thành viên trong tổ chức hay nói cách khác là xây dựng văn hoá tổ chức, văn hoá nhà trường, biến nhà trường dân lập trở thành tổ chức một tổ chức mở, một “tổ chức biết học hỏi” Tóm lại, xây dựng và phát triển ĐNGV là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với các trường đại học nói chung và các trường ĐHDL nói riêng 1.5 Nội dung của công tác xây dựng và phát. .. động vào một thành tố đơn lẻ của hệ thống vừa có ý nghĩa cục bộ, vừa có ý nghĩa trên toàn thể 1.2.4 Trường đại học, trường đại học dân lập * Trường đại học: Trường đại học trước hết được hiểu là nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm cả trường công lập, bán công, dân lập và tư thục được thành lập theo... hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường 1.4.2 Tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại học dân lập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Khoá VIII đã khẳng định: Đội ngũ giáo viên giữ vai trò quyết định chất lượng giáo dục” Chiến lược giáo dục 2000-2010 đề ra mục tiêu: Phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ... các trƣờng đại học dân lập 1.4.1 Những đặc trưng cơ bản của đội ngũ giảng viên trong các trường đại học dân lập Sự ra đời và phát triển mô hình ĐHDL là một bước thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục của Nhà nước, thoả mãn nhu cầu học tập ngày một tăng của nhân dân đồng thời đáp ứng nhu cầu về phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Mặt khác, hệ thống trường ĐHDL... máy nhà trường; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước theo quy định của Chính phủ * Trường Đại học dân lập: Trường ĐHDL trước hết là một trường đại học, bình đẳng với các trường đại học công lập về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, của GV và. .. trường đại học nghiên cứu, tỷ lệ GV tham gia giảng dạy sau đại học và nghiên cứu nhiều hơn ở một số trường đại học khác Ngược lại, ở một số trường đại học khoa học xã hội và nhân văn hay đại học cộng đồng các GV được khuyến khích tăng cường công tác nghiên cứu hơn nữa Bên cạnh đó, GV cần phải có trách nhiệm quan tâm đúng mức đến quá trình học tập và tiến bộ của SV và mở rộng môi trường làm việc của mình... đào tạo của trường theo một tỷ lệ nhất định Dựa vào đó mà mỗi trường lập quy hoạch xây dựng và phát triển ĐNGV của mình sao cho vừa đảm bảo chất lượng giảng dạy, đảm bảo quy định của nhà nước về tỷ lệ SV/GV và vừa đảm bảo đời sống cho GV Số lượng GV trong các trường đại học công lập bị điều chỉnh bởi chỉ tiêu biên chế của Nhà nước; trong khi đó, các trường ngoài công lập (trong đó có các trường ĐHDL)... tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia; xây dựng và phát triển nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời tham gia vào xây dựng kinh tế đất n ước Chính vì vậy, trong tất cả các giai đoạn xây dựng và phát triển của lịch sử dân tộc, vị trí người giáo viên nói chung và người GV đại học nói riêng luôn được tôn vinh và quý trọng * Nhiệm vụ của giảng viên GV trước hết là nhà giáo, họ có những nhiệm vụ được... nhà giáo, nhà khoa học, nhà đầu tư cùng đóng góp công sức, kinh phí và cơ sở vật chất ban đầu từ nguồn ngoài ngân sách Nhà nước" Do vậy, "trường ĐHDL là pháp nhân được tự chủ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng lao động và tài chính Tài sản của trường thuộc quyền sở hữu tập thể của những người góp vốn đầu tư, các GV, cán bộ và nhân viên nhà trường" 1.3 Phát triển đội ngũ giảng viên trong các trƣờng đại học . của công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại học dân lập CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH HÀ NỘI 2.1. Khái. 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM LƯU HOÀI NAM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH HÀ NỘI . xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường ĐHDL QL&KD Hà Nội trong những năm qua. 2.5. Nhận xét chung về thực trạng đội ngũ giảng viên và công tác xây dựng và phát triển đội ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học dân lập quản lý và kinh doanh Hà Nội, Một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học dân lập quản lý và kinh doanh Hà Nội, Một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học dân lập quản lý và kinh doanh Hà Nội, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP QUẢN LÝ &KINH DOANH HÀ NỘI, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐHDL QL&KD HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm