Chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng dược Phú Thọ qua ý kiến đánh giá của sinh viên Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

115 386 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 17:37

 VIM BO CHC                                     LU    Hà Nội, năm 2014  VIM BO CHC                                     : c : 60140120 LU            : GS.TS.      Hà Nội, năm 2014                    , GS.   ,                . ,    ,      m bo chi hc Qu                           . T xin                   7            s, ,           trong                     . T ,  ,  ,  .         u              .  ,       /     . X    !        :                  , 7  ,          .       i  : Châ ́ t lươ ̣ ng đa ̀ o to ca Trươ ̀ ng Cao đă ̉ ng Dươ ̣ c Phu ́ Tho ̣ thông qua y ́ kiê ́ n đa ́ nh gia ́ cu ̉ a sinh viên” t qu u c trong bt c mc hin lu c hic  ; t qu n phu, kha  m v c ca s li n     1   1  4  5 DANH M    6   7        9  9  11  11  12  12  12  12  12  12  12 5.     , ph 13  13  14  15  15 1.1.1.  15   16  24 1.2.1. Mt s m v chdc .32 1.  ca sinh        27 1.2.3.         SERVPERF 29  30 2  31  35  35 2.1.1.            35 2.1.1.1. ot ng o to ca  . 35 2.1.1.2.      38 2.1.2.      39  40  40  40  41 2.2.3.1. Thit k  iu tra kho st 41 2.2.3.2g  kho st 44  45  45 2.3.      45  47 3.1.      47 3.1.1.       (Exploratory Factor Analysis) 47 3.1.2. H s Cronbach 52 3.1.2.1 H s Cronbach       52 3.1.2.2 H s Cronbach  1 52 3.1.2.3 H s Cronbach  2 53 3.1.2.4 H s Cronbach  3 54 3.3.2.5 H s Cronbach  4 55 3.2.                56        56 3.2.2.        59 3.2.3.      62 3.2.4.     ,  65 3 3.2.5.              68 3.2.6.        69 3.3.        70 3.3.1. h hi quy 71 3.3.2.    75 3.3.2.1   75 3.3.2.2   76 3.4.         H 1 , H 2 , H 3 , H 4 , H 5 , H 6 77  88 1.    88  89 2.1. i vi chng trh o to 89 i vi i ng ging vin 89 i vi       90 i vi ht ng T chc, qun l o to 91  91  91  93  94  98 1:        2:    k 102 3:               104 4:    107 5:          107 4 DANH MU CH VIT TT                o  ng CSVC       i hc  i hc quc gia         GV Gi GT      SV  Sig. M PPDH y hc               TPHCM h ph H  5 DANH M  Hh 1.1. Cu trc th bc cc ca sinh vin 288  1.2.     SERVQUAL 30 1.3      3.1.   u        Error! Bookmark not defined. 6 DANH M   Hp 3.1 Phng vn su  ca sinh vin  58 Hp 3.2 Phng vn su  kin ca  v     ging vin 60 Hp 3.3. Phng vn su        sinh vin i vi .64 Hp 3.4. Phng vn su       a sinh vin i vi 67 [...]... cho rằng ý kiến đánh giá của sinh viên về khóa học là rất quan trọng và ý kiến đánh giá này phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ chƣơng trình đào tạo, các môn học đƣợc giảng dạy, đội ngũ giảng viên, giáo trình, kinh nghiệm xã hội và kinh nghiệm trí tuệ mà cơ sở giáo dục cung cấp cho sinh viên Để đánh giá ý kiến đánh giá của sinh viên tác giả sử dụng phƣơng pháp đánh giá ý kiến đánh giá khách... - Sinh viên đánh giá cao về chấ t lƣơ ̣ng đào tạo của Trƣờng CĐ Dƣơ ̣c Phú Thọ, chất lƣợng đào tạo càng tốt thì sinh viên đánh giá càng cao và ngƣợc lại 11 - Ý kiến đánh giá của sinh viên về chấ t lƣơ ̣ng đào tạo của nhà trƣờng có sự khác nhau giƣ̃a sinh viên năm cuố i và cựu sinh viên , giƣ̃a sinh viên tìm đƣơ ̣c viê ̣c làm và chƣa tìm đƣợc việc làm 2 Mục đích nghiên cứu của. .. cũng cho thấy có sự đánh giá khác nhau theo khoa đối với các thành phần trên (trừ cơ sở vật chất) và có sự đánh giá khác nhau theo năm học, cụ thể là sinh viên học càng nhiều năm càng đánh giá thấp chất lƣợng dịch vụ của nhà trƣờng Tƣơng tự nhƣ chất lƣợng dịch vụ đào tạo, mức độ đánh giá của sinh viên đối với Đại học An Giang còn chƣa cao Ý kiến đánh giá của sinh viên tập trung vào... bậc các yếu tố ảnh hƣởng đến ý kiến đánh giá của sinh viên về chấ t lƣơ ̣ đào ta ̣o ng Để đánh giá đƣợc ý kiến đánh giá của sinh viên trƣớc tiên ta phải xác định đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của sinh viên vì nếu sinh viên hài lòng cao về yếu tố nào đó thì sinh viên sẽ đánh giá cao và ngƣợc lại nếu không hài lòng thì sẽ đánh giá thấp nhân tố đó Theo G.V Diamantis và V.K.Benos... của Trường Cao đẳ ng Dược Phú Thọ th ông qua ý kiế n đánh giá của sinh viên làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình 1.1 Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn - Về mặt lý luận Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sẽ bổ sung thêm cho vấn đề khảo sát ý kiến đánh giá của sinh viên về chất lƣợng đào tạo của các trƣờng đại học, cao đẳng nói chung và tại Trƣờng Cao đẳng... Analysis – phân tích ý kiến đánh giá nhiều tiêu chí) bao gồm 4 tiêu chí: Giáo dục, Hỗ trợ hành chính, Hữu hình, Hình ảnh và danh tiếng của khoa Kết quả cho thấy ý kiến đánh giá của sinh viên khoa Quốc tế và Châu Âu học là 89.3%, cao hơn hẳn so với 8 khoa khác trong trƣờng đại học Piraeus Các tiêu chí sử dụng để đánh giá có ý kiến đánh giá rất cao tuy nhiên tầm quan trọng của các... thông qua bảng hỏi và phỏng vấn sinh viên Kết quả cho thấy có 81,8% sinh viên đánh giá về chất lƣợng đào tạo và phục vụ của khoa QTBV tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí mà sinh viên có ý kiến đánh giá thấp (dƣới 50%) là: dụng cụ thí nghiệm, bãi giữ xe và mức học phí của nhà trƣờng Từ đó tác giả cũng đƣa ra một số đề nghị nhằm khắc phục những hạn chế để nâng cao ý kiến đánh giá của sinh. .. phần nâng cao chất lƣợng chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Một số khái niệm về chất lƣợng giáo dục Chất lƣợng luôn là vấn đề quan trong nhất của tất cả các trƣờng đại học, và việc phấn đấu nâng cao chất lƣợng đào tạo bao giờ cũng đƣợc xem là nhiệm vụ quan trọng nhất của bất kỳ cơ sở đào tạo đại học nào Mặc dù có tầm quan trọng nhƣ vậy nhƣng chất lƣợng... động đối với một số cơ sở giáo dục Trong quản lý chất lƣợng hiện đại thì ngƣời ta đang quan tâm đến một triết lý mới đó là khách hàng đóng vai trò chủ đạo, trọng tâm Do đó chất lƣợng phải đƣợc đánh giá bởi chính những khách hàng đang sử dụng dịch vụ chứ không phải là các đơn vị Nhƣ vậy trong lĩnh vực giáo dục đào tạo việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông qua ý kiến của khách hàng chính... luôn coi giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu Nhằm giải quyết các mối lo ngại đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện vai trò của mình trong việc quản lý chất lƣợng giáo dục thông qua việc đƣa Kiểm định chất lƣợng giáo dục vào Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005, ban hành quyết định số: 76/2007/QĐ-BGDĐT về việc “Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ của kiểm định chất lƣợng 9 giáo . c lin quan n  ca sinh vin. Nghin cu ny cung cp mt con s rt ng quan tm  l hn 40% s sinh vin hc i hc nhng khng h ly c bng cp, trong s sinh vin. Cao đă ̉ ng Dươ ̣ c Phu ́ Tho ̣ th ông qua y ́ kiê ́ n đa ́ nh gia ́ cu ̉ a sinh viên  u cho lu 1.1.  - Về mặt lý. v mi quan h gia  ca sinh vin kinh doanh v mc ch ca sinh vin khi hc ti mt trng i hc hay cao ng. Tc gi cho rng vic gim s lng ca ka hc hay sinh vin
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng dược Phú Thọ qua ý kiến đánh giá của sinh viên Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng dược Phú Thọ qua ý kiến đánh giá của sinh viên Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng dược Phú Thọ qua ý kiến đánh giá của sinh viên Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Từ khóa liên quan