Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Quỹ Tín dụng Châu Đốc đến năm 2015

31 666 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2015, 21:03

MỞ ĐẦU Qua nghiên cứu, học tập môn xây dựng Đảng, bản thân đã nhận thức được việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhất là đối với các tổ chức cơ sở Đảng. Sinh hoạt chi bộ là hoạt động trọng yếu của chi bộ, đảng bộ cơ sở, có vai trò và tác dụng to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảm bảo cho mỗi chi bộ và từng đảng viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Thực tế cho thấy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ hiện nay đã đạt được một số ưu điểm cơ bản như : sinh hoạt chi bộ được diễn ra thường xuyên hàng tháng thành nền nếp, đa số đảng viên đã tích cực phát biểu đóng góp xây dựng nội bộ, xây dựng nghị quyết của chi bộ mình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình cũng được phát huy, từ đó đã góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đề xuất được các giải pháp tốt và tổ chức thực hiện đưa đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng cấp trên và nghị quyết của chi bộ mình, theo đó trình độ mọi mặt của đảng viên được nâng lên Tuy nhiên, bên cạnh, những thành tựu, ưu điểm đã đạt được thì việc sinh hoạt chi bộ hiện nay cũng còn một số hạn chế, yếu kém cần phải tiếp tục củng cố, khắc phục để nâng cao chất lượng sinh hoạt hơn nữa như : một số tổ chức đảng xem nhẹ việc sinh hoạt chi bộ làm cho chất lượng sinh hoạt không đảm bảo, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, ít thiết thực, hình thức sinh hoạt đơn điệu, hoặc nghiêng nhiều về công việc chuyên môn, xem nhẹ công tác xây dựng Đảng … từ đó đã làm cho kỷ cương, kỷ luật trong một số tổ chức đảng bị lỏng lẻo, một bộ phận nhỏ đảng viên lơ là với việc sinh họat chi bộ, nội bộ mất đoàn kết, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu giảm sút, nghiêm trọng hơn là suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm . . . qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đã bộc lộ rõ. Bản thân là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ Quỹ Tín dụng Châu Đốc, xét thấy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề cấp bách và cần thiết đối với mọi chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đây cũng chính là lý do mà bản thân tôi quyết định chọn đề tài : “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Quỹ Tín dụng Châu Đốc đến năm 2015” làm đề tài nghiên cứu và viết tiểu luận tốt nghiệp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính cuối khóa. . CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SINH HOẠT CHI BỘ 1.1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ : 1.1.1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CHI BỘ : Chi bộ của Quỹ Tín dụng Châu Đốc là chi bộ cơ sở có vị trí vai trò của tổ chức cơ sở Đảng. Điều 21 của Điều lệ Đảng xác định : “Tổ chức cơ sở đảng (Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Với vị trí là nền tảng của Đảng, tổ chức cơ sở đảng có vai trò đặc biệt quan trọng với sự vững mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng. Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là cấp tổ chức cuối cùng trong hệ thống tổ chức bốn cấp của Đảng, là cơ sở để xây dựng nên tòan bộ hệ thống tổ chức của Đảng, là cấp tổ chức sâu rộng nhất, bám sát các đơn vị cơ sở trên tòan lãnh thổ và các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng tới từng đảng viên, từng đơn vị cơ sở và từng người dân. TCCSĐ là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, đồng thời cũng là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thông qua những kinh nhiệm thực tiễn phong phú của đội ngũ đảng viên và quần chúng nhân dân. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của TCCSĐ vào quá trình hình thành đường lối đổi mới, tại Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ VI, Đảng ta khẳng định :”Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng được khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nổ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân lãnh đạo là tổ chức đảng”. TCCSĐ cũng là nơi trực tiếp tiến hành các họat động xây dựng nội bộ Đảng như : kết nạp, quản lý, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá đảng viên; nơi thường xuyên thực hành các nguyên tắc tổ chức và sinh họat của Đảng; nơi xuất phát để cử ra cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng, chất lượng tổ chức cơ sở đảng do đó có ảnh hưởng lớn tới chất lượng nội bộ Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. TCCSĐ còn là cầu nối Đảng với quần chúng nhân dân, là một mắt khâu trọng yếu để duy trì mối liên hệ Đảng với nhân dân - Nền tảng sức mạnh của Đảng, bởi đây là tổ chức đảng gần nhất trực tiếp lãnh đạo nhân dân và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng “Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Do những tác dụng quan trọng của TCCSĐ như vậy, nên Chủ Tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Với vị trí vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở TCCSĐ tuy là một bộ phận trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhưng là tổ chức lãnh đạo tất cả các tổ chức khác trong hệ thống chính trị đó, là tổ chức bảo đảm cho mọi họat động ở cơ sở theo đúng định hướng chính trị của Đảng. Nói về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của TCCSĐ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh :”Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng”. Trong quá trình xây dựng Đảng và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng 1.1.2. NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ : Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI quy định TCCSĐ có 5 nhiệm vụ : - Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước : đề ra chủ trương nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện. - Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện phê bình, tự phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác, làm công tác phát triển đảng viên. - Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. - Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính sự nghiệp, quốc phòng an ninh và các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh, chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. - Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành điều lệ Đảng. Đảng ủy cơ sở nếu được cấp ủy cấp trên trực tiếp ủy quyền thì được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên. 1.2.VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA SINH HOẠT CHI BỘ : 1.2.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ : Sinh hoạt chi bộ là hoạt động rất quan trọng của chi bộ cơ sở có vai trò và tác dụng to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng đó, đảm bảo cho tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình. Hiện nay trong Đảng ta TCCSĐ gồm đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở. Trong đảng bộ cơ sở có các loại : Loại thứ nhất gồm những đảng bộ cơ sở có các chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trong các đảng bộ bộ phận có các chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận. Loại thứ hai gồm những đảng bộ cơ sở có các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Các chi bộ cơ sở nhìn chung có vai trò, quyền hạn như đảng bộ cơ sở. Phần lớn hoạt động của đảng bộ cơ sở được diễn ra ở chi bộ. Trước đây, ở các đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn có các đảng bộ bộ phận ở thôn, cụm dân cư trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn, sau đó, cấp ủy có thẩm quyền đã giải thể nên ở các đảng bộ ở xã, phường, thị trấn chỉ có các chi bộ theo địa bàn dân cư trực thuộc đảng ủy. Tuy nhiên theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên, đã đề ra chủ trương thành lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn ở những thôn, tổ dân phố có đông đảng viên. Như vậy, sắp tới sẽ có thêm tổ chức đảng này ở nhiều đảng bộ xã phường, thị trấn. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ là vấn đề trọng yếu của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một giải pháp trọng yếu. Đảng bộ cơ sở nhất là các chi bộ trực thuộc, trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng TCCSĐ, trực tiếp giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công việc và quản lý đảng viên, tiến hành các thủ tục kết nạp đảng viên, đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng . . ., tiến hành công tác cán bộ, thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng. Sinh hoạt đảng bộ, chi bộ có vai trò, tác dụng to lớn đối với xây dựng nội bộ Đảng, cũng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, khẳng định và phát huy những mặt mạnh, chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và của chi bộ, đảng bộ. Sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dâng chủ, phát huy tính sáng tạo của đảng viên để tìm ra chủ trương, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả. Qua sinh hoạt chi bộ, trình độ về mọi mặt của đảng viên được nâng lên, đảng viên dần dần trưởng thành. Do vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại của chi bộ. Không tổ chức sinh hoạt hoặc tổ chức sinh hoạt nhưng chất lượng thấp thì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ không thể nâng lên. Thực tiễn đã chứng minh những chi bộ trong sạch vững mạnh là những chi bộ duy trì thành nền nếp sinh hoạt, có nội dung phong phú, thiết thực, có hình thức sinh hoạt đa dạng, chất lượng tốt. 1.2.2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết, chỉ thị của tổ chức Đảng cấp trên. Chi bộ là nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của tổ chức Đảng cấp trên đến với nhân dân và tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hiểu và trực tiếp lãnh đạo nhân dân thực hiện, đồng thời xác định nhiệm vụ chính trị và đề ra các nghị quyết của chi bộ và tổ chức thực hiện. Để nhiệm vụ chính trị, các nghị quyết của chi bộ, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của tổ chức Đảng cấp trên được thực hiện đạt kết quả tốt phải tổ chức, quán triệt, nhận thức sâu sắc và xác định các giải pháp khả thi, tạo nên sự thống nhất ý chí của toàn thể cán bộ, đảng viên, từ đó làm chuyển biến nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đó là cơ sở để thống nhất hành động. Đây là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi, đường lối, chủ trương, nhiệm vụ chính trị, chỉ thị, nghị quyết đó. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy và tổ chức đảng còn phải sơ kết, tổng kết để lãnh đạo quá trình tiếp theo đạt kết quả tốt. Những hoạt động đó chỉ có thể đạt kết quả tốt trước tiên và chủ yếu nhờ sinh hoạt chi bộ và được quyết định bởi chất lượng sinh hoạt chi bộ. Điều này phụ thụôc rất lớn vào việc tổ chức sinh hoạt chi bộ. 1.2.3. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa chi bộ với nhân dân : Chi bộ là cầu nối liền giữa chi bộ với nhân dân, trực tiếp nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, để giải quyết kịp thời và phản ánh lên cấp trên để giải quyết, trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào nhân dân, tuyên truyền giáo dục để nhân dân hiểu và thực hiện. Chi bộ là nơi trực tiếp chăm lo đời sống mọi mặt của nhân dân trong địa bàn, đơn vị, là chổ dựa, niềm tin của nhân dân. Thực hiện tốt những điều đó thì mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng được tăng cường và bền chặt. Chi bộ thực hiện được điều đó thì Đảng được dân tin, dân phục, dân yêu. Để chi bộ hoàn thành tốt những yêu cầu trên phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong sinh hoạt chi bộ có chất lượng là giải pháp quan trọng, có tác dụng nhiều mặt. Thông qua sinh hoạt chi bộ có chất lượng, chi bộ sẽ đề ra những giải pháp quan trọng, khả thi, nâng cao đời sống của nhân dân, uốn nắn kịp thời những biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện khác không đúng đắn đối với nhân dân. Điều đó làm cho quan hệ mật thiết giữa chi bộ, cán bộ đảng viên với nhân dân ngày càng được tăng cường. 1.2.4. Đối với tổ chức cấp trên : Chi bộ vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tổ chức đảng cấp trên vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ, chi bộ yếu kém thậm chí yếu kém kéo dài thì tổ chức đảng cấp trên không thể vững mạnh. Trên thực tế chỉ cần một vài đảng bộ, chi bộ yếu kém có nhiều vấn đề phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng cấp trên. Một số điểm nóng xảy ra ở cơ sở tại một số địa phương trong thời gian qua đã chứng minh điều đó. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng là nhân tố rất quan trọng để chi bộ có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều đó góp phần quyết định sự vững mạnh của tổ chức đảng cấp trên và chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên được thực hiện. 1.3. NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ : 1.3.1. NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG : Chi bộ tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo chức năng nhiệm vụ của chi bộ, trình tự và nội dung như sau : 1.3.1.1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA CHI ỦY : - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đ/c chi ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt đưa ra họp chi ủy; - Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới, phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù họp. - Chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ (nếu chưa quy định ngày họp định kỳ hàng tháng). 1.3.1.2. SINH HOẠT CHI BỘ : * PHẦN MỞ ĐẦU : - Chi bộ thực hiện việc thu nộp Đảng phí hàng tháng của đảng viên; - Đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đ/c chi ủy viên được phân công chủ trì) tiến hành các nội dung sau : + Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ (chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác, số đảng viên có mặt dự họp, số đảng viên vắng mặt và lý do vắng. + Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận. + Cử thư ký cuộc họp, * PHẦN NỘI DUNG : - Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị, phổ biến, quán triệt những chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nội dung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực). Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm. - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước (nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân), tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công. - Đánh giá việc học tư tập tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, biểu dương những đảng viên tiền phong, gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm. - Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có), để chi bộ có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. - Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện trong tháng tới theo chức năng nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện. - Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung trên, trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình, khi có vấn đề cần biểu quyết mà đang có ý kiến khác nhau, chi bộ cần trao đổi kỹ trước khi biểu quyết. * PHẦN KẾT THÚC : - Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất. - Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ. Đồng chí thư ký ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và ý kiến khác. [...]... lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đảm bảo ba tính chất trong sinh hoạt chi bộ đó là tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chi n đấu trong giai đoạn hiện nay 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU : Để nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ Quỹ tín dụng Châu Đốc đến năm 2015, bản thân thiết nghĩ trong thời gian tới chi bộ cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây : 3.2.1 Duy trì thành nền nếp sinh hoạt chi bộ : Đây... tính nêu gương - Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc đảng viên chưa được thực hiện thường xuyên, chỉ thực hiện 06 tháng hoặc năm nên việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên cũng chưa kịp thời CHƯƠNG 3 MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ QUỸ TÍN DỤNG CHÂU ĐỐC ĐẾN NĂM 2015 3.1 MỤC TIÊU Để cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ Quỹ Tín dụng Châu Đốc nhằm : - Nâng cao. .. chi bộ giao Cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao nâng lực lãnh đạo, sức chi n đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Vì vậy, nếu chi bộ không sinh hoạt hoặc sinh hoạt với chất lượng yếu kém thì đảng bộ cơ sở sẽ yếu kém thậm chí tê liệt Việc củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi. .. trọng của sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn nội dung, hình thức, tính chất sinh hoạt chi bộ Từ đó nâng cao nhận thức cho chi bộ, chi ủy và đội ngũ đảng viên về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, sinh hoạt chi bộ - Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của HĐQT và Ban Điều hành đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên được dự sinh hoạt chi bộ đầy... nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề thường xuyên, và rất thiết thực đối với chi bộ, trọng yếu của các đảng bộ cơ sở Cho nên mỗi chi bộ phải luôn tăng cường cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để chất lượng năm sau cao hơn năm trước Muốn vậy, các chi bộ cần duy trì nền nếp sinh hoạt, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức sinh hoạt , nâng cao chất lượng của đội ngũ đảng viên, đảm... điểm của chi bộ, tổ chức đảng và đảng viên + Tính chi n đấu : Tính chi n đấu thể hiện ở chỗ, sinh hoạt chi bộ phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng ưu điểm, thành tựu, phê phán nghiêm khắc những sai lầm của đảng ủy, chi ủy, chi bộ, từng cán bộ đảng viên và đề ra được biện pháp phát huy ưu điểm, sữa chữa khuyết điểm Để nâng cao tính chi n đấu trong sinh hoạt chi bộ cần phát huy dân chủ nội bộ khi... việc làm cần thiết để nâng cao được chất lượng sinh hoạt chi bộ Quỹ Tín dụng Châu Đốc, Điều 24 Điều lệ Đảng quy định : Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần” Để duy trì thành nền nếp sinh hoạt chi bộ Có như thế mới tạo được ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt và chủ động chuẩn bị đóng góp ý kiến, xây dựng Nghị quyết của chi bộ Đảng viên đi họp phải... dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên 1.4 TÍNH CHẤT SINH HOẠT CHI BỘ : Sinh hoạt chi bộ có 3 tính chất sau : + Tính lãnh đạo : Tính chất lãnh đạo thể hiện ở chỗ, trong sinh hoạt đảng viên phải bàn bạc một cách dân chủ những vấn đề cần giải quyết và ra được quyết nghị về những hoạt động của đảng bộ, chi bộ thể hiện ở : - Định hướng được những hoạt động chủ yếu của địa phương, đơn vị trên các... nhiệm, tác phong làm việc khoa học, dân chủ của chi bộ, chi ủy và đội ngũ đảng viên Song sự chỉ đạo, giúp đỡ và kiểm tra thường xuyên của đảng ủy cấp trên là một yếu tố có vai trò không nhỏ đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng ủy cấp trên cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra sinh hoạt của chi bộ trực thuộc 3.2.6 Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương... nhiệm vụ do chi bộ đề ra trong tháng - Tuyên truyền, vận động quần chúng nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, quyết nghị của chi bộ 3.2.8 Đề cao trách nhiệm của chi ủy, nhất là bí thư chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: + Trách nhiệm của chi ủy : - Lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ - Chi ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và trách nhiệm lãnh đạo chi bộ, tình hình . đối với mọi chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đây cũng chính là lý do mà bản thân tôi quyết định chọn đề tài : Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Quỹ Tín dụng Châu Đốc đến năm 2015 làm đề. sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn nội dung, hình thức, tính chất sinh hoạt chi bộ. Từ đó nâng cao nhận thức cho chi bộ, chi ủy và đội ngũ đảng viên về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt. nên trong những năm liền Chi bộ Quỹ Tín dụng luôn được cấp trên đánh giá, xếp loại là Chi bộ trong sạch, vững mạnh. 2.1.3. Thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ Quỹ Tín dụng Châu Đốc: 2.1.3.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Quỹ Tín dụng Châu Đốc đến năm 2015, Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Quỹ Tín dụng Châu Đốc đến năm 2015, Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Quỹ Tín dụng Châu Đốc đến năm 2015

Từ khóa liên quan