Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất que hàn

80 716 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2015, 19:17

CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT COD Nhu cầu oxy hóa hóa học BOD 5 Nhu cầu oxy hóa sinh học (5 ngày) DO Hàm lượng oxy hòa tan TSS Tổng hàm lượng chất rắn SS Hàm lượng chất rắn lơ lửng HC Hàm lượng hydrocacbon V/v Về việc VSV Vi sinh vật ĐTM Đánh giá tác động môi trường QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường BKHNCN Bộ Khoa học công nghệ MT Môi trường WHO Tổ chức Y tế Thế giới BTCT Bê tông cốt thép KS Kỹ sư CN Cử nhân UBND Uỷ ban Nhân dân UBMT Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc PCCC Phòng cháy chữa cháy PCCN Phòng chống cháy nổ MỞ ĐẦU I. Xuất xứ của Dự án 1. Hoàn cảnh ra đời của Dự án Theo thống kê của Bộ Công Thương, nhu cầu về que hàn dùng cho ngành công nghiệp Việt Nam là 60.000 tấn, lượng dây hàn là 9.000 tấn, sản lượng này sẽ tăng từ 15- 20% trong những năm tới nhằm mục đích phục vụ cho các ngành đóng tàu, chế tạo ô tô, xe máy, ngành gia công kết cấu kim loại Trong đó Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức đạt xấp xỉ 13.000 tấn que hàn và 2.500 tấn dây hàn năm 2008, vượt công suất thiết kế của nhà máy. Với diện tích hiện nay của Công ty là 2,4ha ở Thường Tín – Hà Nội thì không đáp ứng đủ yêu cầu về bố trí mặt bằng sản xuất và nâng cao sản lượng sản xuất sản phẩm vật liệu hàn các loại của Công ty cho thị trường hiện nay và những năm tới. Nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn về các vật liệu hàn, đặc biệt là các sản phẩm dây hàn sẽ dần thay thế que hàn, Công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức đã đầu tư xây dựng dự án "Nhà máy sản xuất dây hàn công suất 6.000 tấn/năm" tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, đây là khu vực có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao, lao động dồi dào, có trình độ, có nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty, đồng thời cũng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường về các sản phẩm trên, nhất là sẽ tận dụng được lực lượng lao động vốn có. Thực hiện nghiêm chỉnh điều 18/Luật Bảo vệ môi trường của Nhà nước Việt Nam, Công ty đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án nhằm đảm bảo phát triển kinh tế kết hợp với việc thực hiện tốt các công tác bảo vệ môi trường. 2. Cơ quan cấp giấy chấp thuận đầu tư Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương 3. Mối quan hệ của Dự án Dự án nằm ở phía Bắc Quốc lộ 5A, đoạn từ Km 40 + 200 đến Km 40 + 700 thuộc xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. II. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 1. Các văn bản pháp luật Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất dây hàn 6.000tấn/năm” của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt - Đức được lập theo các căn cứ pháp luật hiện hành sau đây: - Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006. - Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua tháng 5 năm 1998. - Luật Hoá chất do Bộ Công nghiệp chủ trì soạn thảo đã được thông qua tại Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007. - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003. - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn. - Luật Phòng cháy chữa cháy số 07/2001/QH10 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2001. - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. - Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ V/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. - Nghị định 21/2008/NĐ-CP V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ. - Nghị định số 67/2003 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của Chính phủ ban hành ngày 13/6/2003. - Nghị định số 16/2005 NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý Dự án đầu tư và xây dựng công trình. - Quyết định số 35/2002-QĐ-BKHCN-MT ngày 25/6/2002 của BKHCN&MT về việc công bố danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc. - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Danh mục chất thải nguy hại. - Thông tư hướng dẫn số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. - Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. 2. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn a. Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng không khí - Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động + Tiêu chuẩn vệ sinh phúc lợi + Tiêu chuẩn khoảng cách bảo vệ vệ sinh + Tiêu chuẩn chiếu sáng + Tiêu chuẩn vi khí hậu - TCVN 5937:2005 - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh. - TCVN 5938:2005 - Tiêu chuẩn nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh - TCVN 5939:2005 - Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp - TCVN 6438:2001 - Phương tiện giao thông đường bộ. Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải. b. Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn và độ rung - TCVN 5949:1998 - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư, mức ồn tối đa cho phép. - TCVN 6962:2001 – Tiêu chuẩn rung động và chấn động do hoạt động xây dựng tối đa cho phép đối với môi trường khu vực công cộng và khu dân cư. - Quyết định 3733:2002/QĐ-BYT (Tiêu chuẩn 12): Mức tiếng ồn cho phép tại khu vực lao động. c. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước - TCVN 5945:2005 - Tiêu chuẩn thải đối với nước thải công nghiệp. - QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. - QCVN 09:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. - QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt. - TCVN 7629:2007: Tiêu chuẩn ngưỡng chất thải nguy hại (bùn thải) 3. Các nguồn tài liệu a. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 1. Lê Thạc Cán và tập thể tác giả (1994), Đánh giá tác động môi trường, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 2. Trịnh Xuân Lai (2002), Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 3. Luật Bảo vệ môi trường nước CHXHCN Việt Nam, năm 2005. 4. Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN – 1995, 1998, 2005 về môi trường, QCVN về môi trường, TC BYT và các tiêu chuẩn bổ sung hiện hành. 5. Đặng Kim Chi (2000), Hoá học môi trường, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. 6. Trần Ngọc Chấn (2000), Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 7. Trần Ngọc Chấn (2000), Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 2, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 8. Trần Ngọc Chấn (2000), Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 3, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 9. WHO - Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí - Tập I, II Generva, 1993. 10. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (1999), Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 11. Phạm Ngọc Đăng (2003), Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. b. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập - Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Nhà máy sản xuất dây hàn 6.000 tấn/năm” - Kết quả phân tích của Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương. - Các bản vẽ quy hoạch tổng thể của Dự án. - Các văn bản pháp lý liên quan đến Dự án. III. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo, đánh giá các tác động đến môi trường của dự án để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Báo cáo ĐTM được thực hiện theo những phương pháp sau: 1. Phương pháp liệt kê, thu thập số liệu Nhằm thu thập và xử lý số liệu khí tượng, thuỷ văn, kinh tế - xã hội tại khu vực thực hiện dự án được nêu trong phần II của chương 2 báo cáo. 2. Phương pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm các thông số về chất lượng môi trường Để xác định hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án. Các phương pháp này được tiến hành theo đúng quy định hiện hành của các TCVN, QCVN tương ứng. Các số liệu lấy mẫu, đo đạc, phân tích được nêu chi tiết trong phần hiện trạng môi trường của dự án tại chương 2 trang 31-32 3. Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm Phương pháp này dựa trên hệ số ô nhiễm để ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của dự án. Phương pháp này được thể hiện rõ tại phần tính toán ô nhiễm từ các hoạt động trong giao thông và tính toán tải lượng nước thải sinh hoạt trong chương 3 của Báo cáo này. 4. Phương pháp kế thừa Là phương pháp tra cứu những số liệu đã được nghiên cứu và được công nhận để phục vụ cho mục đích lập báo cáo đánh giá tác động của Dự án. 5. Phương pháp điều tra kinh tế - xã hội Được sử dụng trong thời gian điều tra ý kiến dân cư, chính quyền địa phương, các nhà quản lý liên quan đến dự án, điều tra tình hình kinh tế xã hội tại khu vực Dự án. Phương pháp này được sử dụng trong chương 2 phần II, chương 6 để lấy ý kiến cộng đồng. 6. Phương pháp dự báo Nhằm dự báo trước những ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực do các hoạt động của dự án tác động lên môi trường trong khu vực. Phương pháp này được sử dụng trong chương 3 IV. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường Báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất dây hàn 6000 tấn/năm” tại Hải Dương do Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức chủ trì thực hiện với sự tư vấn của Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương. Giám đốc Trung tâm: Ông Tạ Hồng Minh Địa chỉ: Số 209, Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Điện thoại: 0320.2210558, Fax: 0320.3892428 Danh sách tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án bao gồm: Bảng 1: Danh sách tham gia lập báo cáo ĐTM TT Thành viên tham gia Học vị, chuyên ngành đào tạo I Cơ quan tư vấn 1 Tạ Hồng Minh - Giám đốc TT CN khoa học môi trường 2 Phan Thị Uyên - Phó GĐTT CN Hóa phân tích 3 Nguyễn Thị Bích Ngọc KS Môi trường 4 Nguyễn Văn Tuyến KS Công nghệ môi trường 5 Trần Xuân Toàn KS Công nghệ môi trường 6 Lê Phú Đồng CN Hóa phân tích 7 Vũ Minh Hiệp Chuyên ngành Hóa dầu II Chủ dự án 1 2 Trong quá trình thực hiện báo cáo đã có sự phối hợp chặt chẽ của: - Chi cục bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương. - Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. - UBND xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. - Các chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường. Nội dung của báo cáo được sắp xếp như sau: Mở đầu - Chương 1: Mô tả tóm tắt dự án - Chương 2: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội - Chương 3: Đánh giá các tác động môi trường - Chương 4: Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường - Chương 5: Chương trình quản lý và giám sát môi trường - Chương 6: Tham vấn ý kiến cộng đồng - Kết luận, kiến nghị và cam kết CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN I. Tên Dự án Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dây hàn 6.000 tấn/năm. II. Chủ dự án + Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt - Đức + Đại điện theo pháp luật: ông Ngô Bá Việt + Chức danh: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty + Điện thoại: 034.853360 Fax: 034.853653 + Địa chỉ: xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội III. Vị trí địa lý của dự án Vị trí khu đất xin thuê nằm ở phía Bắc Quốc lộ 5A, đoạn từ km 40+200 đến Km 40+700 thuộc thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, có tọa độ là N: 20 0 56’23” vĩ độ Bắc, 106 0 13’13” kinh độ Đông với tổng diện tích là 24.218,3 m 2 . Khu đất có ranh giới tiếp giáp các mặt như sau: - Phía Bắc giáp ruộng canh tác, cách xa khu dân cư - Phía Đông giáp Nhà máy thép tiền chế SEICO - Phía Nam giáp Quốc lộ 5A - Phía Tây giáp với dự án của Công ty TNHH Văn Nhân, cách chợ Ghẽ 500m Vị trí địa lý của Dự án có nhiều mặt thuận lợi cho quá trình phát triển sản xuất và kinh doanh của Công ty như: - Về phía Bắc dự án có mương thoát nước của khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thoát nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn thải. - Vị trí nằm giáp Quốc lộ 5 đi Hà Nội - Hải Phòng, cách trung tâm thành phố Hải Dương 5km, nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển, giao dịch, giảm được giá thành sản phẩm. - Khu vực dự án thuộc xã Tân Trường gần KCN Tân Trường và nhiều nhà máy xí nghiệp sản xuất cơ khí có nhu cầu lớn về dây hàn và đây cũng là khu vực có nguồn lao động dồi dào. - Môi trường chính sách đầu tư: được UBND tỉnh Hải Dương tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Sơ đồ vị trí Dự án được thể hiện ở sau trang 8 IV. Nội dung chủ yếu của Dự án 1. Tiến độ thực hiện Dự án Tiến độ thực hiện Dự án của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt - Đức như sau: - Tiến hành đền bù đất nông nghiệp từ tháng - Tiến hành công việc san lấp mặt bằng trong thời gian 1 tháng kể từ ngày thực hiện xong các thủ tục đền bù và nhận bàn giao khu đất. - Công ty sẽ bắt đầu khởi công xây dựng đồng loạt các công trình xây dựng ngay sau khi hoàn thành công tác san lấp mặt bằng và dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian 7 tháng. - Thời gian lắp đặt thiết bị và sản xuất thử ½ tháng. - Thời gian chính thức vận hành vào tháng 12/2009 Tại thời điểm đánh giá tác động môi trường dự án vẫn đang là bãi đất trống đã san lấp mặt bằng, đơn vị chưa triển khai việc thi công xây dựng. 2. Quy mô đầu tư xây dựng a. Các hạng mục công trình Để phục vụ cho hoạt động sản xuất và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, trên mặt bằng khu đất của Dự án các công trình được bố trí như sau: Bảng 2. Danh mục các công trình xây dựng TT Các hạng mục công trình Diện tích (m 2 ) 1 Nhà điều hành, văn phòng 378 2 Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm 885 3 Nhà xưởng sản xuất dây hàn 3024 4 Kho nguyên liệu 3024 5 Kho thành phẩm 1155 6 Nhà ăn và nghỉ giữa ca 1155 7 Nhà để xe cho khách 102 8 Nhà để xe cho cán bộ công nhân viên 435 9 Trạm cân ô tô 80 tấn 198 10 Trạm cấp nước sạch 90 11 Khu chứa chất thải rắn 90 12 Trạm cấp nước và nước tuần hoàn 180 13 Trạm biến áp 180 14 Nhà bảo vệ 20 15 Nhà vệ sinh chung 300 16 Cây xanh, bồn hoa 2360 17 Sân đường nội bộ 8993 18 Cổng chính - 19 Đất lưu không 2162,1 Bảng 3. Tỷ lệ diện tích xây dựng TT Phương án sử dụng Diện tích (m 2 ) Tỷ lệ (%) 1 Diện tích xây dựng công trình 11.216 50,8 2 Diện tích sân đường nội bộ 8993 40,8 3 Diện tích cây xanh 2.360 10,7 4 Diện tích đất được xây dựng 22.056,2 100% 5 Diện tích lưu không 2.162,1 - Tổng diện tích khu đất 24.218,3 - Nguồn: Báo cáo dự án đầu tư xây dựng Sơ đồ mặt bằng tổng thể các hạng mục công trình thể hiện ở sau trang 9 b. Giải pháp quy hoạch và kiến trúc: Để đảm bảo các điều kiện môi trường trong khu vực sản xuất và xung quanh nhà máy, các hạng mục công trình được quy hoạch hợp lý, có kiến trúc đơn giản. Tuy nhiên các công trình này được thiết kế đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn, ánh sáng, độ thông gió thuận lợi cho sản xuất và làm việc của công nhân. - Nhà điều hành và văn phòng (2 tầng): Kết cấu khung, dầm, mái đổ bê tông, có mái tôn chống nóng. Tường và vách ngăn xây gạch; trát vữa xi măng, lăn sơn, nền bằng bê tông gạch vỡ, lát gạch Ceramic. - Xưởng sản xuất dây hàn, kho nguyên liệu, kho thành phẩm: Kết cấu BTCT, mái lợp tôn sóng công nghiệp, có cửa trời; vách tường ngăn xây gạch 220, trát vữa xi măng, cao 4,5m, phần trên bịt tôn; móng BTCT mác 250 có hệ giằng bao quanh, nền lát gạch. - Nhà nghỉ ăn ca (1 tầng): Kết cấu khung, dầm, mái đổ bê tông, mái tôn chống nóng. Tường và vách xây gạch, trát vữa xi măng, lăn sơn, nền đổ bê tông gạch vỡ, lát gạch Ceramic - Khu chứa chất thải rắn (90m 2 ): Hệ thống tường gạch chịu lực, quét vôi ve; cửa đi gỗ nhóm 3, cửa sổ hoa sắt; nền lát gạch xi măng hoa; trần BTCT, mái tôn chống nóng màu đỏ. - Nhà để xe (2 nhà): Liên kết cột thép tròn 110 xà gồ thép, mái lợp tôn liên doanh dày 0,42ly, nền láng vữa xi măng. [...]... chi tiết của việc đánh giá các tác động môi trường cho dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dây hàn 6.000 tấn/năm được trình bày dưới đây I Đánh giá tác động 1 Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng a Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải Trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án có các nguồn phát sinh chất thải gây ra các tác động môi trường đến khu vực dự án cũng như các khu vực lân cận,... việc dự báo các tác động tới môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu thực hiện theo các giai đoạn sau: - Giai đoạn xây dựng - Giai đoạn hoạt động của nhà máy Các tác động tới môi trường của dự án dựa trên các xem xét, phân tích, đánh giá về đặc điểm công nghệ, vị trí của dự án và các điều kiện về môi trường, tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực thực hiện dự án Nội dung chi tiết của việc đánh giá. .. hội xã Tân Trường CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dây hàn 6.000 tấn/năm” của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức có diện tích 24.218,3m2 được thực hiện tại thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng Vị trí dự án thuộc đất thuê lại của Công ty Cổ phần thương mại tư vấn xây dựng Hoàng Hải nằm cạnh đường Quốc lộ 5, khu đất đã hoàn tất công tác đền bù,... tâm Quan trắc và Phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương tiến hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích các chỉ tiêu về môi trường không khí xung quanh của Dự án Do Dự án nằm giáp với đường Quốc lộ 5A, nên trong quá trình xây dựng cũng như khi dự án đi vào hoạt động, hoạt động giao thông sẽ là một nguồn gây ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến dự án, mặt khác hoạt động của Dự án cũng góp phần làm tăng... công không lớn, nên các tác động từ việc xây dựng tới môi trường không nhiều Kết thúc giai đoạn thi công, các tác động này cũng không còn nữa Đánh giá tác động Tác động của bụi Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, quá trình bốc dỡ, quá trình thi công xây dựng nền móng, xây dựng nhà xưởng Nguồn gây ô nhiễm bụi trong giai đoạn này thuộc loại nguồn mặt, có tính biến động cao, thay đổi tùy... trình xây dựng dự án Nguồn phát sinh chất thải Các chất thải Các yếu tố bị tác động Quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên - Bụi - Môi trường vật liệu xây dựng và đổ bỏ phế thải Trộn bê tông - Khí thải có chứa SO2, CO, CO2, không khí - Môi trường nước Quá trình thi công xây lắp NO2, Hydrocacbon - Môi trường đất Các phương tiện vận tải - Rác thải xây dựng - Sức khỏe của - Tiếng ồn, độ rung người lao động. .. khối lượng nguyên liệu xây dựng cần vận chuyển, số lượng xe và lượng nhiên liệu nhằm dự báo mức độ ô nhiễm và ảnh hưởng của nó đến chất lượng môi trường trong quá trình xây dựng + Cơ sở tính toán lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển Khối lượng nguyên vật liệu đáp ứng cho xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án được tính dựa trên tổng diện tích xây dựng các công trình như nhà xưởng, hệ thống giao... Chất lượng môi trường nước Phía sau dự án (hướng Bắc) là mương dẫn nước cho cánh đồng thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, mương thoát nước này sẽ chịu ảnh hưởng từ hoạt động của Dự án nên việc khảo sát chất lượng nước tại nhánh mương này là cần thiết Ngoài ra chất lượng nước ngầm cũng có thể bị ảnh hưởng từ quá trình xây dựng cũng như quá trình hoạt động của Dự án: Như vậy để đánh giá chất lượng môi trường nước... cầu về điện 1 Điện sản xuất 300 KW/h 2400 2 Điện sinh hoạt 200 KW/h 1600 4 Điện chiếu sáng 800 125 KW/h Khu phụ trợ và xử lý nước thải 100 KW/h 12 KW/ha.h 3 4924,8 Tổng nhu cầu điện 6 Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của Dự án Bảng 8 Nhu cầu về vốn đầu tư TT Danh mục Đơn vị Thành tiền I Công tác chuẩn bị đầu tư VNĐ 500,000,000 II Tiền thuê đất VNĐ 5.000.000.000 III Đầu tư xây dựng VNĐ 74.987.338.491... bị thi công Hoạt động sinh hoạt của công nhân - Nước thải - Chất thải rắn - Môi trường nước - Môi trường đất Nguồn gây tác động tới môi trường không khí Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí trong quá trình xây dựng chủ yếu là bụi đất và các loại khí thải như (SO2, NOx, CO,…) do các phương tiện giao thông và máy móc thi công xây dựng gây nên Việc tính toán tải lượng chất gây ô nhiễm dựa trên khối lượng . hiện đánh giá tác động môi trường 1. Các văn bản pháp luật Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dây hàn 6.000tấn/năm” của Công ty Cổ phần Que hàn. trình ĐTM Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo, đánh giá các tác động đến môi trường của dự án để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Báo cáo ĐTM. hoạt động của dự án tác động lên môi trường trong khu vực. Phương pháp này được sử dụng trong chương 3 IV. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường Báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất que hàn, Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất que hàn

Từ khóa liên quan