Đổi mới chương trình thực tập hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non

109 394 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2015, 17:58

1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên đặt nền tảng cho sự phát triển nhân cách học sinh, tạo tiền đề để thực hiện chiến lược phổ cập tiểu học. Việc thực hiện chiến lược giáo dục mầm non trong tương lai đang đặt ra một yêu cầu cấp bách là nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và phương pháp, từ năm 2000. Vì vậy, cần tăng cường đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non để phục vụ yêu cầu này. Chỉ thò 19/GD-ĐT ngày 21/9/1995 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo có nêu rõ: có kế hoạch chuẩn bò mọi điều kiện đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông, mầm non, cán bộ quản lý để giáo viên mầm non và tiểu học có trình độ cao đẳng. Đội ngũ giáo viên mầm non tại TP. Hồ Chí Minh có 6.252 giáo viên với khoảng 538 trường mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo. Công tác chuẩn hóa trung học sư phạm cho giáo viên mầm non thực tế cơ bản đã được hoàn thành trong những năm qua, đã đạt tỷ lệ: 90,56%, số cán bộ quản lý là 997 đã đạt chuẩn 92,6%, theo báo cáo của Sở Giáo Dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh học kỳ I năm học 2001–2002. Trước tình hình đó, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non có bước chuyển hướng cao hơn, phải tập trung nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý mầm non. Trong phương hướng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Sở Giáo Dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh năm học 2000 – 2001 có xác đònh: ”Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng trên chuẩn cho giáo viên các ngành học, cấp học theo các mục tiêu của chương trình xây dựng đội ngũ giáo viên giai đoạn từ nay đến 2005 và 2010, phấn đấu đến 2005 có 40% giáo viên sư phạm và 3-5% GV/THPT có trình độ sau đại học; 65% GV/THCS có trình độ đại học, 40% giáo viên tiểu học và 30% giáo viên mầm non có trình độ CĐSP trở lên”. 2 Trên thực tế đã có nhiều khóa bồi dưỡng nâng chuẩn cho giáo viên mầm non để đáp ứng yêu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên khó khăn nhất trong công tác này là Bộ Giáo Dục-Đào Tạo chưa ban hành chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng chuẩn hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non (trong đó kể cả chương trình thực tập sư phạm). Chính vì chưa có sự quy đònh rõ ràng về thực tập sư phạm, nội dung, hình thức, cách đánh giá thực tập cho hệ này, nên việc thực hiện chương trình đào tạo cũng như thực tập sư phạm chưa hoàn toàn thống nhất giữa các đòa phương đào tạo. Khi thực hiện chương trình thực tập sư phạm cho hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non từ các khóa trước, chúng tôi nhận thấy một số vấn đề còn tồn tại chưa giải quyết được: – Học viên khi tham gia thực tập sư phạm tập trung đã không thể đảm bảo tốt được công tác ở trường mầm non. – Nội dung và công tác đánh giá thực tập sư phạm chưa đáp ứng được yêu cầu nâng chuẩn từ hệ trung cấp lên hệ cao đẳng và chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Ngành Giáo dục Mầm non. Để giải quyết được các vấn đề đã nêu trên, chúng tôi thấy cần phải nghiên cứu một cách khoa học việc đổi mới chương trình thực tập sư phạm cho hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non đáp ứng được yêu cầu nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên mầm non và tình hình đổi mới giáo dục mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì các lý do đã nêu trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Đổi mới chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non”. 2. Mục đích nghiên cứu. Đổi mới chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non phù hợp, sao cho đáp ứng được yêu cầu đổi 3 mới của ngành mầm non và đạt được tay nghề của học viên trình độ cao đẳng. 3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu. 3.1. Đối tượng nghiên cứu. Chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non. 3.2. Khách thể nghiên cứu. Công tác thực tập sư phạm của chương trình đào tạo giáo viên mầm non. 4. Giới hạn của đề tài. − Về nội dung nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu chương trình thực tập sư phạm gồm: Mục tiêu, nội dung, quy trình, đánh giá. − Về không gian nghiên cứu: + Thực trạng TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành. + Thực nghiệm: Chỉ trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh. − Về thời gian nghiên cứu: Các khóa học hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non từ 1997 – 2003. 5. Giả thuyết khoa học. Nếu chương trình thực tập sư phạm cho sinh viên hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non được đổi mới theo hướng sau: – Sử dụng và phát huy kinh nghiệm sư phạm (trình độ lý luận và kỹ năng sư phạm thực hành) của học viên một cách triệt để trong quá trình thực tập. – Tuân thủ các yêu cầu và kỹ thuật của lý luận phát triển chương trình giáo dục hiện đại. – Thích hợp với môi trường và điều kiện đào tạo cũng như thành phần chuyên môn của học viên … thì chất lượng đào tạo giáo viên mầm non sẽ được nâng cao. 4 6. Nhiệm vụ nghiên cứu. 6.1. Xây dựng cơ sở lý luận của chương trình thực tập sư phạm cho hệ đào tạo nâng chuẩn chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non. 6.2. Nghiên cứu thực trạng tổ chức thực tập sư phạm cho hệ nâng chuẩn cao đẳng sư phạm mầm non hiện nay. 6.3. Đề xuất phương hướng đổi mới chương trình thực tập sư phạm hệ nâng chuẩn (chuyên tu) cao đẳng sư phạm mầm non. 6.4. Thực nghiệm chương trình thực tập sư phạm đổi mới hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non đã được đổi mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. 7. Phương pháp nghiên cứu: 7.1. Nghiên cứu lý luận. – Đọc, phân tích, so sánh, tổng hợp các văn bản, tài liệu, các tài liệu nghiên cứu và hồ sơ thực tập sư phạm có liên quan đến đề tài. – Khái quát hóa lý luận để xác đònh những khái niệm cơ bản làm cơ sở lý luận. 7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 7.2.1. Quan sát hoạt động. – Dự các buổi triển khai kế hoạch thực tập sư phạm; các hoạt động của học viên, của giáo viên hướng dẫn thực tập, của ban lãnh đạo các trường mầm non có học viên thực tập sư phạm. – Quan sát kỹ năng nghề của học viên trước đợt TTSP. – Dự các buổi thi (với các nội dung khác nhau) cuối đợt TTSP. – Phân tích, đánh giá dữ liệu quan sát. 7.2.2. Điều tra khảo sát thực trạng. 5 Sử dụng phiếu thăm dò ý kiến về công tác thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non với các đối tượng: học viên là giáo viên mầm non (đã qua lớp đào tạo chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non), học viên là cán bộ quản lý trường mầm non, giáo viên sư phạm có tham gia hướng dẫn thực tập sư phạm; cán bộ quản lý các trường mầm non có học viên thực tập. Phiếu thăm dò nhằm 2 mục đích: – Tìm hiểu thực trạng – Trưng cầu thêm ý kiến để xây dựng chương trình thực tập sư phạm. Sau khi tổng hợp ý kiến và sau khi thực nghiệm thăm dò sẽ phát phiếu trưng cầu ý kiến lần 2. 7.2.3. Nghiên cứu sản phẩm hoạt động. Nghiên cứu bài thu hoạch, sổ nhật ký, kế hoạch ngày, tuần, tháng của học viên, hồ sơ thực tập sư phạm của các trường sư phạm mầm non và của hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non. Nghiên cứu kết quả thực tập sư phạm 7.2.4. Thực nghiệm sư phạm. Thực nghiệm kiểm chứng tính khả thi của chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non ở khóa 4. – Thực nghiệm thăm dò ở khóa 4. – Thực nghiệm đồng bộ ở khóa 5. 7.2.5. Phương pháp chuyên gia. Trao đổi, tọa đàm riêng hoặc theo chuyên đề (hội thảo) với cán bộ quản lý ngành học mầm non cấp Phòng Giáo Dục, cấp Sở Giáo dục&Đào Tạo, cấp Vụ Giáo Dục Mầm Non, cán bộ quản lý các trường sư phạm mầm non về các yêu cầu của chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non, đặc biệt là với Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TW3. 7.2.6. Tổng kết kinh nghiệm. 6 7.2.7. Phương pháp thống kê toán học. Các số liệu thu được, được xử lý bằng phương pháp thống kê toán học. Trên cơ sở các số liệu đã kiểm đònh, sẽ so sánh, phân tích rút ra các kết luận về thông tin thu được và từ đó có thể nhận đònh và đánh giá các khía cạnh khác nhau của nội dung nghiên cứu. 8. Đóng góp mới của đề tài. − Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn mối quan hệ giữa trình độ tay nghề đã có của học viên với nội dung chương trình thực tập sư phạm. Từ đó đònh hướng được mức độ nâng cao, yêu cầu cần đạt của học viên. − Góp phần điều chỉnh chương trình đào tạo (tỉ trọng và nội dung lý thuyết với thực hành trong chương trình đào tạo hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non). − Đề xuất một chương trình thực tập sư phạm đổi mới cho hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non. 9. Các sản phẩm của đề tài. – Báo cáo khoa học. – Chương trình thực tập sư phạm theo hướng đổi mới với các yếu tố: + Mục tiêu + Nội dung + Quy trình tổ chức thực tập sư phạm và điều kiện sư phạm + Tiêu chí và thang đánh giá kết quả thực tập sư phạm. 7 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Vài nét về lòch sử nghiên cứu vấn đề. 1.1.1. Ở ngoài nước. Về công tác tổ chức thực hành, thực tập sư phạm trong đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cũng như thực hành thực tập thực tế trong đào tạo, sinh viên các ngành nghề luôn được các nhà nghiên cứu giáo dục của các nước trên thế giới đặt vấn đề và nghiên cứu nghiêm túc. Ở Liên xô và các nước Đông Âu trước đây, những nghiên cứu trong lónh vực tổ chức cho sinh viên làm công tác thực hành, thực tập đã trở thành hệ thống lý luận và kinh nghiệm vững chắc với những công trình của N.V.Bondyrev, NV.Kuzmina, V.A.Onishyk. Một số tài liệu nghiên cứu, hướng dẫn chuyên biệt về công tác thực hành, thực tập sư phạm trong các trường Đại học Sư phạm (Liên xô cũ) như: – Những con đường nâng cao hiệu quả thực tập sư phạm ở các trường Đại học Sư phạm. Kiev. 1974. – Những vấn đề đào tạo giáo dục học đại cương cho các giáo viên tương lai. M. 1976. – Hình thành nhân cách người giáo viên - nhà giáo dục trong thực hành – thực tập sư phạm. M.1983. – Hình thành các kỹ năng, kỹ xảo cho sinh viên trong điều kiện giáo dục đại học. L.G.U. 1974. Cần lưu ý rằng, phần lớn các quyển sách này, cũng chỉ gồm những bài viết tập hợp lại, cũng là những “ý kiến ban đầu”, “đề xuất sơ bộ” và một số thử nghiệm… chính OA.Abdoullina đã nhận xét: “Việc nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức công tác thực hành sư phạm đã chỉ ra rằng: cho tới nay, thiếu hẳn một cơ sở khoa học của nội dung thực hành, thực tập sư phạm, thiếu hẳn những tiêu chuẩn đánh 8 giá kết quả thống nhất… Điều đó dẫn đến chỗ một số người làm công tác chỉ đạo thực hành đã xác đònh một cách chủ quan về nội dung và về phương pháp tổ chức thực hành, thực tập sư phạm. Đáng kể hơn cả là công trình của X.I.Kixegof “hình thành các kỹ năng, kỹ xảo sư phạm cho sinh viên trong điều kiện giáo dục đại học”, và các phần viết của O.A.Abdoullina “về kỹ năng sư phạm” và về “nội dung và cấu trúc thực hành sư phạm ở các trường Đại học Sư phạm trong giai đoạn hiện nay”. (Trong công trình “Những vấn đề đào tạo giáo dục học…” do A.I.Piscounôv chủ biên). Nhiều phân tích lý luận sâu sắc và các kết quả nghiên cứu thực tiễn của các tác giả này đã cho phép xem xét lại vấn đề tổ chức và nội dung của công tác thực hành – thực tập sư phạm nói chung và vấn đề của công tác tập luyện các kỹ năng giảng dạy nói riêng cho sinh viên… trong các trường Đại học Sư phạm Liên xô trước đây. Những quan điểm đó hoàn toàn mang tính thời sự và có giá trò khoa học đối với chúng ta hiện nay. Các công trình nghiên cứu của các nhà giáo dục học, các nhà sư phạm Liên xô đều nói lên những vấn đề rất cơ bản là để làm tốt công tác tổ chức thực hành, thực tập sư phạm thì phải quan tâm nghiên cứu bản thân chất lượng đào tạo; xác đònh rõ mục tiêu và nhiệm vụ tổ chức thực tập sư phạm; điều kiện để cho sinh viên thực tập sư phạm đạt hiệu quả tốt; vấn đề đánh giá kết quả thực tập sư phạm Trong một số tài liệu và hội thảo: trong hệ thống đào tạo giáo dục ở các nước phương Tây rất chú ý hình thành vững chắc các kỹ năng cơ bản của các hành động giảng dạy ngay trong khi sinh viên học từng “đoạn” lý thuyết. Thay vì học thuộc lòng một loạt khái niệm, phạm trù… rồi chờ đến kỳ thực tập mới “vận dụng”, sinh viên được “tập” (hình thành) các thao tác của kỹ năng giáo dục cơ bản ngay trong quá trình học lý luận. Tổ chức Apeid thuộc Unesco đã tổ chức “Hội thảo về canh tân việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên của các nước Châu Á và Thái Bình Dương, tại Seoul (Hàn quốc 1988). Vấn đề được đặt ra trong hội thảo là mối quan hệ giữa việc hình thành tri thức nghề nghiệp với 9 việc hình thành kỹ năng sư phạm, đây là mối quan hệ biện chứng. Quan điểm khoa học này cho thấy sự đồng nhất giữa cách nhìn của các nhà nghiên cứu Liên xô và phương Tây về mối quan hệ giữa nội dung và phương pháp đào tạo với hiệu quả tổ chức thực tập sư phạm. 1.1.2. Ở trong nước. Việc nghiên cứu hoạt động chuyên biệt về công tác tổ chức thực hành – thực tập sư phạm đã được các trường Đại học Sư phạm trong cả nước nghiên cứu nhiều như: Giai đoạn đổi mới Quy trình đào tạo (sau 1987). Từ khi Bộ ĐH&THCN (nay là Bộ Giáo dục và Đào Tạo) triển khai rộng rãi chủ trương đổi mới qui trình đào tạo (các “chương trình hành động của ngành”, tổ chức việc biên soạn lại các chương trình, giáo trình…), vấn đề giáo dục nghiệp vụ sư phạm – trong đó có các hoạt động thực hành – thực tập sư phạm về giảng dạy, mới được chú ý nhiều hơn. Đã tăng đáng kể số tiết thực hành các bộ môn nghiệp vụ; Một số trường, khoa đã xác đònh công tác thực hành – thực tập sư phạm là một trong các mũi nhọn nghiên cứu khoa học và là “đòn bẩy” chất lượng đào tạo. – Đại học Sư phạm Vinh đã ra kỷ yếu “Hội thảo giáo dục nghiệp vụ sư phạm trong Quy trình đào tạo mới” (1991). – Đại học Sư phạm Việt Bắc, đang tổ chức thực nghiệm phương pháp cải tiến đánh giá kết quả thực tập sư phạm (1993–1994) – Đại học Sư phạm II, đã biên soạn mới “Kế hoạch thực tập sư phạm tập trung và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên” (1992) – Đại học Sư phạm I đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề, chuẩn bò cho việc đổi mới nội dung và tổ chức thực tập sư phạm (1993-1994) – Ở phía Nam, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ từ năm 1991-1993 đã hoàn thành đề tài B91-30-02 và đã thu được một số kết quả rất đáng chú ý. 10 Trong đề tài: “Hệ đào tạo giáo viên PPTH theo hình thức tự học có hướng dẫn, kết hợp với thực tập dài hạn tại trường phổ thông” (Chỉ thò 34/CT-1987-Bộ Giáo dục), do TS. Nguyễn Cảnh Toàn chủ trì, đã biên soạn một số tài liệu hướng dẫn sinh viên hệ đào tạo này thực hành giảng dạy. Đề tài cấp Bộ quản lý: “Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp của thực tập sư phạm tập trung” (B91-30-02). Đã tổ chức Hội thảo (5/1993) và đã ra được 3 tài liệu có nhiều giá trò thực tiễn. Thành công của đề tài qua việc nghiên cứu tổ chức điều tra một diện rộng (463 sinh viên, 316 giáo viên hướng dẫn… ở 4 trường đại học phía Nam, và qua xử lý bằng computer khá công phu đã rút ra được nhiều nhận xét khá xác đáng về thực trạng công tác thực tập sư phạm hiện nay. Từ đó đưa ra một loạt các kiến nghò từ vó mô rất đáng chú ý. Trong đó có kiến nghò Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nghiên cứu, sớm ban hành một Quy chế thực tập sư phạm mới, phù hợp với yêu cầu hiện nay…” kèm thẹo điểm đề nghò giải quyết về mục đích yêu cầu của thực tập sư phạm trong tình hình mới, về nội dung, về đòa bàn; về quy trình và tiêu chuẩn đánh giá thực tập sư phạm, về chế độ chính sách đối với thực tập sư phạm… và nhiều kiến nghò cụ thể khác. Gần đây có đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội mã số QS.97.02.ĐB. Hình thành kỹ năng giảng dạy và giáo dục cho sinh viên Đại học Sư phạm thông qua thâm nhập thực tế tại các trường phhổ thông do TS. Phạm Viết Vượng làm chủ nhiệm. Đã chỉ ra các yếu tố giúp sinh viên thâm nhập thực tế đạt hiệu quả, đưa ra được qui chế thực tập sư phạm. Trong công tác đào tạo giáo viên mầm non, chương trình thực tập sư phạm của các hệ 12+2; 12+3 trong thời gian qua tương đối ổn đònh. Có một số đề tài nghiên cứu về thực hành – thực tập sư phạm đã và đang được áp dụng rộng rãi như: – Đề tài nghiên cứu về thực tập sư phạm của Lê Thò Huyền Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 1 cho đến nay vẫn có giá trò sử dụng ổn đònh. [...]... trong thực tế là nội dung thực tập, nội dung kiểm tra và thi của đợt thực tập sư phạm hệ này 1.2.6 Cấu trúc chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non Đối với hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non, chưa có văn bản chính thức của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo về chương trình thực hành, kiến tập, thực tập sư phạm Bởi vậy việc đổi mới chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm. .. chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non này, chúng tôi dựa vào một số chương trình thực tập sư phạm sau: 1 Chương trình thực tập sư phạm của hệ 9+3 do Bộ Giáo Dục-Đào Tạo ban hành 25 2 Chương trình thực tập sư phạm của hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non khóa 1 3 Chương trình thực tập sư phạm của hệ cao đẳng chính quy Chương trình thực tập sư phạm của hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non gồm 3 phần: 1.2.6.1... đánh giá thực trạng triển khai chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non – Sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu dựa trên các văn bản chính thức về chương trình thực tập sư phạm dành cho hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non được phổ biến từ khóa 1 đến khóa 3 Phân tích các văn bản này nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đánh giá kế hoạch thực tập sư phạm, chương trình thực tập sư phạm ... nghiệm, tự nâng cao trình độ chuyên môn 1.2.4 Vò trí, vai trò và chức năng của thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non 1.2.4.1 Vai trò, vò trí của thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non – Thực tập sư phạm giúp học viên vận dụng củng cố mở rộng, nâng cao những lý luận đã lónh hội được trong khóa học vào thực tế chăm sóc-giáo dục trẻ Chính trong quá trình thực tập sư phạm họ sẽ... phạm bằng 35 cách kết hợp thêm thực tế triển khai công tác thực tập sư phạm tại trường mầm non 2.6 Kết quả nghiên cứu thực trạng việc triển khai chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non 2.6.1 Đánh giá về mục đích yêu cầu của chương trình thực tập sư phạm Có thể nhận thấy rằng trong chương trình thực tập sư phạm, mục đích yêu cầu của chương trình đóng vai trò hết sức quan... sư phạm sao cho đáp ứng được thực tế công việc của đại đa số các trường mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo trong toàn thành phố 33 CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM HỆ CHUYÊN TU CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON TỪ KHÓA 1 ĐẾN KHÓA 3 TẠI TP HỒ CHÍ MINH Việc đánh giá thực trạng triển khai chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non từ khóa 1 đến khóa 3 tại... viên cao đẳng sư phạm mầm non hệ chuyên tu (3 34 – 100 cán bộ quản lý trường mầm non đã làm công tác hướng dẫn học viên thực tập sư phạm 2.3 Thời gian nghiên cứu – Từ tháng 01/3/2002 đến 30/5/2003 2.4 Nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu – Tìm hiểu thực trạng việc triển khai chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non – Tìm hiểu một số ưu khuyết điểm khi thực hiện chương trình thực tập. .. độ nghề nghiệp của mình 4 Thực tập sư phạm phải đảm bảo chức năng thăm dòchẩn đoán Qua đợt thực tập sư phạm của học viên, trường sư phạm có điều kiện kiểm tra việc bồi dưỡng dưỡng nâng cao trình độ chuyên nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên mầm non hệ chuyên tu cao đẳng 1.2.5 Một số vấn đề đổi mới giáo dục mầm non 22 Thực tiễn giáo dục mầm non cho thấy đổi mới phương pháp và đổi mới hình thức tổ chức các... dựng chương trình thực tập sư phạm 1.2.9 Một số nguyên tắc đổi mới chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non 1 Mục tiêu của chương trình thực tập sư phạm phải góp phần đạt được mục tiêu chung đề ra của khóa đào tạo bồi dưỡng nâng chuẩn từ trình độ trung cấp lên cao đẳng 2 Đảm bảo tính thống nhất giữa lý luận về công tác chăm sóc-giáo dục trẻ và việc vận dụng nó trong thực. .. chuyên tu cao đẳng sư phạm ngành học mầm non tại TP Hồ Chí Minh, đã có được nhiều tài liệu quan trọng, cần thiết làm cơ sở lý luận phục vụ cho đề tài Trong thực tế, chưa có văn bản chính thức và một chương trình thực tập sư phạm cho hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non Việc nghiên cứu vấn đề thực tập sư phạm trong từng trường sư phạm mầm non còn trong tình trạng đơn lẻ, thiếu bao quát vấn đề, chỉ mới . chương trình thực tập sư phạm hệ nâng chuẩn (chuyên tu) cao đẳng sư phạm mầm non. 6.4. Thực nghiệm chương trình thực tập sư phạm đổi mới hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non đã được đổi mới tại. cao đẳng sư phạm mầm non . 2. Mục đích nghiên cứu. Đổi mới chương trình thực tập sư phạm hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non phù hợp, sao cho đáp ứng được yêu cầu đổi 3 mới của ngành mầm. ngày, tu n, tháng của học viên, hồ sơ thực tập sư phạm của các trường sư phạm mầm non và của hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non. Nghiên cứu kết quả thực tập sư phạm 7.2.4. Thực nghiệm sư phạm.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới chương trình thực tập hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non, Đổi mới chương trình thực tập hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non, Đổi mới chương trình thực tập hệ chuyên tu cao đẳng sư phạm mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn