Đại cương về chính sách công

375 2,859 30
  • Loading ...
1/375 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2015, 14:04

PGS.TS. NGUYỄN HỮU HẢI ThS. LÊ VĂN HÒ A (Đồng chủ biên) ĐẠI CƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG (Sách Chuyên khảo) NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyền Hữu Hái Đại cương về chính sách công : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Hữu Hải, Lê Vãn Hoà. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 376tr.; 2lem 1. Chính sách công 2. Sách chuyên khảo 320.6 -de 14 CTK0032P-CIP PGS.TS. NGUYỄN HỮU HẢI Ths. LÊ VĂN HÒA (Đồng chủ biên) ĐẠI C ƯỠNG v i CHÍNH SÂCH CÔNG (Sách Chuyên khảo) NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - sự THẬT Hò Nội - 2013 LỜI NHÀ XUẤT BẢN Chính sách công là công cụ quản lý vĩ mô quan trọng của nhà nước. Thông qua việc ban hành và tổ chức thực thi các chính sách công, những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được hiện thực hóa. Ớ nhiều quốc gia hiện nay, chính sách công được nhà nước sử dụng để: (i) Khuyến khích các chủ thể trong nền kinh tế tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ công theo yêu cầu xã hội; (ii) Điều hòa việc khai thác, sử dụng nguồn lực tự nhiên và xã hội một cách thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và môi trường cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn; (iii) Phối hợp hoạt động giữa nhà nước vối các chủ thể khác trong việc thực hiện mục tiêu phát triển trong mỗi giai đoạn; (iv) Can thiệp vào thị trường để hạn chế những hậu quả do thị trường gây ra Do những công dụng sắc bén của chính sách công, nên chính phủ các nước đểu rất coi trọng việc hoạch định và tổ chức thực thi chính sách trong thực tiễn quản lý. Chất lượng của những chính sách công được đưa vào đời sông trở thành tiêu chí hàng đầu để đo lường năng lực của chính phủ. Khoa học chính sách hiện là một nội dung còn khá mới mẻ ở nước ta. Vi vậy, việc làm rõ hình thức, nội dung, phương pháp quản lý, điều hành chính sách hiệu quả là hết sức cần thiết về cả phương diện lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu 5 chính sách công ở Việt Nam cần được đặt trong bối cảnh đang chuyển sang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập khu vực và thế giới. Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về chính sách công, nhất là đối với sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo chuyên ngành chính sách công, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Đ ại cương về chính sách công (Sách chuyên khảo), do PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải và ThS. Lê Văn Hòa - Học viện Hành chính đồng chủ biên. Nội dung trọng tâm của cuốn sách giới thiệu những kiến thức mang tính lý luận về chính sách công, các phương pháp tiếp cận chính sách công và những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của chính phủ trong việc can thiệp vào thị trường bằng chính sách công, V.V Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng những yêu cầu giảng dạy và học tập về chính sách công cho giảng viên, học viên, sinh viên chuyên ngành chính sách công. Đồng thòi là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ, công chức đang hoạt động thực tiễn trong các cơ quan nhà nưổc, những nhà nghiên cứu về chính sách công và những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. Tháng 9 năm 2013 NHÀ XUẤT BẨN CHÍNH TRỊ Quốc GIA - sự THẬT 6 Chương I KHÁI QUÁT VỂ CHÍNH SÁCH CÔNG I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ PHÂN LOẠI CHÍNH SÁCH CÔNG 1. Công cụ chính sách công Chính sách công là công cụ để nhà nước giải quyết những vấn đề công, hên quan đến lợi ích của các nhóm người khác nhau trong xã hội. Theo tiến trình lịch sử, những quan tâm đầu tiên về chính sách công đã xuất hiện từ chế độ dân chủ ở Hy Lạp. Những năm đầu của thế kỷ XX, các nhà nưốc tư sản đã dùng chính sách kinh tê để can thiệp vào hoạt động của thị trường nhằm chông lại sự sụp đố của nển kinh tế tự do. Theo J.M. Keynes (1883-1946), nhà nưốc dùng chính sách dê khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào nền kinh tế thông qua các hợp đồng có trợ cấp tài chính và tín dụng của nhà nước, nhằm tạo ra sự ôn định và lợi nhuận cao trong đầu tư của tư nhân; nhà nước sử dụng chính sách thuế và công trái nhằm tạo ra nguồn tài chính bố’ sung cho ngân sách đê vừa nuôi dưỡng bộ máy quản lý, vừa tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực công cộng theo yêu cầu chung của 7 xã hội; nhà nước dùng chính sách để khuyên khích kinh doanh và tiêu dùng cá nhân nhằm tạo lập cân đôi cung - cầu trong nền kinh tế. bằng cách khuyên khích mọi hình thức đầu tư. kinh doanh để tạo việc làm. dồng thời khuyến khích tiêu dùng của người giàu, tăng cường khả năng mua sắm của người nghèo trong xã hội. V.V ĐỐI vói các nền kinh tế tập trung, đại diện là các nhà nước xã hội chủ nghĩa trước đây. cũng đã dùng chính sách đế giải quyết các vấn đề chính trị. vấn để kinh tế, vấn để xã hội. V.V Về chính sách củng cố liên minh công nông. V.I. Lênin cho rằng: Giai cấp vô sản với tư cách là giai cấp lãnh dạo, thông trị phải biết hướng chính sách vào việc giải quyết trước tiên vấn để cấp thiết nhất, mấu chốt nhất là dùng những biện pháp có thể để phục hồi ngay những lực lượng sản xuất của nền kinh tế nông dân. Từ khi giành được chính quyền. Đảng Cộng sản và nhà nước Xôviết đã ban hành nhiều chính sách để vừa huy động cao nhất nguồn nhân lực, vật lực cho tiền tuyến, vừa củng cô' và phát triển kinh tế hậu phương, nhất là kinh tế nông nghiệp. Khi vận động nông dân vào hợp tác xã, V.I. Lênin đã viết: Bằng chính sách kinh tế mới, chúng ta đã nhân nhượng đối với người nông dân. họ được coi là thương nhân, nhân nhượng đôì với nguyên tắc thương nghiệp tư nhân. Chính sách, do đó mà có ý nghĩa lớn lao của chế độ hợp tác. Tóm lại điều chúng ta cần phải làm dưối chế độ chính sách kinh tế mới là tập hợp những tầng lớp nông dân Nga khá sâu rộng vào hợp tác xã; vì hiện nay chúng ta đã tìm ra phương sách kết hợp lợi ích tư nhân, lợi ích thương nghiệp tư nhân với việc nhà nước kiểm soát lợi ích dó. 8 Ớ nước ta, để thực hiện vai trò của một nhà nước dân chủ nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã xác định vai trò của chính sách là: “Chính sách kinh tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là không ngừng phát triển sản xuất để nâng cao mãi đời sông vật chất và văn hóa của nhân dân”1. Hiến pháp năm 1980 xác định: “Mục đích chính sách kinh tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất và văn hoá ngày càng tăng của cả xã hội bằng cách không ngừng phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, trên cơ sở chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa và nền khoa học, kỹ thuật hiện đại”1 2. Trong Hiến pháp năm 1992, Nhà nước ta cũng khẳng định hàng loạt vấn đề về chính sách như: - Chính sách kinh tế: “Mục đích chính sách kinh tế của Nhà nước là làm cho dân giàu nước mạnh, đáp ứng ngày càng tôt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân trên cơ sở phát huy mọi năng lực sản xuất, mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức, thúc đẩy xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, mở rộng hợp tác kmh tế, khoa học, kỹ thuật và giao lưu với thị trường th ế giới”3. 1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011,1.12, tr. 372. 2. Hiến pháp Việt Nam (năm 1946, 1959, 1980, 1992 và Nghị quyết về việc sửa đổi, bô sung một sô điều của Hiến pháp 1992), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.72. 3. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr. 19-20. 9 - Chính sách về dân tộc: “Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị chia rẽ dân tộc Nhà nưốc thực hiện chính sách phát triển vể mọi mặt, từng bước nâng cao đòi sông vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số'” . - Chính sách đổì ngoại: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách hoà bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác với tấ t cả các nước trên th ế giới, không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác nhau, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi’’2. 2. Khoa học chính sách Khoa học chính sách là một ngành khoa học tương đôi mới, ra đời ở Bắc Mỹ và châu Âu trong thời kỳ hậu Chiến tranh thế giới thứ hai, khi các nhà nghiên cứu tiến hành các nghiên cứu về môi quan hệ giữa nhà nước và công dân. Trước đó, các nghiên cứu về đòi sông chính trị hướng tập trung vào các khía cạnh đạo đức hoặc quy phạm của nhà nưốc hoặc về hoạt động của các thiết chế chính trị cụ thể. Các học giả quan tâm đến các khía cạnh này nghiên cứu các chủ đề rộng lốn của triết lý chính trị phương Tây, nhằm thấu hiểu mục đích của nhà nưốc và các hành động mà các nhà nưốc cần thực hiện nhằm mang lại cho người dân một cuộc sống tốt đẹp. Những chủ để này đòi hỏi phải 1 1, 2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001), Sđd, tr.14, 18. 10 thảo luận sâu sắc về bản chất của xã hội, vai trò của nhà nước, các quyển và trách nhiệm của công dân và nhà nước. Tuy nhiên, có một khoảng trống ngày càng hiện rõ giữa lý thuyết chính trị đương đại và thực tiễn chính trị của các nhà nước hiện đại đã thúc đẩy nhiều học giả đi tìm một phương pháp kiểm tra khoa học chính trị khác, đó là phương pháp dung hòa giữa lý thuyết chính trị và thực tế thông qua phân tích thực nghiệm đời sống chính trị hiện tại. Tương tự, các học giả quan tâm đến các thiết chế nhà nưốc nghiên cứu thực nghiệm một cách cặn kẽ các cơ quan lập pháp, các tòa án và bộ máy hành chính trong khi đó lại bỏ qua các khía cạnh quy phạm của các thiết chế này. Các nghiên cứu về cơ cấu chính thức của các thiết chế chính trị này chú trọng vào tính chi tiết và thủ tục, nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở việc mô tả, chứ không tạo ra cơ sở cho việc đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, hoặc mục đích của các thiết chế đó. Trong kỷ nguyên hậu chiến của sự phi thực dân hóa, việc tái thiết của các nhà nước bị chiến tranh tàn phá, và thiết lập thiết chế mới về quản trị quốc tế, các nhà nghiên cứu chính trị đã tìm ra một phương pháp kết hợp các nghiên cứu của họ vối những vấn đề công lý, công bằng và theo đuổi sự phát triển chính trị, kinh tế, xã hội1. Trong bối cảnh thay đổi và xem xét lại đó, các phương pháp nghiên cứu hiện tượng chính trị mới đã ra đời. Một sô phương pháp tập trung vào cấp vi mô của hành vi con 1 1. Xem Lawrence M. Mead: “Policy Studies and Political Science”, Policy Studies Review, 5 (1985), pp.319-335. 11 [...]... hướng nhất định 4 Cấu trúc của chính sách công Từ khái niệm vể chính sách công nêu trên cho thấy cấu trúc của chính sách công bao gồm hai bộ phận là mục tiêu chính sách và giải pháp chính sách T h ứ nhất, m ục tiêu chính sách Mục tiêu chính sách là những giá trị hoặc k ết quả mà nhà nước mong muốn đ ạ t được thông qua thực hiện các giải pháp chính sách Mục tiêu chính sách th ể hiện ý chí của nhà nước... có các loại sau: - Chính sách thúc đẩy; - Chính sách kìm hãm; - Chính sách điểu tiết; - Chính sách tạo lập 6.9 P h ân loại theo p h ạ m vi tác dộng Theo tiêu chí này, chính sách công được phân thành chính sách vĩ mô, chính sách vi mô, chính sách ngành Chính sách vĩ mô có phạm vi tác động đôi vối mọi người dân, cho dù sinh sống ỏ bất kỳ địa phương nào trong phạm vi quốc gia Chính sách vi mô có phạm... được chính sách khá cụ thể, song số lượng chính sách nhiều và tản mạn nên khó kiểm soát 29 6.5 P h ản loại theo thời gian tồn tai Theo thời gian tồn tại, các chính sách công được phân loại th àn h chính sách dài hạn, chính sách trung hạn và chính sách ngắn hạn Thời gian tồn tại của một chính sách chí ít cũng phải đủ để thực hiện được mục tiêu ban đầu của chính sách (ngoại trừ đó là những chính sách. .. bằng chính sách Tuy nhiên, các chính sách công được ban hành phải bảo đảm phù hợp với định hướng chính trị đã được Đảng xác định Như vậy, cho dù có nhiều quan niệm khác nhau về chính sách công, nhưng chúng ta có thể rú t ra những điểm cơ bản về chính sách công như sau: Thứ nhất, chính sách công b ắt nguồn từ các quyết định do nhà nước ban h àn h và bao hàm các quyết định của nhà nước Thứ h a i chính sách. .. Prentice Hall, 1977, p.7 15 chính sách, mục đích của chính sách và tính chất của vấn đề mà chính sách hướng tới giải quyết Đến nay, có rấ t nhiều định nghĩa khác nhau về chính sách công, trong đó một sô" định nghĩa rấ t phức tạp, và một sô" định nghĩa khác thì lại rấ t đơn giản Thomas Dye (năm 1972) đưa ra một định nghĩa súc tích về chính sách công như sau: Chính sách công là bất kỳ những gì nhà nước... theo p h a m vi quan hệ Theo cách phân loại này, có các loại chính sách đôi nội và chính sách đô'i ngoại Chính sách đối nội là những chính sách được áp dụng trong lãnh thổ quốc gia để giải quyết các vấn đề đối nội Chính sách đôi ngoại là những chính sách được ban hành để giải quyết vấn đề đối ngoại Tuy nhiên, giữa chính sách đối nội và chính sách đối ngoại vẫn có sự liên hệ và tác động qua lại lẫn nhau... trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, th ậm chí của cả xã hội Từ phân tích những quan niệm về chính sách công nêu trên và những đặc trư ng của chính sách công, có thể đưa ra khái niệm về chính sách công như sau: Chính sách công là một tập hợp các quyết định có liên quan với nhau do nhà nước han hành, bao gồm các m ục tiêu và giải pháp 21 đê giải quyết một vấn đề công nhằm thúc đẩy xã hội phát... những thay đổi trong định hướng chính sách ban đầu Đồng thòi, kinh nghiệm thực thi chính sách công có th ể được phản hồi vào quá trìn h ra quyết định Điều này không có nghĩa là các chính sách công luôn thay đổi, mà do quá trin h chính sách năng động chứ không cô' định, và định nghĩa vê các vấn đề chính sách cũng thay đổi theo thòi gian Cuối cùng, về cơ bản, chính sách công được xem là đầu ra của quá trìn... định này do Chính phủ Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ như Bộ Y tế, Bộ Tài chính, ban hành Do đó, để hiểu một cách đầy đủ về một chính sách của nhà nước, chúng ta cần phải xem xét tấ t cả các quyết định của các cá nhân, cơ quan nhà nước liên quan đến vân để công mà chính sách hướng tới giải quyết Hơn nữa, định nghĩa chính sách công của w Jenkins cũng xem quá trìn h chính sách là hành... chúng ta những hiểu biết sâu sắc vê chính sách công vì nó không đưa ra một sự phân định những hoạt động nào của nhà nước được gọi là chính sách và hoạt động nào không được gọi là chính sách trong vô số các hoạt động của nhà nước Tuy nhiên, định nghĩa này cũng đem lại cho chúng ta những hiểu biết n h ấ t định về chính sách công Thứ n h ấ t, chủ thế ban hành chính sách công là nhà nước Điều này có nghĩa . biên) ĐẠI CƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG (Sách Chuyên khảo) NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyền Hữu Hái Đại cương về chính sách công : Sách. 2013 NHÀ XUẤT BẨN CHÍNH TRỊ Quốc GIA - sự THẬT 6 Chương I KHÁI QUÁT VỂ CHÍNH SÁCH CÔNG I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ PHÂN LOẠI CHÍNH SÁCH CÔNG 1. Công cụ chính sách công Chính sách công là công cụ để nhà. hội. Từ phân tích những quan niệm về chính sách công nêu trên và những đặc trưng của chính sách công, có thể đưa ra khái niệm về chính sách công như sau: Chính sách công là một tập hợp các quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương về chính sách công, Đại cương về chính sách công, Đại cương về chính sách công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn