Đặc điểm của đầu tư phát triển.Sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lý đầu tư

29 557 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 16:12

Đầu tư là việc sử dụng phối hợp các nguồn lực vào một hoạt động nào đó nhằm thu về, đem lại lợi ích cho chủ đầu tư trong tương lai Câu 1: Đặc điểm của đầu phát triển.Sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản đầu tư. I. Khái niệm và đặc điểm của đầu phát triển 1.1 Đầu đầu phát triển Đầu là việc sử dụng phối hợp các nguồn lực vào một hoạt động nào đó nhằm thu về, đem lại lợi ích cho chủ đầu trong tương lai. Đầu phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc chi dùng vốn hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm làm tăng thêm hoặc tạo ra những tài sản vật chất và tài sản trí tuệ, gia tăng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và vì mục tiêu phát triển. Đầu phát triển đòi hỏi rất nhiều loại nguồn lực. Theo nghĩa hẹp, nguồn lực cho đầu phát triển là tiền vốn. Theo nghĩa rộng, nguồn lực bao gồm cả tiền vốn, đất đai, lao động, thiết bị, tài nguyên. Đối tượng của đầu phát triển là tập hợp các yếu tố được chủ đầu bỏ vốn nhằm đạt những mục tiêu nhất định. Trên quan điểm phân công lao động xã hội, có hai nhóm đối tưọng đầu chính là đầu theo ngành và đầu theo lãnh thổ. Trên góc độ tính chất và mục đích, đối tượng đầu được chia thành hai nhóm chính: công trình vì mục tiêu lợi nhuận và công trình phi lợi nhuận… Kết quả của hoạt động đầu phát triển là sự tăng thêm về tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và tài sản vô hình. Các kết quả đạt được của đầu góp phần làm tăng thêm năng lực sản xuất của xã hội. Hiệu quả của đầu phát triển phản ánh quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tê xã hội thu được với chi phí chi ra để đạt được kết quả đó. Kết quả và hiệu quả của đầu phát triển cần được xem xét trên phương diện chủ đầu và xã hội, đảm bảo kết hợp hài hoà giữa các loại lợi ích, phát huy vai trò chủ động sang tạo của chủ đầu tư, vai trò quản lý, kiểm tra giám sát củaquan quản nhà nước các cấp. Mục đích của đầu phát triển là vì sự phát triển bền vững, vì lợi ích quốc gia, cộng đồng và nhà đầu tư. Ở góc độ vĩ mô, đó là thúc đẩy tăng trưỏng kinh tế, góp phần giảI quyết việc làm và nâng cao đời sống của các thành viên trong Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu xã hội. Ở góc độ vi mô, đó là tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận, nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng nguồn nhân lực… 1.2, Phân loại đầu Theo mục đích và tính chất của hoạt động đầu có thể chia đầu thành: Đầu tài chính: người có tiền bỏ ra cho vay hoặc mua các chứng chỉ có giá để được hưởng lãi suất định trước như gửi tiết kiệm hay mua trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc hoặc lãi suất tùy thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát hành. Đầu tài chính không làm gia tăng thêm tài sản cho nền kinh tế, nếu không xét đến quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này, nó chỉ làm tăng giá trị tài sản tài chính cho một cá nhân, tổ chức. Đầu tài chính thường được thực hiện gián tiếp thông qua các trung gian tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán. Hoạt động đầu này là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế và là một trong những loại hình đầu lựa chọn để tối đa hoá lợi ích, giảm thiểu rủi ro cho các chủ đầu tư. Đầu thương mại :người có tiền mua hàng hóa và bán với giá cao hơn để hưởng chênh lệch giá khi mua và khi bán. Nếu không xét đến quan hệ ngoại thương thì loại đầu này không tạo ra hay làm tăng thêm tài sản cho nền kinh tế mà chỉ làm tăng thêm tài sản tài chỉnh cho chủ đầu tư. Mặc dù vậy đầu thương mại lại giúp cho quá trình lưu thông hàng hóa do đầu phát triển tạo ra diễn ra một cách linh hoạt và dễ dàng hơn. Qua đó, nó lại làm cho đầu phát triển, tăng tích lũy vốn cho mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ của các đơn vị cũng như cả nền kinh tế Đầu phát triển là hình thức đầu quan trọng nhất trong nền kinh tế, nó là tiển đề, cơ sở cho các hoạt động đầu khác. Các hình thức đầu khác không thể tồn tại và vận động nếu không có đầu phát triển. Theo tiêu thức quan hệ quản của chủ đầu tư, đầu được chia thành đầu gián tíêp và đầu trực tiếp: Đầu gián tiếp :người bỏ vốn không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và vận hành kết quả đầu tư:mua cổ phiếu hoặc trái phiếu trên thị trường chứng khoán thứ cấp. Trong trường hợp này nhà đầu có thể được Nhóm I 2 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu hưởng lợI ích vật chất ( như cổ tích, tiền lãi trái phiếu), lợì ích phi vật chất (quyền biểu quyết, quyền tiên mãi) nhưng không được tham gia quản trực tiếp tài sản mà mình bỏ vốn đầu tư. Đầu trực tiếp: người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và vận hành kết quả đầu tư. Đầu trực tiếp bao gồm đầu dịch chuyển và đầu phát triển. Đầu dịch chuyển là một hình thức đầu trong đó việc bỏ vốn là nhằm dịch chuyển quyền sở hữu giá trị của tài sản. Thực chất trong đầu dịch chuyển không có sự gia tăng giá trị tài sản. Như vậy theo cách tiếp cận này, đầu phát triển là một hình thức đầu trực tiếp. Hoạt động đầu này nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt đời sống. Đây là hình thức đầu trực tiếp tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, đơn vị sản xuất và cung ứng dịch vụ. Hình thức đầu này đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế tại mỗi quốc gia. 2. Đặc điểm của đầu phát triển Hoạt động đầu phát triển có các đặc điểm chủ yếu sau: Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu phát triển thường rất lớn. Vốn đầu phát triển là bộ phận cơ bản của vốn nói chung. vốn đầu phát triển là biểu hiện bằng tiền toàn bộ những chi phí đã chi ra để tạo ra năng lực sản xuất (tăng thêm tài sản cố định và tài sản lưu động) và các khoản đầu phát trỉển khác. Trên phạm vi nền kinh tế, vốn đầu phát triển bao gồm: vốn đầu xây dựng cơ bản, vốn lưu động bổ sung và vốn đầu phát triển khác.Trong đó, vốn đầu xây dựng cơ bản là quan trọng nhất. Đó là những chi phí bằng tiền để xây dựng mới, mở rộng, xây dựng lại hay là khôi phục năng lực sản xuất của tài sản cố định trong nền kinh tế. Quy mô các dự án đầu có lớn hay không thể hiện ở nguồn vốn đầu tư. Mặt khác, các dự án đầu cũng cần một số lượng lao động rất lớn, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia. Thời kỳ đầu kéo dài. Thời kỳ đầu được tính từ khi khởi công thực Nhóm I 3 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu hiện dự án cho đến khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Do quy mô các dự án đầu thường rất lớn nên thời gian hoàn thành các dự án thường tốn rất nhiều thời gian, có khi tới hàng chục năm như các công trình thuỷ điện, xây dựng cầu đường . Thời gian thực hiện các dự án đầu dài kéo theo sự ảnh hưởng đến tiến độ nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng, do đó có thể làm giảm hiệu quả đầu tư, thời gian thu hồi vốn chậm.Thời gian đầu càng dài thì rủi ro cũng như chi phí đầu lại càng lớn, hơn nữa, nó còn ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.Do vốn lớn lại nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu nên để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, cần tiến hành phân kỳ đầu tư, bố trí vốn và các nguồn lực tập trung hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, quản lý chặt chẽ tiến độ kế hoạch vốn đầu tư, khắc phục tình trạng thiếu vốn, nợ đọng vốn đầu xây dựng cơ bản nhằm hạn chế thấp nhất những mặt tiêu cực có thể xảy ra trong thời kỳ đầu tư. Thời gian vận hành các kết quả đầu kéo dài. Thời gian vận hành các kết quả đầu được tính từ khi đưa vào hoạt động cho đến khi hết hạn sử dụng và đào thải công trình.Các thành quả của hoạt động đầu có thể kéo dài hàng chục năm hoặc lâu hơn thế như Vạn trường thành ở Trung Quốc, nhà thờ và đấu trường La Mã ở Italia .trong quá trình vận hành các kết quả của đầu phát triển chịu tác động cả hai mặt, tích cực và tiêu cực của nhiêù yếu tố tự nhiên, chính trị, kinh tế, xã hội .Do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác đầu là rất lớn, nhất là về công tác dự báo về cung cầu thị trường sản phẩm đầu trong tương lai, quản lý tốt quá trình vận hành, nhanh chóng đưa thành quả đầu đưa vào sử dụng, hoạt động tối đa công suất để nhanh chóng thu hồi vốn, tránh hao mòn vô hình, chú ý đến cả độ trễ thời gian trong đầu tư. Đây là đặc điểm có ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý hoạt động đầu tư. Đặc điểm thứ là các thành quả của hoạt động đầu phát triển mà là các công trình xây dựng thường phát huy tác dụng ngay tại nơi nó được tạo dựng nên, do đó, quá trình thực hiện đầu cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của các nhân tố về tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng. Các điều kiện tự nhiên của vùng Nhóm I 4 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu như khí hậu, đất đai . có tác động rất lớn trong việc thi công, khai thác và vận hành các kết quả đầu tư. Đối với các công trình xây dựng, điều kiện về địa chất ảnh hưởng rất lớn không chỉ trong thi công mà cả trong giai đoạn đưa công trình vào sử dụng, nếu nó không ổn định sẽ làm giảm tuổi thọ cũng như chất lượng công trình. Tình hình phát triển kinh tế của vùng ảnh hưởng trực tiếp tới việc ra quyết định và quy mô vốn đầu tư. Ngoài ra môi trường xã hội cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các dự án đầu như phong tục tập quán, trình độ văn hóa . Một đặc điểm dễ nhận thấy là hoạt động đầu phát triển có độ rủi ro cao. Mọi kết quả và hiệu quả của quá trình thực hiện đầu chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố không ổn định theo thời gian và điều kiện địa của không gian. Do quy mô vốn đầu lớn, thời kỳ đầu kéo dài và thời gian vận hành các kết quả đầu cũng kéo dài .nên mức độ rủi ro của hoạt động đầu phát triển thường rất cao, nhiều vấn đề phát sinh ngoài dự kiến buộc các nhà quản lý và chủ đầu cần phải có khả năng nhận diện rủi ro cũng như biện pháp khắc phục kịp thời. Để quản hoạt động đầu có hiệu quả trươc hết cần nhận diện rủi ro. Có rất nhiều rủi ro trong hoạt động đầu tư,các rủi ro về thời tiết ví dụ như trong quá trình đâu gặp phải mưa bão, lũ lụt . làm cho các hoạt động thi công công trình đều phải dừng lại ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và hiệu quả đầu tư. Các rủi ro về thị trường như giá cả, cung cầu các yếu tố đầu vào và sản phẩm đầu ra thay đổi, ví dụ như do thông tin trong sữa Trung Quốc có chất gây bệnh sỏi thận mà cầu về sữa giảm sút nghiêm trọng, hoạt động đầu mở rộng cơ sở sản xuất chế biến sữa của một số doanh nghiệp vì thế cũng bị ngưng trệ .Ngoài ra quá trình đầu còn thể gặp rủi ro do điều kiện chính trị xã hội không ổn định. Khi đã nhận diện được các rủi ro nhà đầu cần xây dựng các biện pháp phòng chống rủi ro phù hợp với từng loại rủi ro nhằm hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực của nó đến hoạt động đầu tư. Nhóm I 5 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu II. Sự ảnh hưởng của các đặc điểm đầu phát triển đến công tác đầu tư. 1.Trong công tác quản vĩ mô và vi mô 1.1 Cấp vĩ mô Nhà nước cần ban hành các văn bản pháp luật về đầu một cách chặt chẽ và có hệ thống cũng như các văn bản liên quan như luật đất đai, luật đấu thầu .Các văn bản nàytác dụng khuyến khích đầu tư, hướng các hoạt động đầu theo định hưóng của Nhà nước, khuyến khích các nhà đầu nhân tham gia vào các lĩnh vực đầu phát triển. Nhà nước cần có các chính sách để huy động mọi nguồn vốn cho đầu phát triển. Các nguồn vốn có thể huy động được bao gồm nguồn vốn ngân sách, vốn từ dân cư, vốn ODA, FDI, vốn vay thương mại quốc tế. Nhà nước cần có các quy định chặt chẽ về phân bổ vốn đầu hợp theo tiến độ, đầu chiều sâu để mang lại hiệu quả cao nhất. Mặt khác, nhà nước cũng cần có các quy định về quy hoạch, tránh tình trạng quy hoạch treo gây thất thoát lãng phí nguồn tài nguyên. Cùng với đó là đào tạo nguồn nhân lực một cách hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn lực con người trong hoạt động đâu tư. Ngoài ra, Hệ thống cơ quan chuyên trách về quản dự án đầu và cán bộ có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu thực tế cũng cần được nhà nước chú trọng xây dựng. 1.2 Ở cấp vi mô Khi nhà nước đã có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu thì các nhà đầu cũng cần có các biện pháp để quản hoạt động đầu ở tầm vi mô một cách có hiệu quả. Trước khi tiến hành các hoạt động đầu tư, chủ đầu cần nghiên cứu kỹ các điều kiện về môi trường tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội ở địa phương. Nó giúp cho chủ đầu có thể khai thác tối đa lợi thế vùng và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Ngoài ra, doanh nghiệp cần xây dựng một chiến lược đầu rõ ràng, khoa học để hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro có thể gặp phải. Cần rõ ràng trong Nhóm I 6 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu chuẩn bị về vốn đầu tư, tiến trình đầu .Một điều cũng rất quan trọng đó là cần xác định chính xác sự thay đổi của cung cầu trên thị trường về đầu vào và đẩu ra của dự án, đưa ra được dự báo chính xác trong tương lai để có các biện pháp điều chỉnh kịp thời. 2. Trong công tác chuẩn bị, thực hiện và vận hành các kết quả đầu 2.1Công tác chuẩn bị đầu Giai đoạn chuẩn bị đầu quyết định sự thành công hay thất bại ở hai giai đoạn sau, đặc biệt là với giai đoạn vận hành kết quả đầu tư. Ở giai đoạn này, vấn đề chất lượng, chính xác kết của kết quả nghiên cứu. Tổng chi phí giai đoạn chuẩn bị chiếm từ 0,5- 15% vốn đầu chảy vào dự án. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu sẽ tạo tiền đề cho việc sử dụng tốt phần vốn còn lại, tạo cơ sở cho quá trình hành động của dự án được thuận lợi, nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư, nhanh chóng phát huy hết nguồn lực phục vụ dự kiến. Quá trình chuẩn bị đầu gồm 4 bước: nghiên cứu cơ hội đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi và thẩm định dự án. Sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển trong công tác chuẩn bị đầu được thể hiện qua các mặt như: - Với đặc điểm vốn, vật lao động cho dự án đầu lớn: Thứ nhất là có giải pháp huy tạo vốn và huy động vốn hợp lý. Các chính sách và giải pháp huy động vốn cho các dựa án đầu phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn. Trong điều kiện mà nhu cầu vốn đầu rất lớn như hiện nay việc đa dạng hóa các kênh huy động vốn, hiện đại hóa các hình thức và phương tiện huy động vốn là vô cùng cần thiết. Các nguồn huy động vốn cho đầu phát triển có thể qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước . Các chính sách huy động vốn phải được tiến hành đồng bộ cả về nguồn vốn và biện pháp thực hiện, phù hợp với quy hoạch ngành, lãnh thổ và lĩnh vực ưu tiên. Thứ hai là thực hiện đầu có trọng tâm trọng điểm, tránh đầu dàn trải, gây thất thoát lãng phí nguồn lực. Với các dự án trọng điểm cần tập trung thực hiện dứt điểm, kiên quyết cắt giảm các hạng mục công trình chưa thực sự cần Nhóm I 7 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu thiết, khắc phục tình trạng đầu dàn trải. Đồng thời có các biện pháp bố trí vốn theo tiến độ của dự án, kế hoạch bố trí vốn phải bám sát những định hướng, chủ trương của chính phủ, các bộ ngành có liên quan. Thứ ba, cần có các giải pháp về tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ lao động một cách hợp lý, sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu về nhân lực theo tiến độ đầu tư. Hiện nay vẫn xảy ra tình trạng nhân lực cho các dự án rất dồi dào nhưng số lượng đáp ứng được các yêu cầu của dự án lại rất thấp, phần lớn lao động không được đào tạo bài bản, hoặc không đáp ứng được yêu cầu của dự án. Nhiều dự án mặc dù đã chính thức đầu và khởi công nhưng lại không thực hiện được đúng tiến độ do bài toán về lao động. Để tránh tình trạng trên, các dự án khi chuẩn bị đầu cần phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng , phương án đào tạo lao động kịp thời, để việc đào tạo lao động sát với nhu cầu thực tế. -Với đặc điểm thời kỳ đầu kéo dài:Yêu cầu đặt ra là cần tiến hành quản lý chặt chẽ tiến độ kế hoạch đầu tư, lập tiến độ thi công xây dựng cụ thể trong từng giai đoạn, đảm bảo tiến độ ngay từ khâu giải phóng mặt bằng. Tiến độ thi công xây dựng công trình phải phù hợp với tiến độ của dự án đã được phê duyệt. Một trong các yếu tố làm cho thời kỳ đầu thực tế thường kéo dài hơn nhiều so với dự kiến đó là tình trạng thiếu vốn. Chính vì vậy cần có các giải pháp về bố trí vốn và các nguồn lực tập trung hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, bố trí xen kẽ các công việc cần thực hiện nhằm đảm bảo đúng thời gian hoàn thành dự án. - Về đặc điểm đầu phát triển phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên kinh tế-xã hội vùng. Trước hết cần nghiên cứu tiềm năng thế mạnh của từng vùng, địa phương, các chính sách khuyến khích đầu phát triển. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc ra quyết định đầu tư. Chủ đầu cần nghiên cứu kỹ và lựa chọn địa điểm đầu phù hợp nếu không chủ đầu sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro về nhiều mặt cả về tự nhiên lẫn kinh tế xã hội. Do đó, khi lựa chon địa điểm đầu cần dựa trên những căn cứ khoa học, dựa vào hệ thống các chỉ tiêu về tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội .nhằm khai thác tối đa lợi thế của vùng, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Nhóm I 8 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu - Với đặc điểm đầu phát triển có độ rủi ro cao: Cần có biện pháp tổng thể quản lý rủi ro bao gồm từ việc nhận diện rủi ro, đánh giá mức độ rủi ro và xây dựng biện pháp phòng và chống rủi ro, điều này rất quan trọng. Xác định đúng nguyên nhân rủi ro là khâu quan trọng đầu tiên để tìm ra giải pháp phù hợp để khắc phục. Mặt khác, việc đánh giá xếp thứ tự ưu tiên rủi ro sẽ đưa ra được biện pháp tối ưu xử lý rủi ro, hạn chế thấp nhất được các thiệt hại có thể có do rủi ro gây ra trong suốt vòng đời của dự án. 2.2Quá trình thực hiện đầu Giai đoạn thực hiện đầu tư: Vấn đề thời gian là quan trọng hơn cả, 85- 95.5% vốn đầu được chia ra và huy động trong suốt những năm thực hiện đầu tư. Đây là những năm vốn không sinh lời, thời hạn thực hiện đầu cũng kéo dai, vốn ứ đọng càng nhiều, tổn thất càng lớn. Thời gian thực hiện đầu phụ thuộc nhiều vào công tác chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, quản quá trình việc thưc hiện những hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến các kết quả của quá trình thực hiện những hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến các kết quả của quá trình thực hiện đầu đã được xem xét trong dự án đầu tư. Quá trình thực hiện đầu gồm: hoàn tất thủ tục đầu tư, thiết kế lập tổng dự toán, xây dựng mua sắm trang thiết bị, tuyển dụng đào tạo lao động, nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao kết quả. Sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển ở giai đoạn hai này được thể hiện ở chỗ: Thứ nhất cần quản và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư. Do ở giai đoạn này vốn nằm khê đọng trong thời gian dài nên để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, cần tiến hành phân kỳ hoạt động đầu tư, bố trí vốn và các nguồn lực tập trung hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, quản chặt chẽ tiến độ kế hoạch đầu tư, khắc phục tình trạng thiếu vốn, nhất là trong xây dựng cơ bản. Do yếu kém trong quản mà nhiều chủ đầu đã làm thất thoát nguồn vốn, khiến cho vốn đầu thực tế cao hơn rất nhiều so với dự toán ban đầu Cần có chính sạch đào tạo nguồn nhân lực, đãi ngộ công nhân và chuyên gia. Điều này càng đảm bảo hơn cho sự thành công của giai đoạn thực hiện đầu tư. Nhóm I 9 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu Mặt khác, cần rút ngắn thời gian đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ thi công công trình. Thời gian hoàn thành dự án càng ngắn thì chi phí và rủi ro càng ít. Hoạt động đầu luôn luôn gắn liền với yếu tố rủi ro, điều quan trọng là nhận biết và khắc phục được chúng trong quá trình thực hiện đầu tư. Kéo dài thời gian thực hiện là kéo thêm một khoản chi phí, tăng thêm những rủi ro, những bất trắc, mất đi cơ hội cạnh tranh trên thị trường, hiệu quả đầu vì thế cũng giảm sút.Bên cạnh đó cần quản chặt chẽ việc sử dụng nguyên vật liệu, tránh lãng phí, nâng cao hiệu suất sử dụng. Bên cạnh đó, cũng cần có sự đầu về mặt công nghệ, lắp đặt các dây chuyền thiết bị hiện đại, phù hợp với trình độ quản và sử dụng giúp cho chủ đầu nâng cao được chất lưọng sản phẩm, mặt khác lại tiết kiệm được đáng kể chi phí về vận hành, về nhân công, nguyên vật liệu và năng lường, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện đầu tư. 2.3Quá trình vận hành kết quả đầu Giai đoạn vận hành các kết quả của giai đoạn thực hiện đầu nhằm đạt được các giai mục tiêu của dự án, nếu các két quả do giai đoạn thực hiện đầu tạo ra đảm bảo tính đồng bộ, tồn tại thấp, chất lượng tốt, đúng tiến độ tại thời điểm thích hợp, với quy mô tối ưu thì hiệu quả hoạt động của các kết quả này và mục tiêu của dự án chỉ còn phụ thuộc trực tiếp vào quá trình tổ chức quản hoạt động. Làm tốt công tác của giai đoạn chuẩn bị và thực hiện đầu sẽ tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức quản phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư. Thời gian phát huy tác động của các kết quả đầu chính là đời của dự án nó gắn với đời sống của sản phẩm trên thị trưòng. Đây là giai đoạn thu hồi vốn, dự án có đạt mục tiêu hay không phụ thuộc vào kết quả hoạt động của giai đoạn này. Giai đoạn vận hành khai thác là giai đoạn mà hiệu quả khai thác nguồn lực được thể hiện rõ nét phụ thuộc vào năng lực tổ chức quản lý điều hành. Sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển trong công tác vận hành kết quả đầu bỉểu hiện ở các mặt: Thứ nhất, xây dựng cơ chế và phương pháp dự báo khoa học nhằm có những bước đi phù hợp trong mỗi giai đoạn cụ thể cả ở cấp vĩ mô và vi mô về nhu cầu thị trường đối với sản phẩm đầu tương lai, dự kiến khả năng cung Nhóm I 10 [...]... Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu II Tình hình quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển trong công tác đầu ở Việt Nam hiện nay 1,Tình hình quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển trong quản hoạt động đầu ở Việt Nam hiện nay 1.1 ,Công tác quản đầu ở cấp độ vĩ mô Dựa trên việc nắm bắt các đặc điểm của đầu phát triển, ở mức... vực đầu tư, ảnh hưỏng lớn đến công tác quản hoạt động đầu Nhóm I 11 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN VÀ TÌNH HÌNH QUÁN TRIỆT CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG CÔNG TÁC ĐẦU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY I,Thực trạng đầu phát triển ở Việt Nam 1,Huy động nguồn lực cho đầu phát triển Thực tiễn Việt Nam... tránh những sai lầm trong công tác quản đầu 1.2, Tình hình quản đầu phát triển ở cấp độ vi mô Cùng với cải thiện đáng kể của công tác quản đầu ở cấp độ vĩ mô thì ở các cấp độ doanh nghiệp công tác quản đầu ngày càng được chú trọng Năm 2007 số lượng các công ty vấn giám tăng khoảng 10% so với năm 2006 Điều này chứng tỏ các nhà quản đã chú trọng rất nhiều đến chất lượng công. .. xử các vi phạm Công tác giám sát cộng đồng chưa được chú trọng Mười là; thanh, quyết toán công trình còn chậm do thủ tục phức tạp Nhóm I 27 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu Việc giải ngân, thanh toán khối lượng vốn đầu hoàn thành còn chậm, chủ yếu do các thủ tục thanh toán phức tạp, công tác nghiệm thu của các chủ đầu và các ban quản công. .. mạnh của từng địa phương Nhóm I 15 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu Kiện toàn và tăng cường năng lực các bộ quản dự án đầu phát triển Đa dạng hoá các hình thức và mở rộng các lĩnh vực cho đầu nước ngoài là một hướng đi mới mà Bộ kế hoạch và đ ầu đang nghiên cứu để kiến nghị Chính phủ nhằm thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn đầu cho phát. .. chủ đầu tư, ban quản dự án thiếu tính chuyên nghiệp, chưa được đào tạo đầy đủ, thiếu kinh nghiệm nên còn nhiều hạn chế trong triển khai công tác đấu thầu Nhiều chủ dự án chưa chủ động, chỉ dựa vào ý kiến của vấn, không xem Nhóm I 26 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu xét kỹ kết quả trước khi trình duyệt, dẫn đến những sai sót không đáng có trong. .. trong năng lực quản và sử dụng vốn của các doanh nghiệp 2 .Những mặt được và hạn chế trong việc quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển ở Việt Nam 2.1 ,Những mặt được của công tác đầu phát triển Thư nhất là, huy động các nguồn vốn đầu phát triển trong những năm qua tăng khá Hàng năm vốn đầu phát triển toàn xã hội tăng khoảng 18%, nhờ đó, tỷ lệ vốn đầu so với GPD không ngừng gia tăng…Nguồn... nguyên nhân, trong đó chủ yếu là các nguyên nhân chủ quan như chậm giải phóng mặt bằng, các bộ ngành địa phương bố trí không đủ vốn đối ứng,năng lực của các ban ngành quản dự án ODA còn thấp, thủ tục chưa hài hoà trong và ngoài nước… Hai là, cơ cấu đầu chưa thật hợp lý, các nguồn sử dụng vốn đầu Nhóm I 20 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu chưa thật.. .Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu ứng ng năm và toàn bộ vòng đời của dự án Từ đó nắm bắt được thời cơ để tạo ra những bứơc nhảy vọt trong đời của dự án Thứ hai, quản tốt quá trình vận hành, nhanh chóng đưa thành quả đầu vào sử dụng, hoạt động tối đa công suất để nhanh chóng thu hồi vốn, tránh... 21 Đặc điểm của Đầu Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu Các công trình, dự án vay vốn tín dụng đầu phát triển của nhà nước giải ngân chậm,thời gian thực hiện dự án kéo dài, nợ quá hạn chưa trả được có xu hướng tăng, ảnh hưởng đến cân đối nguồn vốn; chất lượng công tác thẩm định các dự án vay vốn tại hệ thống quỹ hỗ trợ phát triển còn nhiều bất cập so với yêu cầu, đặc . 1: Đặc điểm của đầu tư phát triển. Sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lý đầu tư. I. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư phát triển 1.1 Đầu. Đặc điểm của Đầu tư Phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu tư II. Tình hình quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển trong công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm của đầu tư phát triển.Sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lý đầu tư, Đặc điểm của đầu tư phát triển.Sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lý đầu tư, Đặc điểm của đầu tư phát triển.Sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lý đầu tư, Đặc điểm của đầu tư phát triển, Đầu tư và đầu tư phát triển Cấp vĩ mô, Ở cấp vi mô, Tình hình quản lý đầu tư phát triển ở cấp độ vi mơ.

Từ khóa liên quan