Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh lợn con ỉa phân trăng và thử nghiệm phác đồ điều trị lợn con ỉa phân trắng bằng thuốc NOVAENNOCIN 10% kết hợp với ATROPIN

48 1,620 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan