TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

46 844 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2015, 09:34

    !" #$%&' !"( )'!"*" + ($,+ ) -./012/33 TPHCM, tháng 08 năm 2013  DANH SÁCH THÀNH VIÊN 1.  2.  3.  4.  5.  6.  !"# 7. $%!& 8. %'()&"# MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 1. Bản chất và vai trò của Cải tiến chất lượng: *+""&,-./**0-1% 1"234%5&643+ %&,-.7 89:;<===>?===@A*+""&,-.- B1B.&" %C&D&EF&4"#3+&64&G&B1H3G%@BI  "J&&&+C&D&HKG&&64C&D&BLM7 *L4"&G&"N&BIF&4O,P&,-.&64&G&C&D&> 1. "N&QRS&P&+""7 2. "N&4JB1NGPBC"S"7 "&G&"N&&L BT&B"IHGN2UKG&47V+O4W+ 4"&G&"N&BIF&4O,&,-.7 Tiếp cận từng bước Tiếp cận đột phá, đổi mới *+""XPJ&-Y2'PQRS&%Z" "42"7 1NGH&W#T&GN2U K[O+\,S"PZ- "#.D&Z" ])K^ )K^H)B' B1O4"4&643+-_PF H"P"+&"NJB17 Z"  -4  B1  KW  &L  %G& "#P  &6    -  4  "4  &64 Z"3+-_7 4&L *HK^2" `8aRE"#HT&O)"X aRE"TPO)"-S7 *L"4BC"XP"+"3%b&%)" 7 *LJ4BC"PZ-4BC" 4JB1NGP-S c-#GN2U%d=e c-#GN2UK+?fe **-1% 1"234%5&643+%&,-.7** &Lg4-G&B1&6424"#NE"#3+H"#O,&645" &WP5"3G%@BIBS" %a&L "&24"#N H&KG&7 4 OR"BC"KWQ&64W"%ZK"24POG&B1&64 )&'P"KG&POD&^N&%4%%ZHONG%"I 4&L&64&W#S"BT&G&24"#N%S& G&D& -S-N+"-"U&**7 hg4&64**> • &Oa"!N4C&D&&LK+"#&,-.&64O+ NiGP2&HU&YB1KG&7 • "K"#&"NJ2%!bZ""4P&G&4G&HB14O+ NiX%3G%@7 • 4"#N&LK+F&4O,P"#3+&64&WH"#&H J&6424"#N4C&D&%%ZZOGK"Nj.N7 • &Oa"!N24"#N&LK+BC"S"O+NiPB1H %4 O+NiS"HS""JOk2U)PBGND&G& &'&64KG&7 2. Các phương pháp cải tiến chất lượng: 88"P5"U&"K"24N'PO,4 "BRblQ**7Va"H@P**Om&n%4&G"KG&)HO4 BL&n%4G&D&&Yl-&&'"BI&"#BGND&' &64KG&7 **l&G&-"@O4> 1. F&4"G%&64KG&W34O+Nio2&HUS"4&+" "7 2. *+""O,H"#3+G&"#NW34H"#&-)P"+ O4"XPO&)PNNi7 3. *+""O-"P "H&K$:p7 1.2.1. Triết lý Kaizen: A**-13G%@"#-"U&EBB.& K3+ 2'M7 L-%"-_PNNGNP-&W&UB.&R"BHS"5"`4"q8&64 V+7 `4"q8-B1&+""-"U&HS"O4"4&645"Z"E&+" "#KWQW"%ZB"K"#-H"#&7 5 %"`4"q8-Q^NQA`4"r4BC"MHAq8r)MPg4- &+""-"U&7`4"q8-OJ&-Y&G&&+""XK3+-SPN% HH"#&\G&BH,BP"+"3H,BH4BC"&iBIB+R+H,B B.&"+"3)&7 `"GN2Ua"-H"#&P`4"q8Bs"X"O&4KH-&&645"Z"P &G&&GR13+-_&Y&WF7`4"q8- &+""X&"# QRS&%1Z""42"7`4"q8J)K^4-""#3+&4 %H"#&F&4&,-.&WH"#&PF&4&,-.:P2&HUH"+ &"NJB17@&`4"q8Ok2U**"N&QRS&7 (4B"I&R+&64`4"q8> •  B1"#"-W&L"&1"BI&+""7 • *G&N"#HNNGN"#"&LI-WB.&&+""1 -&BL7 • J&-Y &+""XOm%41R"BC"-S7 • W"&)I&WFH"7 *G&34B"IO4"H`4"q8> • `W&sB1-&BI%4 B\,S"7 • *!4KW&s_a 47 • *!4KW&sa"4"B`4"q87 • *!4Bt&)b%,"BIBC"S"H&u&L@&"#&+7 *G&B)".&64&+""`4"q8> 1. *+""O+Ni2&HU 2. v"+O4"XPN-"#PNNi 3. *&G&B1P3%@7 4. NGNH&G&D&-H"#&7 5. W"%ZHB"K"#-H"#&7 6. *O,H"#3+l-&7 7. (4#&WH"#&7 8. &1"K"24S"7 ."J&&64`4"q8> • ."J& @>J&-Y&G&*X%a`(-Swv"+-tNJP O,7 • ."J&HW@>B1-&!&Bi&GF&L_a*w"' -H"#&NIPBKw_D&-WSS""+"I-tNJw pF2HL4&W7 6 *G&RS&%"IK4"`4"q8>/*G&RS&&"#`4"q8F68Hs *x07*G&RS&&"#`4"q8"!N"+"3H,B24%H"#&NFJ&2 -"#B.&&"#O4> 1. 4&5&6B 2. @"I@%H\G&BU&" 3. FJ&2 -"#BtNBI\G&BF)&%7 4. pG&BR"#NGN&"#24%&OaNFJ&2 -"# 5. &"#R"#NGN 6. pG&K3+&"#R"#NGN 7. pF2T&Ok4BC"&G&"&iBINsQ4G"2"7 8. p8\^&G&3G%@H\G&B2G"N87 1.2.2. Chương trình 5S: `G""#f:B.&RblQV+HB' d=HB.&GN 2U%1%t""&G&3)&"4%BL&L"#47F-&%@&R+ 24%%"-_`4"q87 %"-_f:>A(+-_)"-H"#&Om4-""#O,-H"#&&4 M7 f:EU&BJ&%4"-H"#&O&OmP+"G"P4B)"HS"5" Z"7%BlZ"N%HH"#&"K"#KW"4HZ" "4-tNJ""-H"#&7W"%Z-H"#&B.&&+""#&jHS"H"#&\F 2HL4&,-.&J-+BI24"#NF&4-& &%47 1"2f:B.&"+"J&O4> • :y9z9/:-5&0>\8\^PNF-"P&5-4H-"RX DKW &'"""-H"#&7*)\S&64&Z")" 5"D & %Z.N2NsP&n"  -"2U&UPN"# )""I%.&&WH"#&P2GtABXMH 2U&UP"R HH-"#&'"" -"7 • :y9;/:bN\N0>R)%JPObNBT5"DbN8%.N-_BI2 2P4&L&H"#&Ok2U7`"ObN\NOk2U N "#%&341&G&%{%PB5"Z"2R"P"-H"#& &LC&D&P"+"IZ""4@K"P-"RX B12Q4 F-tNJZ""47 7 • :y9:;/:&Om0>" @H#O"""-H"#&PGL&P"RBIB+ R+W"%ZP[34""-H"#&7,&+5"H"%BH B&L_D&H4"4" @H#O"PN+"&LB6N"#P2U&UH# O"&B'B6HJ&.N7 • :y9`y:|/*OL&0>2%@Z\ H"#&Bt-P&+""-" U&"-H"#&BIBB.&"#3+&4-B"%,34%5H&' "7pG&-N1#)K"IOG%&34P2GtT&BG 2,REOb&7W"%Z22BI2%@H"#&O-5&PObN\N HO&Om7 • :9:|`y/:}O0> v"G2U&5"Z"&L_D&PL"38"G& F6"T&G&3"B""-H"#&7tR"5"H"#&-) B~N%aL"38P"K3+BG"Gf:""-H"#&BI KKJ&H"#&)H%!K""#H"#&&4)7`"I%4BK$HS"  b&Bt\G&-NP\F2HB@1HG% BH7 ."J&f:> • "-H"#&O&OmbN7 • &ZNGOGK"7 • 5"Z"%aKc- • *-H"#&"H4 • *GR1FH""-H"#&O&OmbN&64@ • vLNN'F&4O,P&,-.P"+&"NJP"4B!P B+R+47 • F&4"G%HL4&6424"#N7 3. Một số công cụ cải tiến: 1.3.1. Công cụ thống kê SQC: :(*-H"#&GN2U&G&NNGN)KBINP%@RPNF J&2 -"#1&G&B!BbP&J\G&HKNZ"E82{"PK"IOGP&+" "3G%@B1&64C&D&RE&G&JR"B1&64L7 *G&R"B1&Y&LI-R,ZP+aB&,-.O+Ni @,"N+"K"IOGHB"&nKNZ"7"#&GN2U:(*"!N4> • N.NO)-"#227 • pG&BB.&H,B • XBGHR"F7 8 • Q4O4"-" • pG&BB.&"#3+&+""7 *G&&W&U&64:(*> 1. •N2 -"#7 2. V"IBl34#7 3. :OG8&i& 4. ,&Wt 5. V"IBlF3+ 6. V"IBl"%@ 7. V"IBl&F 8. V"IBlK"IOG 9. V"IBl&1 10. V"IBl4%8 11. V"IBlG\ 1.3.2. Vòng tròn Deming: 8""S""#€<f=l•"4"BH"b-*x7S"> • /-40>NK&PB-&HNNGNBU&"7 • /0>4K&H&"# • */*8&K0>`"I%4&"#K&7 • x/x&"0>W34`(&"#B%4 G&B1B"&nJ& .NERbB'-"&%@S"HS" W"B'HS"7 s%s8"B.&GN2U1&G&-"U&EQRS&&+""H F&4&,-.O+Ni7"-'GN2UHs%s8"&,-. O+NiOmF&42'H-"U&7 1.3.3. Nhóm chất lượng (Quality Circle): L&,-.-1LXQ‚ƒ€=Z"-N%4BI&"#&G& B13+-_/KI&+&G&H,BIKG&-"34B"-H"#&0P24%"' #P_H3+%&j1&-H"#&7 %aL2&G&H"%LR'%4PKW,"N+" -C%aO+\,4B)&&W7 LZ5N"'1-'%T&""Z-H"#&BI+ -&G&H,B2L-4&5-"34B-gH&&,-.P&"NJP4 H&G&H,BKG&&L-"34B&WH"#&&64@7 L&,-.82{"3G%@O+\,4&G&6U&G&"#NBI 2"#PNFJ&H"+"3&G&H,B&,-.7 9 L&,-.-1N'&64B1&,-.aNH"&W7 *OaBI@L> • `4"G&)"B4K+&Z"PW34B1LP"&D &G&D&&"#&WH"#&PQH"BF&4"IR"H &W#HK[3+-_ZBL22J&"HS"4BC"7 • W%5&Z"HKWKJH"&"N,Ka"a"-H"#&7 • *)"&G&&+"""!NNG%"I24"#N7 *G&b&&64L&,-.> • @NG%"I • B1# • B1LPNI • 5"Z"B4"4 • „N2U K[3+%&,-. • B1&R+""-H"#& • %@B1L&,-. • *j4NG%"I • JOG • hD&H&,-. 1.3.4. Sigma và phương pháp DMAIC (Define – Measure – Analyse – Improve – Control) 1% K45&Bn&4&643+-_BL-W@#+H… O"4HS"H"#&GN2U&G&K[)K%3+-_7 …O"4-1NNGNK45&N%HH"#&&"#1&G& Nj.NH&L"#3+&G&K[H&G&b&3+%&,-.BtB.& Q47C.N&G&)+aBK3+&WH"#&P…O"4N% HH"#&-BI&"#&WH"#&KW/4'KW0&LO4" -"4K7 * O"4/O08K_NBtB.&2j%K[)KBI BG"GOO4"-#&&643G%@7"#3+B1&641&W&YB.& BRE:"4&WBLBB.&B)"HS"3G%@O+\,K"24&64 57 WZ&WBTD&‚O"4T&•O"4-D&:"4&i& &DHS"\G&O,&L-"\+%4-…?==ƒ…†===%1%"#&1"7 BS"…O"4&O)&LI-S"‚P•-"%1%"#&1"7"& 10 [...]... yếu tại các khu vực trọng yếu tiến hành một số kiểm tra thực tế để đánh giá kết quả cải tiến có đạt được kết quả đã xác định ở B1 B5: Control (Kiểm soát) là bước phổ biến, triển khai các cải tiến áp dụng vào quá trình, đánh giá kết quả, chuẩn hóa các cải tiến vào các văn bản quy trình và 11 theo dõi hiệu quả hoạt động Các bước DMAIC triển khai tại cty tập trung vào 3 hoạt động cơ bản sau: 1 Cải tiến quá... Analyze (Phân tích) là bước đánh giá nguyên nhân chủ yếu tác động vào quá trình tìm ra các khu vực trọng yếu để cải tiến các biến động đến quá trình cần được phân tích nguyên nhân và ảnh hưởng của nó đến quá trình Các giải pháp loại trừ các biến động chủ yếu cần được xác định B4: Improve (Cải tiến) là bước thiết kế và triển khai các giải pháp cải tiến nhằm loại trừ các bất hợp lý, loại trừ các biến động. .. là triển khai cải tiến 5s tại CT nhằm giúp các ban đạt được trên 85% điểm 5S 3.1.2 Kế hoạch triển khai và nguồn lực : 29 Từ tình hình thực tế thực hiện 5S tại Công ty, được sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn, Công ty đã lập ra một kế hoạch triển khai gồm các bước như sau, dự kiến triển khai Giai Đoạn 1 vào tháng 9/2013 đến tháng 9/2014: • Đánh giá thực trạng thực hiện 5S  Thực hiện: Phòng ISO kết... trình quản lý chất lượng PDCA: Plan (Lập kế hoạch) - Do (Triển khai thực hiện) - Check (Kiểm tra kết quả) - Act (Hành động cải tiến) để kiểm soát tiến độ Theo đó, mọi hoạt động đều được lập thành kế hoạch chi tiết với từng nội dung công việc, người phụ trách, người phối hợp, nguồn lực, thời điểm bắt đầu, kết thúc với từng thanh ngang tiến độ cụ thể Bản kế hoạch này được công bố đến các khu vực và đặt... thiết, dựa vào kết quả phân tích, nhằm đạt được các kết quả mong muốn kể cả cải tiến liên tục các quá trình này - Tất cả các phòng và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng dưới sự kiểm soát và giám sát của Đại diện lãnh đạo, cùng với sự cam kết và hỗ trợ toàn diện của Ban lãnh đạo 18 - Sự tương tác giữa các quá trình trong hoạt động của Tập... quản lý chất lượng được kiểm soát theo Thủ tục kiểm soát hồ sơ chất lượng 2.2.5 Thực trạng Cải tiến theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001-2008: Theo yêu cầu 8.5 của tiêu chuẩn ISO 9001-2008 : “Tổ chức phải cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc sử dụng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kết quả đánh giá, phân tích dữ liệu, hành động khắc phục, phòng ngừa và. .. sở lượng hóa năng lực hoạt động của quá trình Trên cơ sở và phân tích dữ liệu hoạt động, chúng ta sẽ đánh giá được năng lực của cty hoạt động ở mức độ nào của sigma Trong toàn dây chuyền sản xuất, năng lực của từng khâu như thế nào? Trong quá trình đo lường này chúng ta cần nhận dạng và tính toán các giá trị trung bình của chỉ tiêu chất lượng và các biến động có thể tác động vào quá trình hoạt động. .. sách chất lượng và thỏa mãn yêu cầu khách hàng thông qua: - Xây dựng các qui trình, qui định các trình tự và mô tả các mối quan hệ tương tác giữa các quá trình - Cung cấp kịp thời và đầy đủ các nguồn lực với các thông tin cần thiết nhằm thực hiện có hiệu quả các quá trình đã được xác định bao gồm cả hoạt động đo lường, theo dõi và phân tích các quá trình này - Quyết định các hành động cần thiết, dựa vào... định thực hiện 5S được trích trong phụ lục 1 2.3.2 Đào tạo và hướng dẫn triển khai thực hiện 5S 22 Để toàn bộ nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện 5S, và thực hiện một cách chính xác và đúng Quy định, Tập đoàn tiến hành đào tạo tới toàn thể nhân viên Các khóa đào tạo được tổ chức với sự giảng dạy của các chuyên gia về quản lý chất lượng đặc biệt là thực hiện cải tiến chất lượng. .. 3 Quản lý quá trình: sau khi cải tiến hay thiết kế lại sản xuất thì công việc tiếp theo của nhà quản lý là phải duy trình hệ thống hoạt động ổn định theo những điều kiện mới đã được cải tiến hay thiết kế lại Công việc tập trung vào việc duy trì trạng thái ổn định của quá trình nằm trong giới hạn cho phép cũng như thấy các quy luật biến động và phát triển của hệ thống 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC HOẠT . dựa vào kết quả phân tích, nhằm đạt được các kết quả mong muốn kể cả cải tiến liên tục các quá trình này. /Tất cả các phòng và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện, duy trì và cải tiến. dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo tính nhất quán, nâng cao hiệu lực của các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm ổn định chất lượng sản phẩm và thỏa mãn nhu. cứ vào phạm vi và tính chất phức tạp của công việc, phương pháp tiến hành và các kỹ năng kinh nghiệm được yêu cầu đối với nhân viên thực hiện các hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý chất
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG, TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG, TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG, Các phương pháp cải tiến chất lượng:, Một số công cụ cải tiến:, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI TẬP ĐOÀN C.T GROUP, CHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG (CHƯƠNG TRÌNH) CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG THÍCH HỢP

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn