Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm chuyên dùng mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần phục vụ công tác đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

220 577 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2015, 23:33

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT - ĐỨC TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CHUYÊN DÙNG MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ BIẾN TẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC Thực hiện theo hợp đồng số: 136.12 RD/HĐ-KHCN ngày 29 tháng 03 năm 2012, giữa Bộ Công Thương và Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Đức Người chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Thạc sĩ Vũ Xuân vượng Danh sách các thành viên tham gia: 1. Ông Vũ Xuân Vượng Hiệu trưởng – Chủ nhiệm đề tài 2. Ông Nguyễn Đức Sinh Phó hiệu trưởng – Phó chủ nhiệm đề tài 3. Ông Trần Minh Đức Phó trưởng phòng Đào tạo Ủy viên thư ký 4. Ông Nguyễn Ngọc Đương Trưởng phòng QL&ĐBCL Ủy viên 5. Ông Phạm Văn Phúc Trưởng khoa Điện – ĐT Ủy viên 6. Bà Hoàng Thị Minh Phó trưởng khoa Điện – ĐT Ủy viên 7. Ông Nguyễn Văn Thảo Giảng viên khoa Điệ n – ĐT Ủy viên 8. Bà Vũ Thị Ngoan Giảng viên khoa Điện – ĐT Ủy viên 9. Ông Trần Mạnh Hiếu Giảng viên khoa Điện – ĐT Ủy viên 10. Bà Lê Thị Ngấn Giảng viên khoa Điện – ĐT Ủy viên Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài Chủ nhiệm đề tài (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên) THÁI NGUYÊN-2012 1 LỜI NÓI ĐẦU Nâng cao chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu của ngành giáo dục. Nâng cao chất lượng bằng việc đổi mới phương pháp dạy học là biện pháp có hiệu quả cao vì đó là con đường cho việc tổ chức quá trình học tập của học sinh-sinh viên. Hiện nay trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông; dạy học cần phải ứng dụng công nghệ thông tin và truy ền thông để hỗ trợ cho việc đổi mới phương pháp qua đó nâng cao chất lượng đào tạo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy góp phần tích cực trong hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự hứng thú học tập cho học sinh-sinh viên và mang lại hiệu quả thiết thực (tiết kiệm chi phí, tạo lập môi trường học tập phong phú đa dạng). Việc ứng dụng các phần mềm hỗ trợ cho việc dạy và học thông qua việc xây dựng mô hình để mô phỏng cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách thức điều chỉnh và vận hành máy móc, thiết bị cũng không ngoài ý nghĩa trên. Đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm chuyên dùng mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần phục vụ công tác đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức” do trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức thực hiện không chỉ góp phần cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo tại trường mà còn có thể ứng dụng tại các trường Cao đẳng Công nghiệp khác. Sự thành công của đề tài không thể tách rời sự tạo điều kiện, giúp đỡ, hợp tác của các tổ chức, cá nhân. Nhân dịp này Ban chủ nhiệm đề tài xin chân thành c ảm ơn: Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương) các nhà quản lý, các thầy (cô) giáo, các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo đã tạo điều kiện, tư vấn, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành đề tài này. Đề tài được thực hiện trong một thời gian ngắn nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Ban chủ nhiệm đề tài rất mong nhận được ý kiến góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn. 2 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 MỤC LỤC 2 KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT 4 TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 5 Mục tiêu của đề tài: 5 Giới hạn của đề tài: 5 Nhiệm vụ nghiên cứu: 5 Phương pháp nghiên cứu: 5 Chương 1 6 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC PHẦN MỀM MÔ PHỎNG VÀO GIẢNG DẠY 6 1. Cơ sở lý luận 6 1.1 Tổng quan về các phương pháp dạy học tích cực 6 1.2 Phương pháp mô phỏng trong dạy học 8 2. Thực trạng của việc nghiên cứu ứng dụng phần mềm mô phỏng trong dạy học13 2.1 Trên thế giới 13 2.2 Tại Việt Nam 14 Chương 2 16 XÂY DỰNG MÔ HÌNH DÀN TRẢI, MÔ PHỎNG BỘ BIẾN TẦN 16 1. Các yếu tố xây dựng mô hình dàn trải, mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần phục vụ công tác đào tạo tại trường CĐCN Việt Đức 16 1.1. Chương trình đào tạo : 16 1.2. Đội ngũ giáo viên 16 1.3 Điều kiện cơ sở vật chất 17 1.4 Trình độ học sinh-sinh viên 19 2. Nguyên tắc xây dựng mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần 19 2.1 Phù hợp với mục tiêu, nội dung học phần/môn học/mô đun 19 2.2 Tính khả thi 19 2.3 Tính hiệu quả 20 3. Công cụ, phương tiện xây dựng mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần 20 3.1 Giới thiệu và lựa chọn biến tần, động cơ 20 3.2 Khảo sát và lựa chọn phần mềm chuyên dùng để mô phỏng 33 3.3 Lựa chọn phần cứng 39 4. Xây dựng mô phỏng quá trình hoạt động và mô hình dàn trải bộ biến tần phục vụ đào tạo tại trường CĐCN Việt Đức 40 4.1. Tìm hiểu cấu trúc của bộ biến tần 40 3 4.2 Hướng dẫn cài đặt phần mềm PSIM 40 4.3. Vẽ và mô phỏng hoạt động của bộ biến tần 42 5. Xây dựng bài giảng có mô phỏng quá trình hoạt động, mô hình dàn trải của bộ biến tần phục vụ đào tạo 66 5.1 Các bài giảng theo phương pháp truyền thống (không sử dụng mô phỏng) 66 5.2 Phương pháp xây dựng bài giảng có sử dụng mô phỏng, mô hình dàn trải 66 5.3 Xây dựng bài giảng có sử dụng mô phỏng quá trình hoạt động, mô hình dàn trải phục vụ đào tạo 67 6. Thiết kế mô hình dàn trải bộ biến tần 67 6.1.Thiết kế lắp ráp mô hình dàn trải bộ biến tần 67 6.2 Vận hành chạy thử 73 Chương 3 78 THỰC NGHIỆM ĐỀ TÀI TẠI TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 78 1. Triển khai thực nghiệm 78 1.1. Mục đích, đối tượng thử nghiệm 78 1.2. Nội dung và tiến trình thử nghiệm 78 1.3. Kết quả thử nghiệm 79 2 Thực hiện lấy ý kiến chuyên gia 80 2.1 Mục đích 80 2.2 Đối tượng lấy ý kiến 80 2.3 Nội dung và phương pháp tiến hành 80 2.4 Phân tích, đánh giá kết quả lấy ý kiến chuyên gia 80 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 84 4 KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT - CĐCN : Cao đẳng công nghiệp - CN : Công nghiệp - CNTT : Công nghệ thông tin - ĐHCN : Đại học công nghiệp - ĐTLK : Đào tạo liên kết - GDĐT : Giáo dục đào tạo - GV : Giáo viên - HS-SV : Học sinh-sinh viên - MH : Mô hình - PPDH : Phương pháp dạy học - PPNC : Phương pháp nghiên cứu - QTDH : Quá trình dạy học - TCN : Trung cấp nghề - CĐN : Cao đẳng nghề 5 TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Mục tiêu của đề tài: Thông qua việc nghiên cứu lý luận, tìm hiểu và khảo sát thông tin về biến tần và động cơ ba pha không đồng bộ. Đề tài thực hiện thiết kế mô hình dàn trải của bộ biến tần và sử dụng một số phần mềm chuyên dùng để thiết kế mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần điều khi ển tốc độ động cơ ba pha không đồng bộ áp dụng vào đào tạo tại trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức.Việc có mô hình dàn trải và mô phỏng bộ biến tần sẽ giúp cho quá trình dạy và học của giảng viên, sinh viên đạt kết quả cao hơn đáp ứng mục tiêu của nhà trường là nâng cao chất lượng đào tạo Giới hạn của đề tài: Đề tài chỉ giới hạn nghiên c ứu, thiết kế mô hình dàn trải của bộ biến tần ứng dụng biến tần trong điều khiển tốc độ động cơ. Sử dụng phần mềm chuyên dùng để mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần. Sản phẩm của đề tài làm phương tiện cho giảng dạy sinh viên chuyên nghành Điện (gồm các trình độ đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệ p, cao đẳng nghề, trung cấp nghề) và được thực nghiệm tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu lý luận về các phương pháp dạy học tích cực, trong đó chú trọng tới phương pháp sử dụng mô hình mô phỏng trong dạy-học, lý luận về việc ứng dụng CNTT và truyền thông vào dạy học. - Nghiên cứu về các loại biến tần thông dụng trên th ị trường - Phân tích đặc điểm công dụng của một số phần mềm chuyên dùng để mô phỏng (MATLAB/SIMULINK, TINA, PSPICE, LabVIEW, PSIM…) - Nghiên cứu chương trình đào tạo ngành Điện (các bậc đào tạo: TCN, CĐN, TCCN, Cao đẳng chuyên nghiệp) tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức: các học phần, môn học, mô đun có nội dung về bộ biến tần. - Xây dựng phương án thiế t kế (panen, mô hình, sơ đồ dàn trải ) chế tạo, lắp ráp. - Áp dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy tại trường CĐCN Việt Đức. Phương pháp nghiên cứu: - Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu tài liệu, tra cứu văn bản nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài: + Nghiên cứu lý luận về các phương pháp dạy học tích cực, trong đó chú trọng tới phương pháp sử dụng mô hình trong d ạy-học. + Phân tích đặc điểm, công dụng và lựa chọn phần mềm phù hợp để xây dựng mô hình mô phỏng bộ biến tần + Nghiên cứu chương trình đào tạo để lựa chọn bậc đào tạo, ngành nghề, môn học, bài giảng có thể sử dụng mô hình dàn trải, mô hình mô phỏng. Lựa chọn loại biến tần để xây dựng mô hình dàn trải. - Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Quan sát, khảo sát, th ực nghiệm nội dung cụ thể như sau: + Khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu và các yêu cầu xây dựng mô hình dàn trải và mô hình mô phỏng bộ biến tần phục vụ công tác đào tạo tại các trường CĐCN. + Thực nghiệm kết quả nghiên cứu vào giảng dạy tại trường CĐCN Việt Đức và lấy ý kiến chuyên gia… 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC PHẦN MỀM MÔ PHỎNG VÀO GIẢNG DẠY 1. Cơ sở lý luận 1.1 Tổng quan về các phương pháp dạy học tích cực 1.1.1 Quá trình dạy học Dạy học là hoạt động đặc trưng, chủ yếu của nhà trường. Dạy học diễn ra theo một quá trình nhất định, được gọi là quá trình dạy học (QTDH). Đ ó là một quá trình xã hội bao gồm hoạt động dạy và hoạt động học, trong đó học sinh, sinh viên tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức và điều chỉnh hoạt động nhận thức của mình dưới sự điều khiển, chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn của giáo viên nhằm thực hiện mục đích, nhiệm vụ dạy học. Cho đến nay có nhi ều quan niệm khác nhau về QTDH như: Theo lý thuyết hệ thống, theo quan niệm điều khiển học, theo thuyết angôrít, theo quan điểm dạy học lấy HS-SV làm trung tâm. 1.1.1.1. Nhiệm vụ của dạy học Nhiệm vụ cơ bản của quá trình dạy học trong các trường chuyên nghiệp là dạy nghề và dạy người. Cụ thể gồm các nội dung sau: - Nhiệm vụ giáo dưỡng: Làm cho HS-SV nắm vững hệ thố ng tri thức văn hóa, khoa học kỹ thuật và công nghệ, tri thức về chuyên môn, nghiệp vụ, hình thành các kỹ năng, kỹ xảo lao động nghề nghiệp (dạy nghề) - Nhiệm vụ phát triển trí tuệ: Phát triển ở HS-SV năng lực hoạt động trí tuệ, những kỹ năng và thói quen tổ chức hoạt động của cá nhân (dạy phương pháp) - Nhiệm vụ giáo dục các phẩm chất nhân cách: Hình thành ở HS-SV những cơ sở thế giới quan khoa học, lý tưởng cách mạng và những phẩm chất đạo đức của người lao động mới (còn gọi là nhiệm vụ dạy người) 1.1.1.2. Các nguyên tắc dạy học: Nguyên tắc thống nhất biện chứng giữa tính khoa học và tính giáo dục trong dạy học Nguyên tắc thống nhất biện chứng giữa lý luận và thực tiễn Nguyên tắc thống nhất biện ch ứng giữa hoạt động dạy và hoạt động học Nguyên tắc thống nhất biện chứng giữa cái cụ thể và cái trừu tượng Nguyên tắc phát huy tính tích cực, độc lập và sáng tạo của HS-SV Nguyên tắc đảm bảo tính vững chắc Nguyên tắc tính vừa sức 1.1.2 Các phương pháp dạy học Phương pháp dạy học là một trong những thành tố quan trọng nhất của quá trình dạ y học, luôn luôn là trung tâm chú ý của các nhà giáo dục và lý luận dạy học. Nó phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của GV và điều kiện dạy học cụ thể. Có rất nhiều cách khác nhau về phân loại phương pháp dạy học, dưới đây là một số cách phân loại phương pháp dạy học: - Hệ thống các PPDH phân loại theo nguồn kiến thức và địa điểm tri giác thông tin (S.I.Petrovski, F.Ia.Golan), gồm: dùng lời, trực quan, thự c hành. - Hệ thống các PPDH phân loại theo các nhiệm vụ lý luận dạy học cơ bản (M.A.Danilov; B.P.Esipov), gồm: truyền thụ kiến thức, hình thành kỹ năng kỹ xảo, ứng dụng tri thức, hoạt động sáng tạo, củng cố, kiểm tra. - Hệ thống các PPDH phân loại theo đặc điểm hoạt động nhận thức của HS-SV (M.N.Scatkin; I.Ia.Lecne), gồm: giải thích, minh họa, tái hiện, giới thiệu vấn đề, tìm ki ếm từng phần, nghiên cứu. 7 - Hệ thống các PPDH thông báo và thu nhận, giải thích và tái hiện, thiết kế thực hành và tái hiện thực hành, giải thích, kích thích và tìm kiếm từng phần (M.I.Macmutov),v.v ) Vấn đề lựa chọn PPDH Ưu nhược điểm của các PPDH: Như ở phần trên đã trình bày, phương pháp bao giờ cũng được xây dựng trên cơ sở của những đối tượng cụ thể, từ đó nhằm đạt được những m ục đích nhất định hay nói cách khác với từng đối tượng khác nhau ta có những phương pháp khác nhau. Không có PPDH nào là tối ưu là thống trị trong suốt quá trình dạy học mà mỗi phương pháp dạy học đều có ưu điểm và nhược điểm riêng: * PPDH dùng lời: - Ưu điểm: +Truyền thụ lượng thông tin lớn trong thời gian ngắn + Phát triển tư duy trừu tượng. - Nhược điểm: + Lĩnh hội khó + Không phát triển được kinh nghiệm của học sinh, sinh viên * PPDH trực quan: - Ưu điểm: + Nâng cao hiệu quả dạy học nhờ có biểu tượng rõ ràng + Phát triển tư duy trực quan hình tượng, trí nhớ - Nhược điểm: + Giáo viên cần nhiều thời gian để chuẩn bị bài học + Phát triển tư duy trừu tượng kém * PPDH thực hành: - Ưu điểm: + Hình thành kỹ năng, kỹ xảo lao động + Củng cố mối liên hệ lý thuyết và thực tiễn + Hiệu suất hứng thú, nhớ lâu - Nhược điểm: + Cần nhiều thời gian để chuẩn bị bài học, cần thiết bị, vật tư + Mất nhiều thời gian trên lớp * PPDH tái hiện: - Ưu điểm: + Truyền đạt thông tin nhanh và có hệ thống, củng cố trí nhớ + Hình thành kĩ năng kĩ xão - Nhược điểm: +Tính độc lập tư duy kém * PPDH chương trình hóa: - Ưu điểm: + Cá nhân hóa việc lĩnh hội kiến thức + Kiểm tra thường xuyên quá trình lĩnh hội + Điều khiển hợp lý và nhanh chóng quá trình lĩnh hội - Nhược điểm:+ Thời gian cần nhiều hơn so với phương pháp giảng giải minh họa + Hạn chế tính giáo dục của bài học + Hạn chế việc phát triển tư duy độc lập kỹ năng tìm tòi nghiên cứu * PPDH nêu vấ n đề: - Ưu điểm: + Phát triển kỹ năng hoạt động nhận thức sáng tạo, kỹ năng nắm kiến thức độc lập + Có thể sử dụng khi kiến thức không hoàn toàn mới và phát triển một cách lô gic những cái đã biết. + Có thể sử dụng khi học sinh nắm được nội dung bằng hoạt động độc lập - Nhược điểm: + Cần nhiề u thời gian, không dùng được khi rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo thực hành + Khi tài liệu khó quá, không thể độc lập nghiên cứu được. 8 * Làm việc độc lập của HS-SV: - Ưu điểm: + Hình thành năng lực làm việc độc lập + Biến kiến thức thành niềm tin + Rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo thực hành + Phát triển ý trí - Nhược điểm: + Phải tính đến sự hướng dẫn của giáo viên trước những vấn đề phức tạp + Tốc độ dạy học chậm 1.2 Phương pháp mô phỏng trong dạy học Trong quá trình dạy học, vi ệc sử dụng các phương tiện trực quan chính là tái tạo ra quá trình nhận thức cảm tính nảy sinh do kết quả của các tác động trực tiếp của sự vật hiện tượng lên các giác quan của con người giúp người học quan sát và thu nhận thông tin về những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ của sự vật. Việc lựa chọn phương pháp dạy học nhằm đạt được hiệu quả trong giảng dạy luôn đòi hỏi người giáo viên phải dày công nghiên cứu trên những cơ sở khoa học cũng như những phân tích cụ thể của bài học, đối tượng tiếp thu, điều kiện cơ sở vật chất (điều kiện chủ quan và điều kiện khách quan của quá trình dạy học) trong mối quan hệ biện chứng giữa chúng với nhau: - Mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung c ủa bài học - Khả năng của các phương pháp dạy học cụ thể - Đặc điểm người học - Năng lực của giáo viên - Tình hình trang thiết bị dạy học - Thời gian 1.2.1 Mô phỏng và phương pháp dạy học mô phỏng Mô phỏng (Simulation) Mô phỏng có thể hiểu là Quá trình thực nghiệm quan sát được và điều khiển được từ đó cho những kết quả thông qua mô hình củ a đối tượng khảo sát. Mô phỏng được bắt đầu từ việc chú ý các quy tắc, quan hệ và quá trình phát triển của đối tượng nghiên cứu cùng với sự thay đổi của chúng. Các quan hệ này của đối tượng có thể tạo ra các tình huống mới, thậm chí các quy luật mới, được phát hiện trong quá trình mô phỏng. Trong khoa học và công nghệ, mô phỏng là con đường nghiên cứu thứ ba, song song với nghiên cứu lý thuyết thuần tuý và nghiên cứu thực nghiệm trên đối tượng thực. Nó được sử dụng khi không thể, không cần hay không nên thực nghiệm trên đối tượng thực. Phương pháp mô phỏng trong dạy học là phương pháp nhận thức thế giới thực thông qua nghiên cứu mô hình của đối tượng mà ta quan tâm, đây là phương pháp dạy học có hiệu quả cao về nhiều mặt như trực quan, sinh động, gây hứng thú học tập và nghiên cứu, phát huy tư duy sáng tạo… Sơ đồ quá trình mô phỏng Đối tượng nghiên cứu Kết quả Mô hình (3) (2) (1) 9 Phương pháp mô phỏng tiến hành theo ba bước: (1) Mô hình hoá: Từ mục đích nghiên cứu, cần xác định, lựa chọn một số tính chất và mối quan hệ chính của đối tượng nghiên cứu đồng thời loại bỏ những tính chất và mối quan hệ thứ yếu để xây dựng mô hình. (2) Nghiên cứu mô hình (tính toán thực nghiệm…) để rút ra những hệ quả lý thuyết, kết luận về đối tượng nghiên c ứu. (3) Đối chiếu kết quả thu được trên mô hình với kết quả thực tiễn đồng thời xét tính hợp thức của mô hình. Trong trường hợp kết quả không phù hợp với thực tiễn phải chọn lại mô hình. 1.2.2 Mô hình và phương tiện trong dạy học mô phỏng Mô hình (Model) Khái niệm: " Mô hình là một thể hiện bằng thực thể hay bằng khái niệm một số thuộc tính và quan hệ đặc trưng của một đối tượng nào đó (gọi là đối tượng được mô hình hoá hay nguyên hình) với mục đích nhận thức, làm đối tượng quan sát thay cho nguyên hình hoặc làm đối tượng nghiên cứu về nguyên hình” Phân loại: Sơ đồ phân loại mô hình theo tính chất của mô hình Phương tiện trong dạy học mô phỏng - Khái niệm phương tiện Phương tiện được hiểu là một người hoặ c một vật trung gian hay một công cụ trung gian để thực hiện giao tiếp. Người gửi thông tin cần sử dụng một phương tiện để MH khái niệm Mô hình (MH) MH trích mẫu MH hình học MH động hình h ọ c MH động lực h ọ c MH vật lý MH cấu trúc MH hệ thức MH tương tự MH đồng dạng [...]... MÔ PHỎNG BỘ BIẾN TẦN 1 Các yếu tố xây dựng mô hình dàn trải, mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần phục vụ công tác đào tạo tại trường CĐCN Việt Đức Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức cũng như các trường Cao đẳng Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương quản lý đều có đặc điểm chung là tiền thân từ các trường công nhân và trung cấp kỹ thuật (trường Công nhân kỹ thuật Việt Đức (19731998); năm 1998 trường. .. : Công nghệ kỹ thuật điện, Điện kỹ thuật, Điện dân dụng và công nghiệp Với đặc điểm chung đó, đề tài mặc dù chỉ nghiên cứu ứng dụng phần mềm chuyên dùng mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần nhưng có thể phục vụ cho đào tạo trình độ cử nhân cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc lĩnh vực Điện, điện tử trong các trường cao đẳng công nghiệp Để xây dựng mô hình dàn trải và mô phỏng bộ biến. .. cũng như phát triển tư duy sáng tạo là yếu tố thuận lợi cho việc xây dựng mô phỏng qúa trình hoạt động của bộ biến tần phục vụ cho đào tạo tại trường 2 Nguyên tắc xây dựng mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần 2.1 Phù hợp với mục tiêu, nội dung học phần/ môn học /mô đun Một chương trình mô phỏng được xây dựng phải có nội dung phản ánh phù hợp với mục tiêu chương trình, nội dung bài giảng nhằm... ứng dụng các bài giảng có mô phỏng, mô hình dàn trải trong giảng dạy tại các trường là rất cấp thiết, tính khả thi cao, có tầm quan trọng và lợi ích to lớn Đây là cơ sở thực tiễn xác đáng cho việc xây dựng mô phỏng, mô hình dàn trải bộ biến tần áp dụng vào đào tạo tại các trường cao đẳng công nghiệp nói chung và trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức nói riêng 15 Chương 2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH DÀN TRẢI, MÔ... biến tần cần dựa vào các yếu tố sau: 1.1 Chương trình đào tạo : Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quyết định số 1005/2006/QĐ-BCN ngày 17/04/2006 của Bộ Công nghiệp: Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng kỹ thuật và các trình độ thấp hơn Hiện nay trường đang đào tạo các bậc trình độ và các ngành, nghề sau : Trình độ cử nhân cao đẳng gồm các chuyên. .. Cao đẳng CN Việt Hung, Cao đẳng CN Thái Nguyên, Cao đẳng Cơ khí Luyện kim, Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Thái nguyên) đã thu được những thông tin như sau: 1 Tính cấp thiết phải sử dụng phần mềm mô phỏng, mô hình dàn trải để mô tả hoạt động của bộ biến tần vào bài giảng: 14 Rất cần thiết (58,3%); Cần thiết (41,7%); Chưa cần thiết (0%) 2 Việc xây dựng các bài giảng có mô. .. 1998 trường Trung học Công nghiệp Việt Đức; Năm 2006 trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức) Vì vậy bậc đào tạo rất đa dạng : đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật viên cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, sơ cấp nghề ; ngành nghề đào tạo cũng rất phong phú : điện, cơ điện tử, công nghệ thông tin, kinh tế, cơ khí Hầu hết các trường đều đào tạo các ngành, nghề... nhiều trường quan tâm, tìm hiểu nghiên cứu và đã đạt được thành quả nhất định Cụ thể là: Trường Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã tạo một số mô hình mô phỏng cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong Vụ giáo dục quốc phòng – Bộ Giáo dục Đào tạo, đã xây dựng một số mô hình mô phỏng về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số vũ khí thông thường phục vụ cho giáo dục quốc phòng Trường. .. NCS, 89 trình độ thạc sĩ còn lại là trình độ đại học Đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo có thâm niên công tác, kinh nghiệm trong công tác quản lý Trình độ của đội ngũ giáo viên nhà trường là cơ sở và điều kiện phù hợp cho việc xây dựng mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần áp dụng vào giảng dạy tại nhà trường 16 BẢNG TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN (Theo nội dung công khai... Nội đã ứng dụng phần mền MATLAB/SIMULINK, PSIM và LabVIEW… trong lĩnh vực điện tử để thiết kế mô phỏng mạch điều khiển tự động ổn định các quá trình sản xuất Tuy nhiên qua tìm hiểu thông tin cho thấy chưa có cơ sở nào sử dụng các phần mềm chuyên dụng mô phỏng hoàn chỉnh bộ biến tần ứng dụng vào đào tạo 2.2.3 Kết quả khảo sát Qua khảo sát láy ý kiến của giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo một số trường . Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm chuyên dùng mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần phục vụ công tác đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức do trường Cao đẳng Công nghiệp Việt. dựng mô hình dàn trải, mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần phục vụ công tác đào tạo tại trường CĐCN Việt Đức Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức cũng như các trường Cao đẳng Công nghiệp. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT - ĐỨC TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CHUYÊN DÙNG MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ BIẾN TẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm chuyên dùng mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần phục vụ công tác đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm chuyên dùng mô phỏng quá trình hoạt động của bộ biến tần phục vụ công tác đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

Từ khóa liên quan