xêmina chủ đề 7: hành vi đạo đức.

23 1,746 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2015, 15:08

Nội dung Nội dung  Khái Khái niệm đạo đức, hành vi đạo niệm đạo đức, hành vi đạo đức, phẩm chất đạo đức. đức, phẩm chất đạo đức.  Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức. đức.  Vấn đề giáo dục đạo đức cho Vấn đề giáo dục đạo đức cho HSTHPT. HSTHPT. 1. Khái niệm 1. Khái niệm  Đạo đức là gì? Đạo đức là gì? là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã mà từ là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã mà từ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình. mình. 1. Khái niệm 1. Khái niệm  Hành vi đạo đức là: một hành động tự giác Hành vi đạo đức là: một hành động tự giác được thúc đẩy bởi một đôngj cơ có ý nghĩa về được thúc đẩy bởi một đôngj cơ có ý nghĩa về mặt đạo đức. mặt đạo đức. Tiêu chuẩn đánh giá hành vi đạo đức: Tiêu chuẩn đánh giá hành vi đạo đức: - Tính tự giác: tự nguyện, sẵn lòng thực - Tính tự giác: tự nguyện, sẵn lòng thực hiện chứ k bị cưỡng bức, áp chế. hiện chứ k bị cưỡng bức, áp chế. - Tính có ích: mang lại lợi ích, ý nghĩa cho - Tính có ích: mang lại lợi ích, ý nghĩa cho người khác và cho xã hội. người khác và cho xã hội. - Không vụ lợi: vì lợi ích của người khác, - Không vụ lợi: vì lợi ích của người khác, của xã hội, không tính toán, không lấy lợi ích của xã hội, không tính toán, không lấy lợi ích cá nhân làm trung tâm. cá nhân làm trung tâm. 1. Khái niệm 1. Khái niệm  Phẩm chất đạo đức là sự thống nhất giữa ctrúc Phẩm chất đạo đức là sự thống nhất giữa ctrúc tâm lý và hệ thống hành vi ổn định của cá tâm lý và hệ thống hành vi ổn định của cá nhân nhân - Cấu trúc khác nhau thì phẩm chất đạo đức - Cấu trúc khác nhau thì phẩm chất đạo đức cũng khác nhau. cũng khác nhau. 2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức 2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức a, Tri thức và niềm tin đạo đức. a, Tri thức và niềm tin đạo đức. - tri thức đạo đức: những hiểu biết của hs về - tri thức đạo đức: những hiểu biết của hs về chuẩn mực đạo đức quy định hành vi của chuẩn mực đạo đức quy định hành vi của mình. mình. 2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức 2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức a, Tri thức và niềm tin đạo đức. a, Tri thức và niềm tin đạo đức. - niềm tin đạo đức: sự tin tưởng sâu sắc của hs - niềm tin đạo đức: sự tin tưởng sâu sắc của hs vào tính đúng đắn, tính khách quan của các vào tính đúng đắn, tính khách quan của các chuẩn mực đạo đức. chuẩn mực đạo đức. sự hthành niềm tin đạo đức: học sinh không sự hthành niềm tin đạo đức: học sinh không chỉ ghi nhớ, hành động, có thái độ phù hợp với chỉ ghi nhớ, hành động, có thái độ phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội mà còn có niềm về chuẩn mực đạo đức xã hội mà còn có niềm về hành động, thái độ của mình. hành động, thái độ của mình. 2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức 2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức b, Động cơ và tình cảm đạo đức. b, Động cơ và tình cảm đạo đức. - Động cơ đạo đức: là động cơ bên trong, được - Động cơ đạo đức: là động cơ bên trong, được hs ý thức, nó thành động lực chính cơ sở cho hs ý thức, nó thành động lực chính cơ sở cho những hành động của học sinh, hành động đó những hành động của học sinh, hành động đó thành hành vi đạo đức. thành hành vi đạo đức.  động cơ đạo đức vừa bao hàm ý nghĩa về mặt động cơ đạo đức vừa bao hàm ý nghĩa về mặt mục đích vừa bao hàm ý nghĩa về mặt nguyên mục đích vừa bao hàm ý nghĩa về mặt nguyên nhân của hành động. nhân của hành động. 2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức 2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức b, Động cơ và tình cảm đạo đức b, Động cơ và tình cảm đạo đức - tình cảm đạo đức là thái độ cảm xúc ổn định - tình cảm đạo đức là thái độ cảm xúc ổn định của học sinh đối với hành vi của chính mình của học sinh đối với hành vi của chính mình trong quá trình quan hệ với người khác và xã trong quá trình quan hệ với người khác và xã hội. hội. 2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức 2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức c, ý chí và thói quen đạo đức. c, ý chí và thói quen đạo đức. - ý chí đạo đức là hướng vào việc tạo ra các giá - ý chí đạo đức là hướng vào việc tạo ra các giá trị đạo đức đòi hỏi học sinh phải nỗ lực khắc trị đạo đức đòi hỏi học sinh phải nỗ lực khắc phục khó khăn khi thực hiện hành vi đạo đức. phục khó khăn khi thực hiện hành vi đạo đức. - thói quen đạo đức là những hành vi đạo đức - thói quen đạo đức là những hành vi đạo đức được lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc do luyện tập được lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc do luyện tập trở thành nhu cầu đạo đức cho học sinh. trở thành nhu cầu đạo đức cho học sinh. [...]... hội, chuẩn mực đạo đức thành một hệ thống quy phạm đạo đức  b giáo dục đạo đức thông qua và bằng tập thể học sinh   Trong cộng đồng cần có quan hệ trách nhiệm, trên cơ sở mỗi học sinh, tùy phẩm chất và nawg lực của mình đều đảm nhận một công vi ̣c của tập thể Chú trọng hình thành ý thức đạo đức thông qua những hành vi, hành động đạo đức Phải... các phẩm chất đạo đức và hành vi, thói quen đạo đức Hệ thống khái niệm và hoạt động môn học mà hs lĩnh hội là cơ sở hình thành giáo dục đạo đức hs; giúp hs hiểu được mục đích hành động, nhiệm vụ và bổn phận của mình b giáo dục đạo đức thông qua và bằng tập thể học sinh Các hđ phải có lợi với xã hội, tập thể, nhóm, từng thành vi n  Nội dung...4, Vấn đề giáo dục đạo đức HSTHPT  Có 4 vấn đề gd đạo đức: a Giáo dục đạo đức cho hs trong hoạt động b giáo dục đạo đức thông qua và bằng tập thể học sinh c giáo dục gia đình d tự giáo dục của hs a Giáo dục đạo đức cho hs trong hđ   Hoạt động học có vai trò chủ đạo; nó chi phối toàn bộ sự phát triển của hs; trong đó có sự hình thành và... có hệ thống nhằm xóa bỏ những hành vi trái đạo đức và bồi dưỡng, củng cố những hành vi đạo đức của mình, thúc đẩy sự ptriển nhân cách d tự giáo dục của hs  Những điều kiện để học sinh tự giáo dục: - học sinh phải nhận thức, đánh giá, luôn có thái độ phê phán nghiêm túc về hành vi của mình - hs phải có một vi ̃n cảnh về cuộc sống tương lai,... đạo đức b, vai trò của đạo đức: - góp phần định hướng mục tiêu, mục đích hành động và điều chỉnh hành động - giá trị đạo đức biến thành nhận thức chung thì nó trở thành truyền thống sức mạnh điều chỉnh nhận thức, hoạt động chung của xã hội vai trò của đạo đức vô cùng to lớn trong vi ̣c xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ... hình thành các quy ước xã hội, là quy ước có tính đạo đức  Phát triển theo nền kinh tế xã hội phát triển: - nguyên tắc tổ chức sản xuất kinh tế, hình thức lđ là cơ sở, nguồn gốc xác định gtrị đạo đức của mỗi thời kỳ lịch sử - đặc điểm nhận thức, đặc điểm tâm lý – sinh lý của mỗi thành vi n cũng có ý nghĩa như Trả lời: nguồn nảy sinh đạo. .. và học lực hs đề nghị khen thưởng, kỉ luật hs Quan trọng là hiểu được tâm lý hoàn cảnh gia đình và gần gũi với hs nhằm có biện pháp giáo dục kịp thời, phù hợp Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hs giáo dục học sinh, nhất là hs cá biệt Câu hỏi 1: a, nguồn gốc của đạo đức là gì? b, vai trò của đạo đức? Trả lời: a; nguồn gốc của đạo đức:  Bắt... lai, về lý tưởng cuộc đời mình - hs phải có những phẩm chất ý chí mạnh - vi ̣c này phải được tập thể giúp đỡ, đồng tình d tự giáo dục của hs và ủng hộ - công vi ̣c tự giáo dục của học sinh phải được thầy cô hướng dẫn, đánh giá và điều chỉnh Ứng dụng sư phạm     Giáo vi n cần tổ chức cho hs lao động nhằm cho hs tinh thần kỷ luật, biết yêu thương, . cầu đạo đức cho học sinh. 4, Vấn đề giáo dục đạo đức HSTHPT 4, Vấn đề giáo dục đạo đức HSTHPT  Có 4 vấn đề gd đạo đức: Có 4 vấn đề gd đạo đức: a. Giáo dục đạo. của hành vi đạo Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức. đức.  Vấn đề giáo dục đạo đức cho Vấn đề giáo dục đạo đức cho HSTHPT. HSTHPT. 1. Khái niệm 1. Khái niệm  Đạo. dục đạo đức cho hs trong hđ . .  Hoạt động học có vai trò chủ đạo; nó chi phối Hoạt động học có vai trò chủ đạo; nó chi phối toàn bộ sự phát triển của hs; trong
- Xem thêm -

Xem thêm: xêmina chủ đề 7: hành vi đạo đức., xêmina chủ đề 7: hành vi đạo đức., Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức, d. tự giáo dục của hs

Từ khóa liên quan