phân tích vi sinh thực phẩm kỹ thuật dna microarray tạo chip dna

33 616 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2015, 20:51

L/O/G/O PHÂN TÍCH VI SINH TH C PH M  GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Lệ SVTH: Trần Mộng Ái Trần Thị Lệ Hằng Nguyễn Thị Ngọc Minh Nguyễn Thị Kim Ngân www.themegallery.com  Algorithms for Molecular Biology  Lecture 12: February 21, 1999  Lecturer: Ron Shamir  Scribe: Dror Irony and David Oren N g u ồ n g ố c b à i g i ả n g Tên bài giảng 1. Hybridization 2. cDNA clustering 3. Analyzing gene expression data Ngày giảng: 21/ 2/ 1999 L/O/G/O (DNA Hybridization)  www.themegallery.com   !"#$##%&'$!( )*+,* - . / 0!12 www.themegallery.com    ! "#  $%&'()* &+,'-./0 +),12&3 1.1. KN về “nhiệt độ nóng chảy “ của DNA -3 www.themegallery.com • Click to edit Master text styles – Second level • Third level – Fourth level » Fifth level 456*$* 7 -3 www.themegallery.com 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến “nhiệt độ nóng chảy” của DNA o 456&789&':),3 o 456&+7,3 o 456&;9<='&"'&$3 o 456&)*>3 -3 www.themegallery.com -3 1.3. Khái niệm về lai phân tử ?                     "#  $ % &  '(  )* &+,'-./0@+),A&&B3 ?C&/&)*D0>7 EEF2/GGDH'( 9<=)53 859*:%;59*<:&7$=# %>#+?$(3 www.themegallery.com  S d ng lai DNA nh m t k thu t so sánh, dùng c p  I   J K = base b sung đ đ i chi u b gene ch a toàn b n i dung L ; 1 0  >   di truy n c a 2 loài khác nhau và đánh giá nh ng đi m 2 6 A ; t ng đ ng gi a chúng.B M A  Mục đích: www.themegallery.com   Đặc điểm: 4@8%8;ABC>D@EFG%#*H #I$:$:>J*3 C#I>J*KL:!%MN+O ;P  I : C   !Q!N MQM %C!QM3 [...]... đoạn DNA thành các hàng siêu nhỏ o Các nhà nghiên cứu sd con chip để sàng lọc các mẫu sinh học nhằm kiểm tra sự có mặt hàng loạt trình tự cùng một lúc Các đoạn DNA gắn trên chip được gọi là probe (mẫu dò) Trên chip có hàng nghìn phân tử probe với trình tự giồng nhau www.themegallery.com 2 Kỹ thuật DNA Microarray 2.1 Nguyên tắc của chip www.themegallery.com 2 Kỹ thuật DNA Microarray Cách tạo chip DNA. .. sung nồngphân và số bổ hơn dài các lượng tựđộ.tử lai tăng dần Độ trình Nhiệt độ còn đó dụng acid tácđộ 25% toàn bộ các trình tự bổ sung đều tái bắt cặp 3 www.themegallery.com cho đến khi 1 Cơ sở của sự lai phân tử 1.5 Các phương pháp lai phân tử 1 Lai trong pha lỏng PP LPT Lai tại chỗ 3 www.themegallery.com 2 Lai trên pha rắn 2 Kỹ thuật DNA Microarray o DNA microarray ( DNA chip hay gene chip) là một... 2 Kỹ thuật DNA Microarray Cách tạo chip DNA Đầu tiên, gắn các phân tử có nhóm bảo vệ dễ phân hủy bởi tia cực tím trên bề mặt giá thể rắn Dùng mặt nạ để hoạt hóa chọn lọc các vị trí trên bề mặt bằng tia cực tím nhằm loại trừ nhóm bảo vệ nhạy sang tại đó Sau đó ủ với các nucleotide để chúng phản ứng với nhóm OH tự do tại bề mặt những vùng đã hoạt hóa, kết thúc một chu kỳ www.themegallery.com 2 Kỹ thuật. .. www.themegallery.com 2 Kỹ thuật DNA Microarray Cách tạo chip DNA Lặp lại chu kỳ trên với mặt nạ và nucleotide khác sẽ tạo ra một “bãi chông dày đặc các oligonucleotide có trình tự bất kỳ” tại những vị trí xác định trên cơ chất hiện tại, có thể gắn hơn 500.000 oligonucleotide khác nhau trên diện tích 1,28 x 1,28cm www.themegallery.com • Click to edit Master text styles 2 Kỹ thuật DNA Microarray Second level... thuật DNA Microarray Second level • Third level – Fourth level 2.2 Sơ đồ thực hiện kỹ thuật Microarray » www.themegallery.com Fifth level 2 Kỹ thuật DNA Microarray Thí nghiệm gồm 3 bước Bước 3 Xđ tính hiệu & chỉnh hóa dữ liệu Bước 2 Tiến hành lai Bước 1 Chuẩn bị mẫu www.themegallery.com Chuẩn bị mẫu • • • Hiệu quả phân tích bằng microarray phụ thuộc đáng kể vào khâu chuẩn bị mẫu Mẫu để lai(đích) có thể... chẩn đoán bệnh virus đốm trắng của tôm www.themegallery.com 3 Ứng dụng của lai phân tử 3.4 Trong thực phẩm Dùng phương pháp lai phân tử để kiểm tra thực phẩm biến đổi gen www.themegallery.com TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Hồ Huỳnh Thùy Dương (1998) Sinh học phân tử 2.Nguyễn Thị Lang Các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong CNSH Tài liệu trên mạng: 1 Cac file lai PT qtrong\Bio-Strand 3D microarray for DNA, PCR hybridization.htm... được chúng trong nấm men sinh ra www.themegallery.com chất phát hùynh (fluorescence in 3 Ứng dụng của lai phân tử 3.2 Trong y học Dùng pp này với những con vật cần để thử nghiệm vi c trị bệnh cho người Nếu một loài vật được tìm thấy có sự di truyền tương đồng với người qua vi c lai DNA, thì phương pháp có khả năng chữa bệnh cho người www.themegallery.com 3 Ứng dụng của lai phân tử 3.3 Trong chăn nuôi... to edit Master text styles – Second level • Third level – Fourth level » Fifth level Hiệu quả khác nhau tạo ra các tính hiệu khác nhau trên www.themegallery.com mảng 3 Ứng dụng của lai phân tử 3.1 Một con thoi sinh học mới – tRNA o Trên tờ Science (1 July 2005), nhóm tác giả o Các tác giả sử dụng kỹ thuật lai tại chỗ có sự hỗ Tohru Yoshihisa đã cho trợ tho thấy các tRNA trưởng quang thành trong tế bào... qtrong\Bio-Strand SNP analysis by DNA hybridization.htm 3 Cac file lai PT qtrong\Southerns, Northerns, Westerns, & Cloning Molecular Searching Techniques.htm www.themegallery.com TÀI LIỆU THAM KHẢO 4 Cac file lai PT qtrong\Western Blot Method.htm 5 Cac file lai PT qtrong\Southern blotting.htm 6 Sinh học Vi t Nam Tin tức Một con thoi sinh học mới – tRNA_files 7 Western Blot Activity_files 8 History Genetic... tăng độ nhạy và tính đặc hiệu của thí nghiệm Nhóm đưa ra phương pháp đánh dấu bằng chất phát huỳnh quang( Cy3, Cy5) www.themegallery.com Bước 1 Sơ đồ đánh dấu mẫu dò Cy3, Cy5 Chuẩn bị mẫu Hiệu quả phân tích bằng microarray phụ thuộc đáng kể vào khâu chuẩn bị mẫu Mẫu để lai (đích) có thể có rất nhiều phương pháp đánh dấu khác nhau được phát triển nhằm tăng độ nhạy và tính đặc hiệu của thí nghiệm Nhóm đưa . L/O/G/O PHÂN TÍCH VI SINH TH C PH M  GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Lệ SVTH: Trần Mộng Ái Trần Thị Lệ Hằng Nguyễn. N7>'+,;'7ST' SU/;)&'-=7,)%-VH3 N,<)S7),9:"T+W$3#) 7%),9:F)%-M&3 www.themegallery.com 2.1. Nguyên tắc của chip .3 !"#$##% www.themegallery.com Cách tạo chip DNA .3 !"#$##% • Click to edit Master. Dror Irony and David Oren N g u ồ n g ố c b à i g i ả n g Tên bài giảng 1. Hybridization 2. cDNA clustering 3. Analyzing gene expression data Ngày giảng: 21/ 2/ 1999 L/O/G/O (DNA Hybridization)  www.themegallery.com  
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích vi sinh thực phẩm kỹ thuật dna microarray tạo chip dna, phân tích vi sinh thực phẩm kỹ thuật dna microarray tạo chip dna, phân tích vi sinh thực phẩm kỹ thuật dna microarray tạo chip dna, Cơ sở của sự lai phân tử, Kỹ thuật DNA Microarray

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn