hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố rạch giá

106 760 7
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2015, 14:49

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THÁI THÙY VÂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ Khánh Hoà, 2014 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THÁI THÙY VÂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ HIỂN Khánh Hoà, 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng trung thực. Qúa trình điều tra thống kê nghiêm túc, kết quả trung thực khách quan. Toàn bộ nội dung chưa công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu tương tự nào khác. Kiên Giang, tháng năm 2013 Tác giả Thái Thùy Vân ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện luận văn tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy, cô, các tổ chức có liên quan cũng như gia đình, đồng nghiệp và bạn bè bằng hữu. Tôi xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiển, người hướng dẫn khoa học chính của luận văn đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi rất tận tình về mọi mặt để thực hiện thành công đề tài. Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Vinh, trưởng khoa Kinh tế, cùng quý thầy cô khoa Kinh tế, phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Trường Đại học Nha Trang đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện thành công đề tài. Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo và các đồng nghiệp Chi cục thuế TP Rạch Giá đã tạo mọi điều kiện và động viên giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn quý thầy, cô trong hội đồng bảo vệ luận văn đã góp ý về những thiếu sót không thể tránh khỏi trong đề tài . Học viên Thái Thùy Vân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC BẢNG viii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 4 1.1 Khái quát chung về thuế giá trị gia tăng 4 1.1.1 Sự cần thiết phải áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở nước ta 4 1.1.2 Khái niệm thuế GTGT 5 1.1.3 Căn cứ tính thuế GTGT 5 1.1.4 Phương pháp tính thuế 9 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp 10 1.1.6 Ý nghĩa của việc quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp 12 1.2 Nội dung công tác quản lý thuế giá trị gia tăng 12 1.2.1 Công tác quản lý đăng ký thuế 12 1.2.2 Công tác quản lý hóa đơn 14 1.2.3 Công tác quản lý thu thuế 16 1.2.4 Công tác quản lý hoàn thuế 20 1.2.5 Công tác quản lý kiểm tra thuế 21 1.2.6 Công tác quản lý miễn thuế, giảm thuế 22 1.2.7 Công tác tuyên truyền 23 1.3 Chỉ tiêu đánh giá kết quả quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp 25 1.3.1 Mức độ hoàn thành thu thuế: 25 1.3.2 Tỷ trọng thuế giá trị gia tăng trong tổng các loại thuế: 25 1.3.3 Số thuế bình quân một cán bộ thuế thu được 26 1.3.4 Tần suất kiểm tra thuế các doanh nghiệp 26 1.3.5 Tần suất tư vấn thuế cho các doanh nghiệp 26 1.3.6 Các tỉ lệ doanh nghiệp cần tính 26 iv 1.4 Một số kinh nghiệm về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các nước phát triển trên thế giới 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 30 2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội Thành Phố Rạch Giá ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng 30 2.1.1 Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 30 2.1.2 Đặc điểm về kinh tế xã hội 31 2.2 Tổ chức bộ máy quản lý thuế tại chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá 32 2.3 Thực trạng về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá 43 2.3.1 Quy trình quản lý thuế GTGT tại chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá 43 2.3.2 Kết quả công tác quản lý thuế GTGT của chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá giai đoạn 2008-2012 64 2.3.3 Kết quả khảo sát về sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế trên địa bàn Thành Phố Rạch Giá 69 2.4. Đánh giá chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Thành Phố Rạch Giá 72 2.4.1 Kết quả đạt được. 72 2.4.2. Những hạn chế cần khắc phục 73 2.4.3 Những vướng mắc trong công tác quản lý thu thuế tại Chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá: 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 75 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 76 3.1. Định hướng hoạt động của Chi cục thuế Thành phố Rạch Giá 76 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá 77 3.2.1 Giải pháp 1: Quản lý đối tượng nộp thuế. 77 v 3.2.2 Giải pháp 2: Quản lý công tác thu nộp thuế: 78 3.2.3 Giải pháp 3: Tăng cường công tác kiểm tra về thuế , kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế: 79 3.2.4 Giải pháp 4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ ĐTNT 81 3.2.5 Giải pháp 5: Nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý thu thuế 83 3.2.6 Giải pháp 6: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu thuế nhằm nâng cao hiệu quả công tác thuế 84 3.3 Một số kiến nghị: 86 3.3.1 Kiến nghị đối với nhà nước: 86 3.3.2. Kiến nghị đối với Bộ Tài chính, Tổng cục thuế về việc quản lý hóa đơn, chứng từ 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 93 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CCQLN: Công chức quản lý nợ CBCC: Cán bộ công chức CQT: Cơ quan thuế DN: Doanh nghiệp ĐKT: Đăng kí thuế ĐTT: Đoàn thanh tra ĐTNT: Đối tượng nộp thuế GTGT: Giá trị gia tăng HS: Hồ sơ HSHT: Hồ sơ hoàn thuế KK & KKT : Kê khai và kế toán thuế KTr/TTr: Kiểm tra, thanh tra LĐCT: Lãnh đạo cục thuế LĐĐ: Lãnh đạo đoàn LĐPCCQLN: Lãnh đạo phòng công chức quản lý nợ MSDN: Mã số doanh nghiệp MST: Mã số thuế MGT: Miễn giảm thuế NSNN: Ngân sách nhà nước NĐPC: Người được phân công NNT: Người nộp thuế QLCCN: Quản lý cưỡng chế nợ QĐKT: Quyết định kiểm tra QĐXL: Quyết định xử lý TCT: Tổng cục thuế TĐKT: Trưởng đoàn kiểm tra TNCN: Thu nhập cá nhân THNVDT: Tổng hợp nghiệp vụ dự toán TTHT: Tuyên truyền hỗ trợ TTLT: Thông tư liên tịch Đội HC-NS-TV-AC: Đội hành chánh-nhân sự-tài vụ-ấn chỉ vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của Chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá 33 Sơ đồ 2.2: Quy trình quản lý đăng ký và cấp mã số thuế tại bộ phận tuyên truyền 45 Sơ đồ 2.3: Quy trình quản lý đăng ký và cấp mã số thuế tại đội kê khai 46 Sơ đồ 2.4: Quy trình bán hóa đơn 47 Sơ đồ 2.5: Bước 1 quy trình thu thuế 48 Sơ đồ 2.6: Bước 2 quy trình thu thuế 51 Sơ đồ 2.7: Bước 3 quy trình thu thuế 53 Sơ đồ 2.8: Bước 4 quy trình thu thuế 54 Sơ đồ 2.9: Quy trình hoàn thuế 55 Sơ đồ 2.10: Quy trình kiểm tra 60 Sơ đồ 2.11: Quy trình miễn giảm thuế 62 Sơ đồ 2.12: Quy trình tuyên truyền thuế. 63 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình thu thuế giai đoạn 2008 - 2012 64 Bảng 2.2: Số lượng MST được cấp giai đoạn 2008 - 2012 65 Bảng 2.3: Công tác hoàn thuế giai đoạn 2008 - 2012 65 Bảng 2.4: Công tác kiểm tra thuế giai đoạn 2008 - 2012 66 Bảng 2.5: Công tác giải quyết miễn giảm thuế giai đoạn 2008 - 2012 67 Bảng 2.6: Công tác tuyên truyền giai đoạn 2008 - 2012 68 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế giai đoạn 2008 – 2012 69 Bảng 2.8: Kết quả điề1u tra sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế trên địa bàn Thành Phố Rạch Giá 70 [...]... tài Hệ thống hoá các vấn đề lý thuyết về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp Làm sáng tỏ thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Rạch Giá từ năm 2008 - 2012 Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Rạch Giá 3 Đối tượng và phạm... thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp tại Thành phố Rạch giá để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế Thành phố Rạch Giá 6 Đóng góp của đề tài Hệ thống hoá các vấn đề lý thuyết về thuế giá trị gia tăng và công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp Xây dựng các chỉ tiêu... Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1 1 Khái quát chung về thuế giá trị gia tăng 1.1.1 Sự cần thiết phải áp dụng thuế giá trị gia tăng( GTGT)... đánh giá kết quả công tác quản lý thuế GTGT Làm sáng tỏ thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Rạch Giá Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Rạch Giá 7 Cấu trúc của đề tài: Kết cấu của đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về thuế giá trị gia tăng. .. bộ tại các đội nghiệp vụ dự toán, 3 đội tuyên truyền, phòng nhân sự …, các báo cáo tổng kết từ năm 2008 – 2012 để đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành phố Rạch Giá 5 Tổng quan về đề tài Đã có một số đề tài nghiên cứu về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Việt Nam như hoàn thiện công tác quản lý thuế giá. .. tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá ” với mục đích là tìm 2 hiểu thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp tại Thành phố Rạch giá để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế TP Rạch giá nhằm đáp ứng nhu cầu trong xu thế hội nhập kinh... trong lĩnh vực quản lý thuế nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành phố Rạch Giá Thông qua bảng câu hỏi về doanh nghiệp để đánh giá một số vấn đề như: Thủ tục kê khai và quyết toán thuế giá trị gia tăng, quy trình nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, tác phong tư cách đạo đức của cán bộ thuế Số lượng phỏng vấn là 60 DN với thời gian phỏng... tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Nha Trang, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế Nghệ An cả hai đều đưa ra lý luận chung về thuế GTGT, thực trạng và giải pháp Tuy nhiên cho đến nay tại tỉnh Kiên Giang chưa có đề tài nghiên cứu nào về hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp Mục tiêu của... Công tác quản lý thuế tại chi cục thuế Thành phố Rạch Giá gồm nhiều sắc thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài…trong đó thuế giá trị gia tăng là khoản thu chủ yếu đóng góp vào ngân sách nhà nước Chính vì vậy đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với. .. thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành phố Rạch Giá Nghiên cứu về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá từ năm 2008 đến năm 2012 4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: + Số liệu sơ cấp: Phỏng vấn các chuyên gia là Chi cục trưởng, chi cục phó, các đội trưởng tại chi cục thuế và những người có chuyên . công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành phố Rạch Giá. Nghiên cứu về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục. trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Rạch Giá. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với. nghiên cứu về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Việt Nam như hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Nha Trang,
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố rạch giá, hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố rạch giá, hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố rạch giá, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, 1 Khái quát chung về thuế giá trị gia tăng, 2 Nội dung công tác quản lý thuế giá trị gia tăng, 4 Một số kinh nghiệm về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các nước phát triển trên thế giới[10], CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, 2 Tổ chức bộ máy quản lý thuế tại chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá, Đặc biệt là năm 2010 Chi cục Thuế đã xây dựng 04 Đề án, 07 sáng kiến được Cục Thuế công nhận, đưa vào áp dụng khá hiệu quả của 04 tập thể và 16 cá nhân như: phần mềm ứng dụng quản lý hộ kinh doanh dành cho cán bộ quản lý thuế trực tiếp, Chống thất thu ngà, 3 Thực trạng về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành Phố Rạch Giá, Các trường hợp nợ thuế được áp dụng các biện pháp nêu trên, nếu người nợ thuế không nộp nợ thuế đúng hạn, xem xét nguyên nhân để xử lý theo pháp luật:, *Công tác hoàn thuế:, Kết quả điều tra thu về 40 phiếu của 40 doanh nghiệp trên tổng số 60 doanh nghiệp với các ý kiến khác nhau., CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, 3 Một số kiến nghị:, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn