tiểu luận môn quản lý dự án xây dựng nhà máy nước đồng tâm & hệ thống chuyển tải nước sạch

44 929 7
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2015, 21:53

1 MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW T h á n g 5 , 2 0 1 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC .. XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC ĐỒNG TÂM & HỆ THỐNG CHUYỂN TẢI NƯỚC SẠCH TP. HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2013 MÔN : QUẢN LÝ DỰ ÁN GVHD : THẦY LƯU TRƯỜNG VĂN MSHV : MBA12B – 026 HỌC VIÊN : NGUYỄN QUỲNH NHƯ MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW T h á n g 5 , 2 0 1 3 2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4 I.THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN DTW (General information): 6 II.MỤC TIÊU DỰ ÁN (Objectives): 6 III.QUY MÔ DỰ ÁN (Scope statements): 8 1.Tổng mức đầu tư: 1,412.062 tỷ đồng 8 2.Nguồn tài trợ dự án: 8 3.Quy mô và tiến độ đầu tư: 9 4.Cam kết về doanh thu: 10 5.Hiệu quả tài chính của dự án (dự kiến): 11 IV.CÁC GIẢ ĐỊNH (Assumptions) 11 V.CÁC RÀNG BUỘC (Constraints) : 12 1.Ràng buộc về điều kiện đầu tư dự án: 12 2.Ràng buộc về mặt nguồn vốn: 12 3.Ràng buộc về doanh thu: 12 4.Các ràng buộc về chất lượng 13 5.Các ràng buộc khác 13 VI.CÁC DỰ ÁN LOẠI TRỪ (Exclutions) 13 VII.CÁC DỰ ÁN CÓ LIÊN QUAN (Related project): 13 1.Các dự án cụm công nghiệp huyện Gò Công Tây: 13 2.Dự án khu công nghiệp xã Gò Công 13 3.Dự án khu công nghiệp huyện Gò Công Đông: 14 4.Trạm tăng áp Gò Công và mạng lưới tiếp nhận và tiêu thụ nước: 14 5.Dự án xây dựng mở rộng nâng cao năng lực hệ thống cấp nước khu vực Gò Công - Tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 14 VIII.WBS: 14 IX.TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 16 X.CÁCH THỨC KIỂM SOÁT DỰ ÁN: 18 1.Kiểm soát nhân sự: 18 2.Kiểm soát tiến độ: 18 3.Kiểm soát chi phí: 19 4.Kiểm soát chất lượng công trình: 20 XI.CÁCH THỨC KIỂM SOÁT RỦI RO: 21 XII.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC DỰ ÁN (Organization Chart) 24 XIII.MA TRẬN TRÁCH NHIỆM (RAM – Responsibilities Assignment matrix): 25 XIV.SƠ ĐỒ RACI (Responsible – Accountable – Coordinate – Inform) 28 XV.GIAO TIẾP GIỮA CÁC BÊN THAM GIA: 28 GVHD: TS. LƯU TRƯỜNG VĂN MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW T h á n g 5 , 2 0 1 3 3 XVI.ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 29 Quản lý tiến độ: Hoàn thành vượt kế hoạch về tiến độ 31 Quản lý chất lượng dự án: 31 Quản lý hiệu quả đầu tư: 32 XVII.BIỆN PHÁP CẢI THIỆN & BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 32 1.Biện pháp cải thiện: 32 2.Bài học kinh nghiệm: 32 LỜI KẾT 39 Phụ lục 1: Một số ký hiệu sử dụng trong báo cáo 41 Phụ lục 2. Một số thông tin dư luận Dự án DTW: 42 GVHD: TS. LƯU TRƯỜNG VĂN MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW T h á n g 5 , 2 0 1 3 4 LỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU Dự án nhà máy nước Đồng Tâm là một dự án đầu tư có quy mô lớn Dự án nhà máy nước Đồng Tâm là một dự án đầu tư có quy mô lớn nhất tại tỉnh Tiền Giang vào thời điểm năm 2008. Dự án này đã từng được nhất tại tỉnh Tiền Giang vào thời điểm năm 2008. Dự án này đã từng được rất nhiều ưu đãi từ phía chính quyền tỉnh Tiền Giang nói riêng và chính rất nhiều ưu đãi từ phía chính quyền tỉnh Tiền Giang nói riêng và chính quyền các cấp nói chung vì mục tiêu dài hạn và lợi ích xã hội của nó. quyền các cấp nói chung vì mục tiêu dài hạn và lợi ích xã hội của nó. Năm 2007, Chủ đầu tư, là đơn vị đã có kinh nghiệm trong việc đầu Năm 2007, Chủ đầu tư, là đơn vị đã có kinh nghiệm trong việc đầu tư và thực hiện một số nhà máy nước lớn như Nhà máy BOO nước Thủ tư và thực hiện một số nhà máy nước lớn như Nhà máy BOO nước Thủ Đức (TDW) công suất 300.000 m Đức (TDW) công suất 300.000 m 3 3 /ngày và nhà máy nước Kênh Đông tại /ngày và nhà máy nước Kênh Đông tại TP.HCM, đã có các cuộc khảo sát về tình hình cung cấp nước sạch tại địa TP.HCM, đã có các cuộc khảo sát về tình hình cung cấp nước sạch tại địa bàn tỉnh Tiền Giang (yếu và thiếu, không đủ đáp ứng nhu cầu nước trong bàn tỉnh Tiền Giang (yếu và thiếu, không đủ đáp ứng nhu cầu nước trong tương lai), xem xét định hướng phát triển của tỉnh (khuyến khích phát triển tương lai), xem xét định hướng phát triển của tỉnh (khuyến khích phát triển các cụm công nghiệp) và đã đánh giá việc thực hiện dự án là hết sức khả các cụm công nghiệp) và đã đánh giá việc thực hiện dự án là hết sức khả thi. Dự án được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc thi. Dự án được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhiều tổ chức và ngân hàng muốn tham gia tài trợ vốn cho dự án, tuy tế, nhiều tổ chức và ngân hàng muốn tham gia tài trợ vốn cho dự án, tuy nhiên tại thời điểm này, việc đầu tư và khai thác tài nguyên vẫn có chủ nhiên tại thời điểm này, việc đầu tư và khai thác tài nguyên vẫn có chủ trương hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. trương hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Dự án được khởi công vào tháng 07 năm 2008 theo hình thức BOO Dự án được khởi công vào tháng 07 năm 2008 theo hình thức BOO (Xây dựng – vận hành – sở hữu), thời gian dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 (Xây dựng – vận hành – sở hữu), thời gian dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 là 30 tháng, công suất thiết kế 50,000 m3/ngày cung cấp nước sạch cho là 30 tháng, công suất thiết kế 50,000 m3/ngày cung cấp nước sạch cho toàn bộ tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng nước sạch đáp toàn bộ tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng nước sạch đáp ứng dự án khu công nghiệp tại khu vực Gò Công Tây, cách thành phố Mỹ ứng dự án khu công nghiệp tại khu vực Gò Công Tây, cách thành phố Mỹ Tho khoảng hơn 40 km. Tho khoảng hơn 40 km. Giai đoạn đầu tư và xây dựng giai đoạn 1 có thể nói là đã thành Giai đoạn đầu tư và xây dựng giai đoạn 1 có thể nói là đã thành công tốt đẹp, tuy nhiên dự án này đến nay vẫn chưa được khai thác đúng công tốt đẹp, tuy nhiên dự án này đến nay vẫn chưa được khai thác đúng công suất kế hoạch và vẫn chưa mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư vì một công suất kế hoạch và vẫn chưa mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư vì một số lý do như vấn đề quản lý và hoạch định kế hoạch còn yếu kém, công tác số lý do như vấn đề quản lý và hoạch định kế hoạch còn yếu kém, công tác GVHD: TS. LƯU TRƯỜNG VĂN MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW T h á n g 5 , 2 0 1 3 5 đánh giá rủi ro chưa đúng và đủ, nhiều yếu tố rủi ro mang tính khách đánh giá rủi ro chưa đúng và đủ, nhiều yếu tố rủi ro mang tính khách quan, hy hữu như thay đổi chính trị, thay đổi về mặt quan điểm của người quan, hy hữu như thay đổi chính trị, thay đổi về mặt quan điểm của người kế nhiệm các cấp thẩm quyền, sự thất bại của các dự án liên quan, sự phủ kế nhiệm các cấp thẩm quyền, sự thất bại của các dự án liên quan, sự phủ nhận các văn bản pháp lý của bộ máy chính quyền tiền nhiệm,… Mọi vấn nhận các văn bản pháp lý của bộ máy chính quyền tiền nhiệm,… Mọi vấn đề pháp lý giữa nhà đầu tư và chính quyền các cấp tỉnh Tiền Giang đến đề pháp lý giữa nhà đầu tư và chính quyền các cấp tỉnh Tiền Giang đến thời điểm này vẫn chưa ngã ngũ. Thiệt hại cho nhiều phía, nhiều đơn vị. thời điểm này vẫn chưa ngã ngũ. Thiệt hại cho nhiều phía, nhiều đơn vị. Tuy nhiên, về mặt dài hạn, đây vẫn là một dự án cần thiết và tiềm năng vì Tuy nhiên, về mặt dài hạn, đây vẫn là một dự án cần thiết và tiềm năng vì nước sạch là nhu cầu không thể thiếu và có xu hướng tăng dần theo sự nước sạch là nhu cầu không thể thiếu và có xu hướng tăng dần theo sự phát triển dân số nói chung và sự phát triển theo định hướng công nghiệp phát triển dân số nói chung và sự phát triển theo định hướng công nghiệp hóa của tỉnh Tiền Giang nói riêng. hóa của tỉnh Tiền Giang nói riêng. Báo cáo này nhằm đánh giá lại toàn bộ quá trình hoạch định và thực Báo cáo này nhằm đánh giá lại toàn bộ quá trình hoạch định và thực hiện dự án này và đưa ra một số đánh giá cũng như giải pháp chủ quan hiện dự án này và đưa ra một số đánh giá cũng như giải pháp chủ quan dưới góc độ của một người đã từng tham gia vào quá trình thực hiện dự dưới góc độ của một người đã từng tham gia vào quá trình thực hiện dự án. Đây là một dự án lớn, phức tạp và nhạy cảm, hiện nay đang ảnh hưởng án. Đây là một dự án lớn, phức tạp và nhạy cảm, hiện nay đang ảnh hưởng rất lớn tới dư luận và niềm tin của người dân, của nhà đầu tư và các đơn rất lớn tới dư luận và niềm tin của người dân, của nhà đầu tư và các đơn vị quốc tế có hợp tác trong quá trình triển khai dự án… về sự thất bại của vị quốc tế có hợp tác trong quá trình triển khai dự án… về sự thất bại của một dự án vốn thực sự cần thiết và được nhiều ưu đãi. một dự án vốn thực sự cần thiết và được nhiều ưu đãi. Báo cáo này tất nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong những đánh Báo cáo này tất nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong những đánh giá, hỗ trợ và những kinh nghiệm hoạch định và quản lý dự án từ thầy để giá, hỗ trợ và những kinh nghiệm hoạch định và quản lý dự án từ thầy để em có thể rút kinh nghiệm và áp dụng vào những dự án tiếp theo để công em có thể rút kinh nghiệm và áp dụng vào những dự án tiếp theo để công tác đầu tư và thực hiện các dự án đạt được hiệu quả cao hơn. tác đầu tư và thực hiện các dự án đạt được hiệu quả cao hơn. GVHD: TS. LƯU TRƯỜNG VĂN MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW T h á n g 5 , 2 0 1 3 6 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN DTW (General information): Tên dự án: Dự án Xây dựng – Vận hành – Sở hữu (BOO) Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống chuyển tải nước sạch công suất 90,000 m3/ngày. Giai đoạn 1 được thực hiện tới công suất 50,000 m3/ngày, thời gian bắt đầu thực hiện dự án: năm 2007, thời gian khởi công: 14/07/2008, Thời gian dự kiến hoàn thành giai đoạn 1: năm 2010. Giai đoạn 2 dự kiến thực hiện vào năm 2012 nâng công suất cấp nước lên 90,000 m3/ngày. Dự án có thể mở rộng lên đến công suất 150,000 m3/ngày. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần BOO Nước Đồng Tâm Địa điểm: Ấp Tân Thuận, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Phạm vi: Đầu tư xây dựng mới hệ thống cấp nước, có công suất đáp ứng được nhu cầu dùng nước sinh hoạt, dịch vụ công cộng, và cấp cho các khu công nghiệp giai đoạn đến năm 2020 của các khu vực tiêu thụ nước như sau: • Thị trấn Chợ Gạo và các Khu công nghiệp (KCN) Huyện Chợ Gạo. • Thị trấn Vĩnh Bình và các các KCN Huyện Gò Công Tây. • Thị trấn Gò Công và các KCN của Thị xã. • Thị trấn Tân Hòa, thị tứ Vàm Láng, thị tứ Tân Thành và các KCN Huyện Gò Công Đông. Hình thức: B.O.O (Xây dựng – Vận hành – Sở hữu) Thời gian khai thác dự án: 50 năm Nguồn khai thác: Nước mặt sông Tiền. Ngày hoàn thành giai đoạn 1: 14/11/2010 Dự án tham chiếu: Nhà máy nước BOO Thủ Đức, công suất 300,000 m 3 /ngày đêm tại Thủ Đức, TP.HCM. II. MỤC TIÊU DỰ ÁN (Objectives): Trước khi thực hiện dự án, một số mục tiêu cơ bản của dự án là: − Đây là dự án kinh doanh sinh lợi mang lại hiệu quả tài chính cho chủ đầu tư. Sau 20 năm, dự kiến IRR = 15.52%. GVHD: TS. LƯU TRƯỜNG VĂN MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW T h á n g 5 , 2 0 1 3 7 − Tăng nguồn nước sạch phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông của tỉnh Tiền Giang, đảm bảo khai thác nguồn nước hợp lý với công nghệ tiên tiến cung cấp lượng nước ổn định và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. − Mở rộng và nâng cao năng lực hệ thống cấp nước khu vực Gò Công tỉnh Tiền Giang. − Thực hiện chủ trương xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch, cải thiện kinh tế xã hội tại địa phương. − Thực hiện chỉ tiêu năm 2010, đạt 98% dân cư có nước sạch sử dụng. Đến năm 2020, có 99.5% dân số có nước sạch sử dụng. 1 − Thu được nguồn lợi nhuận ổn định từ việc bán sỉ nước sạch cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang. − Đảm bảo dự án triển khai và giải ngân đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng quy định nhà nước, và đảm bảo chất lượng nước sạch và công suất cung cấp sỉ theo hợp đồng Bán sỉ nước sạch đã ký kết với Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang. Hiệu quả về kinh tế − Thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế và đời sống nhân dân trong vùng, cụ thể là: + Tạo điều kiện phát triển công nghiệp đặc biệt là các khu, cụm công nghiệp tập trung và dịch vụ du lịch. + Hấp dẫn các nhà đầu tư, tăng khả năng sử dụng đất. − Giúp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế khu vực Gò Công, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Hiệu quả về xã hội − Nâng cao mức sống, điều kiện sống, tiện nghi sinh hoạt của nhân dân trong khu vực, đặc biệt là cải thiện kiện sống & lao động của phụ nữ. 1 Theo Quyết định số 1694/QD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2008 V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020. GVHD: TS. LƯU TRƯỜNG VĂN MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW T h á n g 5 , 2 0 1 3 8 − Hạn chế bệnh tật, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm dễ lây lan trong cộng đồng. III. QUY MÔ DỰ ÁN (Scope statements): 1. Tổng mức đầu tư: 1,412.062 tỷ đồng. Hạng mục Giá duyệt 2008 Chi phí xây dựng (Gói 1,2,3,QL60) 939,845,542,378 Chi phí thiết bị 108,115,235,917 Chi phí GPMB 909,090,909 Chi phí quản lý dự án 10,969,964,671 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Khảo sát, Thiết kế, Thẩm tra, giám sát, QLDA) 28,991,195,102 Chi phí khác (bản đồ, vận chuyển, dịch vụ hải quan, bảo hiểm…) 8,108,092,104 Chi phí dự phòng 129,900,456,763 Tiền thuê đất trả trước 25,000,000,000 Vốn lưu động ban đầu 15,000,000,000 Lãi vay trong thời gian thi công 145,300,000,000 Tổng 1,412,139,577,844 2. Nguồn tài trợ dự án: Nguồn tài trợ Tỷ đồng Ghi chú Cty CP đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) 14% Góp vốn cổ phần Quỹ Đầu Tư Tiền Giang (Quỹ ĐTư TG) 5% Góp vốn cổ phần Công ty xổ số kiến thiết TG (XSKT TG) 5% Góp vốn cổ phần Công ty Cấp thoát nước TG (CTN TG) 1% Góp vốn cổ phần Công ty Investco (HCMC) (Investco) 2% Góp vốn cổ phần Vay ưu đãi từ BIDV (lsuất 8.4%) 69% Vay ưu đãi Vay từ các tổ chức tín dụng khác 4% Vay tín dụng GVHD: TS. LƯU TRƯỜNG VĂN MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW T h á n g 5 , 2 0 1 3 9 3. Quy mô và tiến độ đầu tư: Diện tích khu đất xây dựng các hạng mục xử lý chính: 17,1 ha Quy mô tuyến ống chuyển tải bằng ống HDPE dài 44,5 km, đường kính 900mm từ xã Bình Đức về đến huyện Gò Công Tây. Nội dung đầu tư giai đoạn 1: từ 2007 đến 2010 ( công suất 50,000 m3/ngày đêm) Xây dựng hệ thống khai thác và dự trữ nước thô có công suất 90.000m³/ngày, trong đó trạm bơm cấp 1 chỉ lắp đặt máy bơm cho giai đoạn 1 công suất 50.000m³/ngày. GVHD: TS. LƯU TRƯỜNG VĂN MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW T h á n g 5 , 2 0 1 3 10 Xây dựng cụm xử lý nước có công suất 50.000m³/. Xây dựng khu nhà quản lý, điều kiển và các công trình phụ trợ. Xây dựng tuyến ống chuyển tải có khả năng vận chuyển được 90.000m³/ngày. Xây dựng trạm tăng áp Chợ Gạo có công suất 50.000 m³/ ngày, có dự trù phát triển cho giai đoạn 2. Nội dung đầu tư giai đoạn 2: 2012 (Nâng công suất lên 90,000 m3/ngày đêm) Lắp đặt thêm các thiết bị nâng công suất hệ thống khai thác và dự trữ nước thô lên 90.000m³/ngày đến năm 2020. Xây dựng thêm một đơn nguyên xử lý nước nâng tổng công suất của nhà máy xử lý lên 90.000m³/ngày đến năm 2020. Xây thêm bể chứa và lắp đặt thêm các thiết bị nâng công suất trạm tăng áp Chợ Gạo lên 90.000m³/ngày. 4. Cam kết về doanh thu: Theo Hợp đồng BOO ký giữa Cô g ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm và Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang, Giá bán sỉ nước sạch và khối lựơng nước mà Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cam kết tiêu thụ từ Công ty được trình bày trong bảng sau: ĐƠN GIÁ PHỤ LỤC 02 ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ KL MUA SỈ 2 TT Năm KD (kể từ ngày phát nước) Khối lượng nước sạch (m ³/ngày đêm) Đơn giá bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng (đồng/m³ ) Doanh thu (tỉ đồng) 1 Năm thứ 1 50 8,000 400,000 2 Năm thứ 2 60 8,000 480,000 3 Năm thứ 3 70 8,680 607,600 4 Năm thứ 4 80 8,680 694,400 5 Năm thứ 5 90 9,418 847,620 6 Năm thứ 6 90 9,418 847,620 7 Năm thứ 7 90 10,218 919,620 8 Năm thứ 8 90 10,218 919,620 9 Năm thứ 9 90 11,087 997,830 10 Năm thứ 10 90 11,087 997,830 11 Năm thứ 11 90 12,029 1,082,610 12 Năm thứ 12 90 12,029 1,082,610 13 Năm thứ 13 90 13,052 1,174,680 14 Năm thứ 14 90 13,052 1,174,680 2 Đơn giá điều chỉnh tang so với hợp đồng đầu tiên. GVHD: TS. LƯU TRƯỜNG VĂN [...]... thu, chuyển giao công nghệ Tue 4/6/10 - Mon 6/28/10 Finish Mon 6/28/10 Tháng 5, 2013 MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN 17 MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW X CÁCH THỨC KIỂM SOÁT DỰ ÁN: Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn nước ngoài để quản lý & giám sát dự án Dự án được thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC Việc kiểm soát dự án được tư vấn quản lý dự án. .. Đức để xây dựng trạm bơm nước thô và công trình thu; • Khu vực 17,6 ha tại xã Bình Đức để xây dựng hệ thống mương dẫn nước thô, hồ chứa nước thô, khu xử lý nước và các công trình điều hành; • Khu vực xây dựng trạm tăng áp tại Chợ Gạo Các trường hợp thay đổi đơn giá bán sỉ và miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng; Các điều khoản về chuyển nhượng dự án; Công ty cổ phần BOO Nước Đồng Tâm phải... thác dự án trên cơ sở xem xét và đánh giá lại giá nước mua sỉ và đàm phán với nhà đầu tư - Tháng 5, 2013 - Tập trung đẩy mạnh các dự án phát triển khu công nghiệp để giải quyết đầu ra cho dự án, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nâng cao đời sống nhân dân địa phương 2 Bài học kinh nghiệm: - Công tác quản lý dự án tại dự án DTW còn thiếu và yếu, nhân sự quản lý dự án chưa được đào tạo bài bản về Quản. .. trong dự án được kiểm định chất lượng ngay từ giai đoạn ban đầu - Việc lập và quản lý hồ sơ dự án, hồ sơ thanh toán của nhà thầu trong nước chưa chuyên nghiệp, gây một số vướng mắc trong giai đoạn hoàn thành, thanh toán, kiểm tra - Chưa có sự quản lý đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng giữa các bên liên quan GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW 32 Quản lý hiệu quả đầu tư: - Việc đánh giá... công do nhà thầu trình, phê duyệt hoặc góp ý trước khi cho phép nhà thầu tiến hành Dự án này không có kiểm soát dự án theo mô hình EVM được vì cho đến nay, dự án vẫn chưa được khai thác chính thức và đủ công suất thiết kế và chưa mang lại cho công ty doanh thu từ việc bán sỉ nước sạch Sau đây là cách thức kiểm soát dự án thực tế: 1 Kiểm soát nhân sự: - Ban quản lý dự án: gồm 1 Giám đốc dự án, 1 thư... về nước sạch có xu hướng tăng theo quy mô dân số Điểm yếu: Tỉnh Tiền Giang chưa có dự án tiền lệ theo hình thức B.O.O - Quy trình, thủ tục pháp lý chưa chặt chẽ - Ban quản lý dự án chưa có kinh nghiệm trong quản lý dự án lớn, chưa có tham mưu, cố vấn có năng lực về mặt pháp lý, lệ thuộc vào quyết định và các ưu đãi của các cấp chính quyền - Tháng 5, 2013 - Tư vấn lập dự án đầu tư nghiên cứu và đánh... hoàn thành và có thể phát nước thực tế: 14/11/2010 Quản lý chất lượng dự án: Việc quản lý chất lượng của dự án có quy trình chặt chẽ theo tiêu chuẩn của Cty GHD Pty Ltd (Úc), một công ty có kinh nghiệm về quản lý dự án nước sạch, có đề cương và quy trình quản lý, giám sát, kiểm định, nghiệm thu… chặt chẽ - Tháng 5, 2013 - Chất lượng công trình do nhà thầu EPC chịu trách nhiệm hoàn toàn, có thời gian... chẽ: 1 Ràng buộc về điều kiện đầu tư dự án: Theo Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Vận hành giữa Công ty cổ phần BOO Nước Đồng Tâm và Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, chậm nhất trong vòng 9 tháng kể từ khi dự án được duyệt Mặt bằng: UBND tỉnh Tiền Giang sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng trống để thực hiện dự án, Công ty cổ phần BOO Nước Đồng Tâm sẽ nộp trước cho Ngân sách 25 tỷ đồng Đây là tiền thuê đất trả trước... hiện dự án Cần bổ sung như sau: Sơ đồ trách nhiệm trực tiếp trong thi công dự án: GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW 26 Tư vấn QLDA Nhà thầu Chủ đầu tư Ma trận trách nhiệm: Nhân lực ban QLDA Công việc GĐ Dự án CV Thư Kthuật ký Ban Giám đốc Nội bộ dự án DTW Phò Phò ng BP ng TV hàn Vận QL Kế h hàn DA toá chín h n h Nhà thầ u Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Pháp lý dự án Hình thành quản lý dự. .. an toàn cho người và xe cộ - Xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường xá, vỉa hè, nhất là hệ thống thoát nước để tổ chức tốt việc thu gom nước thải trong hệ thống dẫn kín, không để ứ đọng và chảy lộ thiên - Không được xây dựng các công trình có khả năng thải các chất độc hại (kể cả nước thải) trên các lưu vực thượng lưu - Tại công trình thu và nhà máy nước phải có hàng rào bảo vệ, . VĂN MBA12B 026 - BÁO CÁO DỰ ÁN DTW T h á n g 5 , 2 0 1 3 4 LỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU Dự án nhà máy nước Đồng Tâm là một dự án đầu tư có quy mô lớn Dự án nhà máy nước Đồng Tâm là một dự án đầu tư có quy mô. 1 3 6 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN DTW (General information): Tên dự án: Dự án Xây dựng – Vận hành – Sở hữu (BOO) Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống chuyển tải nước sạch công suất 90,000 m3/ngày. Giai. CÁO DỰ ÁN DTW T h á n g 5 , 2 0 1 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC .. XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC ĐỒNG TÂM & HỆ THỐNG CHUYỂN TẢI NƯỚC SẠCH TP. HCM, ngày 25 tháng 05
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận môn quản lý dự án xây dựng nhà máy nước đồng tâm & hệ thống chuyển tải nước sạch, tiểu luận môn quản lý dự án xây dựng nhà máy nước đồng tâm & hệ thống chuyển tải nước sạch, tiểu luận môn quản lý dự án xây dựng nhà máy nước đồng tâm & hệ thống chuyển tải nước sạch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn