Sự liên kết trong mô hình nhóm công ty (bài 8đ)

16 3,839 35
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2015, 12:44

MỤC LỤCTrangMở đầu…………………..............................................................................1Nội dungI.Hai thành phần chính của nhóm công ty…………………..2II.Ưu và nhược điểm trong sự liên kết của nhóm công tyMột vài thực trạng về nhóm công ty ở Việt Nam…………10III.Một số ý kiến cá nhân……...……………………………….12Kết luận…………………………………………………………………...14MỞ ĐẦUBên cạnh Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty tráchnhiệmhữuhạn, Công ty cổ phần,…được quy địnhrất cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2005, chúng ta cònbắtgặpkháiniệm “nhóm công ty”đượcnóiđến trong Điều 146 Luậtnày. Mô hìnhnhóm công ty hiện nay rất phổ biến trên thế giới. Sự hợptácgiữacác công ty theo “nhóm” như vậy mang đếnnhữnglợiíchvượttrội cho các doanh nghiệpnói riêng và nền kinh tế nói chung. Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã bắtđầuxuấthiệncácnhóm công ty, và phápluậtnước ta cũng đã đưa ra sự điềuchỉnhnhấtđịnh cho mô hìnhnày. Vậycác doanh nghiệphoạtđộng theo mô hình “nhóm công ty” liên kếtvới nhau ra sao? Trong phạm vi bàiluậnnày, em xin đượctrìnhbàynhữnghiểubiếtcủamình về sự liên kết trong mô hìnhnhóm công ty. Sự liên kết trong mô hình nhóm công ty (bài 8đ)       !"  #$%&'()*+,  ! $*/$0 !123  )45-.67" 8.+9:  ;<=>>?@<8AB     !"#$%&'()*+,- *+ . #/0/1234+#567*8*'#9" :;6<#=>$?* @ A//BBB",C"/CD6EFG CH"I*CJKCLH0J*CLH@MN  A//6=C"/*2E2/22*22C22*22 *2OPOMO0.222262LC2222Q*2*2 L2C22*2"222:2,2L22F*2 *2C2=2C2*2EF R A//6=C"/*2E2/2"22Q2"2E22 *2EF  CDE@ )S  *'      $  T  3U    V  L  3U   ,*W'3U*7XY#$V*:#,Z*[5, *\*]Q^_=`a*Ub#$V*a#> ,1c@R&Uda*U,Z7Q>,S> ?  e  V*W**  *U    C  `ab  $  "   #>W6V+*"$V,9***La,S"c=>a *,WX#Tf*g#hQ^#XFZ**a *U"6$?**g#h#$,Ee#c*iZ#*U d f**L'#9CUd`a*Ub6S=>"?   ,  EG  ,  '  "  Q6  C  F #$V*,dQW5Q>*jd"cEe6S=>,Uda*U  . F>;@G CA k  !"#$%&#' ( ) *+,-.  /0"()  *1( 2  /34 )k C=,S*a5ZA?*iFZ X7Q>*ja*U#a6`*Ul*U*b"` #=>bmn'o6'dda*U*g=U;6 T#9*6***U,#a?*a$**T$"*g #np"?"*,qr'#9,a*U=U"d6V+**j `ab$?#>6V+**j***U,a*U15*a5#' #$V*6V+***Z*;***U"Sd#]!,a*U ;*aEe6S=>Qc*_,Se*>Ee6S=>,a*U=# L'a5o#_*#5*js6'da*U"s: W***U,a*U  H !I     !"#$#   % ^*#>:l-*$tL6S$o#>Ee*uLe Lv[9*"l*j$t*EeQ;"*QwT**j $tlS:l-*#$V*#c*#>,a*U 6'9<p=* x;1c@:#A @ &'( )*+  $#  , -. "( (/ . /*0+1)23  456/789:)$; <1: <=<)> .# , )?@ Q ?A/B "; ."C:)1:; D E #97F()GAE/HIJ.): ; <.):  , )?@ * ?AA")H9 1KL<MC<1$ ,)?IN y#a*a5Z6l2*$"cQ;*Z6<*j*U l*d*\*i6**T,S,zL+LZ"?"c"* :;,L"*TQ!"u"T={`l*b6sW FZs*[s`DD6CL*CEb*j$?*|&9*U6 `lb*j*U=*=9*9,**,$tV:#'=; 1c@$,S"$V*6'9*U6`*b*j9*Ul= *a`lb9*9,**,$tV#a C; )O?&   N e6S=>W*Ul"*U**iQ^#Xd=9 [#j#c=A 2 3UlQ!"u"*U*{Ud*Ul-*U *d=9*Ue*#X$a"u{,SO "u#c6|"9*U=*U$t>Eu"u#X$ "*U=*=U#'8*:Q*U"uEz=U o"",+`*U*b*i6*U6S=> 2 3Ul#h;#$V*:;,C=r*}p6a#h*a 9c>#$V*"9u"Q;}"*:;,Le ,SEe=5E**e***:,d*8=U;Le ,Sc"W$tZ#  x#ho,:l-**Ul*u#u"?**:> #6S:#>'#9*j*U*U:9Eud8*$ :cQ!>*u#u"?**:>#*j*U*:cQ7 " 1yQ6h#'_*:c:;6<#c S*X6$<,q",+*Ul"*U**i,u :W*U"?"+$%#u8**U* *a56*Ul*j9*U=*{+$%#u*7Q% ,,$tV***U,9a*a^W"u*7X:6' *j+L[$CUd*j**#*j|} &_*Lm*Ul"*U*6e*56<#9*6"> *U*6*U*a,*W'd*Ul*i*,* #u"?X"ua*7X*jdU$Lu: *a+*Z*u**:>#*j*U*S6c $?*Q^Q9**Ul;*,*6S#?"cW;$o *j*Ul#u"?*U*+L[*U*j39S Q:#>*Ul#$,*iQ9**U*;e* C9*=>#aW*Ul"*U*d*Ul ;*,*6S#?1u"?fMA9#/.  , ):9P  #$V*:#'Q &I!R( 9#$ST.$U ,  M B A9#V9W ,T9P* . $##97M ,156; <)/A9P  XA)H*YZ , #9#.$ ?$7AIN y#*a5#$V*5,qA>*U*6*U d*UlEzW",]$9"Sa"u,*U } >*U*6*U*7Xd*UlEze*:c"p "[*jd"?$**6*7#U,*UY R &IF+)GMLH 9#A-. 6 9#  )E)*+ "$9#B )( $MCT)[X)-. LW):9P .  ,O.$U)( $IN 3Ul"*U*Qd#~,:=>L#c6** T#9*6&rL*V#n:EW*U l"*U*#c;e*C,dej[**Ul=Ua :c#_,•*i6+*+#u"? *U* $"*Ul*i*a5=5E*U*c+6m CEu"uQ!",#a{U$t6,SO"u#c6_*7Eu *7X7U*j*U#a|":cQ5:>,9#n:;, 3Ul*a5*•9"$t_d6*7#U#5r#$V* QX"9#n:;,"*>#EuQ5:>o#a}"d%:># CEu"SLe %>W*U**,*S"U' **+"*6*ja}a=U5*X*8*Ul=#8,$?* $t=*]}*S**:>#*ja;L9Q9*ja #$,*8=U;s*Ul#Fu €9"a*Ul**UlZ#•:c*ja #u"?***U*$""*66E"dQ;#c6*j*U l=U,Q9*#$V****U*&l*a5,Q9**6: **=5EQq**Q7#EuZ*;9#n:;,#u* _*7#u**j*U*,W,$tV*Ul* •:c*jd*UlEz;*,*C :#'=;.@R1c@NL &\I!/*0+  #]A , ,15 6M#97;  <)9#C(   EB S)( -L/.9P$-LCT*0; B S )(-1$+#-)C^+$U/# _ ?$7 N AM2S   T E H/. 9 S)?I I*0AE$U ,  H/. 99   C(   B S)(-LA)HS-E\ #E$7)P ^  H/. 9 . S)?I I!/*0+ -)C^   XA)H S-E\#T ,+; #97M <) ?156_D 89:)$ ,   ?A2L _T; 2 L  )` )C^S   I I!/*0+S)(-L*A)HS-E\ #L  B )X$S$+_    -.  , ^ ( T  )*+ *5$+)?E$7)P ^  #/E-E$+)*+ *5)?   CHSIN &Ud*Ul-*U**ac$#5*;"c*%*Z7*8* "*%*>:;6<#_*Q6#u"?WaL*a:U6? $**#=>FS:u*"#:u*8ZCU d=9#%"=L*>6$V**j9L ,5#>8*S*X;*aEee*j,'#9d**L *aF$?*#%"=L*>6$V*9e*56< #9*6""c_6<=U*,*6S:#>'#9*j a3+"?,*W'*j*jEoW6#c=*X#5*j EoW*a5F*69*%*>:;6<T*Z,#5%=a*]6 9Q9,e*9**j*Ul8"?u:CUd *Ul-*U**Ul*]*a5e*#$V**>6$V* *5Z6,W,$tV**L6*%Eo= Lo$?*8Q"?Ud**L*a5e* #$V*Ee6S=>"?**L=*q;*', #9*:c*j5Eu*muV*E‚**n6e*L[** >'*j***7#UQq***m#X$6***U* M 8$Ud*Ul-*U**ƒ**L*j#9 %,"*Qu,+"Qu,+6'*%*Z#X$"**6p"e*=* C*>6$V*,5*jLQq"*_*Q*7X *jd,***U*3u*mUd*Ul-*U* *ƒ9L#9"u#5o,9E;FZ=L Qq**6*U*?,#c="s*a5=5E#$V* L?69**WU:*7X=u*> "s=UQ**#X$*u#u"?L*g 3+"dW$#5S,Soc$?*Ud*U l-*U*X$6UdLZ#$V*E•L[#5F*6u :W***U,*m9a9#  9(-. !)#-"$#T% #=>Qna***U*a$**T#9* 6"*a:U6?#$V*d,S*%EoV6S=>U: #X$a"uE6'7*8*6'_***d8*6S=>=*} ^Qa6TL"?"c6V+*=>*U,$t"**L*"[ =L=*'7V=L*as*ZL,o6S L$?d8**Ul-*U* 7V=L*as*Z,o6SL$?d8**Ul- *U*=7V#an'**E#TA 2 3Ul{*Z|63 _*334 2 3U**j*Z{*Z|6**L*ZW :c*u}#$V*7*8*L$?d8*3343 9 _*"S,o6S} 2 3U**j*Z{*Z|"***Z>C} ,,#*a5*a**6S=>*j#nA *a"uaL$?8**u*j*Ul"*j*U*}=U *a"ua*j*Ul"*j*U*e6S=> 0 L$?d8*V#n6S=>_*=U*aV#n6S=>$*a u:^Qa6TL"c6V+*=>*U,$t"**L* "[=L=*"?*Ul_*"S,# C; )O ,)#-" fc*%*Z7*8**#>*$*a9"Q;6<*j9 :u*:#9*%*Z7*8*uZ*#=>)o 6z**#=>#$V*dLXLX,:,d,5} _*9EuLd9#CS^*e $% #=U;69L=U*a$**T =U;#=<=LC:#*jL#a **6*+=U#$V*E•L[,#c**# 3*L6"S*j##c*aT#9*6*a*% ::c6e**Z$9#n"S{"?*U |#'9 *7#U{"?*U*7X|C!W**"S*j #*j*9#n"S9#n:;,***U, #V6'9#n*j*# 9#n*j*QX,*j *# 9#n*j*=Ue**8*#c*[5 #u"?:,dE;FZ=L"7*8**j***U"SL #a=U*a*8*L7#u*# oW"u,**#=>*g,Z#L',$?*>"u ,#6L***U"S6*jEoWQn*;"u$ T""u$?*ycEoW"u,#*gm9*" 8*#9[9**j***U"S"*Ul !)#-"#*P #=>$?*Qn*Ul{*Z|*U* *j*Z{*Z|*U**j*Z"***Z>C*a 5*a**6S=>,#aA  [...]... chưa thể hiện được vai trò thực sự của công ty mẹ 13 - Tuy rằng công ty mẹ và công ty con là hai pháp nhân độc lập, tựchịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của công ty mình, tuy nhiên, công ty mẹ vẫn có “thói quen bảo vệ” công ty con, ví dụ khi công ty con làm ăn lỗ thì công ty mẹ vẫn “chi” cho công ty con - Là công ty của nhà nước, được nhà nước “chống... chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con) Do mô hình nhóm công ty chính thức ở Việt Nam phần lớn vẫn là các doanh nghiệp nhà nước (đa phần được chuyển đổi từ Tổng công ty nhà nước) nên vẫn bị ảnh hưởng những “thói quen cũ”: - Giữa công ty mẹ và công ty con vẫn còn tồn tại sự chỉ huy hành chính, mệnh lệnh - Công ty mẹ hầu hết vẫn là các công ty 100%... theo LDN), công ty con ở nước ngoài Các DN liên kết của tập đoàn gồm: DN có vốn góp dưới mức chi phối của công ty mẹ và của công ty con; DN không có vốn góp của công ty mẹ và của công ty con, tự nguyện tham gia liên kết dưới hình thức hợp đồng, liên kết hoặc không có hợp đồng liên kết, nhưng có mô i quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ,... tạo của từng thành viên trong nhóm Các công ty đều có tư cách pháp nhân, tự chủ hoạt động kinh doanh theo định hướng của công ty mẹ,tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động của mình Các công ty trong nhóm công ty, kể cả công ty mẹ và công ty con đều không can thiệp trực tiếp vào công việc kinh doanh của nhau, nhưng hỗ trợ nhau về công nghệ, thị trường, uy... “người ta” thành “thảmhọa” củamình! Trong mô t tổ hợp, cách để liên kếtcácthành viên lạichiếmphầnlớnthành công của tổ hợp đó Chúng ta cầnápdụngcáchìnhthức liên kết trong nhómcông ty mô tcáchsángtạo hơn, linh hoạt hơn, đặcbiệtđốivớicác mô hìnhnhóm công ty nhà nước Mô t khi các doanh nghiệp nhà nướcthành công trong mô hìnhnày, các doanh nghiệp tư nhân... kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác; - Được tạo thành tổ hợp kinh doanh có từ hai cấp DN trở lên dưới hình thức công ty mẹ – công ty con 11 II Ưu và nhược điểm trong sự liên kết của nhóm công ty Mô t vài thực trạng về nhóm công ty ở Việt Nam Ở các nước phát triển, người ta không còn xa lạ gì với các công ty hoạt động theo mô hình... pháp luật Việt Nam cần đưa ra mô t khung pháp lý cụ thể cho mô hình nhóm công ty (các vấn đề như: những nội dung chỉ đạo chuyển đổi mô hình, quy chế tài chính cho các doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, các chính sách khác…) Thiết nghĩ, chúng ta nên nhìn ra thế giới, học tập ở các nhóm công ty lớn để hoàn thiện cho mình những quy 14 định pháp luật về nhóm công ty rồi mới thí điểm thành... thấy từ sự liên kết giữa các công ty của mô hình nhóm công ty Tuy nhiên, khi Việt Nam tiếp nhận mô hình này và thực hiện thí điểm đối với doanh nghiệp nhà nước thì nhiều bất cập đã xảy ra Cho đến nay, các doanh nghiệp nhà nước hầu hết đã chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ – công ty con và Tập đoàn kinh tế Nhà nước Nhìn chung, các Tổng công ty nhà nước.. .Công ty mẹ là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ quyền chi phối theo quyết định của Thủ tưởng Chính phủ Doanh nghiệp cấp II là các DN do DN cấp I giữ quyền chi phối; được tổ chức dưới hình thức CTCP, CTTNHH mô t hoặc hai thành viên trở lên, tổng công ty theo hình thức công ty mẹ – công ty con, công ty liên doanh (trong trường... các mô hình nhóm công ty nhà nướcViệt Nam được thành lập dựa trên các tổng công ty có quy mô chưa lớn, yếu kém trong quản lý, phần lớn vị trí chủ chốt được bổ nhiệm vì lý do chính trị chứ không dựa trên năng lực quản trị kinh doanh III Mô t số ý kiến cá nhân Yếu kém, lỏng lẻo, chưa tới nơi tới chốn là điều dễ nhận thấy sau khi tìm hiểu qua về mô hình nhóm công
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự liên kết trong mô hình nhóm công ty (bài 8đ), Sự liên kết trong mô hình nhóm công ty (bài 8đ), Sự liên kết trong mô hình nhóm công ty (bài 8đ)

Từ khóa liên quan